โปรโมชั่น | Stay Protect When You Travel With MSIG!

Stay Protect When You Travel With MSIG!

อุ่นใจก่อนเที่ยว ซื้อประกันการเดินทางกับ MSIG
วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2563 เท่านั้น!
 
เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางรายเที่ยว (ต่อท่าน) 
ซื้อประกันภัยการเดินทางครบ 500 บาท รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ / Starbucks e-Coupon 100 บาท
ซื้อประกันภัยการเดินทางครบ 900 บาท รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ / Starbucks e-Coupon 200 บาท
ซื้อประกันภัยการเดินทางครบ 1,300 บาท รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ / Starbucks e-Coupon 300 บาท
 
เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางรายปี
แผน Easy 3 (ต่อท่าน) จะได้รับบัตรกํานัลสตาร์บัคส์ / Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท
แผน Easy 2 (ต่อท่าน) จะได้รับบัตรกํานัลสตาร์บัคส์ / Starbucks e-Coupon มูลค่า 600 บาท
แผน Easy 1 (ต่อท่าน) จะได้รับบัตรกํานัลสตาร์บัคส์ / Starbucks e-Coupon มูลค่า 700 บาท 
 
ระยะเวลาในการจัดส่งบัตรสตาร์บัคส์:
- บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกํานัลสตาร์บัคส์ภายใน 30 วันทําการ หรือ Starbucks e-Coupon ภายใน 15 วันทําการ หลังจากซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศโดยจะทําการจัดส่งบัตรกํานัลไปยังที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย และ e-Coupon จะจัดส่งเป็น SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
- กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกํานัลสตาร์บัคส์ตามที่ระบุในโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
 
 
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ทราเวลไอโก
โทร. +66 (0)2 187 1008
TraveliGo @Central World โทร. +66 (0)2 103 1539
อีเมล  booking@traveligo.com  หรือ Line @TraveliGo.com
LINE ChatBot @TraveliGo