หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศกรีซ

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศกรีซ

หนังสือเดินทางและวีซ่า ข้อมูลก่อนการเดินทาง ทัวร์กรีซ
 
กรีซเป็นหนึ่งในประเทศสหภาพยุโรป (EU) วีซ่าของประเทศกรีซ จึงอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเกน (Schengen) ด้วย
 
เอกสารประกอบการขอวีซ่า:
 
1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน 
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ฉากหลังสีขาวหรือฟ้าอ่อน ขนาด 1.6X2.4 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 
3. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือ หลังวันที่จะเดินทางกลับอย่างน้อย 3 เดือน และมีหน้าว่างติดกัน 2 หน้า (พร้อมสำเนา 1 ชุด) หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้ยื่นด้วย
4. บัตรประจำตัวประชาชน  สำหรับเด็กที่ยังไม่มีบัตร ให้ยื่นสูติบัตร  ส่วนผู้ที่เดินทางกับคู่สมรส ให้ยื่นใบทะเบียนสมรสเพิ่มด้วย (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
5. หลักฐานการทำงาน ฉบับจริง เช่น จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือเอกสารอื่นในทำนองเดียวกัน  หลักฐานการชำระภาษีเงินได้ ถ้ามีธุรกิจส่วนตัว ให้ยื่นสำเนาหนังสือจดทะเบียนธุรกิจหรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งหลักฐานการชำระภาษี (สำเนาที่มีการรับรอง) ถ้าเป็นนักเรียน/นักศึกษา ให้ยื่นจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
6. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, bank statement, หรือเอกสารอื่นในทำนองเดียวกัน  กรณีไปติดต่อธุรกิจ ต้องแสดงหลักฐานการเงินทั้งส่วนตัวและของบริษัท  
7. สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบินระบุวันที่เดินทางไปกลับ
8. หลักฐานที่พัก เช่น หลักฐานการจองโรงแรม  หากพักอาศัยอยู่ในบ้านของคนกรีก ให้ยื่นจดหมายเชิญฉบับจริงพร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนของผู้ที่เชิญ
9. สำเนาประกันสุขภาพและอุบัติเหตุที่มีวงเงินคุ้มครองอย่างต่ำมูลค่าเท่ากับ 30,000 ยูโร และมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในกลุ่มประเทศสัญญาเชงเก้น
10. วีซ่าประเภทท่องเที่ยวต้องสามารถสำแดงได้ว่ามีเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวมูลค่าเท่ากับ 50 ยูโร ต่อวัน ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศกลุ่มเชงเก้น
11. กรณีไปประชุม หรือ ติดต่อธุรกิจ หรือ พบปะบุคคลที่เสนอที่พักส่วนตัวให้ ต้องมีจดหมายระบุชื่อ และวันที่เดินทางอย่างถูกต้อง จากหน่วยงาน, บริษัท หรือบุคคลผู้เชิญนั้นๆ  กรณีจดหมายเชิญส่วนตัว ต้องได้รับการรับรองลายเซ็นต์จากสถานีตำรวจในท้องที่  และส่งมาที่แผนกกงสุลฯ กรุงเทพฯ ทางโทรสาร หรือ อีเมล์ ก่อนจะมาติดต่อสมัครวีซ่าด้วยตนเอง
12. ผู้ขอวีซ่าที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาและมารดา ให้สมัครวีซ่า และเดินทาง ระบุวันที่อย่างถูกต้องออกโดยเขตท้องที่ตามทะเบียนบ้านของเด็ก แปลเป็นภาษาอังกฤษ และนำไประทับตรารับรองจากกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ
13. สำหรับนักเรียน ต้องมีจดหมายรับรอง (ฉบับจริง) จากสถานศึกษา 
14. ลูกเรือสัญชาติไทย  (Seaman book) หรือ ผู้ที่จะเดินทางไปทำงานหรือศึกษาต่อในกรีซ ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police Clearance Certificate) ใบตรวจสุขภาพ (Medical Examination Certificate) ออกเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่าปลอดจากโรตติดต่อ และต้องมีสัญญาจ้างงานหรือจดหมายรับเข้าเรียนจากสถาบันการศึกษาในกรีซด้วย  
15. ภรรยาของชาวกรีก จะต้องถือใบแสดงสถานะภาพครอบครัวจากที่ทำการท้องที่ของตนในกรีซ
16. เอกสารเพื่มเติมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ สัมพันธ์กับการเดินทาง
 
***สถานทูตฯ อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมหรือนัดสัมภาษณ์ตามความจำเป็น ***                      
แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =