มาดริด เซโกเบีย บายาโดลิด ซาลามังกา Outlet โทเลโด มหาวิหารแห่งโทเลโด

ทัวร์สเปน มาดริด เซโกเบีย บายาโดลิด ซาลามังกา โปรโมชั่นสุดคุ้ม

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ เที่ยวอิสระ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พิพิธภัณฑ์
รายละเอียด

ทัวร์สเปน 8 วัน 4 คืน เดินทางด้วยสายการบินไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ พาเที่ยวชมเมืองมาดริด เซโกเบีย บายาโดลิด ซาลามังกา Outlet โทเลโด มหาวิหารแห่งโทเลโด  


รหัสทัวร์ : TATES6454
 มาดริด, สเปน
สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์
วันที่เดินทาง :
11 เม.ย. 2566 ถึง 18 เม.ย. 2566
ราคาเริ่มต้น
USD 1,336
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพฯ -
กรุงเทพ – มหานครเซี่ยงไฮ้ – มาดริด AYRE GRAN HOTEL COLON or a similar hotel
มาดริด – เซโกเบีย EUROSTARS PLAZA ACUEDUCTO or a similar accommodation.
เซโกเบีย – บายาโดลิด – ซาลามังกา DONA BRIGIDA or a similar hotel.
ซาลามังกา – อาบิลา – LAS ROZAS OUTLET – มาดริด AYRE GRAN HOTEL COLON or a similar hotel.
มาดริด – โทเลโด – มาดริด – สนามบิน -
มหานครเซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ -
กรุงเทพฯ -
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ

  22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไชน่าอีสเทิร์น (MU) ประตู 10 แถว U พบเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวก 

 • กรุงเทพ – มหานครเซี่ยงไฮ้ – มาดริด
  01.55 น. ออกเดินทางสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU 548 
  ***คณะเดินทางวันที่ 11-18 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 02.30 น. ถึงเซี่ยงไฮ้เวลา 07.40 น.***
  07.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
  12.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงมาดริด โดยสายการไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU 709 
  ***คณะเดินทางวันที่ 11-18 เม.ย. 63  ออกเดินทางเวลา 12.20 น. ถึงมาดริดเวลา 20.35 น.***
  19.45 น. ถึงสนามบินอาดอลโฟ ซัวเรซ มาดริด-บาราคัส (Adolfo Suárez Madrid Barajas Airport ) กรุงมาดริด ประเทศสเปน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก
  ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก AYRE GRAN HOTEL COLON หรือเทียบเท่า
 • มาดริด – เซโกเบีย
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินกลับสู่กรุงมาดริด  เพื่อนำท่านสู่ พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor of Madrid) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นจตุรัสใจกลางเมือง นับเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย์) และยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย นอกจากนี้ยังเป็นจุดตัดของถนนสายสำคัญของเมืองที่หนาแน่นด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมาย นำท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นหมีเกาะต้นเชอรี่ (The bear and the cherry tree in Madrid) อันเป็นสัญลักษณ์สำคัญอีกแห่งของกรุงมาดริด
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของสเปน องค์การ UNESCO ยังได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองนี้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 ชมรางส่งน้ำโรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 โดยไม่มีการใช้กาวหรือวัสดุเชื่อมหินแต่ละก้อนแต่อย่างใด จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สำคัญที่สุดของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดอีกด้วย รางส่งน้ำประกอบขึ้นจากหินแกรนิตกว่า 25,000 ก้อน มีความยาว 818 เมตร มีโค้ง 170 โค้ง จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 29 เมตร จุดเริ่มต้นของรางส่งน้ำนี้ เริ่มตั้งแต่นอกเมือง แล้วลำเลียงส่งน้ำเข้ามาในเมือง รางส่งน้ำแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซอโกเบีย และเป็นไฮไลท์หลักของเมือง
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง(หมูหันสเปน)
  ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก EUROSTARS PLAZA ACUEDUCTO หรือเทียบเท่า  
   
 • เซโกเบีย – บายาโดลิด – ซาลามังกา
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองบายาโดลิด (Valladolid) เมืองอุตสาหกรรมในที่ราบภาคกลางค่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสเปน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปีซวยร์กาเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตไวน์ของแคว้นคาสติลแอนด์เลออน นำท่านเดินทางสู่พลาซ่า มาร์ยอ (Plaza Mayor) หรือจตุรัสใจกลางเมือง ซึ่งจตุรัสแห่งนี้ยังนับเป็นจตุรัสแห่งแรกในประเทศสเปนอีกด้วย
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
  บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองซาลามังกา (Salamanca) ในแคว้นคาสตีลและเลออน ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน ตั้งอยู่บนที่ราบสูงริมแม่น้ำตอร์เมส เป็นเมืองที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของการค้าขายในสมัยโรมันเรืองอำนาจ ปัจจุบันเมืองนี้ได้รับขึ้นเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ ในปี ค.ศ. 1988 ชมจัตุรัสพลาซ่า มายอร์ (La Plaza Mayor) ศูนย์กลางของเมืองที่สร้างโดยศิลปะสไตล์บาร็อค ที่เป็นเอกลักษณ์ของความร่ำรวยในยุคศตวรรษที่ 16 – 18  อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL DONA BRIGIDA หรือเทียบเท่า 
 • ซาลามังกา – อาบิลา – LAS ROZAS OUTLET – มาดริด
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่เมืองอาบิลา (Avila) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอาดาฆา (Adaja) ในแคว้นคาสตีลและเลออน เป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองโบราณ ในช่วงยุคกลางตอนต้นอาบิลาถูกปกครองโดยชาวมัวร์และชาวคริสต์เตียนสลับกันไปมา จนกระทั่งช่วงศตวรรษที่ 11 ได้มีกลุ่มชนชั้นสูงหลายครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ จึงทำให้เมืองนี้เป็นที่รู้จักในนาม “Avila de los Caballeros” (Avila of the Nobles) ด้วยสภาพของเมืองที่ยังคงความสมบูรณ์จึงสะท้อนให้เห็นถึงความมั่งคั่งในอดีตของอาบิลาได้เป็นอย่างดี จึงไม่น่าแปลกที่ยูเนสโก้ (UNESCO) ยกให้อาบิลาเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าสนใจของสเปน
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
  บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ Las Rozas Village Outlet อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซื้อสินค้ามีกว่าร้อยร้านค้า อาทิ เช่น Amani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, Onisuka Tiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury, Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ
  ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
  ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก AYRE GRAN HOTEL COLON หรือเทียบเท่า
   
   
   
   
   
   
   
   
 • มาดริด – โทเลโด – มาดริด – สนามบิน
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่เมืองโทเลโด (Toledo) เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองนี้เป็นแหล่งมรดกโลก โดยเมืองโทเลโดมีทัศนีภาพที่สวยงาม เนื่องจากมีแม่น้ำเทกัส ไหลผ่านเมือง นำท่านเข้าชมมหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสเปน รองจากวิหารเมืองเซบีญ่า ที่สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 13  ความงดงามอลังการสไตล์โกธิก ภายในมหาวิหารมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  บ่าย นำท่านสู่พลาซ่า มายอร์ (La Plaza Mayor) ศูนย์กลางของเมืองที่สร้างโดยศิลปะสไตล์บาร็อค ที่เป็นเอกลักษณ์ของความร่ำรวยในยุคศตวรรษที่ 16 - 18 อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย น่า แล้วนำเดินทางสู่สนามบินอาดอลโฟ ซัวเรซ มาดริด-บาราคัส (Adolfo Suárez Madrid Barajas Airport )  เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำการคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
  21.55 น. ออกเดินทางกลับสู่เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU 710
  ***คณะเดินทางวันที่ 11-18 เม.ย. 63  ออกเดินทาง เวลา 23.25 น. ถึงเซี่ยงไฮ้เวลา 18.10 น.***
   
 • มหานครเซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ
  18.05 น. ถึงสนามบินนานาชาติผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
  21.25 น. ออกเดินทางต่อโดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU 547
  ***คณะเดินทางวันที่ 11-18 เม.ย. 63  ออกเดินทาง เวลา 21.35 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 01.05 น.***
   
 • กรุงเทพฯ

  00.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็ฒจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)

 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 

 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)

 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)

 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์) 

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

 
แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสเปน (ประมาณ 3,000 บาท)

 • ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (15 EURO)

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 EURO)

 
เงื่อนไขการยกเลิก
 • แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 • แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

 • แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท

 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 
หมายเหตุ
 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ

 • เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที

 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 • การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่

 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด