ทัวร์กัมพูชา ซัวซไดย นครวัด นครธม โดยรถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์กัมพูชา ซัวซไดย นครวัด นครธม โดยรถตู้ปรับอากาศ

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ช้อปปิ้ง พิพิธภัณฑ์
รายละเอียด

ทัวร์กัมพูชา ซัวซไดย นครวัด นครธม โดยรถตู้ปรับอากาศ 3 วัน 2 คืน นำท่านเดินทางสู่  เสียมราฐ – องค์เจ๊ค องค์จอม – โตนเลสาป - พนมบาเค็ง - ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทตาพรม – นครธม ปราสาทบายน – ปราสาทนครวัด


รหัสทัวร์ : TATKH7377
 เสียมเรียบ, กัมพูชา
วันที่เดินทาง :
13 เม.ย. 2566 ถึง 15 เม.ย. 2566 ช่วงเวลาอื่น
ราคาเริ่มต้น
USD 261
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • วันที่
  1
  กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ - ปอยเปต - เสียมราฐ – องค์เจ๊ค องค์จอม – โตนเลสาป - พนมบาเค็ง 

  06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ บริเวณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนวิภาวดี (ติดกับสโมสรทหารบก) 
  06.30 น. ออกเดินทาง สู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ด่านชายแดน ตลาดโรงเกลือ-ปอยเปต
  09.30 น. เดินทางถึง เจ้าหน้าที่รับคณะ ณ จุดนัดพบ ด่านตรวจคนเข้าเมืองปอยเปต 
  นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ทั้ง ไทยและกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อย พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ให้การต้อนรับท่านที่ฝั่งกัมพูชา จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ เมืองเสียมราฐ ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชา เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ตั้งของ ‘นครวัด’ สิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นเทวสถานที่ถือว่าเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมเขมร ปัจจุบัน เมืองเสียมราฐ กลายเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความสนใจ และต้องมาเยือนสักครั้งในชีวิตให้ได้
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
  ช่วงบ่าย นำท่านเดินทางไปสักการะ ศาลองค์เจกองค์จอม ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติ 2 องค์ องค์สูงมีชื่อว่า “องค์เจก”  องค์เล็กมีชื่อว่า “องค์จอม” โดยมีตำนานเล่าว่า มีพี่น้องสองคนชื่อ เจกและจอม มีความเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก จนกระทั่งวันหนึ่ง ทั้งสองนอนหลับแล้วไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลย บิดามารดาจึงสร้างพระพุทธรูปขึ้นมา 2 องค์ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บุตรีทั้งสอง ในการสักการะองค์เจกองค์จอม จะใช้ดอกบัว 2 กำ พร้อมธูปและเทียน (ยังไม่รวมค่าดอกไม้ธูปเทียน ประมาณชุดละ 2 USD) จากนั้นนำทุกท่าน ล่องเรือโตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบโตนเล เป็น “ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”  มีพื้นที่ประมาน 7,500 ตารางกิโลเมตร ยาว 150 กิโลเมตร และมีความลึก 10 เมตร เป็นทะเลสาบที่เกิดจากแม่น้ำโขง คลุมพื้นที่ 5 จังหวัดของกัมพูชา ได้แก่ กำปงธม กำปงชนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และเสียมราฐ ถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของชาวกัมพูชา เพราะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีพันธุ์ปลามากถึง 200 ชนิด ท่านจะได้สัมผัสกับภาพวิถีชีวิตของผู้คนระแวกนี้ ส่วนใหญ่แล้วจะประกอบอาชีพประมง แต่ในช่วงที่น้ำแล้งจะไม่สามารถทำประมงได้ ชาวบ้านก็จะเปลี่ยนมาทำนาและทำเกษตรกรรมแทน ที่มีโรงเรียนกลางน้ำ ทำการสอนหนังสือและสอนภาษาให้กับเด็กๆในระแวกนี้ ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นี่จะนิยมอาศัยอยู่ในเรือนแพ เนื่องจากต้องย้ายถิ่นฐานตามการขึ้นลงของน้ำ
  17.30 น. นำท่านขึ้นชม พระอาทิตย์ตกดิน ณ จุดชมวิว ยอดเขาพนมบาเค็ง เขาลูกเล็กมีความสูงประมาณ 70 เมตร มีชื่อเรียกในสมัยโบราณว่าปราสาทพนมกันดาล (พนม แปลว่า ภูเขา, กันดาล แปลว่า กลาง)  บนยอดเขามี ปราสาทพนมบาแคง เป็นศาสนสถานแห่งแรกของเมืองพระนคร ตั้งอยู่บนยอดเขา จึงเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม โดยเฉพาะเห็นยอดปราสาทนครวัดผุดขึ้นกลางป่า นอกจากนั้นยังเห็นวิวได้ 360 องศา นอกจากนี้ยังเห็นตัวเมืองเสียมเรียบ เห็นยอดเขาพนมบกและเทือกเขาพนมกุเลนทอดยาว อยู่ห่างออกไป 
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
  หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก The Rabbit Hotel หรือ เทียบเท่า

 • วันที่
  2
  ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทตาพรม – นครธม ปราสาทบายน – ปราสาทนครวัด อาหารค่ำ ชมโชว์รำนางอัปสร

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี  เป็นปราสาทเล็ก ๆ ที่อยู่รอบนอก สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูสดใส ต่างจากปราสาทอื่น ๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นปราสาทแห่งความรัก ซึ่งนักโบราณคดีจากฝรั่งเศสได้ตั้งฉายาของปราสาทแห่งนี้ว่า “รัตนชาติแห่งศิลปะขอม” ความเพลิดเพลินของการชมปราสาทนี้ คือการได้ชมภาพทับหลัง และหน้าบันที่มีความสมบูรณ์ที่สุด แม้จะเป็นปราสาทเก่าแก่ก่อนยุคนครวัด แต่ยังคมชัดมองเห็นทุกมุมได้อย่างชัดเจน นำท่านชม ปราสาทตาพรหม  สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 1729 ในศาสนาพุทธ นิกายมหายานพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนาขนาดใหญ่มาก สร้างตามแบบขอมยุคสุดท้ายมีรูปแบบโดยรวมไม่ทำเป็นชั้นลดหลั่นกัน ที่ปราสาทตาพรหมมีต้นไม้อยู่ 2 พันธุ์ ต้นที่ใหญ่ที่สุดเรียกกว่า ต้นสะปง หรือ ต้นสำโรง ตามแบบฉบับคนไทย เป็นไม้ยืนต้นเนื้ออ่อน อีกชนิดหนึ่ง เป็นไม้เลื้อยขึ้นอยู่ตามหน้าบัน ทับหรือ หรือตามตัวปราสาทและหลังคา ทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่ต่างเติบโตตามสภาวะที่เอื้ออำนวยของรากไม้ใหญ่ที่แทรกชอนไชไปบนแผ่นศิลาเพื่อจะหาที่ลงดินเกิดเป็นรูปทรงคล้ายหนวดปลาหมึกเกาะกุมองค์ปราสาททำให้ช่วยประคองยึดตัวปราสาทไม่ให้หักพักลงมากได้
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
  จากนั้น นำท่านชม เมืองพระนครธม (นครธม) ผ่าน สะพานนาคราช  เป็นสะพานหินสลักขนาดใหญ่ รูปเทวดา กำลังฉุดนาคอีกฝั่งเป็นอสูรฉุดนาคขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน อันเป็นตอนเริ่มต้นจากนิยายปรัมปราที่พวกพรามหณ์เล่าถึงตอนกำเนิดโลกมนุษย์และจักรวาล เดินผ่านสู่  ประตูเมืองทิศใต้  ชม ปราสาทบายน เป็นปราสาทหลวงประจำรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7 เป็นรูปแบบที่มีลักษณะแตกต่างจากการสร้างรูปแบบเดิมๆเป็นเพราะพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน อย่างยิ่ง ปรางค์ปราสาทบายนทั้ง 54 ปรางค์ถูกสลักเป็นภาพพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ผินพระพักตร์ออกไปทั้งสี่ทิศเพื่อสอดส่องดูแลทุกข์สุขของเหล่าพสกนิกรของพระองค์ให้อยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุข  จากนั้นนั่งรถชมกลุ่มปราสาทเล็กโดยรอบ อาทิเช่น ปราสาทบาปวนลานช้าง , ปราสาทพิมานอากาศ จากนั้นนำท่านเข้าชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัด  ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1650–1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสุมทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฎอยู่ด้วย 
  19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูบุฟเฟ่ต์) พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง ระบำนางอัปสร หรือ นางอัปสรา อันตระการตาอ่อนช้อยสวยงา
  หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก The Rabbit Hotel หรือ เทียบเท่า

 • วันที่
  3
  เสียมราฐ – ตลาดซาจ๊ะ - หมู่บ้านแกะสลักหิน - ตลาดโรงเกลือ - ด่านปอยเปต – อรัญประเทศ - กรุงเทพฯ 

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  08.00 น. นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ที่  ตลาดซาจ๊ะ (ตลาดเก่าเมืองเสียมราฐ) เช่น เสื้อยืดรูปปราสาท หรือ ตัวอักษรเขมร , เครื่องเงิน,ไม้แกะสลัก ต่างๆ พร้อมทั้งจำหน่าย ปลากรอบ ปลาตากแห้ง ปลาร้า  ซึ่งเป็นปลามาจากโตนเลสาบ ของที่ระลึก ต่าง ๆ พวงกุญแจ , โมเดล และคริสตัลรูปปราสาทต่าง ๆ  
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  ออกเดินทางสู่ ชายแดนไทย-กัมพูชา ด่านปอยเปต แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหิน ซื้อหินทรายแกะสลักระหว่างเส้นทาง
  นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนออกเมืองและศุลกากรแล้ว เดินทางเข้าสู่ ตลาดโรงเกลือ เลือกซื้อสินค้าราคาถูก นานาชนิด จนได้เวลาพอสมควร
  17.00 น. ออกเดินทางกลับ สู่ กรุงเทพฯ  
  20.00 น. เดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

มื้ออาหารและที่พัก
วันที่
อาหารเช้า
อาหารเที่ยง
อาหารเย็น
โรงแรม
1
The Rabbit Hotel or similar.
2
The Rabbit Hotel or similar.
3
-
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเงินเต็มจำนวน

 • ผู้เดินทางต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนหรือมีเอกสารแสดงผลการทดสอบ COVID-19

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่ายานพาหนะตามที่ระบุไว้ 

 • ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ระดับมาตรฐาน 

 • ค่าอาหารตามรายการระบุไว้ 

 • ค่าไกด์ท้องถิ่น 1 ท่าน พูดภาษาไทยรับส่งด่าน

 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ

 • บริการน้ำดื่ม 

 • ค่าประกันภัยการเดินทาง (ประกันอุบัติเหตุ)

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าทิป 300 ต่อท่าน / ทริป เพื่อเป็นสินน้ำใจ 

 • ค่าวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ

 • ค่าพักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่มตามอัตราที่กำหนด 

 • ค่าใช้จ่ายส่วยตัวนอกเหนือจากรายการ ค่าอาหาร เครื่องดื่มสั่งเพิ่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าทิปพนักงาน 

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, ค่าภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียกเก็บ)

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

 • ก่อน 29 วัน ไม่เกิน 15 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

 • หลังจาก 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่าย 100%  ขอราคาทัวร์ 

หมายเหตุ
 • อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 8 ท่านต่อคณะ หากในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการเดินทางหรือปรับราคา (อาจจะมีการปรับขึ้นเพื่อสำหรับให้คณะออกเดินทางได้) 

 • ท่านที่ต้องมีความจำเป็นออกบัตรโดยสาร การเดินทางต่าง ๆ ภายในประเทศ กรุณาตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เนื่องจากอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาเที่ยวบิน โดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อน 

 • ระหว่างการเดินทางตามรายการ หากท่านได้รับการยืนยันตรวจพบเชื้อ Covid-19 ทางประเทศปลายทางอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

 • ในกรณีภาครัฐไทยและประเทศปลายทาง มีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจค่าเชื้อ Covid-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวท่านเอง (ถ้ามี – และไม่ได้รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะเป็นการชำระค่าทัวร์เป็นเหมาจ่าย

 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

 • บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 8 ท่านบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้