โปรโมชั่น | Stay Protect When You Travel With MSIG!

Stay Protect When You Travel With MSIG!

อุ่นใจก่อนเที่ยว ซื้อประกันการเดินทางกับ MSIG
ผ่าน www.traveligo.com/insurance
วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2562 เท่านั้น!
 
เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางรายเที่ยว (ต่อท่าน) จะได้รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ / Starbucks e-Coupon ดังนี้
เบี้ยประกันภัย 500 บาทขึ้นไป รับบัตรสตาร์บัคส์มูลค่า 100 บาท
เบี้ยประกันภัย 1,000 บาทขึ้นไป รับบัตรสตาร์บัคส์มูลค่า 200 บาท
 
 
เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางรายปี
แผน Easy 3 (ต่อท่าน) จะได้รับบัตรกํานัลสตาร์บัคส์ / Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท
แผน Easy 2 (ต่อท่าน) จะได้รับบัตรกํานัลสตาร์บัคส์ / Starbucks e-Coupon มูลค่า 600 บาท
แผน Easy 1 (ต่อท่าน) จะได้รับบัตรกํานัลสตาร์บัคส์ / Starbucks e-Coupon มูลค่า 600 บาท และ บัตรกํานัลสําหรับเข้าใช้บริการใน Miracle Lounge ทั้ง 9 แห่ง ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
หมายเหตุ : บัตรกํานัล Miracle Lounge ticket สามารถใช้ได้ 1 คน / 1 ใบ / 1 ครั้ง (ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง) โดยมีอายุการใช้งาน 1 ปี ซึ่งวัน
หมดอายุการใช้งานจะปรากฏอยู่บนบัตร โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือขยายระยะเวลาได้
 
ระยะเวลาในการจัดส่งบัตรสตาร์บัคส์:
- บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกํานัลสตาร์บัคส์ภายใน 30 วันทําการ หรือ Starbucks e-Coupon ภายใน 15 วันทําการ หลังจากซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศโดยจะทําการจัดส่งบัตรกํานัลไปยังที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย และ e-Coupon จะจัดส่งเป็น SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
- บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกํานัล Miracle Lounge ภายใน 30 วันทําการ หลังจากซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศโดยจะทําการจัดส่งบัตร
กํานัลไปยังที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
- กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกํานัลสตาร์บัคส์ตามที่ระบุในโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
 
 
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
ทราเวลไอโก โทร. 02-1871008
ทราเวลไอโก @เซ็นทรัลเวิลด์
อีเมลล์ booking@traveligo.com