หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศกาตาร์

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศกาตาร์

ผู้เดินทางไปกาตาร์ต้องขอวีซ่าเว้นแต่:

- เป็นพลเมืองของหนึ่งในประเทศ GCC

- เป็นพลเมืองของหนึ่งในประเทศที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นวีซ่า

 

วีซ่ากาตาร์สามารถขอได้ทางออนไลน์โดยผู้เยี่ยมชมที่ต้องการเข้าสู่กาตาร์ไม่ว่าจะจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการหรือเว็บไซต์ของ Qatar Airways เมื่อเดินทางกับสายการบิน

 

ผู้เยี่ยมชมทุกคนยกเว้นพลเมือง GCC ต้องถือหนังสือเดินทางที่มีอายุอย่างน้อยสามเดือนนับจากวันที่เดินทางมาถึง พลเมือง GCC ได้รับอนุญาตให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเข้าสู่กาตาร์

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =