ทัวร์ยุโรป นอร์เวย์ นั่งเครื่องบินสู่สวาลบาร์ดหมู่เกาะหมีขาว เยือนแผ่นดินใกล้ขั้วโลกเหนือ ดินแดนสุดปลายทวีปยุโรป

ทัวร์ยุโรป นอร์เวย์ นั่งเครื่องบินสู่สวาลบาร์ดหมู่เกาะหมีขาว เยือนแผ่นดินใกล้ขั้วโลกเหนือ ดินแดนสุดปลายทวีปยุโรป

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ ล่องเรือ กลับถึงเช้า พิพิธภัณฑ์
รายละเอียด

ทัวร์นอร์เวย์ สวาลบาร์ด หมู่เกาะหมีขาว 11 วัน 8 คืน เยือนผืนแผ่นดินใกล้ขั้วโลกเหนือ ที่สุดแห่งทริปพิเศษ (ราคาสุดๆ)…. สวาลบาร์ด ดินแดนสุดปลายทวีปยุโรป....จัดเต็มครบสูตร ออสโล – ลองเยียร์เบียน – ฟูเกิลฮูเก้น – ไน ลอนดอน – ลิเลียนฮุก – สเมียร์เรนเบิร์ก – ฟูเจียร์ซองเจน –อันโดเยน –โมนาโค กลาเซียร์ – ไน ออลิซุนด์ – กองซ์ฟอร์เด้น – บลอมสแตนท์ฮอลโบวา – เบลล์ซุนด์ – วาซอลล์บุคต้า - คาลิปโซเบียนน์ – ลองเยียร์เบียน  


รหัสทัวร์ : TATNO4972
 สฟาลบาร์, นอร์เวย์
สายการบินการบินไทย
วันที่เดินทาง :
07 มิ.ย. 2566 ถึง 17 มิ.ย. 2566
ราคาเริ่มต้น
USD 6,026
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพ – ออสโล -
ออสโล – ลองเยียร์บียน ที่พัก Radisson Blu Hotel **** หรือเทียบเท่า
ลองเยียร์เบียน – เชคอินลงเรือ Ocean Atlantic ห้องพักบนเรือสำราญในแบบที่คุณเลือก
โปรแกรมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 10-16 มิ.ย. 2019 ห้องพักบนเรือสำราญในแบบที่คุณเลือก
โปรแกรมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 10-16 มิ.ย. 2019 ห้องพักบนเรือสำราญในแบบที่คุณเลือก
โปรแกรมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 10-16 มิ.ย. 2019 ห้องพักบนเรือสำราญในแบบที่คุณเลือก
โปรแกรมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 10-16 มิ.ย. 2019 ห้องพักบนเรือสำราญในแบบที่คุณเลือก
โปรแกรมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 10-16 มิ.ย. 2019 ห้องพักบนเรือสำราญในแบบที่คุณเลือก
โปรแกรมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 10-16 มิ.ย. 2019 ห้องพักบนเรือสำราญในแบบที่คุณเลือก
ลองเยียร์เบียน – ออสโล -
กรุงเทพมหานคร -
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพ – ออสโล
  22.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอินแถว D ประตูทางเข้าที่ 3-4 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • ออสโล – ลองเยียร์บียน
  00.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) สู่สนามบินออสโล (OSL) ประเทศนอร์เวย์โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG954 สายการบินบริการอาหารค่ำและอาหารเช้า บนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 11.30 ชม.)
  07.25 น. เดินทางถึงสนามบินออสโล ประเทศนอร์เวย์
  นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเข้าชมพระราชวังหลวงแห่งออสโล (Royal Palace) พระราชวังแบบนีโอคลาสสิก สร้างขึ้นในปี 1848 และเปิดให้บริการนำเที่ยวชมพระราชวังแก่สาธารณชนในช่วงฤดูร้อน บริเวณจัตุรัสด้านหน้าของพระราชวังมีอนุสาวรีย์ของกษัตริย์คาร์ล โจฮาน ซึ่งเป็นกษัตริย์ของสวีเดนและนอร์เวย์ในปี 1818 ถึง 1844 ยืนเด่นเป็นสัญลักษณ์ นำท่านเข้าชมความงามของห้องต่างๆภายในพระราชวังแห่งนี้
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
  13.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินออสโล (OSL) เพื่อเชคอิน
  (หมายเหตุ.... เที่ยวบินภายใน ตารางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในปี 2019 โดยจะทำการแจ้งและยืนยันเที่ยวบินอีกครั้ง)
  15.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินลองเยียร์เบียน โดยสายการบิน….. (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง)
  19.30 น. เดินทางถึงสนามบินลองเยียร์เบียน
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
  นำท่านเข้าสู่โรงแรม ที่พัก Radisson Blu Hotel **** หรือเทียบเท่า
 • ลองเยียร์เบียน – เชคอินลงเรือ Ocean Atlantic
  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเที่ยวชม เมืองลองเยียร์เบียน (Longyearbyen) ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางของสวาลบาร์ดซึ่งเป็นเกาะที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยที่สุดในขั้วโลกเหนือ เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรอาร์กติก ตั้งอยู่ทางเหนือของยุโรปภาคพื้นทวีป ระหว่างนอร์เวย์และขั้วโลกเหนือ นำท่านแวะถ่ายรูปกับป้ายสวาลบาร์ด ซึ่งเป็นจุดเชคอินที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสวาลบาร์ดต้องมาถ่ายรูป จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับเหมืองถ่านหิน (Coal Mine) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของสวาลบาร์ดและได้ถ่านหินที่นี่ยังได้ชื่อว่าเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งของโลก ได้เวลานำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สวาลบาร์ด (Svalbard Museum) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมประวัติและสิ่งมีชีวิตที่พบเห็นในบริเวณขั้วโลก ไม่ว่าจะเป็น หมีขาวขั้วโลก, ปลาวาฬ, วอรัส ตลอดจนประวัติและวิถีการดำรงชีวิตของชาวพื้นเมือง
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  บ่าย นำท่านเชคอินลงเรือ Ocean Atlantic Expedition อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถและพักผ่อนตามอัธยาศัย (แนะนำให้ท่านออกกำลังกายในห้องยิม ที่มีบริการลูกค้าทุกท่าน เนื่องจากในวันรุ่งขึ้นจะเริ่มท่องเที่ยวในประเทศกรีนแลนด์ จึงแนะนำให้ท่านเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนสัมผัสสวาลบาร์ด ประตูสู่ขั้วโลกเหนือ) 
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
  หมายเหตุ การท่องเที่ยวโดยเรือ Ocean Atlantic ซึ่งเป็นเรือแบบ Expedition Cruise จะมีการนำท่านลงเรือเล็กหรือ Zodiac ในเกือบทุกๆวัน (ขึ้นกับสภาพอากาศเอื้ออำนวยเช่นกัน ดังนั้น โปรแกรมการท่องเที่ยว อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ)
 • โปรแกรมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 10-16 มิ.ย. 2019
  (ทางเรือมีบริการอาหารเช้า, กลางวัน, เย็น, Tea Break ตลอดเวลา อาหาร Exclusive ไม่มีซ้ำ)
  ฟูเกิลฮูเก้น (Fuglehuken) เกาะเล็กๆทางตอนเหนือของสวาลบาร์ด เป็นจุดสิ้นสุดของแหลมปรินศ์ คาร์ลส ซึ่งเกาะนี้มีจุดเด่นคือมีภูเขา Fuglehukfjellet  ซึ่งมีความสูงประมาณ 583 เมตร นอกจากนี้ยังเคยเป็นที่ตั้งของศูนย์วิทยุ ในปี 1946 หากอากาศดีท่านอาจได้พบเห็น กวางเรนเดียร์, แมวน้ำ หรือหมีขาวในบริเวณนี้เช่นกัน
  ไน ลอนดอน (Ny London), ลิเลียนฮุก (Lilienhook) เป็นบริเวณพื้นที่เหมืองเก่าทางตอนเหนือของสวาลบาร์ด ในเขตคองสฟยอร์ด (Kongsfjord) ซึ่งบริเวณแถบนี้ยังคงมีสิ่งก่อสร้างในการทำเหมืองในสมัยก่อนให้ได้เห็น และยังเป็นอีกหนึ่งบริเวณที่สามารถพบเห็นสัตว์ขั้วโลกอย่างหมีขาว สุนัขจิ้งจอก หรือกวางเรนเดียร์ 
  สเมียร์เรนเบิร์ก (Smeerenburg)และ เกาะฟูเจียร์ซองเจน (Fuglensongen island) เกาะเล็กๆทางตอนเหนือของเกาะสวาลบาร์ด ในอดีตเป็นสถานีล่าปลาวาฬในสมัยก่อนและนักล่าปลาวาฬชาวดัชช์ เป็นชาติแรกที่ค้นพบเกาะแห่งนี้ในปี 1619 และเกาะแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการล่าปลาวาฬในอดีตอีกด้วย ซึ่งบนเกาะจะเห็นสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ในการล่าปลาวาฬที่ยังคงหลงเหลืออยู่ นอกจากนี้บริเวณเกาะนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขั้วโลก อย่าง วอรัส และหมีขั้วโลก อีกด้วย 
  Ice pack@80 degree องศาที่ 80 ซึ่งเป็นบริเวณที่มีก้อนน้ำแข็ง (Ice pack) ปกคลุม ท่านอาจมีโอกาสได้พบเห็นสัตว์ขั้วโลกอย่างหมีขาวขั้วโลก (Polar Bear) ที่มักอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ พร้อมชื่นชมทัศนียภาพของก้อนน้ำแข็งและ แผ่นน้ำแข็งบริเวณองศาที่ 80
  เกาะอันโดเยน (Andoyane Island) เกาะอันโดเยน เป็นเกาะที่เรียกได้ว่าเป็นถิ่นที่อยู่ของหมีขั้วโลกที่อาศัยอยู่ในเขตสวาลบาร์ด นอกจากนี้ยังเป็นเกาะที่เป็นถิ่นที่อยู่ของฝูงวอรัสอีกด้วย
  โมนาโค กลาเซียร์ (Monoco Glacier) เป็นกลาเซียร์ทางตอนเหนือของหมู่เกาะสวาลบาร์ด ซึ่งเป็นกลาเซียร์หรือธารน้ำแข็งที่ทอดตัว ในไลเดลฟยอร์ด (Liefdefjorden) เป็นอีกแผงกลาเซียร์ใหญ่อีกแห่งของหมู่เกาะสวาบาร์ดที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือมาก
  ไน ออลิซุนด์ (Ny Alesund),  กองซ์ฟอร์เด้น (Kongsfjorden),  บลอมสแตนท์ฮอลโบวา (Blomstrandhalvoya) ไนออลิซุนด์ เป็นเมืองที่ตั้งเป็นสถานีวิจัยในสวาลบาร์ด ตั้งอยู่บนแหลมบลอค เกอร์ ในบริเวณกองซ์ฟยอร์ด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำสถานีวิจัยประมาณ 30-35 คน นอกจากนี้ยังเป็นจุดสำหรับนักเดินทางที่ต้องการไปพิชิตขั้วโลกเหนืออีกด้วย
  เบลล์ซุนด์ (Bellsund), วาซอลล์บุคต้า (Varsolbukta) เกาะที่มีความยาวประมาณ 20 ก.ม. ทางตะวันตกของเกาะสวาลบาร์ด ซึ่งเป็นเกาะที่แยกตัวออกมาจากยานไมเยน ฟยอร์ด มีภูมิประเทศแบบทุนดรา จึงทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของกวางเรนเดียร์, สุนัขจิ้งจอก, แมวน้ำ, นกนานาชนิด 
  คาลิปโซเบียนน์ (Calypsobyen) บริเวณนี้เดิมเป็นเหมืองซึ่งตั้งอยู่บนแผ่นดินแบบทุนดรา อยู่ทางตะวันตกเฉียง เหนือของเบลล์ซุนด์ เป็นเมืองที่ตั้งขึ้นในปี 1918-19 และเป็นพื้นที่ในการปกครองของบริษัท Northern Exploration Company (NEC) แต่ปัจจุบันเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติ South Spitsbergen National Park 
 • โปรแกรมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 10-16 มิ.ย. 2019
  (ทางเรือมีบริการอาหารเช้า, กลางวัน, เย็น, Tea Break ตลอดเวลา อาหาร Exclusive ไม่มีซ้ำ)
  ฟูเกิลฮูเก้น (Fuglehuken) เกาะเล็กๆทางตอนเหนือของสวาลบาร์ด เป็นจุดสิ้นสุดของแหลมปรินศ์ คาร์ลส ซึ่งเกาะนี้มีจุดเด่นคือมีภูเขา Fuglehukfjellet  ซึ่งมีความสูงประมาณ 583 เมตร นอกจากนี้ยังเคยเป็นที่ตั้งของศูนย์วิทยุ ในปี 1946 หากอากาศดีท่านอาจได้พบเห็น กวางเรนเดียร์, แมวน้ำ หรือหมีขาวในบริเวณนี้เช่นกัน
  ไน ลอนดอน (Ny London), ลิเลียนฮุก (Lilienhook) เป็นบริเวณพื้นที่เหมืองเก่าทางตอนเหนือของสวาลบาร์ด ในเขตคองสฟยอร์ด (Kongsfjord) ซึ่งบริเวณแถบนี้ยังคงมีสิ่งก่อสร้างในการทำเหมืองในสมัยก่อนให้ได้เห็น และยังเป็นอีกหนึ่งบริเวณที่สามารถพบเห็นสัตว์ขั้วโลกอย่างหมีขาว สุนัขจิ้งจอก หรือกวางเรนเดียร์ 
  สเมียร์เรนเบิร์ก (Smeerenburg)และ เกาะฟูเจียร์ซองเจน (Fuglensongen island) เกาะเล็กๆทางตอนเหนือของเกาะสวาลบาร์ด ในอดีตเป็นสถานีล่าปลาวาฬในสมัยก่อนและนักล่าปลาวาฬชาวดัชช์ เป็นชาติแรกที่ค้นพบเกาะแห่งนี้ในปี 1619 และเกาะแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการล่าปลาวาฬในอดีตอีกด้วย ซึ่งบนเกาะจะเห็นสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ในการล่าปลาวาฬที่ยังคงหลงเหลืออยู่ นอกจากนี้บริเวณเกาะนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขั้วโลก อย่าง วอรัส และหมีขั้วโลก อีกด้วย 
  Ice pack@80 degree องศาที่ 80 ซึ่งเป็นบริเวณที่มีก้อนน้ำแข็ง (Ice pack) ปกคลุม ท่านอาจมีโอกาสได้พบเห็นสัตว์ขั้วโลกอย่างหมีขาวขั้วโลก (Polar Bear) ที่มักอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ พร้อมชื่นชมทัศนียภาพของก้อนน้ำแข็งและ แผ่นน้ำแข็งบริเวณองศาที่ 80
  เกาะอันโดเยน (Andoyane Island) เกาะอันโดเยน เป็นเกาะที่เรียกได้ว่าเป็นถิ่นที่อยู่ของหมีขั้วโลกที่อาศัยอยู่ในเขตสวาลบาร์ด นอกจากนี้ยังเป็นเกาะที่เป็นถิ่นที่อยู่ของฝูงวอรัสอีกด้วย
  โมนาโค กลาเซียร์ (Monoco Glacier) เป็นกลาเซียร์ทางตอนเหนือของหมู่เกาะสวาลบาร์ด ซึ่งเป็นกลาเซียร์หรือธารน้ำแข็งที่ทอดตัว ในไลเดลฟยอร์ด (Liefdefjorden) เป็นอีกแผงกลาเซียร์ใหญ่อีกแห่งของหมู่เกาะสวาบาร์ดที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือมาก
  ไน ออลิซุนด์ (Ny Alesund),  กองซ์ฟอร์เด้น (Kongsfjorden)บลอมสแตนท์ฮอลโบวา (Blomstrandhalvoya) ไนออลิซุนด์ เป็นเมืองที่ตั้งเป็นสถานีวิจัยในสวาลบาร์ด ตั้งอยู่บนแหลมบลอค เกอร์ ในบริเวณกองซ์ฟยอร์ด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำสถานีวิจัยประมาณ 30-35 คน นอกจากนี้ยังเป็นจุดสำหรับนักเดินทางที่ต้องการไปพิชิตขั้วโลกเหนืออีกด้วย
  เบลล์ซุนด์ (Bellsund), วาซอลล์บุคต้า (Varsolbukta) เกาะที่มีความยาวประมาณ 20 ก.ม. ทางตะวันตกของเกาะสวาลบาร์ด ซึ่งเป็นเกาะที่แยกตัวออกมาจากยานไมเยน ฟยอร์ด มีภูมิประเทศแบบทุนดรา จึงทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของกวางเรนเดียร์, สุนัขจิ้งจอก, แมวน้ำ, นกนานาชนิด 
  คาลิปโซเบียนน์ (Calypsobyen) บริเวณนี้เดิมเป็นเหมืองซึ่งตั้งอยู่บนแผ่นดินแบบทุนดรา อยู่ทางตะวันตกเฉียง เหนือของเบลล์ซุนด์ เป็นเมืองที่ตั้งขึ้นในปี 1918-19 และเป็นพื้นที่ในการปกครองของบริษัท Northern Exploration Company (NEC) แต่ปัจจุบันเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติ South Spitsbergen National Park 
 • โปรแกรมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 10-16 มิ.ย. 2019
  (ทางเรือมีบริการอาหารเช้า, กลางวัน, เย็น, Tea Break ตลอดเวลา อาหาร Exclusive ไม่มีซ้ำ)
  ฟูเกิลฮูเก้น (Fuglehuken) เกาะเล็กๆทางตอนเหนือของสวาลบาร์ด เป็นจุดสิ้นสุดของแหลมปรินศ์ คาร์ลส ซึ่งเกาะนี้มีจุดเด่นคือมีภูเขา Fuglehukfjellet  ซึ่งมีความสูงประมาณ 583 เมตร นอกจากนี้ยังเคยเป็นที่ตั้งของศูนย์วิทยุ ในปี 1946 หากอากาศดีท่านอาจได้พบเห็น กวางเรนเดียร์, แมวน้ำ หรือหมีขาวในบริเวณนี้เช่นกัน
  ไน ลอนดอน (Ny London), ลิเลียนฮุก (Lilienhook) เป็นบริเวณพื้นที่เหมืองเก่าทางตอนเหนือของสวาลบาร์ด ในเขตคองสฟยอร์ด (Kongsfjord) ซึ่งบริเวณแถบนี้ยังคงมีสิ่งก่อสร้างในการทำเหมืองในสมัยก่อนให้ได้เห็น และยังเป็นอีกหนึ่งบริเวณที่สามารถพบเห็นสัตว์ขั้วโลกอย่างหมีขาว สุนัขจิ้งจอก หรือกวางเรนเดียร์ 
  สเมียร์เรนเบิร์ก (Smeerenburg)และ เกาะฟูเจียร์ซองเจน (Fuglensongen island) เกาะเล็กๆทางตอนเหนือของเกาะสวาลบาร์ด ในอดีตเป็นสถานีล่าปลาวาฬในสมัยก่อนและนักล่าปลาวาฬชาวดัชช์ เป็นชาติแรกที่ค้นพบเกาะแห่งนี้ในปี 1619 และเกาะแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการล่าปลาวาฬในอดีตอีกด้วย ซึ่งบนเกาะจะเห็นสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ในการล่าปลาวาฬที่ยังคงหลงเหลืออยู่ นอกจากนี้บริเวณเกาะนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขั้วโลก อย่าง วอรัส และหมีขั้วโลก อีกด้วย 
  Ice pack@80 degree องศาที่ 80 ซึ่งเป็นบริเวณที่มีก้อนน้ำแข็ง (Ice pack) ปกคลุม ท่านอาจมีโอกาสได้พบเห็นสัตว์ขั้วโลกอย่างหมีขาวขั้วโลก (Polar Bear) ที่มักอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ พร้อมชื่นชมทัศนียภาพของก้อนน้ำแข็งและ แผ่นน้ำแข็งบริเวณองศาที่ 80
  เกาะอันโดเยน (Andoyane Island) เกาะอันโดเยน เป็นเกาะที่เรียกได้ว่าเป็นถิ่นที่อยู่ของหมีขั้วโลกที่อาศัยอยู่ในเขตสวาลบาร์ด นอกจากนี้ยังเป็นเกาะที่เป็นถิ่นที่อยู่ของฝูงวอรัสอีกด้วย
  โมนาโค กลาเซียร์ (Monoco Glacier) เป็นกลาเซียร์ทางตอนเหนือของหมู่เกาะสวาลบาร์ด ซึ่งเป็นกลาเซียร์หรือธารน้ำแข็งที่ทอดตัว ในไลเดลฟยอร์ด (Liefdefjorden) เป็นอีกแผงกลาเซียร์ใหญ่อีกแห่งของหมู่เกาะสวาบาร์ดที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือมาก
  ไน ออลิซุนด์ (Ny Alesund),  กองซ์ฟอร์เด้น (Kongsfjorden),  บลอมสแตนท์ฮอลโบวา (Blomstrandhalvoya) ไนออลิซุนด์ เป็นเมืองที่ตั้งเป็นสถานีวิจัยในสวาลบาร์ด ตั้งอยู่บนแหลมบลอค เกอร์ ในบริเวณกองซ์ฟยอร์ด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำสถานีวิจัยประมาณ 30-35 คน นอกจากนี้ยังเป็นจุดสำหรับนักเดินทางที่ต้องการไปพิชิตขั้วโลกเหนืออีกด้วย
  เบลล์ซุนด์ (Bellsund), วาซอลล์บุคต้า (Varsolbukta) เกาะที่มีความยาวประมาณ 20 ก.ม. ทางตะวันตกของเกาะสวาลบาร์ด ซึ่งเป็นเกาะที่แยกตัวออกมาจากยานไมเยน ฟยอร์ด มีภูมิประเทศแบบทุนดรา จึงทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของกวางเรนเดียร์, สุนัขจิ้งจอก, แมวน้ำ, นกนานาชนิด 
  คาลิปโซเบียนน์ (Calypsobyen) บริเวณนี้เดิมเป็นเหมืองซึ่งตั้งอยู่บนแผ่นดินแบบทุนดรา อยู่ทางตะวันตกเฉียง เหนือของเบลล์ซุนด์ เป็นเมืองที่ตั้งขึ้นในปี 1918-19 และเป็นพื้นที่ในการปกครองของบริษัท Northern Exploration Company (NEC) แต่ปัจจุบันเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติ South Spitsbergen National Park 
 • โปรแกรมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 10-16 มิ.ย. 2019
  (ทางเรือมีบริการอาหารเช้า, กลางวัน, เย็น, Tea Break ตลอดเวลา อาหาร Exclusive ไม่มีซ้ำ)
  ฟูเกิลฮูเก้น (Fuglehuken) เกาะเล็กๆทางตอนเหนือของสวาลบาร์ด เป็นจุดสิ้นสุดของแหลมปรินศ์ คาร์ลส ซึ่งเกาะนี้มีจุดเด่นคือมีภูเขา Fuglehukfjellet  ซึ่งมีความสูงประมาณ 583 เมตร นอกจากนี้ยังเคยเป็นที่ตั้งของศูนย์วิทยุ ในปี 1946 หากอากาศดีท่านอาจได้พบเห็น กวางเรนเดียร์, แมวน้ำ หรือหมีขาวในบริเวณนี้เช่นกัน
  ไน ลอนดอน (Ny London), ลิเลียนฮุก (Lilienhook) เป็นบริเวณพื้นที่เหมืองเก่าทางตอนเหนือของสวาลบาร์ด ในเขตคองสฟยอร์ด (Kongsfjord) ซึ่งบริเวณแถบนี้ยังคงมีสิ่งก่อสร้างในการทำเหมืองในสมัยก่อนให้ได้เห็น และยังเป็นอีกหนึ่งบริเวณที่สามารถพบเห็นสัตว์ขั้วโลกอย่างหมีขาว สุนัขจิ้งจอก หรือกวางเรนเดียร์ 
  สเมียร์เรนเบิร์ก (Smeerenburg)และ เกาะฟูเจียร์ซองเจน (Fuglensongen island) เกาะเล็กๆทางตอนเหนือของเกาะสวาลบาร์ด ในอดีตเป็นสถานีล่าปลาวาฬในสมัยก่อนและนักล่าปลาวาฬชาวดัชช์ เป็นชาติแรกที่ค้นพบเกาะแห่งนี้ในปี 1619 และเกาะแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการล่าปลาวาฬในอดีตอีกด้วย ซึ่งบนเกาะจะเห็นสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ในการล่าปลาวาฬที่ยังคงหลงเหลืออยู่ นอกจากนี้บริเวณเกาะนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขั้วโลก อย่าง วอรัส และหมีขั้วโลก อีกด้วย 
  Ice pack@80 degree องศาที่ 80 ซึ่งเป็นบริเวณที่มีก้อนน้ำแข็ง (Ice pack) ปกคลุม ท่านอาจมีโอกาสได้พบเห็นสัตว์ขั้วโลกอย่างหมีขาวขั้วโลก (Polar Bear) ที่มักอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ พร้อมชื่นชมทัศนียภาพของก้อนน้ำแข็งและ แผ่นน้ำแข็งบริเวณองศาที่ 80
  เกาะอันโดเยน (Andoyane Island) เกาะอันโดเยน เป็นเกาะที่เรียกได้ว่าเป็นถิ่นที่อยู่ของหมีขั้วโลกที่อาศัยอยู่ในเขตสวาลบาร์ด นอกจากนี้ยังเป็นเกาะที่เป็นถิ่นที่อยู่ของฝูงวอรัสอีกด้วย
  โมนาโค กลาเซียร์ (Monoco Glacier) เป็นกลาเซียร์ทางตอนเหนือของหมู่เกาะสวาลบาร์ด ซึ่งเป็นกลาเซียร์หรือธารน้ำแข็งที่ทอดตัว ในไลเดลฟยอร์ด (Liefdefjorden) เป็นอีกแผงกลาเซียร์ใหญ่อีกแห่งของหมู่เกาะสวาบาร์ดที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือมาก
  ไน ออลิซุนด์ (Ny Alesund),  กองซ์ฟอร์เด้น (Kongsfjorden),  บลอมสแตนท์ฮอลโบวา (Blomstrandhalvoya) ไนออลิซุนด์ เป็นเมืองที่ตั้งเป็นสถานีวิจัยในสวาลบาร์ด ตั้งอยู่บนแหลมบลอค เกอร์ ในบริเวณกองซ์ฟยอร์ด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำสถานีวิจัยประมาณ 30-35 คน นอกจากนี้ยังเป็นจุดสำหรับนักเดินทางที่ต้องการไปพิชิตขั้วโลกเหนืออีกด้วย
  เบลล์ซุนด์ (Bellsund), วาซอลล์บุคต้า (Varsolbukta) เกาะที่มีความยาวประมาณ 20 ก.ม. ทางตะวันตกของเกาะสวาลบาร์ด ซึ่งเป็นเกาะที่แยกตัวออกมาจากยานไมเยน ฟยอร์ด มีภูมิประเทศแบบทุนดรา จึงทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของกวางเรนเดียร์, สุนัขจิ้งจอก, แมวน้ำ, นกนานาชนิด 
  คาลิปโซเบียนน์ (Calypsobyen) บริเวณนี้เดิมเป็นเหมืองซึ่งตั้งอยู่บนแผ่นดินแบบทุนดรา อยู่ทางตะวันตกเฉียง เหนือของเบลล์ซุนด์ เป็นเมืองที่ตั้งขึ้นในปี 1918-19 และเป็นพื้นที่ในการปกครองของบริษัท Northern Exploration Company (NEC) แต่ปัจจุบันเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติ South Spitsbergen National Park 
 • โปรแกรมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 10-16 มิ.ย. 2019
  (ทางเรือมีบริการอาหารเช้า, กลางวัน, เย็น, Tea Break ตลอดเวลา อาหาร Exclusive ไม่มีซ้ำ)
  ฟูเกิลฮูเก้น (Fuglehuken) เกาะเล็กๆทางตอนเหนือของสวาลบาร์ด เป็นจุดสิ้นสุดของแหลมปรินศ์ คาร์ลส ซึ่งเกาะนี้มีจุดเด่นคือมีภูเขา Fuglehukfjellet  ซึ่งมีความสูงประมาณ 583 เมตร นอกจากนี้ยังเคยเป็นที่ตั้งของศูนย์วิทยุ ในปี 1946 หากอากาศดีท่านอาจได้พบเห็น กวางเรนเดียร์, แมวน้ำ หรือหมีขาวในบริเวณนี้เช่นกัน
  ไน ลอนดอน (Ny London), ลิเลียนฮุก (Lilienhook) เป็นบริเวณพื้นที่เหมืองเก่าทางตอนเหนือของสวาลบาร์ด ในเขตคองสฟยอร์ด (Kongsfjord) ซึ่งบริเวณแถบนี้ยังคงมีสิ่งก่อสร้างในการทำเหมืองในสมัยก่อนให้ได้เห็น และยังเป็นอีกหนึ่งบริเวณที่สามารถพบเห็นสัตว์ขั้วโลกอย่างหมีขาว สุนัขจิ้งจอก หรือกวางเรนเดียร์ 
  สเมียร์เรนเบิร์ก (Smeerenburg)และ เกาะฟูเจียร์ซองเจน (Fuglensongen island) เกาะเล็กๆทางตอนเหนือของเกาะสวาลบาร์ด ในอดีตเป็นสถานีล่าปลาวาฬในสมัยก่อนและนักล่าปลาวาฬชาวดัชช์ เป็นชาติแรกที่ค้นพบเกาะแห่งนี้ในปี 1619 และเกาะแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการล่าปลาวาฬในอดีตอีกด้วย ซึ่งบนเกาะจะเห็นสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ในการล่าปลาวาฬที่ยังคงหลงเหลืออยู่ นอกจากนี้บริเวณเกาะนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขั้วโลก อย่าง วอรัส และหมีขั้วโลก อีกด้วย 
  Ice pack@80 degree องศาที่ 80 ซึ่งเป็นบริเวณที่มีก้อนน้ำแข็ง (Ice pack) ปกคลุม ท่านอาจมีโอกาสได้พบเห็นสัตว์ขั้วโลกอย่างหมีขาวขั้วโลก (Polar Bear) ที่มักอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ พร้อมชื่นชมทัศนียภาพของก้อนน้ำแข็งและ แผ่นน้ำแข็งบริเวณองศาที่ 80
  เกาะอันโดเยน (Andoyane Island) เกาะอันโดเยน เป็นเกาะที่เรียกได้ว่าเป็นถิ่นที่อยู่ของหมีขั้วโลกที่อาศัยอยู่ในเขตสวาลบาร์ด นอกจากนี้ยังเป็นเกาะที่เป็นถิ่นที่อยู่ของฝูงวอรัสอีกด้วย
  โมนาโค กลาเซียร์ (Monoco Glacier) เป็นกลาเซียร์ทางตอนเหนือของหมู่เกาะสวาลบาร์ด ซึ่งเป็นกลาเซียร์หรือธารน้ำแข็งที่ทอดตัว ในไลเดลฟยอร์ด (Liefdefjorden) เป็นอีกแผงกลาเซียร์ใหญ่อีกแห่งของหมู่เกาะสวาบาร์ดที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือมาก
  ไน ออลิซุนด์ (Ny Alesund),  กองซ์ฟอร์เด้น (Kongsfjorden),  บลอมสแตนท์ฮอลโบวา (Blomstrandhalvoya) ไนออลิซุนด์ เป็นเมืองที่ตั้งเป็นสถานีวิจัยในสวาลบาร์ด ตั้งอยู่บนแหลมบลอค เกอร์ ในบริเวณกองซ์ฟยอร์ด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำสถานีวิจัยประมาณ 30-35 คน นอกจากนี้ยังเป็นจุดสำหรับนักเดินทางที่ต้องการไปพิชิตขั้วโลกเหนืออีกด้วย
  เบลล์ซุนด์ (Bellsund), วาซอลล์บุคต้า (Varsolbukta) เกาะที่มีความยาวประมาณ 20 ก.ม. ทางตะวันตกของเกาะสวาลบาร์ด ซึ่งเป็นเกาะที่แยกตัวออกมาจากยานไมเยน ฟยอร์ด มีภูมิประเทศแบบทุนดรา จึงทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของกวางเรนเดียร์, สุนัขจิ้งจอก, แมวน้ำ, นกนานาชนิด 
  คาลิปโซเบียนน์ (Calypsobyen) บริเวณนี้เดิมเป็นเหมืองซึ่งตั้งอยู่บนแผ่นดินแบบทุนดรา อยู่ทางตะวันตกเฉียง เหนือของเบลล์ซุนด์ เป็นเมืองที่ตั้งขึ้นในปี 1918-19 และเป็นพื้นที่ในการปกครองของบริษัท Northern Exploration Company (NEC) แต่ปัจจุบันเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติ South Spitsbergen National Park 
 • โปรแกรมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 10-16 มิ.ย. 2019
  (ทางเรือมีบริการอาหารเช้า, กลางวัน, เย็น, Tea Break ตลอดเวลา อาหาร Exclusive ไม่มีซ้ำ)
  ฟูเกิลฮูเก้น (Fuglehuken) เกาะเล็กๆทางตอนเหนือของสวาลบาร์ด เป็นจุดสิ้นสุดของแหลมปรินศ์ คาร์ลส ซึ่งเกาะนี้มีจุดเด่นคือมีภูเขา Fuglehukfjellet  ซึ่งมีความสูงประมาณ 583 เมตร นอกจากนี้ยังเคยเป็นที่ตั้งของศูนย์วิทยุ ในปี 1946 หากอากาศดีท่านอาจได้พบเห็น กวางเรนเดียร์, แมวน้ำ หรือหมีขาวในบริเวณนี้เช่นกัน
  ไน ลอนดอน (Ny London), ลิเลียนฮุก (Lilienhook) เป็นบริเวณพื้นที่เหมืองเก่าทางตอนเหนือของสวาลบาร์ด ในเขตคองสฟยอร์ด (Kongsfjord) ซึ่งบริเวณแถบนี้ยังคงมีสิ่งก่อสร้างในการทำเหมืองในสมัยก่อนให้ได้เห็น และยังเป็นอีกหนึ่งบริเวณที่สามารถพบเห็นสัตว์ขั้วโลกอย่างหมีขาว สุนัขจิ้งจอก หรือกวางเรนเดียร์ 
  สเมียร์เรนเบิร์ก (Smeerenburg)และ เกาะฟูเจียร์ซองเจน (Fuglensongen island) เกาะเล็กๆทางตอนเหนือของเกาะสวาลบาร์ด ในอดีตเป็นสถานีล่าปลาวาฬในสมัยก่อนและนักล่าปลาวาฬชาวดัชช์ เป็นชาติแรกที่ค้นพบเกาะแห่งนี้ในปี 1619 และเกาะแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการล่าปลาวาฬในอดีตอีกด้วย ซึ่งบนเกาะจะเห็นสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ในการล่าปลาวาฬที่ยังคงหลงเหลืออยู่ นอกจากนี้บริเวณเกาะนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขั้วโลก อย่าง วอรัส และหมีขั้วโลก อีกด้วย 
  Ice pack@80 degree องศาที่ 80 ซึ่งเป็นบริเวณที่มีก้อนน้ำแข็ง (Ice pack) ปกคลุม ท่านอาจมีโอกาสได้พบเห็นสัตว์ขั้วโลกอย่างหมีขาวขั้วโลก (Polar Bear) ที่มักอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ พร้อมชื่นชมทัศนียภาพของก้อนน้ำแข็งและ แผ่นน้ำแข็งบริเวณองศาที่ 80
  เกาะอันโดเยน (Andoyane Island) เกาะอันโดเยน เป็นเกาะที่เรียกได้ว่าเป็นถิ่นที่อยู่ของหมีขั้วโลกที่อาศัยอยู่ในเขตสวาลบาร์ด นอกจากนี้ยังเป็นเกาะที่เป็นถิ่นที่อยู่ของฝูงวอรัสอีกด้วย
  โมนาโค กลาเซียร์ (Monoco Glacier) เป็นกลาเซียร์ทางตอนเหนือของหมู่เกาะสวาลบาร์ด ซึ่งเป็นกลาเซียร์หรือธารน้ำแข็งที่ทอดตัว ในไลเดลฟยอร์ด (Liefdefjorden) เป็นอีกแผงกลาเซียร์ใหญ่อีกแห่งของหมู่เกาะสวาบาร์ดที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือมาก
  ไน ออลิซุนด์ (Ny Alesund),  กองซ์ฟอร์เด้น (Kongsfjorden),  บลอมสแตนท์ฮอลโบวา (Blomstrandhalvoya) ไนออลิซุนด์ เป็นเมืองที่ตั้งเป็นสถานีวิจัยในสวาลบาร์ด ตั้งอยู่บนแหลมบลอค เกอร์ ในบริเวณกองซ์ฟยอร์ด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำสถานีวิจัยประมาณ 30-35 คน นอกจากนี้ยังเป็นจุดสำหรับนักเดินทางที่ต้องการไปพิชิตขั้วโลกเหนืออีกด้วย
  เบลล์ซุนด์ (Bellsund), วาซอลล์บุคต้า (Varsolbukta) เกาะที่มีความยาวประมาณ 20 ก.ม. ทางตะวันตกของเกาะสวาลบาร์ด ซึ่งเป็นเกาะที่แยกตัวออกมาจากยานไมเยน ฟยอร์ด มีภูมิประเทศแบบทุนดรา จึงทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของกวางเรนเดียร์, สุนัขจิ้งจอก, แมวน้ำ, นกนานาชนิด 
  คาลิปโซเบียนน์ (Calypsobyen) บริเวณนี้เดิมเป็นเหมืองซึ่งตั้งอยู่บนแผ่นดินแบบทุนดรา อยู่ทางตะวันตกเฉียง เหนือของเบลล์ซุนด์ เป็นเมืองที่ตั้งขึ้นในปี 1918-19 และเป็นพื้นที่ในการปกครองของบริษัท Northern Exploration Company (NEC) แต่ปัจจุบันเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติ South Spitsbergen National Park 
 • ลองเยียร์เบียน – ออสโล
  เช้าตรู่ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
  เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือลองเยียร์เบียน นำท่านรับกระเป๋าสัมภาระ 
  นำท่านเดินทางสู่สนามบินลองเยียร์เบียน เพื่อเชคอิน
  07.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินลองเยียร์เบียน  สู่สนามบินออสโล โดยเที่ยวบิน….(ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง)
  10.35 น. เดินทางถึงสนามบินออสโล และเชคอินการบินไทย
  14.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินออสโล สู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน TG955 (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง)
 • กรุงเทพมหานคร
  06.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TG/ GL (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)

 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ

 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)

 • ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  

 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง 

 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ

 • ค่าวีซ่าเชงเก้น

 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางและทิปต่างๆ

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่า Gratuities fee คิดวันละ 13.5 USD x 8 วัน = 108 USD ต้องชำระให้ทางเรือ ณ วันกลับ

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 
เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิก 150 วันก่อนเดินทาง ไม่มีค่าใช้จ่าย (ตามกฎของเรือ) 

 • ภายใน 90 – 149 วันก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริง (ได้รับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์)

 • ภายใน 60 – 89 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริง (ได้รับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์)

หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด

 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งก่อนเดินทาง

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 

 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู