หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศซินท์มาร์เทิน

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศซินท์มาร์เทิน

1. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

 

2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้ได้ อีก อย่างน้อย 3 เดือน นับจาก วันที่เดินทางกลับประเทศไทยพร้อมสำเนา หนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูป) จำนวน 2 ใบ

 

3. หลักฐานการเงิน ย้อนหลัง 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, Bank Statement และ เขียนชื่อ ภาษาอังกฤษ ไว้ตรง ชื่อบัญชี ที่เป็นภาษาไทย ของเอกสารด้วย

 

4. หลักฐานการทำงาน

- จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)

- หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ 

- หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ จดหมายรับรอง จากสถาบัน การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

 

5. รายละเอียดตารางการเดินทาง

 

6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

 

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

 

8. ประกันสุขภาพการเดินทาง และอุบัติเหตุซึ่งแสดงว่า ได้ให้การคุ้มครอง ความเสี่ยง ทุกประเภท มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท มีอายุใช้ ตลอดระยะเวลา ที่อยู่ ในกลุ่ม ประเทศเชงเก้น

 

9. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศ เนเธอร์แลนด์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

 

10. เช็กลิตส์ (Checklist)

- จะแยกตามประเภทของวีซ่าที่ยื่นขอ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเพื่อธุรกิจ/ประชุมสัมนา/เรียนระยะสั้น วีซ่าเยี่ยมเพื่อน หรือแฟน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =