โปรโมชั่น | Feel Safe and Secure With Dhipaya

โปรโมชั่น | Feel Safe and Secure With Dhipaya

Feel Safe and Secure With Dhipaya

เที่ยวสบายใจ กับทิพยประกันภัยเมื่อเดินทางต่างประเทศ
รับฟรีบัตร Starbucks สูงสุด 700 บาท!
วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2562 เท่านั้น
 
เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางรายเที่ยว (ต่อท่าน)
เบี้ยประกันทุกๆ 500 บาท/ท่าน รับบัตรสตาร์บัคส์มูลค่า 100 บาท
 
เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางรายปี
แผน Non Visa รับบัตรสตาร์บัคส์มูลค่า 300 บาท
แผน Visa รับบัตรสตาร์บัคส์มูลค่า 700 บาท
 
หมายเหตุ : วันหมดอายุการใช้งานจะปรากฏอยู่บนบัตร โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือขยายระยะเวลาได้
 
ระยะเวลาในการจัดส่งบัตรสตาร์บัคส์:
- บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกํานัลสตาร์บัคส์ภายใน 45 วันทําการ หลังจากซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศโดยจะทําการจัดส่งบัตรกํานัลไปยังที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย
- กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกํานัลสตาร์บัคส์ตามที่ระบุในโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
 
 
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ทราเวลไอโก
โทร. +66 (0)2 187 1008
TraveliGo @Central World โทร. +66 (0)2 103 1539
อีเมล  booking@traveligo.com  หรือ Line @TraveliGo.com
LINE ChatBot @TraveliGo