ทัวร์ฝรั่งเศส สวิส เยอรมัน ออสเตรีย อิตาลี ทัวร์สงกรานต์

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิส เยอรมัน ออสเตรีย อิตาลี ทัวร์สงกรานต์

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิส เยอรมัน ออสเตรีย อิตาลี ทัวร์สงกรานต์

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พักโรงแรม 4 ดาว กลับถึงเช้า
รายละเอียด

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิส เยอรมัน ออสเตรีย อิตาลี ทัวร์สงกรานต์ 10 วัน 7 คืน เดินทางด้วยสายการบินไทย ปารีส พระราชวังแวร์ซายส์ เมืองสตาสบรูก นั่งรถไฟทีจีวี เมืองลูเซิร์น โฮเฮนชวานเกา ปราสาทนอยชวานสไตน์ เมืองอินส์บรูค เวโรน่า เวนิส ปิซ่า เซียน่า โรม


รหัสทัวร์ : TATDE6204
 ปารีส, ฝรั่งเศส
สายการบินการบินไทย
วันที่เดินทาง :
11 เม.ย. 2563 ถึง 20 เม.ย. 2563
ราคาเริ่มต้น
USD 2,629
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
สุวรรณภูมิ -
ปารีส-แวร์ซายส์-ปารีส-เวอร์ลิซี่ (ฝรั่งเศส) 4-star hotel accommodation or equivalent class
เวอร์ลิซี่-ปารีส-TGV-สตราสบรูก (ฝรั่งเศส)-ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) 3 star hotel accommodation or equivalent class
ลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)-ลินเดา (เยอรมัน) 4-star hotel accommodation or equivalent class
ลินเดา-โฮเฮนชวานเกา (เยอรมัน)-อินน์สบรูค (ออสเตรีย) 3-star hotel or equivalent class.
อินนส์บรูค (ออสเตรีย)-เวโรน่า-เวนิส เมสเตร้ (อิตาลี) 4-star hotel or equivalent level.
เวนิส เมสเตร้-ปิซ่า (อิตาลี) 4-star hotel accommodation or equivalent class
ปิซ่า-เซียน่า-โรม (อิตาลี) 4-star hotel or equivalent class.
โรม (อิตาลี) -
สนามบินสุวรรณภูมิ -
ตารางการเดินทาง
 • สุวรรณภูมิ

  21.00น. นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ สายการบิน Thai  Airways ROW D เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ กำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็น รายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

   

   

 • ปารีส-แวร์ซายส์-ปารีส-เวอร์ลิซี่ (ฝรั่งเศส)

  00.05 น. นำท่านออกเดินทางสู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG930

  07.10 น. เดินทางถึงสนามบินชาร์ลเดอโกลล์ Charles de Gaulle สนามบินกรุงปารีส หลังผ่านขั้นตอนการตรวจ คนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ เมืองที่ตั้งของพระราชวัง หรูหราชื่อดังของโลก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีส ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมหานคร ปารีส นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ Versailles Palace พระราชวังที่ยิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่ง ของโลกและนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันด้วย เดิมนั้นแวร์ซายส์เป็นเพียงเมืองเล็กๆ  แห่งหนึ่งเท่านั้น มีผู้คนอาศัยอยู่เบาบาง บริเวณส่วนใหญ่เป็นป่าเขาเยี่ยงชนบทอื่นๆ ของฝรั่งเศส เมื่อพระ เจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่งฝรั่งเศสยังทรงพระเยาว์ ขณะพระชนมายุได้ 23 พระชันษา ทรงนิยมล่าสัตว์ในป่า และ ทรงเห็นว่าตำบลแวร์ซายส์น่าจะเหมาะแก่การประทับเพื่อล่าสัตว์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักขึ้นมา ใน พ.ศ. 2167 พระราชวังแวร์ซายส์ อดีตพระราชวังในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14 ที่สร้างได้อย่างวิจิตร บรรจงจนกลายเป็นต้นแบบของพระราชวังอื่นๆ มากมาย เดิมทีเมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่งฝรั่งเศสยังทรง พระเยาว์ ทรงนิยมล่าสัตว์และทรงเห็นว่าตำบลแวร์ซายส์น่าจะเหมาะแก่การประทับเพื่อล่าสัตว์ จึงโปรดเกล้า สร้างพระตำหนักขึ้นมาในปี 1624 โดยในช่วงแรกเป็นเพียงกระท่อมเล็กๆ สำหรับพักชั่วคราวเท่านั้น เมื่อ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ขึ้นครองบัลลังก์ จึงมีพระประสงค์ที่จะสร้างพระราชวังแห่งใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ ปกครองของพระองค์ จึงเริ่มมีการปรับปรุงพระตำหนักเดิมในปี 1661 โดยใช้เงินทั้งหมด 5 แสนล้านฟรังค์  คนงานอีก 30,000 คนและใช้เวลาอยู่ถึง 30 ปีจึงแล้วเสร็จในปี 1688 ทุกส่วนทำด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นแบบอย่างศิลปกรรมที่งดงามมาก การก่อสร้างพระราชวังแวร์ซายส์แห่งนี้ได้นำเงินมาจากค่าภาษีอากรของ ราษฎรชาวฝรั่งเศส ต่อมาจึงได้มีกองทัพประชาชนบุกเข้ายึดพระราชวังและจับพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่ง ฝรั่งเศส กับพระนางมารี อองตัวเนต ประหารด้วยกิโยติน ในวันที่ 16 ตุลาคม 1789 ปัจจุบันพระราชวังแวร์ ซายส์ยังอยู่ในสภาพดีและเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ นำท่านชมภายในที่มีการแบ่งเป็นห้องต่างๆ อาทิ ห้อง บรรทม  ห้องเสวย  ห้องสำราญ เป็นต้น ทุกห้องล้วนมีเครื่องประดับงดงามตระการตาและภาพเขียนที่มี ชื่อเสียง อาทิ ห้องกระจก (Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) เป็นห้องที่มีชื่อเสียงมากที่สุดซึ่ง เคยใช้เป็น ห้องลงนามในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่  1 และใช้เป็นที่ลงนาม ในเมื่อเยอรมนีบุกตีชนะฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย ห้องนี้พระเจ้าหลุยส์ที่  14 ทรงทำการก่อสร้างเอง ภายในห้องประกอบด้วยกระจกยักษ์ 17 บาน เปิดออกแล้วจะเห็นสวนแวร์ซายส์ อันสวยงาม ในพระราชวังแวร์ซายส์มีห้องทั้งหมด 700 ห้อง  รวมภาพวาดทั้งหมด 6,123 ภาพและงานแกะสลักทั้งหมด 15,034 ชิ้น พร้อมฟังบรรยายจากมัคคุเทศก์ทั้งในส่วนของกษัตริย์และพระราชินีรวมทั้งห้องโถง กระจกที่ทูตจากสยามได้เคยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14 ให้เวลาท่านเดินเล่นบริเวณอุทยานด้านหลังก่อน เดินทางกลับเข้า นครปารีส มหานครที่คนทั่วโลกใฝ่ฝันอยากมาเยือน 

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน

  บ่าย นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่นครปารีส นำท่านชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมายกว่า 20 ล้านคนต่อปี ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานทั้งศิลปะและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของแฟชั่นที่ทันสมัย นำท่านถ่ายรูปกับหอไอเฟิล Eiffel Tower หอคอยที่เป็นสัญลักษณ์หรือแลนด์มาร์คของประเทศฝรั่งเศสที่รู้จักกันไปทั่วโลก ทั้งยังเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลกอีกด้วย โดยสร้างขึ้นด้วยโครงเหล็กบริเวณแม่น้ำแซนในกรุงปารีส และตั้งชื่อตามสถาปนิกและวิศวกรที่ออกแบบหอคอยแห่งนี้คือกุสต๊าฟ ไอเฟิล เดิมสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าโลกในปี ค.ศ.1889 เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศฝรั่งเศส ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และต่อมากลายมาเป็นสัญลักษณ์องกรุงปารีส  จากนั้นนำท่านชมโดยรอบเริ่มจากเก็บภาพสวยของหอคอยไอเฟิล อีกครั้งบริเวณหน้าโรงเรียนการทหารหรือจัตุรัสทรอคาเดโร, ผ่านชมประตูชัยแห่งจักรพรรดินโปเลียน ณ.จัตุรัสชาร์ลสเดอโกลล์, ถนนชองเอลิเซ่ย่านหรูหราราคาแพงที่โด่งดัง จัตุรัสคองคอร์ตที่ตั้งของเสาหินโอเบลิสจากวิหารลักซอร์ในอียิปต์, โดมอินวาลิด สถานที่เก็บพระศพจักรพรรดินโปเลียน เป็นต้น ให้ท่านถ่ายรูปภายนอกกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ได้รับการออกแบบจากสถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน ซึ่งได้เปิดให้สาธารณะชนเข้าชมได้เมื่อปี ค.ศ.1793 มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก อย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของเลโอนาร์โด ดาวินชี หรือภาพ Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่งแอนทีออก ในปี ค.ศ.2006 ซึ่งพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์มีผู้มาเยี่ยมชมเป็นจำนวน 8.3 ล้านคน ทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกและยังเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในกรุงปารีส  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซน แม่น้ำสายหลักของนครปารีส ชมทัศนียภาพสองฟากฝั่งและสถาปัตยกรรมอันงดงามของอาคารสวยงามต่างๆ  จากนั้นหากมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าเดินทางริโมวา, กระเป๋าแบรนด์ดัง รวมถึงน้ำหอมต่างๆ 

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขตเมืองเวอร์ลิซี่เพื่อนำท่านเข้าสู่ ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

   

   

 • เวอร์ลิซี่-ปารีส-TGV-สตราสบรูก (ฝรั่งเศส)-ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟของปารีสเพื่อนำท่าน นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV ซึ่งเป็นรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางไกลระหว่างเมือง ที่ให้บริการโดบการเดินรถไฟแห่งชาติฝรั่งเศส รถไฟความเร็วสูงนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1970 เป็นต้นมา เดิมถูกออกแบบโดยให้ใช้พลังงานจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊ส และเนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์น้ำมัน ต่อมาถูกพัฒนาให้มาใช้พลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันให้บริการอย่างแพร่หลายโดยมีศูนย์กลางการรถไฟนี้ที่นครปารีสและได้มีการขยายสู่เมืองต่างๆ โดยรอบด้วยความเร็วสูงสุด 320 กิโลเมตร / ชั่วโมง ซึ่งการเดินทางจากปารีสเข้าสู่เมืองสตราสบรูก เข้าจะใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองสตราสบรูก Strasbourg เมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส ประเทศฝรั่งเศส บริเวณลุ่มแม่น้ำไรน์บนพรมแดนระหว่างประเทศเยอรมันและประเทศฝรั่งเศส รถโค้ชรอรับท่านที่สถานีรถไฟ

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน

  บ่าย นำท่านชมเมืองสตราสบูร์ก Strasbourg เมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส นำชมเมืองเก่าที่เรียกว่า Le Petite France ชมภายนอกมหาวิหารนอร์ทเทรอดามที่ยิ่งใหญ่ Strasbourg Cathedral ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิหารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สร้างด้วยหินทรายสีชมพูทั้งหลังโดนสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 260 ปี ให้ท่านถ่ายภาพเก็บไว้ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลูเซิร์น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิสที่หลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลูเซิร์นก็ยังคงมีความสวยงามเหมือนเดิม นำท่านชม อนุสาวรีย์สิงโต และถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจั่วด้วยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้เป็นการเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเมืองลูเซิร์น โดยมีหอคอยน้ำ Wasserturm ซึ่งเดิมใช้เป็นที่คุมขังนักโทษและเก็บเอกสารรวมทั้งของมีค่าของเมืองไว้ หอคอยนี้มีลักษณะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมที่มีฐานเชื่อมติดอยู่กับสะพานสร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 1300สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มีการบูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม (ภาพวาดดั้งเดิมถูกไฟไหม้ไปเยอะ) สะพานชาเพลนี้ถือเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปรอบทะเลสาบ

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

   

   

 • ลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)-ลินเดา (เยอรมัน)

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น Interlaken เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 570 เมตร ถูกโอบล้อมด้วยภูเขา ทุ่งหญ้า ทะเลสาบและสวนผลไม้ เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และคึกคักตลอดปี มีความงดงามและบรรยากาศที่เงียบสงบและประกอบไปด้วยอาคารโบราณจากยุคศตวรรษที่ 19 ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้สไตล์สวิสชาเล่ต์ในย่านถนนโฮอีเวก Hoheweg ศูนย์กลางการช้อปปิ้งในอินเทอร์ลาเก้นและยังเป็นที่ตั้งของเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นสู่ยอดเขาฮาร์ดเดอร์คุล์ม Harder Kulm หนึ่งในยอดเขาเพื่อชมวิวของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่สามารถขึ้นได้ง่ายที่สุด ใช้เวลาน้อยที่สุดแต่ทัศนียภาพสวยงามแบบสุดๆ ตั้งอยู่เหนือสุดของเมืองอินเทอร์ลาเก้น นำท่านนั่งรถรางไฟฟ้า (Funicular) สู่ยอดเขาฮาร์เดอร์คุล์ม ตั้งอยู่เหนือสุดของเมืองอินเทอร์ลาเก้นที่ระดับความสูง 1,322 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จากมุมที่เป็นจุดชมวิวบนพื้นที่ที่เป็นลักษณะยื่นออกไปคล้ายระเบียงยาวนอกหน้าผา ท่านสามารถชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาของ 3 ขุนเขาของดินแดนจุงฟราว (ในวันที่สภาพอากาศสดใส) ได้แก่ ยอดเขาไอเกอร์ (ยอดเขาผู้เฒ่า), เมิ้นซ์ (ยอดเขานักบวช) และจุงฟราว (ยอดเขาสาวงาม) และสามารถเห็นวิวของเมืองอินเทอร์ลาเก้นได้ทั้งหมดกับที่ตั้งที่มีทะเลสาบขนาบข้างอยู่ 2 ฝั่งคือทะเลสาบเบรียนซ์และทะเลสาบธุนน์ ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลงจากยอดเขา

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง

  บ่าย นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศเยอรมันที่เมืองลินเดา Lindau (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองและเกาะในแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมันใกล้ทะเลสาบโดเดิ้น ถือเป็นพรมแดนทางธรรมชาติที่กั้นระหว่างประเทศเยอรมันและประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเมืองลินเดายังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการท่องเที่ยวอีกด้วย

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  นำท่านเข้าสู่ ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

   

 • ลินเดา-โฮเฮนชวานเกา (เยอรมัน)-อินน์สบรูค (ออสเตรีย)

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมืองที่ตั้งอยู่ในเขตแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน และเป็นที่ตั้งของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาสูงของเทือกเขาแอลป์แถบแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ในช่วง ค.ศ.1845-1886 ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริ และให้เป็นที่ประทับอย่างสันโดษห่างจากผู้คน และเพื่ออุทิศให้แก่กวีชื่อริชาร์ด วากเนอร์ ผู้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างให้เป็นไปตามบทประพันธ์เรื่องอัศวินหงษ์ (Swan Knight Lohengrin) ดังนั้นปราสาทแห่งนี้จึงได้รับการตกแต่งตามเรื่องร่าวในบทประพันธ์ดังกล่าว ปราสาทแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยคริสทีอัน ยังค์ (Christian Jank) ซึ่งเป็นนักออกแบบทางการละคร มากกว่าที่จะเป็นสถาปนิก ถือเป็นปราสาทที่มีความงดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งความงามนี้ยังทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์ด้วย รวมไปถึงเป็นต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทรา ที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมไปถึงที่แดนเนรมิต  (โดยปกติการเดินทางไปสู่ปราสาทบริการด้วยรถชัทเทิ้ลบัส หากรถปิดให้บริการด้วยกรณีใดๆ จะต้องใช้การเดินเท้าแทน หรือนั่งรถม้าซึ่งบริการรถม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริการ หากโดยสารขึ้นลงชำระเพิ่มท่านละประมาณ 10 ยูโร)   

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  บ่าย นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองอินน์สบรูค ประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวดังแห่งแคว้นทิโรล โอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงงดงาม บนที่ราบลุ่มแม่น้ำอินส์ ท่ามกลางของหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ อินน์สบรูค แปลว่าสะพานแห่งแม่น้ำอินส์ และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านเป็นศูนย์กลางของการแข่งขันกีฬาฤดูหนาว ทั้งยังเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลายครั้ง ได้แก่ โอลิมปิกฤดูหนาวปี 1964 และปี 1976  พาราลิมปิกฤดูหนาวปี 1984 และปี 1988 รวมถึงโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาวที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.2012 ทำให้อินน์สบรูคเป็นเมืองแรกของโลกที่ได้จัดกีฬาโอลิมปิกถึง 3 ครั้ง นำท่านเดินเล่นบริเวณจัตุรัสเมืองเก่า ที่มี ตำหนักหลังคาทองคำ ที่มีอายุร่วม 450 ปี ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ทิโรลสมัยของกษัตริย์แม็กซิมิเลี่ยนที่ 1 กับพระนางมาเรียเทเรซ่า เชื่อกันว่าหลังคากำแพงนี้ประดับด้วยโลหะหุ้มทองแดงจำนวนกว่า 3,450 แผ่น ตามขอบประตูและหน้าต่างประดับด้วยภาพเขียนสวยงาม ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองและมีอาคารบ้านเรือนหลากหลายสีที่ปัจจุบันเป็นร้านค้าหลากหลายประเภท ถ่ายรูปกับซิตี้ทาวเวอร์ จุดนัดพบของชาวเมืองรวมถึงจัตุรัสเมืองที่มีเสาอันนาเซาเลอตั้งอยู่ ถือเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองที่มีผู้คนแวะเวียนมาถ่ายภาพกันมากที่สุด

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

   

 • อินนส์บรูค (ออสเตรีย)-เวโรน่า-เวนิส เมสเตร้ (อิตาลี)

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

  นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศอิตาลีที่ เมืองเวโรน่า Verona (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองดังจากนิยายรักอมตะที่มีเค้าเรื่องความจริงของการขัดแย้งกันของ 2 ตระกูลอิทธิพลของเมืองนี้ โรมิโอและจูเลียส ฝีมือการประพันธ์ของวิลเลียมเช็คสเปียร์ กวีชาวอังกฤษที่โด่งดังไปทั่วโลก 

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิสเมสเตร้ Venice Mestre แคว้นเวเนโต้ เขตเมืองที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นมากที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศอิตาลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) และนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือทรอนเชตโต้ เพื่อข้ามสู่ เกาะเวนิส อดีตเมืองที่เคยร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่งที่ศูนย์กลางอยู่ที่ จัตุรัสเซนต์มาร์ค หรือ ซานมาร์โค ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะต่างๆ ของเมืองเวนิสที่มีคลองต่างๆ มากมายนับร้อยแห่ง นับเป็นบรรยากาศที่ไม่มีที่ใดเหมือนและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมือง ชมสะพานสะอื้นที่เชื่อมระหว่างคุกหลวงและพระราชวังดอร์ดจชมวิหารเซนต์มาร์คที่งดงามด้วยการประดับด้วยโมเสคหลายล้านชิ้น เดินชมตัวเมืองจนถึงสะพานริอัลโตที่ทอดข้ามแกรนด์คาเนลอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเวนิส นำท่านถ่ายรูปกับพระราชวังดอจส์ Doge's Palace พระราชวังดอจส์ เป็นที่ทำการของรัฐบาลเวนิสและที่พำนักของผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองในอดีต ตัวอาคารกะทัดรัดในแบบโกธิค เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่มากว่า 800 ปีมาแล้ว เมื่อสมัยเวนิสยังเป็นสาธารณรัฐอิสระ ซึ่งเคยร่ำรวยและมีอำนาจมหาศาลและเคยส่งให้มาร์โคโปโลเดินทางไปเมืองจีน อิสระให้ท่านชมและเลือกซื้อสินค้าขึ้นชื่ออาทิ เครื่องแก้วเวนีเซีย หรือ หน้ากากเทศกาลคาร์นิวัล ท่านอาจใช้เวลานั่งจิบกาแฟตามร้านกาแฟ ที่ตั้งอยู่รอบจัตุรัสเซนต์มาร์ค เพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก สมควรแก่เวลานำท่านล่องเรือกลับสู่ฝั่งเมสเตร้

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

  นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

   

 • เวนิส เมสเตร้-ปิซ่า (อิตาลี)

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า Pisa (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศอิตาลี อดีตเมืองท่าเรือชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า ผ่านชมความงดงามของทัศนียภาพที่งดงามเป็นระเบียบของบ้านเมืองและบ้านเรือนต่างๆ  

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  บ่าย นำท่านเข้าสู่จัตุรัสแห่งเมืองปิซ่า ชมหอเอนปิซ่า Pisa Tower, Leaning Tower นำท่านชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก “หอเอนปิซ่า” ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นหอระฆังแห่งวิหารประจำเมือง แต่เพียงการเริ่มต้นของการสร้างถึงบริเวณชั้น 3 ก็เกิดการทรุดตัวและต้องหยุดการก่อสร้างจนถัดมาอีกร่วม 100 ปี ถึงได้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์และยังเป็นสถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจน์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกและการตกของวัตถุด้วย จากนั้นเดินเล่นถ่ายรูปกับจัตุรัสดูโอโม่แห่งปิซ่า ซึ่งได้รับการลงทะเบียนเป็นมรดกโลก

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  นำท่านเข้าสู่ ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

   

   

 • ปิซ่า-เซียน่า-โรม (อิตาลี)

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซียน่า Siena เมืองอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลีและได้รับ ความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งเมืองเซียน่าเป็นเมืองหลวงของจังหวัดในชื่อเดียวกันคือจังหวัดเซียน่าใน แคว้นทัสคานี เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านทัศนียภาพที่งดงาม ไวน์รสชาติดีและเมืองเก่ามีความงดงามจน ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1995 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30  ชั่วโมง) ให้ท่านมีเวลาเดินเล่นในเขตเมืองเก่าที่ถือว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดในช่วงยุคกลางคู่แข่งกับเมือง ฟลอเร้นซ์ ซึ่งเมืองเก่านี้ถือเป็นเมืองศูนย์กลางทางประว้ติศาสตร์และยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดก โลกโดยองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1995 ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซียน่า Siena Cathedral มหาวิหารในนิกายโรมันคาทอลิกที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1215-1263 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคและเรอแนสซองส์ จุดโดด เด่นคือโดมหอระฆังแปดเหลี่ยมตกแต่งด้วยหินอ่อนสีขาวสลับเขียวดำ ด้านหน้าประดับด้วยหินอ่อนสีชมพู และเกือบแดง ซึ่งสีขาวและดำเป็นสีสัญลักษณ์ของเมืองเซียน่าตามตำนานกล่าวว่าเป็นสีของม้าของเซเนียสและอาสเคียสผู้ก่อตั้งเมือง และชมเปียสซ่าเดลคัมโป พื้นที่จัตุรัสหลักที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ที่ ได้รับการยอมรับว่าเป็นจัตุรัสยุคกลางที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปและมีชื่อเสียงด้านความงามและ ความสมบูรณ์ของสถาปัตยกรรมไปทั่วโลก 

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  บ่าย นำท่านเดินทางสู่กรุงโรม เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมากมายจากทุกมุมโลกต่างเดินทางมากรุงโรม เพื่อชื่นชมกับสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ โรมเป็นมหานครที่มีสีสันเฉพาะตัว คลาคล่ำไปด้วยผู้คนและนักท่องเที่ยว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) นำท่านชมเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี นำท่านสู่นครวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ให้ท่านถ่ายรูปภายนอก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter’s Basilica แห่งนครรัฐวาติกันที่งดงามด้วยศิลปะในยุคเรอเนซองส์และยังได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา มียอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก ซึ่งปัจจุบันล้วนแต่เป็นสิ่งล้ำค่าของประเทศอิตาลี  ให้ท่านถ่ายรูปกับจัตุรัสหน้าวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ท่านอาจเคยเห็นจากการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ในช่วงเวลาสำคัญๆ ของคาทอลิค จากนั้นให้ท่านถ่ายภาพภายนอกของ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม สิ่งก่อสร้างที่เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งเป็นสนามกีฬายักษ์ที่จุคนได้กว่า 50,000 คน ผ่านชมประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ และอนุเสาวรีย์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอ็ลหรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน ผ่านชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิ์โรมันที่ย่าน โรมันฟอรั่ม ที่เปรียบเสมือนใจกลางเมืองหลวงในอดีต ผ่านชมสนามม้ากรีฑาเซอร์คัส แมกซิมุส จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ น้ำพุเทรวี่ Trevi Fountain หนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโรม สถานที่นักท่องเที่ยวมาโยนเหรียญเสี่ยงทายตามเรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่องThree Coins in The Fountain ให้เวลาท่านชั่วครู่ ก่อนนำท่านมาเดินเล่นบริเวณ ย่านบันไดสเปน Spanish Step แหล่งช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงโรม และหากมีเวลาให้ท่านได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี อาทิ Rimowa, Furla, Gucci, Longchamp, Tissot, Michael Kors, Bally, Armani, Kipling เป็นต้น อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัยและอิสระทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

   

 • โรม (อิตาลี)

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

  10.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินลีโอนาโด ดาวินชีฟูมิชิโน ประเทศอิตาลี

  13.55 น. นำท่านออกเดินทางจากกรุงโรม โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG945

   

   

 • สนามบินสุวรรณภูมิ

  05.45  น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...

   

   

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Thai Airways ชั้นประหยัด  เส้นทาง กรุงเทพฯ-ปารีส // โรม-กรุงเทพฯ

 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง) **โรงแรมในบางเมืองอาจไม่มีห้องแบบพัก 3 ให้บริการ**

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยว ตามรายการที่ระบุ

 • ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ)

 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 8 ส.ค.2562 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน  

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

 • ค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง

 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการการนัดหมายและงานด้านเอกสาร ท่านละ 3,900 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง)

 • ค่าทิปพนักงานขับรถในระหว่างการเดินทางและค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตามเขตพระราชวังและเขตเมืองเก่าและค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ท่านละ 2,000 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง)

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ

 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

 • ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่มีการแจกน้ำดื่มระหว่างทัวร์)

 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

 • ค่าประกันภัยการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์

เงื่อนไขการยกเลิก
 • หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทำการแต่ไม่เกิน 90 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำค่าตั๋วโดยสารของท่านนั้นๆ (เงื่อนไขค่ามัดจำตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ)

 • หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทำการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

 • หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

 • หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำ 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ

 • หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ 

 • หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 
หมายเหตุ
 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 • กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้ 

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุทำให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกำหนดการเดินทางของรายการทัวร์ 

 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน

 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน

 • ท่านที่มีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความช่วยเหลือและการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ เนื่องจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย  ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้างต้น 

 • ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม

 • กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

 • การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว 

 • หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์