โปรโมชั่น | กรุงไทย Year End Sale

กรุงไทย Year End Sale


KRUNGTHAI YEAR END TRAVEL SALE!
รับส่วนลดส่งท้ายปีสูงสุดรวม 1,000 บาท


ที่พัก/โรงแรม ลด 15%* สูงสุด 500 บาท
ตั๋วเครื่องบิน ลด 5%* สูงสุด 500 บาท
ไม่กำหนดยอดการจองขั้นต่ำ!


เมื่อจองผ่านเว็บไซต์  TraveliGo
 และเลือกชำระเงินออนไลน์ผ่าน Krungthai NEXT
PaotangPay หรือ Krungthai Travel Card

ช่วงเวลาจอง: 1 ธ.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 

รหัสส่วนลดเที่ยวบิน

KTBFLY5

Copy code & Book now!

รหัสส่วนลดที่พัก

KTBSTAY15

Copy code & Book now!

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย

1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ("ธนาคาร") จัดทำขึ้น เพื่อเป็นสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีการชำระเงินค่าจองที่พัก/โรงแรม หรือค่าจองตั๋วเครื่องบินบนเว็บไซต์ TraveliGo  โดยเลือกช่องทางชำระเงินด้วย Mobile Banking ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT หรือเลือกช่องทางชำระเงินด้วยบัตร Krungthai Travel Card หรือเลือกช่องทางการชำระเงินด้วย Wallet ผ่านแอปพลิเคชัน PaotangPay ในช่วงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย 
2. ลูกค้าจะมีสิทธิ์รับรหัสส่วนลดสินค้าและบริการ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
     • รหัสส่วนลดบัตรโดยสารสายการบิน ทุกเที่ยวบิน ทุกที่นั่ง รับส่วนลด 5% สูงสุด 500 บาท ไม่กำหนดยอดการชำระขั้นต่ำในการจอง จำกัด 1 สิทธิ/ท่าน รวม 600 สิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย 
     • รหัสส่วนลดโรงแรมห้องพัก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รับส่วนลด 15% สูงสุด 500 บาท ไม่กำหนดยอดการชำระขั้นต่ำในการจอง  จำกัด 1 สิทธิ/ท่าน รวม 800 สิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย 
3. รหัสส่วนลดที่กล่าวมาเบื้องต้นนี้ใช้สำหรับการชำระค่าบริการออนไลน์เท่านั้น โดยการชำระเงินเป็นสกุลเงินบาทในระหว่างระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย 
4. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 00:01 น. จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เวลา 23:59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว  (“ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย”) 
5. การยืนยันการจองเที่ยวบินและที่พัก ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ว่างในขณะนั้น และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามเว็บไซต์ https://th.traveligo.com/terms-and-conditions
6. รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการชำระเงิน ณ ที่พักได้
7. รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้ และไม่สามารถขอคืนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
8. ในกรณีที่มีการยกเลิกและขอคืนเงิน จะมีระยะเวลาดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัท
9. กรณีมีการยกเลิกคำสั่งซื้อหรือจองที่พัก/โรงแรม หรือตั๋วเครื่องบินในทุกกรณี  ลูกค้าจะไม่สามารถขอคืน / ชดเชย ส่วนลดจากรหัสส่วนลดได้
10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติและดำเนินกิจกรรมตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
11. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และ/หรือ ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารหรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องประกาศหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
12. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อกรณีความเสียหาย สูญหาย ชำรุด บกพร่องจากการซื้อสินค้า/ใช้บริการ และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า/บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เนื่องจากธนาคารไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้นำเข้า หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการ (ซึ่งรวมถึง TraveliGo) โดยตรง 
13. ธนาคารถือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว และพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
14. ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
15. ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT แอปพลิเคชัน PaotangPay และบัตร Travel Card ได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111, สาขาของธนาคาร หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
16. ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายและการจองเที่ยวบินหรือที่พักได้ที่ https://th.traveligo.com/promotion/krungthai-year-end-sale หรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-187-1008