เที่ยวเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องคาสิโน เมืองแห่งคนบาปมหานครลาสเวกัส ชมการแสดงแสง สี เหนือกระโจม 27 เมตร

ทัวร์อเมริกา ซานฟรานซิสโก ลอสแอนเจลิส เฟรสโน บาร์สโตว์

การผจญภัย ชายหาดและแสงอาทิตย์ เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง กีฬา อุทยานแห่งชาติ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พักโรงแรม 4 ดาว พักโรงแรม 5 ดาว ล่องเรือ ฟาร์ม สวนผลไม้ ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทะเลสาบ พิพิธภัณฑ์
รายละเอียด

ทัวร์อเมริกา ซานฟรานซิสโก ลอสแอนเจลิส เฟรสโน บาร์สโตว์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ เที่ยวซาน ฟรานซิสโก นั่งรถรางชมเมือง ถนนลอมบาร์ด ท่าเรือฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก Shinzen Japanese Garden สะพานโกลเดนเกรท เฟรชโน เมืองเบเคอร์ฟิลด์ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ มูลนิธิโรงละครฟ็อกซ์ พิพิธภัณฑ์เคิร์น เคาน์ตี เบเกอร์สฟีลด์ บาร์สโตว์ ช้อปปิ้งเอ้าท์เลท ลาสเวกัส ถนนฟรีมอนต์ ชมแสง สี เสียง ชมการแสดงต่างๆ พร้อมยิงแสงเลเซอร์ กับโดมสูง 27 เมตร ชมเขื่อนฮูเวอร์ร์ อุทยานแห่งชาติแกรนต์แคนยอน เที่ยวชมเมืองลอสแองเจลีส 


รหัสทัวร์ : TATUS8269
 แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา
สายการบินไชน่าแอร์ไลน์
วันที่เดินทาง :
30 มี.ค. 2567 ถึง 06 เม.ย. 2567
ราคาเริ่มต้น
USD 2,786
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 001 5855
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • วันที่
  1
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ไต้หวัน - ซาน ฟรานซิสโก

  14.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (เคาน์เตอร์ S) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและบัตรโดยสาร 
  17.30 น. ออกเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI836 (เดินทาง 03.40 ชม.)
  22.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาไทเป (แวะเปลี่ยนเครื่อง) 
  23.30 น. ออกเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI014 (เดินทาง 11.25 ชม.)
  ****************** บินข้ามเส้นแบ่งเขตสากล *******************
  20.35 น. เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองซานฟรานซิสโก (SAN FRANCISCO) นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับสองของประเทศ ได้รับฉายา “เมืองแห่งสายหมอก” เนื่องจากมีหมอกขาวปกคลุมอยู่เสมอ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
  พักที่ Holiday Inn Hotel /Bay Landing San Francisco Airport Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

 • วันที่
  2
  ซาน ฟรานซิสโก - นั่งรถรางชมเมือง - ถนนลอมบาร์ด - ท่าเรือ ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ - ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก - สะพานโกลเดนเกรท

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
  นำท่านเที่ยวชม “เมืองซาน ฟรานซิสโก” นำท่าน นั่งรถรางเที่ยวชมเมืองซาน ฟรานซิสโก (CABLE CAR) ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโก รถรางนี้ถือเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ซึ่งเป็นรถรางที่เก่าเก่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีลักษณะคล้ายตู้รถไฟวิ่ง อีกทั้งตัวรถรางมีรูปแบบคลาสสิค มีทั้งพื้นที่เปิดโล่งและห้องกระจก ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์และทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองซานฟรานซิสโก นำท่านชม “ถนนลอมบาร์ด” (LOMBARD STREET) เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลก สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1922 เพื่อเชื่อมถนนไฮด์ (HYDE) กับถนนลีเวนเวิร์ท (LEAVENWORTH)โดยไต่ลงมา ตามเนินชัน 40 องศา ซิกแซก 8 โค้งหักศอกแบบวันเวย์ขาลง ระหว่างโค้งตกแต่งต้นไม้ดอกไม้สวยงาม และมีบันไดคนเดิน 2 ข้างทาง ชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก จากนั้น 
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ซุปครีมหอย (Clam Chowder) เมนูที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของชาวซานฟราน พร้อม Fish & Chip รสเลิศ 
  เดินทางเข้าสู่ “ท่าเรือฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ” (FISHERMAN’S WHARF) เพื่อล่องชมความงามของอ่าว ซานฟานซิสโก ท่านจะเห็นสะพานโกลด์เดน เกท อย่างชัดเจน ผ่านชมเกาะอัลคาทรัส คุกเกาะที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เกาะอัลคาทราซ หรือ เดอะร็อค เกาะนี้เคยเป็นสถานที่ตั้งประภาคาร และป้อมปราการของกองทัพ และยังเป็นคุกทหารจนถึงปี 1963 หลังจากนั้น เกาะอัลคาทราซ ก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เนื่องจากเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางอ่าวตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำที่มีอุณหภูมิเยือกแข็งและคลื่นลมแรง เกาะอัลคาทราซ จึงได้รับการพิจารณาให้ใช้เป็นที่คุมขังนักโทษ ที่ไม่สามารถหลบหนีได้ FISHERMAN’S WHARF ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ เป็นเหมือนสะพานปลา ท่าเรือ สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซิสโก และสะพาน GOLDEN GATE ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ร้านอาหารแถวนี้จึงมีอาหารทะเลสดๆ ไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยว ใกล้ๆ กันกับ SAN FRANCISCO PIER 39 คือ CANNERY และ GHIRARDELLI SQUARE ซึ่งเป็นแหล่งทัวร์ที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและได้เลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
  พักที่ Holiday Inn Hotel /Bay Landing San Francisco Airport Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่
  3
  ซาน ฟรานซิสโก - เฟรชโน - Shinzen Japanese Garden - เมืองเบเกอร์สฟิลด์ - Fox Theatre Foundation - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ Kern County Museum

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเฟรสโน” (FRESNO) (ระยะทาง 270 กม.เดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองใหญ่อันดับ 8 ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นศูนย์การธนาคารที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมล์จอดป้ายตรงเวลาที่สุดและบรรยากาศวิวทิวทัศน์ก็ไม่บดบังตึกแถวส่วนอาคารสูงก็มีความสูงแค่เพียง 20 ชั้น จึงไม่บดบังทิวทัศน์ชนบท นำท่านเดินทางชม สวนมิตรภาพ “ชินเซ็น” (Shinzen Japanese Garden) เป็นสวนญี่ปุ่นแบบอเมริกันตะวันตกเฉียงเหนือแบบดั้งเดิม สวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เมืองพี่เมืองน้องเฟรสโน เมืองโคจิ ประเทศญี่ปุ่น เฉลิมฉลองจิตวิญญาณแห่งความเข้าใจและส่งเสริมความรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ความสวยงาม ความสง่างาม และความเงียบสงบของการออกแบบแบบญี่ปุ่นมีอยู่ในการใช้วัสดุจากพืช หินและก้อนหินต่างๆ และน้ำทั่วทั้งสวนขนาด 5 เอเคอร์ สวนได้รับการออกแบบตามฤดูกาลทั้งสี่ ได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว เครื่องหมายหินแกรนิตระบุแต่ละส่วน ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2015 เราภูมิใจที่ได้รับเลือกให้เป็นที่จัดเก็บและจัดแสดงคอลเลคชันบอนไซของคลาร์กระดับโลก ซึ่งขณะนี้จัดแสดงถาวรอยู่ในสวน โดยนำเสนอบอนไซที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาบางส่วนที่หมุนเวียนตามฤดูกาล
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่เมืองเบเกอร์สฟิลด์ (Bakersfield) (ระยะทาง 170 กม. เดินทางประมาณ 2 ชม)เป็นเมืองริมแม่น้ำ เคิร์นKern ทางตอนเหนือของลอสแองเจลิส เมืองเบเกอร์สฟีลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ตั้งอยู่ห่างจาก ลอสแองเจลิสไปทางเหนือเพียง 2 ชั่วโมง และอยู่ติดกับป่าสงวนแห่งชาติ Sequoia เมืองทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียในเทศมณฑลเคิร์นแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ที่ดีในการอยู่อาศัย เนื่องจากมีค่าครองชีพที่ไม่สูงมาก เบเกอร์สฟิลด์เป็นเมืองในเคิร์นเคาน์ตี แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเทศมณฑลเคิร์น Bakersfield เป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับทั้งการเกษตรและการผลิตพลังงาน เคิร์นเคาน์ตีเป็นเทศมณฑลที่ผลิตน้ำมันได้ผลผลิตมากที่สุดในแคลิฟอร์เนียและเป็นเทศมณฑลที่มีผลผลิตทางการเกษตรมากเป็นอันดับสี่ (ตามมูลค่า) ในสหรัฐอเมริกาอุตสาหกรรมในและรอบๆ เบเกอร์สฟีลด์ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติและการสกัดพลังงานอื่นๆ การทำเหมือง การกลั่นน้ำมัน การกระจาย การแปรรูปอาหาร และสำนักงานภูมิภาค เมืองนี้เป็นแหล่งกำเนิดของแนวเพลงคันทรี่ที่เรียกว่า Bakersfield sound นำท่านเดินทางชม Fox Theatre Foundation เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่อาศัยการบริจาคจากสาธารณชนเพื่อสนับสนุนภารกิจและวิสัยทัศน์ของอาคาร Fox Theatre อันเก่าแก่ ใจกลางย่านวัฒนธรรมใจกลางเมืองเบเกอร์สฟิลด์ พันธกิจคือการยกระดับคุณภาพชีวิตใน Kern County ผ่านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของ Historic Fox Theatre ในฐานะศูนย์กิจกรรมทางวัฒนธรรมและชุมชนชั้นนำของพื้นที่   นำท่านเดินทางสู่ Kern County Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในเบเกอร์สฟีลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย จุดสนใจหลักคือประวัติศาสตร์ของ Kern County Pioneer Village ตั้งอยู่บนพื้นที่ 16 เอเคอร์ (65,000 ตร.ม.) ประกอบด้วยอาคารดั้งเดิมกว่า 50 หลังจากทั่วเทศมณฑล ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 คุณลักษณะอื่นๆ ได้แก่ Lori Brock Children's Discovery Center นิทรรศการ Black Gold และ Neon Plaza พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับการรับรองจาก American Alliance of Museums หนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในพิพิธภัณฑ์คือหอนาฬิกา Beale Memorial ซึ่งตั้งอยู่บนสนามหญ้าด้านหน้า หอนาฬิกาถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2447 ใจกลางสี่แยกถนน 17 และถนนเชสเตอร์ ถูกทำลายในแผ่นดินไหวในปี พ.ศ. 2495 และสร้างขึ้นใหม่ ณ สถานที่นี้ในปี พ.ศ. 2507
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักที่ Holiday Inn Bakersfield Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่
  4
  บาร์สโตว์ - ช้อปปิ้ง Premium Outlet - ลาสวกัส - Night Tour ชมไฟยามค่ำคืน - Fremont Street Experience

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางสู่ “บาร์สโตว์” (Barstow) (ระยะทาง 209 กม. เดินทาง 2.30 ชม) บาร์สโตว์เป็นเมืองในเทศมณฑลซานเบอร์นาดิโน รัฐแคลิฟอร์เนีย ในทะเลทรายโมฮาวีทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย บาร์สโตว์เป็นทางแยกที่สำคัญสำหรับจักรวรรดิอินแลนด์และเป็นที่ตั้งของฐานทัพนาวิกโยธินบาร์สโตว์... 
  นำท่านสู่ PREMIUM OUTLET  SHOPPING MALL ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาขายส่งหลากหลายตรงจากโรงงาน เชิญเลือกซื้อสินค้านานาชนิด พบกับร้านขายเสื้อผ้าดังๆ อาทิเช่น ลีวายส์ โปโล ผ้าปูที่นอน เครื่องนอน เครื่องครัว ของเด็กเล่น รองเท้ากีฬารองเท้าหนังทิมเบอร์แลนด์ เนคไท แว่นตาเรย์แบนด์ กระเป๋า SAMSONITEที่ราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 50 % อิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
  บริการอาหารกลางวัน ให้ท่านได้อิสระรับประทานเองตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่
  นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลาสเวกัส” (ระยะทาง 629 กม. // ระยะเวลาในการเดินทาง 6 ชั่วโมง 15 นาที) ผ่านภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและทะเลทรายอันกว้างใหญ่ของรัฐเนวาด้า เมืองลาสเวกัส เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลก ให้ฉายาว่า “เมืองแห่งบาป” (SIN CITY) ลาสเวกัสเป็นสถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมือง เจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนันเป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก และจะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนการพนัน และโรงแรม มารวมตัวกันอย่างแน่นหนาในบริเวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส กิจกรรมหลังทานอาหารค่ำ ท่านจะเพลิดเพลินกับโชว์ที่จัดแสดงไว้หน้าโรงแรมแต่ล่ะแห่งในย่านถนน STRIP ของลาสเวกัส เช่น โชว์ภูเขา ไฟระเบิดที่ MIRAGE, โชว์โจรสลัดที่โรงแรม TREASURE ISLAND โชว์น้ำพุเต้นระบำที่ BELLAGIO ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเครื่องเล่นหวาดเสียวต่างๆ ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกในโรงแรม STRATOSPHERE ชมหนึ่งในพระพรหมของไทยซึ่งตั้งอยู่ที่ โรงแรม CAESAR PALACE, ชมหอไอเฟลและประตูชัยซึ่งจำลองจากปารีส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม VENETIAN ด้วย หากท่านไหนสนใจซื้อรายการโชว์พิเศษ JUBILEE SHOW กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  หลังอาหารนำท่านเดินทาง สู่ ย่าน FREMONT STREET EXPERIENCE ซึ่งปัจจุบันเป็นย่านคนเดินเท้าโดยเฉพาะ พรั่งพร้อมด้วยกิจกรรมพิเศษและการแสดงยามค่ำคืนในใจกลางเมือง “ถนน Fremont” เป็นเขตถนนคนเดินยาวห้าช่วงตึกซึ่งเป็นบริเวณที่เวกัสแบบโบราณมาบรรจบกับเทคโนโลยีอันทันสมัย หันไปทางสัญลักษณ์ไฟนีออนแบบคลาสสิกของ Sin City คุณจะเจอวงดนตรีเล่นสด นักแสดงตามถนน และการแสดงแสงสีที่น่าประทับใจถนนแห่งแรกในเมืองที่ปูพื้นหินอย่าง Fremont เคยเป็นจุดให้สัญญาณในกรณีที่มีผู้แวะเวียนเข้ามาในช่วงทศวรรษ 1950 และมีคาสิโนขึ้นชื่อต่างๆ อย่าง Eldorado Club, Golden Nugget และ Pioneer Club Northern Club ที่อยู่ตรง 15 E. Fremont St เป็นที่แรกที่ได้รับใบอนุญาตการพนัน Nevada ในปี 1931 ซึ่งเป็นปีเดียวกับช่วงที่ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแห่งแรกในลาสเวกัส นอกจากนี้ถนน Fremont ยังมีส่วนร่วมในเครดิตภาพยนตร์ฮอลลิวูดด้วย ที่นี่เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์ที่ Elvis นำแสดงเรื่อง Viva Las Vegas ในปี 1964 และภาพยนตร์เรื่อง James Bond: Diamonds are Forever ในปี 1971ปัจจุบันสถานที่อันโดดเด่นที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ “เป็นที่จัดแสดงแสงสี Viva Vision ยามค่ำคืนยาว 6 นาที” ซึ่งเป็นช่วงเหมาะต่อการฟังดนตรีและดึงดูดนักท่องเที่ยวนับร้อยคนให้มาชม การแสดงแสงสีเหนือโจมเหล็กสูง 27 เมตร กว้างเท่าสนามฟุตบอล ใช้เทคโนโลยี LED อันทันสมัยและหลอดไฟมากกว่า 12.5 ล้านหลอด การแสดงแสงสีและเลเซอร์ช่วงค่ำ กระหึ่มด้วยเสียงรอบทิศทาง 550,000 วัตต์จะจัดเป็นธีมรอบๆ กิจกรรมประจำปี การแสดงยอดนิยมอย่าง Lucky Vegas จัดขึ้นเพื่อสรรเสริญประวัติศาสตร์และผู้มีชื่อเสียงของเมือง
  พักที่ DOWNTOWN GRAND LAS VEGA HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่
  5
  ลาสเวกัส-เขื่อนฮูเวอร์ - อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน - เดินทางกลับลาสเวกัส

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านออกเดินทางสู่ “อุทยานแกรนด์แคนยอน” (GRAND CANYON) สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติหนึ่งในเจ็ดของโลก ระหว่างทางแวะ ชม “เขื่อนยักษ์ฮูเวอร์แดม” (HOOVER DAM) (ระยะทาง 63 กม.) หรือ โบลเดอร์แดม เขื่อนคอนกรีต ขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำโคโลราโด ตั้งอยู่บนเขตแดนของ มลรัฐเนวาดา และ มลรัฐแอริโซนา ที่สร้างเสร็จ เมื่อปีค.ศ. 1935 ซึ่งในขณะที่ก่อสร้างเสร็จ นับเป็นเขื่อนคอนกรีต ขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ต่อมาเมื่อ เขื่อนแกรนด์คูลี สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2488 เขื่อนนี้จึงตกลงมาเป็นที่สอง ปัจจุบันเขื่อนฮูเวอร์ เป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าใหญ่เป็นอันดับที่ 34 ของโลกและผลิตกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงรัฐเนวาดาและรัฐใกล้เคียง จากนั้นเดินทางต่อ ชมความงามตามธรรมชาติของแนวหุบเขาอันกว้างใหญ่ตระการตา และสายน้ำโคโลราโด้ ที่คดเคี้ยว นำท่านชมแนวหุบเขาที่ยังคงรักษาสภาพภูมิประเทศที่แปลกตาในมลรัฐอริโซน่า 
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ แกรนด์แคนยอน (อาหารตามเซ็ทที่ทางอุทยานจัดให้)
  บ่าย นำท่านเข้าชม “อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน” สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก (ระยะทาง 157 กม. // ระยะเวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง 55 นาที) ก่อตัวขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 2,000 ล้านปี เป็นหุบเขาที่มีความยาวถึง 446 กม.จุดที่กว้าง ที่สุด 29 กม. และลึกเกือบ 2 กม. นำท่านเข้าชมด้าน WEST RIM ที่ซึ่งท่านจะได้ สัมผัสประสบการณ์ การเดินบน สกายวอล์ค (SKY WALK) ที่จะทำให้ท่านรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนอากาศ อย่างน่าตื่นเต้น หวาดเสียว จากนั้นเดินทางกลับนครลาสเวกัส 
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักที่ DOWNTOWN GRAND LAS VEGA HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่
  6
  ลาสเวกัส - ลอสแองเจลิส - ชมเมืองลอสแองเจลิส - สนามบิน

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ “ลอสแองเจลีส” (LOS ANGELES) หรือที่รู้จักกันในนาม แอล.เอ.(L.A.) (ระยะทาง 425 กม. // ระยะเวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง 10 นาที) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพราะมีประชากรหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อีกทั้งยังเป็นเมืองศูนย์การทางด้านอุตสาหกรรมความบันเทิง เพราะเป็นที่ตั้งของฮอลลิวู้ด บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ชื่อดังของโลก นอกจากนี้ ลอสแองเจลิส ยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว อาทิ สวนสนุก สิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์อาร์ทแกลลอรี่ โรงละคร ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งร้านอาหาร บาร์ ไนท์คลับ ที่ช่วยสร้างสีสันในยามค่ำคืนด้วย
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
  นำท่านเดินทางสู่ เบเวอร์รี่ฮิลล์ ถนนโรดิโอ ไดร์ฟ (RODEO DRIVE) ในย่าน BEVERLY HILL เป็นเมืองใน Los Angeles County ของรัฐแคลิฟอร์เนีย บ้านของดาราฮอลลีวูดหลายคน มีถนนช้อปปิ้งสุดหรูของ Rodeo Drive สวนสาธารณะ Beverly Gardens อันกว้างขวางมีน้ำพุและสวนกุหลาบ รวมถึงป้ายไฟ Beverly Hills Greystone Mansion ในปี 1920 เป็นฉากหลังของภาพยนตร์หลายเรื่อง The Beverly Hills Hotel เป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่หลอกหลอนคนดัง ตั้งอยู่ในสวนเขตร้อนและมีคาเฟ่ริมสระน้ำซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในแอลเอ พร้อมกันนี้ยังเป็นย่านที่มีดาราฮอลิวู้ด อาศัยอยู่มากมาย นำท่าน ผ่านชม ย่านธุรกิจสำคัญ ย่านไชน่าทาวน์ ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ ถนนฮอลลีวู้ด ชมบริเวณไชนีสเธียเตอร์ (CHINESE THEATRE) ซึ่งท่านจะได้ถ่ายรูปกับรอยมือ รอยเท้าของเหล่าดาราชื่อดัง ที่ประทับไว้พร้อมชื่อจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวู้ด นำท่านชม ฮอลีวูดวอล์ก ออฟเฟม (HOLLYWOOD WALK OF FAME) เป็นทางเท้าที่อยู่สองข้างทางถนนฮอลลีวูด บูเลวาร์ด ในทิศตะวันออก-ตะวันตก และไวน์ สตรีท ในทิศเหนือ-ใต้ ตั้ง อยู่ในฮอลลีวูด ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เป็นระยะทางเดินเท้าทั้งสิ้น 3 1/2 ไมล์ ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม ประดับด้วยแผ่นหินตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก จำนวนมากกว่า 2000 ดวง จารึกชื่อ ขอ งนักแสดงและบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด สำหรับผู้ได้รับคัดเลือก ให้จารึกชื่อ คือ วงการภาพยนตร์ / วงการโทรทัศน์ /วงการดนตรี / วงการวิทยุ / วงการละครเวที 
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางสู่สนามบิน ลอสแองเจลิส

 • วันที่
  7
  สนามบิน ลอสแองเจลิส - ไทเป (ได้หวัน)

  00.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาไทเป (ไต้หวัน) โดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI017
  *** บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ***

 • วันที่
  8
  ไทเป (ไต้หวัน) - สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

  05.00 น. เดินทางถึง ไทเป (ไต้หวัน) เพื่อแวะพักเปลี่ยนเครื่อง 
  07.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI837
  09.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

มื้ออาหารและที่พัก
วันที่
อาหารเช้า
อาหารเที่ยง
อาหารเย็น
โรงแรม
1
Holiday Inn Hotel /Bay Landing San Francisco Airport Hotel
2
Holiday Inn Hotel /Bay Landing San Francisco Airport Hotel or Equivalent
3
Holiday Inn Bakersfield Hotel or Equivalent
4
DOWNTOWN GRAND LAS VEGA HOTELor Equivalent
5
DOWNTOWN GRAND LAS VEGA HOTELor Equivalent
6
-
7
-
8
-
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเงินเต็มจำนวน

 • การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง (เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา) เจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการเช็คที่นั่งว่างและแจ้งกลับลูกค้าอีกครั้ง ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในอเมริกาไม่อนุญาตให้พนักงานขับรถ ขับเกิน 11 ช.ม./วัน 

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซาน ฟรานซิสโก // ลอส แองเจอลิส- กรุงเทพฯ (หรือสลับลงก่อน-หลัง)

 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 

 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์) ในกรณีท่านอายุเกิน 75 ปี ท่านต้องซื้อประกันเพิ่ม

 • น้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าอเมริกา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (10,000.-บาท) 

 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)

 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 5.-ยูเอสดอลล่าร์ / ต่อวัน (รวม 30 USD)

 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน (รวม 800 บาท) 

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือค่ามัดจำที่ต้องการันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงค่าที่พักในเรือและห้องนอร์ดเคปไม่สามารถรีฟันได้)     

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

หมายเหตุ
 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่ได้รับการยืนยันการจองมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก 

เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน

 • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา

- ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น

- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ

 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%

 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ