ทัวร์สมุทรสงคราม ตลาดน้ำอัมพวา ชมหิ่งห้อย ทัวร์ในประเทศไทยโปรโมชั่น

ทัวร์สมุทรสงคราม ตลาดน้ำอัมพวา ชมหิ่งห้อย ทัวร์ในประเทศไทยโปรโมชั่น

ทัวร์สมุทรสงคราม ตลาดน้ำอัมพวา วัดบางกุ้ง ชมหิ่งห้อย ทัวร์ในประเทศไทย

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา ไหว้พระ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ ล่องเรือ
รายละเอียด

ทัวร์สมุทรสงคราม วันเดียวเที่ยวได้ ตลาดน้ำอัมพวา ชมหิ่งห้อย โปรโมชั่น เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ วัดบ้านแหลม วัดบางกะพ้อม วัดภุมรินทร์ วัดบางแคน้อย วัดบางแคใหญ่ วัดบางกุ้ง วัดจุฬามณี วัดอัมพวัน ตลาดน้ำอัมพวา ล่องเรือชมหิ่งห้อย 


รหัสทัวร์ : TATTH5905
 สมุทรสงคราม, ไทย
ราคาเริ่มต้น
USD 50
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
วัดศรัทธาธรรม (วัดมอญ) - วัดบ้านแหลม - วัดบางกะพ้อม - วัดภุมรินทร์ - วัดบางแคน้อย - วัดบางแคใหญ่ - วัดบางกุ้ง - วัดจุฬามณี - วัดอัมพวัน - ตลาดน้ำอัมพวา - ล่องเรือชมหิ่งห้อย -
ตารางการเดินทาง
 • วัดศรัทธาธรรม (วัดมอญ) - วัดบ้านแหลม - วัดบางกะพ้อม - วัดภุมรินทร์ - วัดบางแคน้อย - วัดบางแคใหญ่ - วัดบางกุ้ง - วัดจุฬามณี - วัดอัมพวัน - ตลาดน้ำอัมพวา - ล่องเรือชมหิ่งห้อย
  05.30น. จุดนัดพบ Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIPรุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
  06.00น. ล้อหมุน หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
  แวะให้ท่านรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหารระหว่างการเดินทาง
  08.30 น. เริ่มจุดแรกของการอิ่มบุญ ที่ วัดศรัทธาธรรม (วัดมอญ) ซึ่งสร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของชุมชนมอญ  วัดเพชรสมุทรวรวิหาร หรือเรียกอีกชื่อว่า “วัดบ้านแหลม” ให้ท่านนมัสการพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสมุทรสงคราม "หลวงพ่อบ้านแหลม" ซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 500 ปี วัดบางกะพ้อม เป็นวัดโบราณ สมัยกรุงศีอยุธยา (ราวปี พ.ศ. 2312) วัดภุมริทนร์กุฎี ชมกุฎีทองทำด้วยไม้สักพิพิธภัณฑ์วัดภุมรินทร์กุฎีทองและอุทยานการศึกษาเป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุล้ำค่า
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร
  วัดบางแคน้อย ชมโบสถ์ไม้แกะสลักทั้งหลัง สวยงามมากๆ วัดบางแคใหญ่ ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจ วัดบางกุ้ง (ค่ายบางกุ้ง) เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาอีกเช่นกัน ชม "โบสถ์ปรกโพธิ์" 1 ใน Unseen  ที่ถูกปกคลุมด้วยรากไม้ใหญ่ทั้งโพธิ์ ไทร ไกร และกร่าง วัดจุฬามณี เดิมเรียกว่า "วัดแม่ย่าทิพย์" สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชกาลพระเจ้า ปราสาททอง ให้ท่านได้สักการะหลวงพ่อเนื่องที่ศักดิ์สิทธิ์ (ศพของท่านไม่เน่าเปื่อย)
  16.30 น. ปิดท้ายด้วยวัดที่ 9 วัดอัมพวันเจติยาราม เดิมเรียกกันว่า "วัดอัมพวา" ติดกับอุทยาน ร.2
  17.00 น. ได้เวลาพาชิม นำท่านตะลุยตลาดน้ำยามเย็น บรรยากาศน่ารักๆ ตลาดน้ำอัมพวา ให้เวลาท่านในการ ซื้อของที่ระลึกและของกินมากมาย พร้อมอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
  18.00 น. พบกันที่จุดนัดหมายเพื่อ ล่องเรือชมหิ่งห้อย ส่งแสงประกายความงามยามค่ำคืน
  20.00 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ พักผ่อนบนรถ หลังจากเหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งวัน
  22.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ อิ่มทั้งกายและใจ

   

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมัน และคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 1 มื้อ 

 • ค่าล่องเรือชมหิ่งห้อย

 • ค่าเครื่องดื่มและของว่าง ตลอดการเดินทาง 

 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่

 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

 • การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

 
หมายเหตุ
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น