หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศฟินแลนด์

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศฟินแลนด์

พลเมืองของประเทศไทยทุกคนจะต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศฟินแลนด์และ / หรือประเทศอื่น ๆ ภายใต้ข้อตกลงเชงเก้น

 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฟินแลนด์ในกรุงเทพฯเปิดรับสมัครวีซ่าประเภทพำนักระยะสั้นเท่านั้น (ไม่เกิน 90 วันในช่วง 180 วัน)

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =