ทัวร์ยุโรป โรมาเนีย บัลแกเรีย ร่วมเทศกาลดอกกุหลาบ เทศกาลประจำชาติที่โดดเด่นที่สุด เมืองคาซานลัคแหล่งปลูกดอกกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดในบัลแกเรีย

ทัวร์ยุโรป โรมาเนีย บัลแกเรีย ร่วมเทศกาลดอกกุหลาบ เทศกาลประจำชาติที่โดดเด่นที่สุด เมืองคาซานลัคแหล่งปลูกดอกกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดในบัลแกเรีย

ทัวร์ยุโรป โรมาเนีย บัลแกเรีย ร่วมเทศกาลดอกกุหลาบ เทศกาลประจำชาติที่โดดเด่นที่สุด เมืองคาซานลัคแหล่งปลูกดอกกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดในบัลแกเรีย

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พักโรงแรม 4 ดาว พิพิธภัณฑ์
รายละเอียด

ทัวร์ยุโรป โรมาเนีย บัลแกเรีย เทศกาลกุหลาบ 9 วัน 6 คืน (โรมาเนีย ) บูคาเรสต์ – เข้าชมรัฐสภาที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (Parliament Palace) - ปราสาทเปเลส - บราซอฟ  – บราน – ปราสาทแดร๊กคูล่า - (บัลแกเรีย) โซเฟีย – รีล่า – พลอฟดิฟ –คาลานซัค – เทศกาลกุหลาบ – เวลีโค ทาร์โนโว


รหัสทัวร์ : TATRO5375
 บูคาเรสต์, โรมาเนีย
สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
ราคาเริ่มต้น
USD 0
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพฯ – อิสตันบูล -
อิสตันบูล – บูคาเรสต์ – บราน - บราซอฟ โรงแรมที่พัก HOTEL NEW MONTANA / OR ALPIN RESORT POIANIA BRASOV **** หรือเทียบเท่า
ปราสาทเปเลส – อซูก้า - บูคาเรสต์ โรงแรมที่พัก PULLMAN BUCHAREST / OR MERCURE BUCHAREST UNIRII **** หรือเทียบเท่า
บูคาเรสต์ – เวลิโค ทาร์โนโว โรงแรมที่พัก PARK HOTEL ARBANASSI / OR KALINA PALACE TRYAVNA **** หรือเทียบเท่า
คาซานลัค - เทศกาลดอกกุหลาบ โรงแรมที่พัก GRAND HOTEL KAZANLAK / OR MERIAN PALACE STARA ZAGORA*** หรือเทียบเท่า
สตารา ซาโกรา – พลอฟดิฟ โรงแรมที่พัก IMPERIAL PLOVDIV HOTEL **** หรือเทียบเท่า
โซเฟีย โรงแรมที่พัก METROPOLITAN HOTEL SOFIA / OR MARINELLA HOTEL **** หรือเทียบเท่า
สำนักสงฆ์เมืองรีล่า – โซเฟีย -
กรุงเทพฯ -
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ – อิสตันบูล
  20.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
  23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69  (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ บริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี 
   
 • อิสตันบูล – บูคาเรสต์ – บราน - บราซอฟ
  05.20 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1043 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย 
  07.10 น. ออกเดินทางจาก สนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินโอโทเพนนี (OTP) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชม.)
  08.30 น. เดินทางถึงสนามบินโอโทเพนนี (OTP) ประเทศโรมาเนีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราน (Bran) (ระยะทาง 156 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) นำท่านเข้าชม ปราสาทบราน (Bran Castle) หรือที่รู้จักกันในนาม "ปราสาทแดร๊กคูล่า" ปราสาทนี้สร้างขึ้นในในศตวรรษที่ 14 ตั้งอยู่บนเชิงเขาเพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรูระหว่างชายแดนแคว้นวอลลัคเทียและทรานซิลเวเนีย ภายในปราสาทมีห้องต่างๆมากมาย ซึ่งจัดแสดงวิถีความเป็นอยู่ ห้องแสดงอาวุธโบราณ ตู้โบราณอายุหลายร้อยปีที่แกะสลักลวดลายงดงาม นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของที่ระลึกที่มีวางจำหน่ายบริเวณปราสาทแห่งนี้
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราซอฟ (Brasov) (ระยะทาง 27 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) นำท่านชมย่านใจกลางเมืองและจัตุรัสกลางเมืองซึ่งมีหอนาฬิกาสูงโดดเด่นแสดงเวลาให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมา นำชมตลาดใหญ่ใจกลางเมืองบราซอฟ "Walking street" ตลาดนี้เป็นถนนระหว่างตึกขนาดใหญ่ยาวติดต่อกัน ข้าวของที่ขายมีมากมายหลายชนิด ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋าหนัง เครื่องสำอาง ของที่ระลึก ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย นำท่านเข้าชมโบสถ์ดำ หรือที่รู้จักในนาม "Black Church" ที่มีชื่อเสียง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1383 ใช้เวลาสร้างกว่าร้อยกว่าปี จัดเป็นโบสถ์แบบศิลปะโกธิคที่ใหญ่ที่สุด ใน South East Europe  จากนั้นนำท่านเข้าชมโรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย  “Romania First School” นำท่านชมย่านใจกลางเมืองและจัตุรัสกลางเมืองซึ่งมีหอนาฬิกาสูงโดดเด่นแสดงเวลาให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมา
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  หลังอาหารค่ำ นำท่านเดินทางสู่ เมืองซินายา (Sinaia) (ระยะทาง 49 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.)
  นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก  HOTEL NEW MONTANA / OR ALPIN RESORT POIANIA BRASOV **** หรือเทียบเท่า 
  ***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดที่พักที่เมืองใกล้เคียงให้แทน***
   
 • ปราสาทเปเลส – อซูก้า - บูคาเรสต์
  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเข้าชม ปราสาทเปเลส (Peles Castle)  ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาบูเซกิ ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในปราสาทที่สวยงามที่สุดในโลก เนื่องจากตั้งอยู่กลางป่าสนบนเทือกเขาคาร์เปเทียน ปราสาทนี้สร้างขึ้นโดยเจ้าชายคาลอสที่ 1 กษัตริย์แห่งโรมาเนียในสมัยศตวรรษที่ 19 เพื่อใช้เป็นที่ประทับในฤดูร้อน ความงดงามของปราสาทแห่งนี้ มิใช่อยู่ที่ความยิ่งใหญ่ของตัวปราสาทแต่อยู่ที่การตกแต่งภายในอย่างหรูหรางดงาม ปัจจุบันเป็นสถานที่สาธารณะและพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสมบัติล้ำค่าอีกแห่งหนึ่งของโรมาเนีย (***หากปราสาทเปเลส ไม่เปิดให้บริการด้วยเหตุสุดวิสัยใดๆก็ตาม ทางบริษัทจะนำท่านถ่ายรูปภายนอกแทน) 
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  บ่าย นำท่านสู่ โรงบ่มไวน์อซูก้า (Azuga Winery) (ระยะทาง 18 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เพื่อแวะชิมไวน์ท้องถิ่นซึ่งเพาะบ่มจากองุ่นซึ่งปลูกในประเทศโรมาเนีย พร้อมอิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย  นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงบูคาเรสต์ (Bucharest) (ระยะทาง 141 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบวอลลาเซีย ติดเทือกเขาคาร์เปเชียน และแม่น้ำดานูป บูคาเรสต์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีธรรมชาติอันสวยงามล้อมรอบด้วยเทือกเขา และทะเลสาบจนได้สมญานามเป็นที่รู้จักกันทั่วยุโรปว่า “ปารีสน้อย” จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองและแวะถ่ายรูป  (**หากรถสามารถจอดได้) ชมจัตุรัสแห่งการปฎิวัติ (Revolution Square) โอเปร่าเฮ้าส์ (Opera House) คลับทหารแห่งชาติ (National Military Academy) ผ่านชม "ประตูชัย" ซึ่งตั้งอยู่บนถนน KISSELEFF ซึ่งสร้างเลียนแบบประตูชัย  ในกรุงปารีส ในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย (Romanian Athenaeum)  ได้เวลาสมควร
  ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน
  นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก PULLMAN BUCHAREST / OR MERCURE BUCHAREST UNIRII  **** หรือเทียบเท่า
  ***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดที่พักที่เมืองใกล้เคียงให้แทน***
 • บูคาเรสต์ – เวลิโค ทาร์โนโว
  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเข้าชม หมู่บ้านจำลอง (Dimitrie Gusti National Village Museum in Bucharest) ซึ่งจำลองบ้านโบราณดั้งเดิมของชาวโรมาเนียในยุคคอมมิวนิสต์ ซึ่งบ้านบางหลังเป็นทรงเตี้ย ขุดลึกลงไปใต้ดิน และยังมีบ้านจำลองที่ปรากฎอยู่บนธนบัตร 10LEI ของโรมาเนียอีกด้วย จากนั้นนำท่านเข้าชมอาคารรัฐสภาหรือทำเนียบประธานาธิบดีของโรมาเนีย Parliament Palace ทำเนียบประธานาธิบดีที่ใหญ่โตโอฬารของประธานาธิบดีเชาเชสคู และ นางเอลินา ภรรยาผู้ซึ่งอยากมีชีวิตหรูหราประหนึ่งเอวิต้าเปรอง อาคารรัฐสภานี้ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา และมีจำนวนห้องมากถึง 6,000 ห้อง สร้างแบบสถาปัตยกรรมโรมาเนีย ทั้งโครงสร้างและการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร แต่ละห้องตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา โดยเฉพาะห้องแกรนด์บอลรูม ที่ได้มีการตกแต่งโคมไฟประดับโบฮีเมียน้ำหนักถึง 5 ตัน ปูพื้นด้วยพรมเปอร์เซียผืนใหญ่ ห้องรับรองซึ่งสร้างจากหินอ่อนจากประเทศอิตาลี ให้ท่านได้สัมผัสถึงความโอ่อ่า ความยิ่งใหญ่ของอาคารรัฐสภาที่ใช้งบประมาณมหาศาลในการก่อสร้างมหาศาลถึง 3 ล้านล้านยูโร
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวลิโค ทาร์โนโว (Veliko Tarnovo) (ระยะทาง 182 ก.ม.ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.) หนึ่งในเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของบัลแกเรีย เป็นเมืองเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาถึงสามลูก ซึ่งได้แก่ Tsarevets  Trapezitsa และ Sveta Gora ด้วยความพร้อมในทุกๆด้านทำให้เมืองแห่งนี้ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของบัลแกเรียตอนเหนือ นอกจากนี้ในยุคกลางนั้น เวลิโค ทาร์โนโว ถือได้ว่าเป็นเมืองป้อมปราการที่มีความแข็งแกร่งอีกแห่งของบัลแกเรียอีกด้วย นำท่านเดินชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนที่มีการอนุรักษ์ไวในแบบเดิม โดยบ้านแต่ละหลังนั้นมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย นำท่านเข้าชม ป้อมปราสาท Tsarevets (Tsarevets Fortress) อดีตที่ประทับของกษัตริย์แห่งบัลแกเรีย ซึ่งภายในมีอาคารและป้อมปราการรายอยู่รายล้อมซึ่งปัจจุบันคงเหลือเพียงกลิ่นอายของความรุ่งเรืองในอดีต
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก
  นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก  PARK HOTEL ARBANASSI / OR KALINA PALACE TRYAVNA  **** หรือเทียบเท่า 
  ***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดที่พักที่เมืองใกล้เคียงให้แทน***
 • คาซานลัค - เทศกาลดอกกุหลาบ
  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาซานลัค (Kazanlak) (ระยะทาง 106 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาบอลข่าน ซึ่งเป็นแหล่งปลูกกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบัลแกเรีย นำท่านร่วม เทศกาลดอกกุหลาบ (Rose Festival) หนึ่งในเทศกาลประจำชาติที่โดดเด่นที่สุด และจัดขึ้นทุกๆปีในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงที่ดอกกุหลาบหลากหลายสีบานสะพรั่งที่สุดในรอบปี ชมการประกอบพิธีเก็บเกี่ยวดอกกุหลาบและโชว์พื้นเมืองอันสนุกสนานพร้อมการประกวดสาวงามประจำเมือง 
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อบาร์บีคิว พร้อมชมโชว์ระบำพื้นเมือง)
  บ่าย นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ดอกกุหลาบ (Rose Museum) สถานที่ซึ่งเก็บบรรจุวัตถุดิบและหัวเชื้อสำหรับผลิตน้ำมันดอกกุหลาบกว่า 15,000 ชนิด ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวดอกกุหลาบ รวมไปถึงวิธีการและขั้นตอนในการสกัดหัวเชื้อเพื่อผลิตเป็นน้ำมันดอกกุหลาบ มีเวลาอิสระให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นของฝากตามอัธยาศัย  
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก

   

   นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก  GRAND HOTEL KAZANLAK / OR MERIAN PALACE  STARA ZAGORA*** หรือเทียบเท่า 
  ***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดที่พักที่เมืองใกล้เคียงให้แทน***
 • สตารา ซาโกรา – พลอฟดิฟ
  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองสตารา ซาโกรา (Stara Zagora) (ระยะทาง 36 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  45 นาที) เมืองที่ใหญ่เป็นลำดับที่ห้าของประเทศบัลแกเรีย และเป็นที่ตั้งของโรงงานเบียร์ท้องถิ่นชื่อดังยี่ห้อ Zagorka  นำท่านแวะถ่ายรูปกับ สุเหร่าเอสกี้ (Eski Mosque) หนึ่งสุเหร่าโบราณที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศบัลแกเรีย สร้างขึ้นเมื่อยุคศตวรรษที่ 15 เป็นโบสถ์คริสเตียนดั้งเดิม และถูกแปลงมาเป็นสุเหร่าของชาวมุสลิมที่อาศัยในเมืองนี้ นำท่านเดินทางสู่ เมืองพลอฟดิฟ (Plovdiv) (ระยะทาง 102  ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศบัลแกเรียรองจากเมืองโซเฟีย ตั้งอยู่บนฝั่้งแม่น้ำมาริทซา ล้อมรอบด้วยภูเขาเจ็ดลูก จึงถูกขนานนามว่า “เมืองแห่งขุนเขาทั้งเจ็ด” นอกจากนี้หลักฐานทางโบราณคดียังพบว่าเมืองนี้ถูกตั้งรกรากมากว่า 6,000 ปี ทำให้ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย 
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  บ่าย นำท่านเข้าชม โรงละครโรมัน (Roman Amphitheatre) หนึ่งในโรงละครโรมันโบราณที่ได้รับการบูรณะรักษาและยังคงความสมบูรณ์ไว้ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.98-117 หน้ากว้างทั้งหมด 82 เมตร สามารถจุผู้ชมได้ราว 7,000 คน จากนั้นนำท่านชม ย่านเมืองเก่า (Old Town) ส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม ซึ่งทำให้พลอฟดิฟยังคงมีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมยุคเรอเนซองส์จนถึงปัจจุบัน
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก  IMPERIAL PLOVDIV HOTEL **** หรือเทียบเท่า 
  ***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดที่พักที่เมืองใกล้เคียงให้แทน***
   
 • โซเฟีย
  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโซเฟีย (Sofia) (ระยะทาง 144  ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  เมืองหลวงของประเทศบัลแกเรีย และยังเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดลำดับที่ 15 ของสหภาพยุโรปด้วยประชากรกว่า 1.2 ล้านคน เมืองโซเฟียตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาวิโตชา และห่างจากชายแดนประเทศเซอร์เบียเพียง 50 กิโลเมตร นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งเมืองโซเฟีย (Archaeological Museum) พิพิธภัณฑ์ประจำเมืองซึ่งสร้างบนรากฐานเดิมของสุเหร่าสมัยออตโตมานที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงโซเฟีย ก่อสร้างเสร็จสิ้นช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถูกใช้เป็นพิธภัณฑ์แห่งชาติไว้สำหรับจัดงานแสดงศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ ตลอดจนวัตถุโบราณต่างๆตั้งแต่ยุคหินจวบจนคอลเลคชั่นล้ำค่าในยุคปัจจุบัน 
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
  บ่าย นำท่านแวะถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาแห่งกรุงโซเฟีย (Parliament) อาคารสีขาวรูปทรงโบราณที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้ามหาวิหารอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้ ซึ่งปัจจุบันยังใช้เป็นที่ทำการของคณะรัฐบาลอยู่ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์จอร์จ (Saint George Church) โบสถ์หินโบราณที่เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโซเฟีย สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 และถูกต่อเติมเรื่อยมา นอกจากนี้ในอดีตยังเคยถูกใช้เป็นสุเหร่าหรือมัสยิดในสมัยที่กรุงโซเฟียถูกปกครองโดยจักรวรรดิออตโตมันก่อนจะถูกปรับปรุงกลับมาใช้งานเป็นโบสถ์ในคริสตจักร จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้ (Alexander Nevsky Cathedral) มหาวิหารที่ก่อสร้างในแบบนีโอไบเซนไทน์เมื่อปี ค.ศ.1882 มีโดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ตกแต่งด้วยหินอ่อนที่วิจิตรตระการตา ซึ่งถือเป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายบัลแกเรี่ยนออโธดอกซ์ที่ใหญ่อันดับต้นๆของภูมิภาค และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองบนคาบสมุทรบอลข่าน เป็นรองเพียงแค่มหาวิหารแห่งเซนต์ ซาวาที่เมืองเบลเกรดของประเทศเซอร์เบีย 
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
  นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก  METROPOLITAN HOTEL SOFIA / OR MARINELLA HOTEL **** หรือเทียบเท่า 
  ***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดที่พักที่เมืองใกล้เคียงให้แทน***
 • สำนักสงฆ์เมืองรีล่า – โซเฟีย
  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ สำนักสงฆ์เมืองรีล่า (Rila Monastery) (ระยะทาง 97 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) สำนักสงฆ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศบัลแกเรีย ตั้งอยู่บนภูเขารีล่าทางตอนใต้ของนครหลวงโซเฟีย บนความสูง 1,147 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 10 และตั้งชื่อตามผู้ก่อตั้งสำนัก คือ นักบวชไอแวนแห่งเมืองรีล่า สำนักสงฆ์เมืองรีล่าถูกรับรองโดยยูเนสโก้ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกของประเทศบัลแกเรีย (UNESCO World Heritage) โดยในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวกว่า 900,000 คนเดินทางมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ 
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
  บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโซเฟีย (Sofia) (ระยะทาง 117 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) และนำท่านสู่ Vitosha Boulervard ถนนช้อปปิ้งสายหลักแห่งนครหลวงโซเฟีย ซึ่งมีทั้งสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าท้องถิ่นให้เลือกซื้อมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
  19.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินโซเฟีย  (SOF)
  21.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK1030 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
  23.05 น. เดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
 • กรุงเทพฯ
  01.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68  (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง) สายการบินฯ มีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
  15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน)

 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ

 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)

 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)

 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่

 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 EURO / ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 14 EURO)

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นโรมาเนีย ท่านละ 2 EURO / ท่าน / วัน (คิดเป็น 3 วัน เท่ากับ 6 EURO)

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นบัลแกเรีย ท่านละ 2 EURO / ท่าน / วัน (คิดเป็น 5 วัน เท่ากับ 10 EURO)

 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2 EURO / ท่าน / วัน (คิดเป็น 9 วัน เท่ากับ 18 EURO)

 
แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าวีซ่าบัลแกเรีย / หากมีวีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple ที่ยังไม่หมดอายุ และเคยใช้งานแล้วสามารถใช้เข้าทั้งสองประเทศได้

 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเข้า-ออกที่โรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าของท่านเอง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิก 90 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

 • ยกเลิก 60-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%

 • ยกเลิก 30-59 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำเต็มจำนวน 

 • ยกเลิก 0-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 

 • หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม

หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจำนวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่านละ 4,000 บาท)

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด

 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 

 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู