ทัวร์โปรตุเกส สเปน ปอร์โต้ ปอนเฟรร์ราดา บูร์กอส บิลเบา ซานเตียโก้ เด คอมโพสเทลลา ซาราโกซ่า บาร์เซโลน

ทัวร์โปรตุเกส สเปน ปอร์โต้ ปอนเฟรร์ราดา บูร์กอส บิลเบา ซานเตียโก้ เด คอมโพสเทลลา ซาราโกซ่า บาร์เซโลน

ทัวร์โปรตุเกส สเปน ปอร์โต้ ซานเตียโก้ เด คอมโพสเทลลา ซาราโกซ่า บาร์เซโลน่า

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ เที่ยวอิสระ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พิพิธภัณฑ์
รายละเอียด

ทัวร์โปรตุเกส สเปน 10 วัน 7 คืน เดินทางด้วยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ พาชมเมืองปอร์โต้ ซานเตียโก้ เด คอมโพสเทลลา มหาวิหารซานเตียโกเดคอมโพสเตลา อูเรนเซ่ ปอนเฟรร์ราดา เลออน บายาโดลิด บูร์กอส บิลเบา ซาราโกซ่า บาร์เซโลน่า สนามฟุตบอลคัมป์นู สวนปาร์ค กูเอล โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย เนินเขา Montjuïc


รหัสทัวร์ : TATES6388
 ปอร์โต, โปรตุเกส
สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์
วันที่เดินทาง :
29 ก.พ. 2563 ถึง 09 มี.ค. 2563
ราคาเริ่มต้น
USD 1,821
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพฯ -
กรุงเทพฯ - ดูไบ – ปอร์โต้ EUROSTARS OPORTO or similar
ปอร์โต้ - ซานเตียโก้ เด คอมโพสเทลลา – มหาวิหารซานเตียโกเดคอมโพสเตลา GRAND HOTEL SERCOTEL LOS ABERTOS or equivalent
ซานเตียโก้ เด คอมโพสเทลลา – อูเรนเซ่ - ปอนเฟรร์ราดา TEMPLE PONFERRADA or equivalent.
ปอนเฟรร์ราดา – เลออน – บายาโดลิด SILKEN JUAN DE AUSTRIA or equivalent.
บายาโดลิด – บูร์กอส – บิลเบา NH LA AVANZADA accommodation or equivalent.
บิลเบา – ซาราโกซ่า EURO STARS ZARAGOZA accommodation or equivalent
ซาราโกซ่า – บาร์เซโลน่า – สนามฟุตบอลคัมป์นู - สวนปาร์ค กูเอล FRONT AIR CONGRESS or equivalent.
โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย - เนินเขา Montjuïc – OUTLET – สนามบิน -
กรุงเทพฯ -
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ

  23.55 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 • กรุงเทพฯ - ดูไบ – ปอร์โต้
  03.30 น. ออกเดินทางสู่ปอร์โต้ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 377
  07.15 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง
  09.20 น. ออกเดินทางต่อสู่ปอร์โต้ ประเทศโปรตุเกส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK197 
  13.30 น. ถึงสนามบินสนามบินฟรานซิสโก้ ซา คาเนียร์โร เมืองปอร์โต้ ประเทศโปรตุเกส (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั่วโมงในวันที่ 08 มีนาคม 2562) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองปอร์โต้ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศโปรตุเกสตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตไวน์ หรือ ปอร์โต้ไวน์ด้วยและนอกจากนั้นเมืองนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1996 อีกด้วย
  ด้วย นำท่านชมย่านจัตุรัสกลางเมือง Praça dos Liberdade ประกอบด้วยอาคารสวยงามที่เป็นที่ทำการของธนาคารและโรงแรม และศาลาว่าการเมือง ชมสถานีรถไฟ São Bento ซึ่งภายในมีการตกแต่งด้วยกระเบื้องเขียนสีที่มีลวดลายสีน้ำเงิน ที่เล่าเรื่องราวของชาวโปรตุเกส แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Sé de Porto ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง อายุกว่าพันปี โบสถ์แห่งนี้เป็นที่จัดงานอภิเษกสมรสของกษัตริย์ João ที่ 1 บิดาของเจ้าชายเฮนรี่ ผู้บุกเบิกการเดินเรืออันยิ่งใหญ่ของโปรตุเกส สร้างอยู่บนเนินที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมือง 
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
  ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก EUROSTARS OPORTO หรือเทียบเท่า
   
 • ปอร์โต้ - ซานเตียโก้ เด คอมโพสเทลลา – มหาวิหารซานเตียโกเดคอมโพสเตลา
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่เมืองซานเตียโก้ เด คอมโพสเทลลา (Santiago De Compostela) เมืองหลวงของแคว้นกาลิเซีย ซึ่งตัวเมืองนี้เคยได้รับการประกาศให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปประจำปี ค.ศ. 2000 และว่ากันว่าเมืองนี้ยังเป็นจุดหมายปลายทางของเส้นทางจาริกแสวงบุญสำคัญ หรือเส้นทางนักบุญเจมส์ (Way of St. James)  ที่มีมาตั้งแต่สมัยยุโรปกลางอีกด้วย  
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
  บ่าย นำท่านเข้าชมมหาวิหารซานเตียโกเดคอมโพสเตลา (The Cathedral of Santiago de Compostela) โดยคำว่าคอมโพสเทลลลาของชื่อวิหารนั้นมาจากภาษาลาตินมีความหมายว่า ท้องทุ่งแห่งดวงดาว เนื่องจากเมืองนี้เป็นจุดหมายปลายทางของเส้นทางนักบุญเจมส์จึงทำให้มีชาวคริสต์ที่มีความศรัทธามักเดินทางมา แสวงบุญ ณ มหาวิหารแห่งนี้  โดยมหาวิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระประสงค์ของพระเจ้าอัลฟองโซ่ที่ 6 แห่งคาสติลญ่าในปี ค.ศ. 1075 ด้วยศิลปะแบบโรมาเนสก์โดยมีไฮไลท์คือ ซุ้มประตูปอร์ติโก เดลา กลอเรีย ของวิหาร ซึ่งถือว่าเป็นศิลปะแบบโรมาเนสก์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งเลยทีเดียว
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
  ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก GRAND HOTEL SERCOTEL LOS ABERTOS หรือเทียบเท่า
   
 • ซานเตียโก้ เด คอมโพสเทลลา – อูเรนเซ่ - ปอนเฟรร์ราดา
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่เมืองอูเรนเซ่ (Ourense) เมืองสวยงามแห่งแคว้นกาเลอิค โดยเมืองนี้มีชื่อเสียงเรื่องการทำไวน์ และบ่อน้ำพุร้อน  นำท่านถ่ายรูปกับวิหารอูเรนเซ่ (Ourense Cathedral) วิหารที่มีความผสมผสานกันระหว่างศิลปะโรมาเนสก์ โกธิค และ บาโรค โดยวิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงนักบุญมาร์ตินผู้ล่วงลับ
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
  บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองปอนเฟรร์ราดา (Ponferrada) ซึ่งอยู่ในเขตแคว้นคาสติลญ่าและลีออน โดยเมืองนี้อยู่ติดกับแม่น้ำซิล นำท่านเข้าชมปราสาทอัศวินเทมพลาร์ (Templarios Castle) สถานที่สำคัญของเมืองและเคยเป็นที่พักของอัศวินเทมพลาร์ในอดีต นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์เซนท์โทมัส (Santo Tomas de las Ollas) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 10 และเป็นโบสถ์ที่มีความผสมผสานของศิลปะหลายแบบที่ลงตัว นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารพระแม่มารี (Basilica de la Virgin de la Encina) มหาวิหารที่สร้างตั้งแต่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 โดยใช้สถาปัตแบบเรเนซองค์และได้มีการบรูณะใหม่ในปี 1573 โดยใช้เวลาในการบูรณะเกือบ 100 ปี เนื่องจากติดปัญหาด้านการเงินและโรคระบาด
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
  ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก TEMPLE PONFERRADA หรือเทียบเท่า
   
 • ปอนเฟรร์ราดา – เลออน – บายาโดลิด
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเลออน (Leon) ที่เป็นที่ตั้งของถ้ำวัลปอเกรโร่ (Cuevas de Valporquero) และยังเป็นเมืองที่ได้ชื่อเรื่องความสวยงามของศิลปะอีกด้วย นำท่านเข้าชมถ้ำวัลปอเกรโร่ ซึ่งภายในประกอบด้วยหินงอกหินย้อยและธรรมชาติอันสวยงาม หลังจากนั้นนำท่านเข้าชมมหาวิหารแห่งเลออน (Cathedral of Leon) หรือมหาวิหารซานต้ามาเรีย ซึ่งเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเลออน เป็น 1 ในเส้นทางแสวงบุญของนักบุญเจมส์ โดยมหาวิหารแห่งนี้สร้างด้วยศิลปะที่ผสมผสานกันระหว่าง ไสถาปัตยกรรมแบบโรมัน, ปาเทอเรสของไอบีเรียน, โกธิก, เรเนซองก์, และโมซาราบิค
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ข้าวผัดสเปน)
  บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองบายาโดลิด (Valladolid) เมืองอุตสาหกรรมในที่ราบภาคกลางค่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสเปน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปีซวยร์กาเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตไวน์ของแคว้นคาสติลแอนด์เลออน นำท่านเดินทางสู่พลาซ่ามาร์ยอ (Plaza Mayor) หรือจตุรัสใจกลางเมืองซึ่งจตุรัสแห่งนี้ยังนับเป็นจตุรัสแห่งแรกในประเทศสเปนอีกด้วย
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
  ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก  SILKEN JUAN DE AUSTRIA หรือเทียบเท่า  
   
 • บายาโดลิด – บูร์กอส – บิลเบา
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่เมืองบูร์กอส (Burgos) เมืองหลวงของแคว้นคาสติลญ่าซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและยังเป็น 1 ในเส้นทางแสวงบุญของนักบุญเจมส์อีกด้วย นำท่านเข้าชมมหาวิหารบูร์โกส (Burgos Cathedral) เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุด เป็นอันดับ 3 ของประเทศสเปนและ ได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1984 สร้างขึ้นโดยบิชอป ดอน เมาริซิโอ และพระเจ้าเฟอนันโด ที่ 3 ในปีค.ศ. 1221 และได้มีการต่อเติมในส่วนต่างๆ จนแล้วเสร็จในช่วงศตวรรษที่ 16 โดยตัวมหาวิหารนั้นสร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบโกธิค  ความงดงามของการตกแต่งประติมากรรมและสัดส่วนที่ยิ่งใหญ่ทำให้มหาวิหารแห่งนี้เป็นที่น่าประทับใจที่สุดแห่งหนึ่งในสเปน หลังจากนั้นนำท่านชมภายนอกปราสาทบูร์โกส (Burgos Castle) ปราสาทที่มีความสวยงามตั้งอยู่บนที่ราบสูง สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.884  และบูรณะในรัชสมัยของ พระเจ้าอัลฟองโซที่ 8 แห่งคาสติลญ่าและพระเจ้าเอนริเก้ที่ 4 ตามลำดับปราสาทแห่งนี้เคยถูกทำลายจนเกือบหมดด้วยฝีมือของนโปเลียนแห่งฝรั่งเศส 
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  บ่าย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองบิลเบา (Bilbao) เมืองท่าอุตสาหกรรมแห่งแคว้นบาสก์โดยเมืองนี้มีชื่อเสียงจากพิพิธภัณฑ์ระดับโลกอย่างพิพิธภัณฑ์กักเกนไฮม์ (Guggenheim Museum)  และยังเป็นเมืองที่ประกอบไปด้วยสถปัตยกรรมอันสวยงามแห่งยุค 90 อีกด้วย 
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
  ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก NH LA AVANZADAหรือเทียบเท่า   
   
 • บิลเบา – ซาราโกซ่า
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านผ่านชมพิพิธภัณฑ์กักเกนไฮม์ (Guggenheim Bilbao) ซึ่งตัวอาคารนั้นมีสีเงินสะท้อนแสง สร้างขึ้นด้วยแผ่นโลหะสีเงินวางต่อกันแบบศิลปะสมัยใหม่ ตั้งเด่นอยู่ริมแม่น้ำเนอร์เวียง เป็นอาคารที่ได้รับยกย่องจากผู้คนทั่วโลก ว่าเป็นอาคารที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในศตวรรษที่ 20  เข้าชมโบสถ์แห่งบิลเบา (Bilbao Cathedral) หรือโบสถ์ซานเตียโก้ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14-15 ด้วยศิลปะแบบโกธิคและเป็น 1 ใน เส้นทางแสวงบุญของนักบุญเจมส์ผู้ยิ่งใหญ่ 
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
  บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาราโกซ่า (Zaragoza) เมืองใหญ่ศูนย์กลางทางการศึกษาและศาสนาของประเทศ และเป็นเมืองที่อยู่ระหว่างกลางของบาร์เซโลน่า และ แมดริด มีความโดดเด่นมากในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศที่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นหุบเขา ทะเลทราย ป่าหนาทึบ
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
  ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก EURO STARS ZARAGOZA  หรือเทียบเท่า
     
   
 • ซาราโกซ่า – บาร์เซโลน่า – สนามฟุตบอลคัมป์นู - สวนปาร์ค กูเอล
  ช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  เดินทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า (Barcelona) นครใหญ่แห่งคาตาลันยา และเมืองสำคัญอันดับ 2 ของสเปน โดยเมืองนี้เป็นที่ตั้งของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลน่าอีกด้วย เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมหลากยุคสมัยมีสวนสาธารณะสิ่งแวดล้อม และการวางผังเมืองที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
  บ่าย นำท่านถ่ายรูปคู่ด้านนอกกับสนามคัมป์นู (Camp nou) สนามฟุตบอลขนาดยักษ์ที่มีความจุเฉียดแสนคนของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลน่าเจ้าของแชมป์ลาลีกาของประเทศสเปนปี 2018-2019 โดยคำว่าคัมป์นูนั้นแปลว่า “อ่างขนาดยักษ์” หลังจากนั้น นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวของเมืองที่ เนินเขา Montjuïc เป็นเนินเขาในบาร์เซโลน่าที่มีทัศนียภาพอันงดงาม ทางด้านตะวันออกของเนินเขายังมีหน้าผาสูงชันซึ่งทำหน้าที่เป็นดั่งกำแพงเมือง ส่วนด้านบนเป็นที่ตั้งของป้อมปราการหลายแห่ง นำท่านเข้าชมสวนปาร์ค กูเอล (Parque Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่โชว์ผลงานอันโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมของอันตอนี เกาดี สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่ถูกล้อมรอบด้วยความร่มรื่นของต้นไม้ ด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมงานกระเบื้องที่เน้นรูปทรงธรรมชาติในสีสันที่ตัดกัน ดูโดดเด่น แปลกตา และเป็นเอกลักษณ์อย่างมาก ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก FRONT AIR CONGRESS หรือเทียบเท่า   
   
 • โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย - เนินเขา Montjuïc – OUTLET – สนามบิน
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเข้าชมภายในโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia)  โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของเมือง โดยฝีมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี สถาปนิกชาวคาตาลัน เป็นผลงานที่เรียกว่า โมเดิร์นนิสโม เป็นงานศิลปะเฉพาะถิ่นและเป็นอาร์ตนูโวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี 1882 แม้กระทั้งจนถึงปัจจุบันก็ยังสร้างไม่แล้วเสร๊จ ถึงกระนั้นองค์การยูเนสโก้ ก็ได้จัดให้เป็นมรดกโลก โดยมหาวิหารมีลักษณะสถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาไม่เหมือนที่ใดในโลก นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวของเมืองที่ เนินเขา Montjuïc เป็นเนินเขาในบาร์เซโลน่าที่มีทัศนียภาพอันงดงาม ทางด้านตะวันออกของเนินเขายังมีหน้าผาสูงชันซึ่งทำหน้าที่เป็นดั่งกำแพงเมือง ส่วนด้านบนเป็นที่ตั้งของป้อมปราการหลายแห่ง
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
  บ่าย นำท่านสู่ La Roca Village Outlet เชิญท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมาย อาทิ Armani, Burberry, Calvin Klein, Coach, Escada, Gucci, Guess, Hugo Boss, Kipling, L’Occitane, Levi’s, Lacoste, Loewe, Michael Kors, Nike, Polo, Puma, Ray-Ban, Samsonite, Superdry, Swarovski, Tag Heuer, Tommy Hilfiger, The North Face, Timberland, Tumi, Versace, Zegna ฯลฯ
  18.00 น. นำเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำ คืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
  22.05 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK188
   
 • กรุงเทพฯ
  07.35 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปลี่ยนเครื่อง
  09.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK 372
  18.40 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
   
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)

 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 

 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)

 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์) 

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 
แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสเปน (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท)

 • ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  20 ยูโร)

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 ยูโร)

 
เงื่อนไขการยกเลิก
 • แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 • แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

 • แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท

 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน 

 • กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 
หมายเหตุ
 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ

 • เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที

 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 • การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่

 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด