ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (ฟรีวีซ่ากรุ๊ป) 4วัน 3คืน โดยสายการบินไทย

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (ฟรีวีซ่ากรุ๊ป)

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ไหว้พระ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พักโรงแรม 4 ดาว บินตรง พิพิธภัณฑ์
รายละเอียด

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (ฟรีวีซ่ากรุ๊ป) 4วัน 3คืน โดยสายการบินไทย นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเฉียนเหมิน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – หอสักการะฟ้าเทียนถาน - วัดลามะยงเหอกง – วิหารว่านฝูเก๋อ – กำแพงเมืองจีน – ด่านจูหยงกวน - พระราชวังฤดูร้อน


รหัสทัวร์ : TATCN8494
 ปักกิ่ง, จีน
สายการบินการบินไทย
ราคาเริ่มต้น
USD 809
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 001 5855
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • วันที่
  1
  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินปักกิ่ง– กรุงปักกิ่ง – ถนนคนเดินเฉียนเหมิน

  07.30 น.   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน    
  10.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ สนามบินปักกิ่ง กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG614 (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนครื่อง)
  15.45 น.   เดินทางสนามบินปักกิ่ง กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน หลังจากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
  เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
  นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเฉียนเหมิน (QIAN MEN) เป็นย่านการค้าแหล่งใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปักกิ่ง เป็นถนนสายวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกรุงปักกิ่ง ถนนสายนี้ตั้งอยู่ ณ ใจกลางกรุงปักกิ่ง ใกล้กับจัตุรัสเทียนอันเหมิน มีประวัติความเป็นมากกว่า 600 ปี ปัจจุบัน ถนนเฉียนเหมินเป็นถนนคนเดิน ไม่มีรถราให้ต้องหลบหลีก เหมาะกับการเดินเล่นชมบรรยากาศความสวยงามเป็นอย่างมาก ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสถาปัตยกรรมที่มีตลอดเส้นทาง สิ่งเหล่านี้สร้างเพื่อจำลองการใช้ชีวิตของคนในสมัยโบราณ
  ที่พัก HOLIDAY INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 • วันที่
  2
  จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – หอสักการะฟ้าเทียนถาน

  เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชมความยิ่งใหญ่อลังการ ณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน (TIANANMEN SQUARE) หนึ่งในจัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก มีความสำคัญในวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ ถือเป็นสัญลักษณ์และที่ตั้งของเหตุการณ์สำคัญมามากมายในประวัติศาสตร์จีน จัตุรัสเทียนอันเหมินเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และย้อนรอยอารยธรรมสุดยิ่งใหญ่ พระราชวังต้องห้าม (FORBIDDEN CITY) มรดกโลกแห่งเมืองจีน เดิมเป็นที่ประทับของจักรพรรดิจีนมาหลายราชวงศ์ ปัจจุบันพระราชวังต้องห้ามกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในปักกิ่ง และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายจากทั่วโลกเพื่อมาชมความยิ่งใหญ่อลังการของสถาปัตยกรรมจีนโบราณ แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ พระราชฐานชั้นนอก และพระราชฐานชั้นใน ก่อนจะผ่านเข้าสู่พระราชวังจะพบกับ ประตู่อู่ (Meridian Gate) ที่คุ้นตากันเป็นอย่างดี ไฮไลต์สำคัญที่พลาดไม่ได้เลยคือ พระที่นั่งไท่เหอ (Hall of Supreme Harmony) 1 ใน 3 พระที่นั่งสำคัญที่ใช้ในการประกอบพระราชพิธีต่างๆ เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพระราชวังต้องห้าม ซึ่งสร้างจากไม้ทั้งหลัง ด้านในท้องพระโรงมีขนาดกว้างขวางมาก รวมถึงบัลลังก์มังกรของฮ่องเต้ที่ตั้งอยู่บริเวณตรงกลาง แสดงถึงความยิ่งใหญ่ได้เป็นอย่างดี หมายเหตุ: กรณีที่ทางพระราชวังมีการจำกัดคนเข้า และทำให้คณะไม่สามารถเข้าได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการเป็น สวนจิงซาน พาร์ค 
  เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านเดินทางชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม หอสักการะฟ้าเทียนถาน (TEMPLE OF HEAVEN) พระตำหนักสามชั้นหลังใหญ่บนฐานหินหยกขาว โดยเป็นการก่อสร้างแบบจีนดั้งเดิมที่ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว ถือเป็นภูมิปัญญาของชาวจีนโบราณที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกออกมาได้อย่างน่าทึ่ง หอสักการะฟ้ายังขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าพระราชวังโบราณถึง 4 เท่า ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1998 นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชนทั่วไปอีกด้วย นำท่านชมร้านบัวหิมะ
  เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูสุกี้มองโกล
  ที่พัก HOLIDAY INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 • วันที่
  3
  วัดลามะยงเหอกง – วิหารว่านฝูเก๋อ – กำแพงเมืองจีน – ด่านจูหยงกวน – THE PLACE

  เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ วัดลามะยงเหอกง (LAME TEMPLE) วัดนี้เคยถูกใช้เป็นวังของจักรพรรดิหย่งเจิ้งเมื่อก่อนขึ้นครองราชย์ ที่นี่จึงมีการใช้สีทองอันเป็นสีของราชวงศ์ในการตกแต่งก่อสร้าง หลังทรงเสด็จสวรรคตจึงได้พระราชทานพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นวัดลามะจนถึงปัจจุบัน วัดลามะยงเหอกงเป็นวัดที่รวมวัฒนธรรม 4 ชนชาติไว้ด้วยกัน โดยแบ่งออกเป็นชนชาติฮั่น แมนจู มองโกล และทิเบต ภายในวัดแห่งนี้เต็มไปด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุอันทรงคุณค่า บริเวณภายนอกยังมีสวนขนาดใหญ่ เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ไฮไลท์อยู่ที่ด้านในสุดของวัดคือ วิหารว่านฝูเก๋อ ภายในเป็นที่ประดิษฐาน พระศรีอริยเมตไตรย พระพุทธรูปแบบธิเบต ปางยืน ที่ถูกแกะสลักจากไม้จันทร์หอมสีขาว สูงกว่า 26 เมตร ส่วนที่อยู่ใต้ดินลึกถึง 8 เมตร และส่วนที่อยู่เหนือพื้นดิน 18 เมตร น้ำหนักกว่า 100 ตัน ทำให้รูปแกะสลักนี้ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่าเป็น พระไม้แกะสลักจากไม้ต้นเดียวขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อปี ค.ศ. 1979 นำท่านชมร้านไข่มุก
  เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านชมความอลังการของ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ กำแพงเมืองจีน (GREAT WALL OF CHINA) สิ่งก่อสร้างสุดยิ่งใหญ่ที่ผู้คนทั่วทุกมุมโลกต่างใฝ่ฝันที่จะได้มาเยือนสักครั้งในชีวิต กำแพงหินที่ทอดตัวยาวพาดผ่านหลากหลายสภาพภูมิอากาศ ทั้งทะเลทราย ทุ่งหญ้า ภูเขา จากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกของประเทศจีน ระยะทางความยาวประมาณ 21,196 กิโลเมตร กำแพงเมืองจีนถูกแบ่งออกเป็นหลายเส้นทาง หนึ่งในเส้นทางที่ได้รับความนิยมมากสุด ด่านจูหยงกวน ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความงามของทิวทัศน์กำแพงเมืองจีน ตั้งอยู่บนภูเขาสูงใหญ่สลับไปมา และมีป้อมปราการอายุนับร้อยปีที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม
  จากนั้นอิสระท่านช้อปปิ้งที่ THE PLACE แหล่งช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ในกรุงปักกิ่ง ซึ่งประกอบด้วยร้านอาหารตามธีมต่างๆ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านไลฟ์สไตล์ แบรนด์ค้าปลีกเรือธง แนวคิดด้านความบันเทิง ไนท์คลับระดับ 6 ดาว จุดเด่นของ THE PLACE คือการชมจอเพดาน LED SCREEN ขนาดใหญ่คั่นกลางระหว่างอาคารสรรพสินค้าทั้ง 2 อาคาร โดยจอเพดาน LED SCREEN นี้มีขนาด กว้าง 30 เมตร ยาว 230 เมตร ฉายทั้งแสง สี เสียง ที่สามารถชมได้อย่างต่อเนื่องตลอดความยาวของจอภาพ
  เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูเป็ดปักกิ่ง
  ที่พัก HOLIDAY INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 • วันที่
  4
  พระราชวังฤดูร้อน – สนามบินปักกิ่ง – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชมสถาปัตยกรรมจีนโบราณ ณ พระราชวังฤดูร้อน (SUMMER PALACE) หรือ“อวี้เหอหยวน” ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพระราชวังของจักรพรรดิจีนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในโลก มีชื่อเสียงในด้านเทคนิคการจัดสวนผสมผสานที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีภูมิทัศน์กับธรรมชาติที่เข้ากันได้อย่างลงตัว ตัวพระตำหนักตั้งอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบคุนหมิง ซึ่งในทะเลสาบมีเกาะเล็กๆ ที่มีสะพานหิน 17 โค้งอันสวยงามเลื่องชื่อ สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ภายในราชวังประกอบไปด้วย สวนพฤกษชาติที่ร่มรื่น พระที่นั่ง เก๋งจีน รวมถึงสถาปัตยกรรมดั้งเดิมกว่า 100 แห่ง ได้แก่ พระตำหนัก ระเบียง วัด เจดีย์ ศาลาริมน้ำ ทางเดินที่มีหลังคาสไตล์จีนโบราณ สะพานหิน และเรือหินอ่อน (Marble Boat) ที่มีชื่อเสียง โดยสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้น นำท่านชมร้านหยก
  เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินปักกิ่ง เพื่อกลับประเทศไทย
  17.05 น.   นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG615 (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนครื่อง)
  21.15 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

มื้ออาหารและที่พัก
วันที่
อาหารเช้า
อาหารเที่ยง
อาหารเย็น
โรงแรม
1
HOLIDAY INN HOTEL or equivalent.
2
HOLIDAY INN HOTEL or equivalent.
3
HOLIDAY INN HOTEL or equivalent.
4
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเงินเต็มจำนวน

 • การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง  (เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา) เจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการเช็คที่นั่งว่างและแจ้งกลับลูกค้าอีกครั้ง ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ

 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเป็นไปตามสายการบินกำหนด

 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

 • ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

 • ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรค้พท์, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 • ค่าดำเนินการอื่นๆ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ค่าดำเนินการแจ้งเข้า-ออกประเทศ

 • ค่าอาหารพิเศษที่นอกเหนือจากที่รายการทัวร์กำหนด และ รวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่างๆ เช่น อาหารเจ มังสวิรัติ อาหารทะเล เป็นต้น

 • ค่าบริการอื่นๆเพิ่มของสายการบิน เช่น ที่นั่ง อาหาร วีลแชร์ และ บริการเสริมอื่น (ถ้ามี)

 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

เงื่อนไขการยกเลิก
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น (กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน)

 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าทัวร์หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น (กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 0-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 100% ของค่าทัวร์

หมายเหตุ
 • ทางบริษัทฯพอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะเท่านั้น กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อน หรือ หลังคณะ และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะต้องออกก่อนแต่วิซ่ายังไม่ออก เนื่องจากท่านยื่นหลังคณะ

 • การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบหมู่คณะ ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางฉบับจริง ท่านเพียงส่ง สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน พร้อมกับรูปถ่าย สแกนไฟล์เป็นรูปภาพหรือ ไฟล์ PDF. มาให้กับทางบริษัทฯ

 • สำหรับหนังสือเดินทางที่ ไม่ระบุวันเดือนปีเกิด บนหนังสือเดินทาง ไม่สามารถใช้ขอวีซ่าแบบหมู่คณะได้ท่านจำเป็นต้องยื่นวีซ่าแบบเดียวเท่านั้น

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถส่งมอบเอกสารให้ทางบริษัทฯได้ตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ยื่นวีซ่าแบบเดียวให้กับท่าน โดยจำเป็นที่จะต้องเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม

 • วีซ่าแบบหมู่คณะมีจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวสำหรับหนังสือเดินทางที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น หนังสือเดินทางสัญชาติอื่นๆ พระ หรือนักบวช ไม่สามารถขอวีซ่าแบบหมู่คณะได้

 • ทางรัฐบาลจีนอาจมีประกาศยกเลิกวีซ่าแบบหมู่คณะกันทันหัน กรณีที่ทางบริษัทฯได้นำส่งข้อมูลของท่าน เพื่อขอวีซ่าไปแล้วกับบริษัทฯตัวแทนที่ประเทศจีน จะไม่สามารถขอเงินคืนค่าวีซ่าดังกล่าวได้ และอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นวีซ่าเดี่ยว โดยมีค่าบริการเพิ่มเติม

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

 • ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้อง

 • การเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นฯ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาน์เตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทย (ต้นทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเข้า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง

 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมด หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

 • กางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีช่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยว หรือ

 • เอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดินทาง และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด

 • ทางบริษัทขอลงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความ

 • เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบินเหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

 • อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคาดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

 • ตราต่างประเทศ ค่ตั๋ว เครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น

 • มัคคุเทศก์ นักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

 • นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท าทิ วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการ

 • ควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชำระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องชำระตามข้อ ตกลงแก่คู่ค้าตามหลักบฏิบัติเท่านั้น

 • คณะทัวร์นี้ เป็นการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจ้ำเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

 • กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร์ (วันที่หนึ่ง) ท่านจำเป็นจะต้องมารอคณะเท่านั้น ทางบริษัทไม่สามารถให้คณะ รอท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟล์ทของท่านถึงช้ากว่าคณะ และ ยืนยันเดินทาง ท่านจำเป็นจะต้องเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลานั้นๆ กรณีนี้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางด้วยตนเองทั้งหมดเท่นั้น ไม่ว่า กรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ สถานที่หนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด