มาดริด อาบีลา ซาลามังกา เซโกเบีย สวนสาธารณะ Retiro Park โบสถ์ Almudena โทเลโด วาเลนเซีย

ทัวร์สเปน เมืองบาร์เซโลน่า สนามฟุตบอล สโมสรบาร์เซโลน่า สนามคัมป์นู สุดคุ้ม

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง กีฬา ดินเนอร์ เที่ยวอิสระ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พิพิธภัณฑ์
รายละเอียด

ทัวร์สเปน 8 วัน 5 คืน เดินทางด้วยสายการบิน เอมิเรตส์ พาชมเมืองมาดริด อาบีลา ซาลามังกา เซโกเบีย สวนสาธารณะ Retiro Park โบสถ์ Almudena โทเลโด วาเลนเซีย Outlet บาร์เซโลน่า


รหัสทัวร์ : TATES6451
 มาดริด, สเปน
สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์
วันที่เดินทาง :
09 มิ.ย. 2566 ถึง 16 มิ.ย. 2566
ราคาเริ่มต้น
USD 1,296
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพฯ -
กรุงเทพ – ดูไบ – มาดริด – อาบีลา – ซาลามังกา DONA BRIGIDA SARAMANCA FORUM or equivalent
ซาลามังกา – ตอร์เดซิยัส – เซโกเบีย – มาดริด AVANT AEROPUERTO accommodation or equivalent.
มาดริด – สวนสาธารณะ Retiro Park - พลาซ่า มายอร์ - โบสถ์ Almudena - รูปปั้นหมีเกาะต้นเชอรี่ AVAT AEROPURERTO accommodation or equivalent.
มาดริด – โทเลโด -วาเลนเซีย SERCOTEL SOROLLA PALACE accommodation or equivalent.
วาเลนเซีย – ทอร์โทซา – Outlet – บาร์เซโลน่า FRONTAIR CONGRESS accommodation or equivalent.
บาร์เซโลน่า – สนามบิน – ดูไบ -
ดูไบ – กรุงเทพฯ -
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ

  22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 • กรุงเทพ – ดูไบ – มาดริด – อาบีลา – ซาลามังกา
  01.05 น. ออกเดินทางสู่ดูไบโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385
  ***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. – 06 มิ.ย. 63  ออกเดินทางเวลา 01.15 น. ถึงดูไบ เวลา 04.45 น.***
  ***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. – 16 มิ.ย. 63  ออกเดินทางเวลา 01.35 น. ถึงดูไบ เวลา 04.45 น.***
  05.00 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
  07.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงมาดริด โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 141
  ***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 63  เป็นต้นไปออกเดินทางเวลา 07.40 น. ถึงมาดริดเวลา 13.25 น.***
  12.40 น. ถึงสนามบินอาดอลโฟ ซัวเรซ มาดริด-บาราคัส (Adolfo Suárez Madrid Barajas Airport ) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่เมืองอาบิลา (Avila) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอาดาฆา (Adaja) ในแคว้นคาสตีลและเลออน เป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองโบราณ ในช่วงยุคกลางตอนต้นอาบิลาถูกปกครองโดยชาวมัวร์และชาวคริสต์เตียนสลับกันไปมา จนกระทั่งช่วงศตวรรษที่ 11 ได้มีกลุ่มชนชั้นสูงหลายครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ จึงทำให้เมืองนี้เป็นที่รู้จักในนาม “Avila de los Caballeros” (Avila of the Nobles) ด้วยสภาพของเมืองที่ยังคงความสมบูรณ์จึงสะท้อนให้เห็นถึงความมั่งคั่งในอดีตของอาบิลาได้เป็นอย่างดี จึงไม่น่าแปลกที่ยูเนสโก (UNESCO) ยกให้อาบิลาเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าสนใจของสเปน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซาลามังกา (Salamanca) ในแคว้นคาสตีลและเลออน ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ตั้งอยู่บนที่ราบสูงริมแม่น้ำตอร์เมส เป็นเมืองที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของการค้าขายในสมัยโรมันเรืองอำนาจ ปัจจุบันเมืองนี้ได้รับขึ้นเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1988
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก DONA BRIGIDA SARAMANCA FORUM หรือเทียบเท่า  
   
 • ซาลามังกา – ตอร์เดซิยัส – เซโกเบีย – มาดริด
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านสู่พลาซ่า มายอร์ (La Plaza Mayor) ศูนย์กลางของเมืองที่สร้างโดยศิลปะสไตล์บารอค ที่เป็นเอกลักษณ์ของความร่ำรวยในยุคศตวรรษที่ 16 – 18  อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย 
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
  บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองตอร์เดซิยัส (Tordesillas) เป็นเมืองและเทศบาลในจังหวัดบายาโดลิด ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโดรู ตอร์เดซิยัสเป็นเมืองที่สเปนและโปรตุเกสใช้เป็นสถานที่ลงนามในสนธิสัญญา Tordesillas โดยแบ่งดินแดนใหม่ซึ่งถูกค้นพบในแอฟริกาและอเมริการะหว่างสองมหาอำนาจ ณ ขณะนั้น จากนั้นเดินทางสู่เมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของสเปน องค์การ UNESCO ยังได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองนี้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 ชมรางส่งน้ำโรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 โดยไม่มีการใช้กาวหรือวัสดุเชื่อมหินแต่ละก้อนแต่อย่างใด จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สำคัญที่สุดของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดอีกด้วย รางส่งน้ำประกอบขึ้นจากหินแกรนิตกว่า 25,000 ก้อน มีความยาว 818 เมตร มีโค้ง 170 โค้ง จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 29 เมตร จุดเริ่มต้นของรางส่งน้ำนี้ เริ่มตั้งแต่นอกเมือง แล้วลำเลียงส่งน้ำเข้ามาในเมือง รางส่งน้ำแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซอโกเบีย และเป็นไฮไลท์หลักของเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงมาดริด (Madrid)  เมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล้ำยุค ที่ซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาที่นี่ และประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ ยกเว้นในช่วงประมาณปี ค.ศ.    1601-1607 เมืองมาดริดได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และสูงสุดแห่งหนึ่งในยุโรป  
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หมูหันสเปน)
  ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก AVANT AEROPUERTO หรือเทียบเท่า 
   
   
   
 • มาดริด – สวนสาธารณะ Retiro Park - พลาซ่า มายอร์ - โบสถ์ Almudena - รูปปั้นหมีเกาะต้นเชอรี่
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านชมสวนสาธารณะ Retiro Park เป็นสวนสาธารณะเก่าแก่ในศตวรรษที่ 19 ที่มีความร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อน และมีอนุสาวรีย์ของกษัตริย์ Alfonso XII ทรงม้าตั้งตระหง่านอยู่ ถือว่าเป็นจุดเด่นสำคัญของสวนสาธารณะแห่งนี้ ครั้งหนึ่งที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่พักผ่อนของราชวงศ์และเป็นที่ตั้งของพระราชวังขนาดใหญ่อีกด้วย  นำท่านสู่ พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor of Madrid) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลางเมือง นับเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย์) และยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย นอกจากนี้ยังเป็นจุดตัดของถนนสายสำคัญของเมืองที่หนาแน่นด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมาย 
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  บ่าย นำท่านเข้าชมโบสถ์ Almudena เป็นโบสถ์คริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ใช้เวลาสร้างนานกว่าร้อยปี แล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี 1993 ในช่วงที่คริสตจักรปกครองโดย พระสันตะปาปาจอร์นพอลที่ 2 ด้านหน้าของสถานที่แห่งนี้จึงมีอนุสาวรีย์ประดิษฐานรูปปั้นของท่านเพื่อระลึกถึงท่านในฐานะที่ได้ถวายที่นี่ให้เป็นของพระเจ้า และภายในมีห้องใต้ดินที่เป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดมีมีพิพิธภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาของมหาวิหารแห่งนี้ รวมถึงมีการจัดแสดงเกี่ยวกับการแต่งกาย ศาสนวัตถุต่างๆ ทางคริสต์ศาสนาด้วย ที่ห้องใต้ดินนี้จะมีภาพสำคัญคือ ภาพของ Santa María นำท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นหมีเกาะต้นเชอรี่ (The bear and the cherry tree in Madrid) อันเป็นสัญลักษณ์สำคัญอีกแห่งของกรุงมาดริด อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
  ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
  ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก AVAT AEROPURERTO หรือเทียบเท่า 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • มาดริด – โทเลโด -วาเลนเซีย
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่เมืองโทเลโด (Toledo) เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองนี้เป็นแหล่งมรดกโลกอีกด้วย มีทัศนียภาพที่สวยงาม เนื่องจากมีแม่น้ำเทกัส ไหลผ่านเมือง ชมมหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) จากด้านนอก ซึ่งเป็นวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสเปน รองจากวิหารเมืองเซบีญ่า ที่สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 13  ความงดงามอลังการสไตล์โกธิก ภายในมหาวิหารมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองวาเลนเซีย (Valencia) เมืองหลวงของแคว้นบาเลนเซีย แคว้นปกครองตนเองที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสเปน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำตูเรีย (Turia River) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศสเปน และยังเป็นที่ตั้งของสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงคือ สโมสรฟุตบอลวาเลนเซีย ชมย่านใจกลางจัตุรัสเมืองเก่า ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลากลาง, ที่ทำการไปรษณีย์, ร้านค้า, สนามสู้วัวกระทิง
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
  ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SERCOTEL SOROLLA PALACE หรือเทียบเท่า
 • วาเลนเซีย – ทอร์โทซา – Outlet – บาร์เซโลน่า
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านชมย่านใจกลางจัตุรัสเมืองเก่า ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลากลาง, ที่ทำการไปรษณีย์, ร้านค้า, สนามสู้วัวกระทิง นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารวาเลนเซีย หรือ มหาวิหารซานตามาเรียแห่งวาเลนเซีย (Catedral de Santa Maria de Valencia) มหาวิหารที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่า สร้างขึ้นในสไตล์ผสมผสานอาทิ โกธิค, นีโอคลาสสิก, บาร็อค และอื่นๆ ด้านข้างจะเป็น หอระฆังเอล มิกูเลต (El Miguelete) ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1381 และสิ้นสุดในปี 1429 และติดกันเป็นโบสถ์แม่พระ นักบุญอุปถัมภ์ประจำเมือง ตลอดสองข้างทางมีภัตตาคาร, บาร์, ร้านกาแฟ และร้านขายของที่ระลึกมากมาย จากนั้นนำชมเขตเมืองใหม่ที่ตั้งของท่าเรือเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมือง ประกอบไปด้วย โรงภาพยนตร์, โรงศิลปะการแสดง, พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และอุทยานสมุทรภูมิศาสตร์ จากนั้นเดินทางสู่เมืองทอร์โทซา (Tottosa) เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี มีเมืองเก่าที่สวยงาม และมีปราสาท Suda ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองให้ชม
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
  บ่าย นำท่านสู่ La Roca Village Outlet เชิญท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมาย อาทิ Armani, Burberry, Calvin Klein, Coach, Escada, Gucci, Guess, Hugo Boss, Kipling, L’Occitane, Levi’s, Lacoste, Loewe, Michael Kors, Nike, Polo, Puma, Ray-Ban, Samsonite, Superdry, Swarovski, Tag Heuer, Tommy Hilfiger, The North Face, Timberland, Tumi, Versace, Zegna ฯลฯ นำท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝั่งทะเล กอสตา เดล อะซาร์ (Costa del Azahar) หรือ ชายฝั่งดอกส้มบาน ตั้งชื่อตามสวนส้มที่ปลูกทั่วที่ราบชายฝั่งและส่งกลิ่นหอม หวานในฤดูใบไม้ผลิ ผ่านเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแถบเมดิเตอร์เรเนียน จนเข้าสู่เมืองบาร์เซโลน่า (Barcelona) นครใหญ่แห่งคาตาลันยา และเมืองสำคัญอันดับ 2 ของสเปน
  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
  ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FRONTAIR CONGRESS หรือเทียบเท่า
   
 • บาร์เซโลน่า – สนามบิน – ดูไบ
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินเล่นชมเมืองบาร์เซโลน่า (Barcelona) และสถาปัตยกรรมอาคาร บ้านเรือนที่มีรูปทรงแปลกตาโดดเด่นไม่เหมือนใคร เป็นลักษณะการออกแบบเฉพาะของอันตอนี เกาดี ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก จากนั้นนำท่านเดินเล่นบริเวณถนนลา รัมบลาส (La Ramblas) ถือเป็นถนนชื่อดังของเมืองบาร์เซโลน่า นอกจากจะสะอาดสะอ้านและมีต้นไม้คอยสร้างความร่มรื่นให้ตลอดทางแล้ว ยังมีร้านค้ามากมาย โดยที่ปลายสุดของถนนสายนี้เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ริสโตเฟอร์ โคลัมบัส Christopher Columbus ผู้ค้นพบทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492 จากนั้น
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมือง เพื่อนำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวของเมืองที่เนินเขา Montjuïc เป็นเนินเขาในบาร์เซโลน่าที่มีทัศนียภาพอันงดงามทางด้านตะวันออกของเนินเขายังมีหน้าผาสูงชันซึ่งทำหน้าที่เป็นดั่งกำแพงเมือง ส่วนด้านบนเป็นที่ตั้งของป้อมปราการหลายแห่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามฟุตบอลของสโมสรบาร์เซโลน่า สนามคัมป์นู (Camp Nou) ที่มีขนาดใหญ่มาก โดยมีความจุผู้เข้าชมได้ถึงเกือบ 99,000 คน มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านนอก พร้อมทั้งเลือกซื้อของที่ MEGA STORE ของทีมบาร์เซโลน่า แล้วนำเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำการคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
  22.05 น. ออกเดินทางสู่ดูไบโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 188
  ***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 63 เป็นต้นไปออกเดินทาง เวลา 22.40 น. ถึงดูไบ เวลา 07.35 น.***
   
 • ดูไบ – กรุงเทพฯ
  07.35 น. ถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
  09.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
  18.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
  **คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.63 เป็นต้นไปออกเดินทาง เวลา 09.40 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.15 น.***
   
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)

 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 

 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)

 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์) 

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

 
แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสเปน (ประมาณ 3,000 บาท)

 • ค่าทิปพนักงานขับรถ (14 EURO)

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 EURO)

 
เงื่อนไขการยกเลิก
 • แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 • แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

 • แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท

 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 
หมายเหตุ
 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ

 • เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที

 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 • การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่

 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด