ทัวร์ไอซ์แลนด์ เจาะลึก 11 วัน 8 คืน สิ้นสุดวันที่ 8 พค 60

ทัวร์ไอซ์แลนด์ เจาะลึก 11 วัน 8 คืน สิ้นสุดวันที่ 8 พค 60

การผจญภัย ชายหาดและแสงอาทิตย์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
รายละเอียด

ทัวร์ไอซ์แลนด์ เจาะลึก 11 วัน 8 คืน ชมเมืองออสโล ชมอุทยานฟรอกเนอร์ ชมเพอร์แลน อนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน ชมความสวยงามของน้ำตกเฮินฟอซซ่า เมืองฮูซาวิค ชมน้ำตกเดทติ ทะเลสาบมิวัตน์ อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ ชมกรุงโคเปนเฮเก้น พระราชวังอะมาเลียนบอร์ก เที่ยวไอแลนด์ ทัวร์ไอแลนด์ โดยสายการบินไทย


รหัสทัวร์ : TATNO3392
 ออสโล, นอร์เวย์
สายการบินการบินไทย
วันที่เดินทาง :
28 เม.ย. 2566 ถึง 08 พ.ค. 2566
ราคาเริ่มต้น
USD 5,564
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพ ฯ
กรุงเทพฯ–ออสโล(นอร์เวย์)–ชมเมือง-เรคยาวิก(ไอซ์แลนด์) GRAND REYKJAVIK หรือเทียบเท่า
เรกยาวิค–ชมเมือง-เรย์คอล์ท–อาคูเรย์รี่ ICELANDAIR AKUREYRI หรือเทียบเท่า
อาคูเรย์รี่–ฮูซาวิค–ล่องเรือชมปลาวาฬ–น้ำตกเดทติ-อาคูเรย์รี่–ช้อปปิ้ง ICELANDAIR AKUREYRI หรือเทียบเท่า
อาคูเรย์รี่–ทะเลสาบมิวัตน์–เบรียดดัลซาวิก BLAFELL หรือเทียบเท่า
เบรียดดัลซาวิก–ธารน้ำแข็งพันปีวัทนาโจกุล–หมู่บ้านวิก EDDA VIK หรือเทียบเท่า
หมู่บ้านวิก–ธารน้ำแข็งเมียร์ดาลโจกุล–สโคก้าร์–เฮลล่า STRACTA หรือเทียบเท่า
เฮลล่า–อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ ชมรอยแยกเปลือกโลก น้ำตกกูลฟอสส์-น้ำพุร้อนเกย์ซีร์-BLUE LAGOON-เรคจาวิค GRAND REYKJAVIK หรือเทียบเท่า
เรคยาวิค–โคเปนเฮเก้น(เดนมาร์ค)–ช้อปปิ้ง SCANDIC COPENHAGEN หรือเทียบเท่า
โคเปนเฮเก้น–ชมเมือง-กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพ ฯ

  21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

 • กรุงเทพฯ–ออสโล(นอร์เวย์)–ชมเมือง-เรคยาวิก(ไอซ์แลนด์)
  00.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดย เที่ยวบินที่ TG 954
  07.25 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งสมัยก่อนเคยเป็นอาณานิคมใหญ่ของชุมชนชาวไวกิ้งโบราณ จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าเหตุใดคนส่วนใหญ่ในแถบนี้จึงมีเชื้อสายไวกิ้งกันเกือบทั้งสิ้น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง กรุงออสโล ซึ่งตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด (FJORD) ตัวเมืองประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะ มีเกาะที่ใหญ่ที่สุดชื่อ MALMOYA นอกจากนี้ยังมีทะเลสาบ 343 แห่ง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดสำคัญของเมือง นำท่าน ชมเมืองออสโล ผ่านชีวิตผู้คนในกรุงออสโลที่ดูสดชื่น รีแลกซ์ ไม่ตึงเครียด มีความบันเทิงกลางแจ้งตามท้องถนนให้ชม โดยมีถนนหลัก Karl Johans Gate ซึ่งเริ่มจากสถานีรถไฟ Central Station ผ่านรัฐสภา โรงละครแห่งชาติ มหาวิทยาลัยจนถึงพระราชวัง ซึ่งรายล้อมด้วยร้านค้า ร้านอาหาร แหล่งชุมชนสังสรรค์ สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้เดินเล่นชมเมือง จากนั้นนำท่าน ชมอุทยานฟรอกเนอร์ (FROGNER PARK) อุทยานทางธรรมชาติที่มีประติมากรรมอันแสดงถึงความเป็นอยู่ สภาพชีวิต และการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังของกุสตาฟ วิกเกอแลนด์ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน 
  *** อิสระอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริเวณสนามบิน CASH BACK ท่านละ 20 ยูโร ***
  14.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิก โดย สายการบิน ICELAND AIR เที่ยวบินที่ FI 319
  15.25 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงเรคยาวิค (REYKJAVIK) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว *** เวลาที่เมืองเรคยาวิคช้ากว่าเมืองออสโล 2 ชั่วโมง ***
  จากนั้นนำท่าน ชมเพอร์แลน (PERLAN) สถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเรคยาวิก เนื่องจากตั้งอยู่บนเนินเขา มีความสูงเท่ากับอาคาร 5 ชั้น จากพื้นดิน 25.7 เมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ ด้านบนเป็นรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำขนาดใหญ่ 4 ฐาน ที่มองเห็นได้ในระยะไกลโดดเด่น Perlan ในภาษาไอซ์แลนด์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า The Pearl ที่แปลว่า อ่าว ซึ่งการสร้างสถานที่แห่งนี้จะให้หมายถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวเรคจาวิก
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRAND REYKJAVIK หรือเทียบเท่า
 • เรกยาวิค–ชมเมือง-เรย์คอล์ท–อาคูเรย์รี่
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพความงามของโบสถ์ประจำเมือง โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ ตัวโบสถ์มีความสูงถึง 74.5 เมตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิส เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี1945 แล้วเสร็จปี ค.ศ.1986
  บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ยังมีอนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน (Leifr Eiriksson) ยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ซึ่งในประวัติศาสตร์ไอซ์แลนด์ถือว่าวาเลฟร์ เป็นชาวนอสร์ ชาติยุโรปคนแรกที่ไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึงกรีนแลนด์ด้วย โดยอนุสาวรีย์นี้สหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี รัฐสภาของไอซ์แลนด์ นำท่านไปชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น นำท่าน ผ่านชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ และศาลาเทศบาลเมือง ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเรย์คอล์ท (Reykholt)
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมความสวยงามของน้ำตกเฮินฟอซซ่า (Hraunfossar Waterfalls) ซึ่งเป็นน้ำตกสาขาหนึ่งของน้ำตกใหญ่ที่ก่อกำเนิดจากแหล่งลำธาร และแม่น้ำสายต่างๆเป็นระยะทางกว่า 900 ม. ของทุ่งลาวาที่เกิดจากภูเขาไฟที่อยู่ภายใต้ธารน้ำแข็งแลงค์โจคูล “Langjokull” จากนั้นนำท่าน ชมบ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ (Deildartunguhver Thermal Spring) มีอุณหภูมิน้ำสูงที่สุดถึง 97 องศาเซลเซียส เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ และไหลเร็วที่สุดในยุโรป กระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอาคูเรย์รี่ (Akureyri) อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ และยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่บนเนินเขาอาคูเรย์รี่ “Akureyri Hill” มีแม่น้ำโครสซาเนสบอร์เกียร์ “Krossanesborgir River” เป็นแม่น้ำสำคัญของเมืองไหลผ่าน เนื่องจากเป็นเมืองที่มีอากาศอบอุ่น ถึงแม้จะอยู่ห่างจากเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล “Arctic Circle” เพียง 60 ไมล์เท่านั้น ผ่านชมบ้านเรือนที่จัดแผนผังเมืองอย่างเป็นระเบียบสวยงาม นำท่าน ถ่ายภาพกับโบสถ์อาคูเรย์รี่ “Akureyri Church” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง เป็นโบสถ์คริสต์นิกายลูเธอรัน ออกแบบโดยสถาปนิก Gudjon Samuelsson สร้างในปี 1940 ได้เวลาอันสมควร
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ICELANDAIR AKUREYRI หรือเทียบเท่า
 • อาคูเรย์รี่–ฮูซาวิค–ล่องเรือชมปลาวาฬ–น้ำตกเดทติ-อาคูเรย์รี่–ช้อปปิ้ง
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮูซาวิค (Husavik) หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่มีบ้านเรือนน่ารักเหมือนฉากละคร ลักษณะบ้านเป็นบ้านเดี่ยวหลังเล็ก มีชั้นเดียว รูปแบบบ้านจะแตกต่างกันตามสไตล์ และมีลักษณะเด่น คือ หลังคาสารพัดสีและอีกหนึ่งกิจกรรมของ เมืองฮูซาวิค คือ ในอดีตเป็นแหล่งประมงขนาดใหญ่ กระทั่งถูกดัดแปลงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการล่องเรือชมปลาวาฬกลางทะเล ซึ่งท่านมีโอกาสเห็นวาฬมิงค์ สูงถึง 98.2%
  *** ทั้งนี้การล่องเรือชมปลาวาฬนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันเป็นหลัก ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย โดยจะหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นที่น่าสนใจมาทดแทนให้ท่าน ***
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย จากนั้น นำท่าน ชมน้ำตกเดทติ “Dettifoss” ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปที่คงความเป็นธรรมชาติ โดยไม่มีการแต่งเติมสิ่งก่อสร้างใดๆ บริเวณน้ำตกตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ Vatnajökull ตื่นตาตื่นใจกับความกว้างของชั้นน้ำตก และความทรงพลังของน้ำตกที่ไหลลงกระทบชะง่อนหินอันเป็นภาพที่สวยเกินคำบรรยาย และสามารถมองเห็นละอองน้ำที่กระเซ็นขึ้นสู่ท้องฟ้านับหลายกิโลเมตรเลยทีเดียว จนได้เวลาอันสมควร
  นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอาคูเรย์รี่ (Akureyri) อิสระให้ท่าน เดินเล่นบนถนนคนเดินเกเรอโตรกาตา “Gerartogata Street” ถนนสายช้อปปิ้งของเมืองซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมท้องถิ่นมากมายให้เลือกสรร จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ICELANDAIR AKUREYRI หรือเทียบเท่า
 • อาคูเรย์รี่–ทะเลสาบมิวัตน์–เบรียดดัลซาวิก
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  นำท่านเดินทางสู่ เขตทะเลสาบมิวัตน์ “Myvatn Lake” ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำพุร้อนซึ่งมีผลพวงมาจากลาวาภูเขาไฟและพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรณีวิทยา และได้รับการประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์ของไอซ์แลนด์ ในปี ค.ศ. 1974 นำท่านสู่ น้ำตกโกด้า “Godafoss Waterfall” หรือที่รู้จักในนาม น้ำตกของพระเจ้า “The Waterfalls of Gods” ซึ่งมีความสูง 12 ม. และเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งถูกค้นพบโดยนักบุญชาวคริสต์เมื่อพันปีก่อนคริสตกาล เราอิสระให้ท่านได้ชื่นชมความงามของน้ำตกแห่งนี้ต่อด้วยการชมความอัศจรรย์ของพื้นดินที่เกิดจากการไหลรวมตัวของลาวา จากนั้นนำท่าน ชมดิมมูบอร์เกียร์ “Dimmuborgir Lava Labyrinth” ที่เกิดจากการรวมตัวกันในรูปแบบต่างๆ ทั้งรูปทรงกระบอก ทรงกรวย อีกหนึ่งความอัศจรรย์ที่เกิดจากการสรรสร้างของธรรมชาติ
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย นำท่าน อาบน้ำแร่ในเขตทะเลสาบมิวัตน์ “Myvatn Nature Baths” อีกหนึ่งเขตอาบน้ำแร่ของ ไอซ์แลนด์ เป็นน้ำแร่ที่อุดมไปด้วยสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณ เนื่องจากเขตทะเลสาบมิวัตน์ “Myvatn Lake” เป็นเขตที่มีบ่อน้ำพุร้อนอยู่ใต้ดินจึงเป็นแหล่งสะสมของแร่ธาตุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแคลเซียม โซเดียม คลอรีน ซิลิก้า เป็นต้น โดยอุณหภูมิเฉลี่ยสูงถึง 36-40 องศาเซลเซียส (มีบริการผ้าเช็ดตัวให้ท่านละ 1 ผืน และกรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยสำหรับแช่น้ำพุร้อน) จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองเบรียดดัลซาวิก “Breiddalsvik” ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลโดยระหว่างทางเต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม ไม่ว่าจะเป็นลาวาของภูเขาไฟ น้ำตกหลากหลายสาย และสัตว์ต่างๆ ที่อยู่ระหว่างสองข้างทาง อาทิเช่น กวางเรนเดียร์ หงส์ป่า นกเป็ดน้ำ ฯลฯ เดินทางถึง เมืองเบรียดดัลซาวิก
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม BLAFELL หรือเทียบเท่า
 • เบรียดดัลซาวิก–ธารน้ำแข็งพันปีวัทนาโจกุล–หมู่บ้านวิก
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  จากนั้นนำท่านออกเดินทาง เลาะเลียบขนาบไปกับธารน้ำแข็งพันปีวัทนาโจกุล โดยจุดหมายอยู่ที่ทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ ที่ชื่อว่า ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน “Jokulsarlon Glacier Lake”ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วง ค.ศ. 1934-1935 และค่อยๆ ขยายตัวเพิ่มพื้นที่ขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆปี ในปัจจุบันกินพื้นที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน้ำถึง 200 ม. ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน จึงได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบมีลึกเป็นอันดับสองของประเทศไอซ์แลนด์ นำท่าน ถ่ายภาพความสวยงามของทุ่งน้ำแข็งก้อนใหญ่ที่ละลายลงมาจากภูเขาน้ำแข็งด้านบนและไหลลงมาสู่ทะเล ท่านอาจได้พบกับนกทะเลสีดำที่ริมฝั่งทะเลตอนปลายที่เชื่อมระหว่างทะเลกับโจกุลซาลอน ที่มีชื่อเรียกว่า Skúas และสีขาวตระกูลนกนางนวล ที่เรียกว่า big seagull หรือหากโชคดีท่านอาจจะได้เห็นสิงโตทะเลที่ดำผุดดำว่าย หรือหาอาหารอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นสถานที่นี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง JAMES BOND และ BATMAN อีกด้วย
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวิก (VIK) หมู่บ้านเล็กๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ ที่มีรายชื่อในการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเมื่อปี 1991 เป็นหมู่บ้านที่มีฝนตกมากที่สุดในไอซ์แลนด์ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ชายหาดที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นสถานที่น่ามหัศจรรย์ที่น่าไปชมเป็นอย่างยิ่ง นำท่าน แวะชมความสวยงามที่แปลกตาของหาดทรายสีดำ อันมีเทือกเขาที่เกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอัคนีที่พบได้โดยทั่วไป ที่เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลก อิสระให้ท่านเดินเล่น และถ่ายภาพตามอัธยาศัย
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม EDDA VIK หรือเทียบเท่า
 • หมู่บ้านวิก–ธารน้ำแข็งเมียร์ดาลโจกุล–สโคก้าร์–เฮลล่า
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  นำท่าน เดินเล่นบริเวณหน้าผาเดียร์โฮไล “Dyrholaey” อีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากถนนเส้นหลักลักษณะเด่น คือ เป็นหินที่ก่อตัวเป็นรูปโค้ง มีทางลอดตรงกลางซึ่งการโค้งนี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟในอดีต
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมียร์ดาลส์โจกูล (Myrdalsjokull) เพื่อนำท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์การท่องเที่ยวบนธารน้ำแข็ง ด้วยการขับขี่รถสโนว์โมบิลตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนที่อยู่สูงที่สุดของโลก มีความกว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 ที่มีพื้นที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง (คันละ 2 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด : ชุดกันความหนาว, หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท)
  นำท่าน สัมผัสกับประสบการณ์การนั่งรถซุปเปอร์จิ๊ป ท่องเที่ยวแบบเจาะลึกบริเวณทุ่งน้ำแข็ง Mýrdalsjökull Glacier อีก 1 ชั่วโมง เพื่อเก็บวิวทิวทัศน์ในส่วนที่รถสโนว์โมบิลตะลุยไปไม่ถึง ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสโคก้าร์ (Skogar Village)
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย นำท่าน แวะถ่ายภาพกับน้ำตกสโคการ์ฟอสล์ (SKOGAFOSS) อีกหนึ่งน้ำตกที่มีความสวยงามมาก มีความสูงถึง 62 เมตร เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดทางภาคใต้ของไอซ์แลนด์ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไอซ์แลนด์ ความใหญ่โตของน้ำตกนี้ ทําให้ต้องยืนห่างพอสมควร เพื่อจะได้เห็นน้ำตกได้ทั้งหมด และความที่เปลือกโลกส่วนนี้มีอายุน้อย ทําให้การยุบตัวของพื้นดินแห่งนี้มีให้เห็นได้อย่างชัดเจน น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ (Seljalandsfoss Falls) เป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ โดยน้ำตกมีความสูงประมาณ 60 เมตร (200 ฟุต) ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับสายน้ำขนาดใหญ่ที่ไหลหลั่งลงสู่พื้นราบตัดกับสีเขียวของมอสที่ปกคลุมโขดหินทั้งสองฝั่ง ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เฮลล่า (HELLA) เมืองทางตอนใต้ของประเทศไอซ์แลนด์
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม STRACTA หรือเทียบเท่า
 • เฮลล่า–อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ ชมรอยแยกเปลือกโลก น้ำตกกูลฟอสส์-น้ำพุร้อนเกย์ซีร์-BLUE LAGOON-เรคจาวิค
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ (Thingvellir National Park) อยู่ทางด้านตะวันออกของเรคยาวิค เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1928 ถูกขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ว่าให้เป็นสถานที่อันเป็นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก Thingvellir จะมีรอยแตกแยกของแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (The Mid-Atlantic Rift) แล้ว ยังมีภูเขา ทุ่งลาวา หุบผา ถ้ำ ลำธาร น้ำตกและทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ชมรอยแตกของเปลือกโลกที่กว้างขึ้นในแต่ละปี เนื่องจากมีการเคลื่อนตัวแยกออก จากกันอยู่ตลอดเวลา พร้อมชมร่องรอยอาคารรัฐสภาอันเก่าแก่ตั้งแต่ปี 930 อิสระให้ท่านถ่ายภาพ และชมความงดงามตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกกูลฟอสส์ GULLFOSS น้ำตกที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในไอซ์แลนด์ และอาจจะกล่าวได้ว่าสวยงามกว่าน้ำตกไนแองการ่าอีกด้วย ถือว่าเป็นน้ำตกมีชื่อแห่งหนึ่งในจำนวนสถานที่ท่องเที่ยวๆ หลายแห่งของประเทศนี้ และยังจัดว่าเป็นหนึ่งใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ใน “วงกลมทองคำ” (Golden Circle) ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องไม่พลาดที่จะมาท่องเที่ยว ชื่อน้ำตกแห่ง Gullfoss มีความหมายว่า น้ำตกทองคำ เนื่องจากเมื่อละอองน้ำปะทะกับแสงแดดแล้วจะสะท้อนแวววาวออกมาเป็นสีทองอร่าม และปรากฏเป็นรุ้งกินน้ำให้พบเห็นแก่ผู้มาท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นภาพที่อลังการสวยงามสมคำเล่าลือ จากนั้นนำท่านชม น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ (GEYSIR) น้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ มีความร้อนประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน ในอดีตน้ำพุร้อน สามารถพุ่งได้สูงถึง 200 ฟุตทีเดียว แต่น่าเสียดายที่ในปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นอีกแล้ว แต่ก็ยังสามารถพุ่งได้มากสุดที่ประมาณ 60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาที นับเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่ท่านไม่ควรพลาดชมเช่นเดียวกัน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ BLUE LAGOON สถานที่อาบน้ำแร่ขนาดใหญ่ และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก เป็นบ่อน้ำร้อนที่มีแร่ธาตุต่างๆ มากมาย ซึ่งช่วยรักษาผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง อิสระให้ท่านแช่ตัวในสระธรรมชาติ ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง (มีบริการผ้าเช็ดตัวรวมอยู่ในค่าทัวร์ และมีชุดว่ายน้ำให้เช่า สำหรับท่านที่ไม่ได้เตรียมไปเอง) จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเรคจาวิค
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRAND REYKJAVIK หรือเทียบเท่า
 • เรคยาวิค–โคเปนเฮเก้น(เดนมาร์ค)–ช้อปปิ้ง
  04.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบ BREAKFAST BOX
  04.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
  07.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น) โดย สายการบิน ICELAND AIR เที่ยวบินที่ FI 204
  12.45 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) เมืองหลวง และเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์ และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญ เนื่องจากมีการทำประมง และเป็นเมืองท่าของการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นเมืองใหญ่ที่ สวยงาม และน่าสนใจด้วยมีลักษณะของการผสมผสานวิถีชีวิตหลากหลาย
  บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  จากนั้นนำท่าน เดินเล่นบริเวณจุดเริ่มต้นของถนนช้อปปิ้งสายสำคัญของเมืองที่เรียกว่า สตร้อยท์ (THE STROGET) ตามภาษาแดนิช เป็นถนนช้อปปิ้งสายที่ยาวที่สุดของโลกอีกด้วย ถนนสายนี้เชื่อมต่อกับจัตุรัสคองนูโทรว์ ซึ่งมีพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าคริสเตียนที่ 5 อยู่ตรงจุดกึ่งกลาง ตลอดทางของถนนคนเดินความยาวราว 2 กิโลเมตร มีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิด ทั้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ ยิ่งพระอาทิตย์ใกล้ตกดินบรรยากาศที่ถนนคนเดินแห่งนี้ ยิ่งเต็มไปด้วยความคึกคัก และสีสัน ทั้งคนในเมืองที่ออกมาเดินเล่น และนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศ นอกจากสินค้าแบรนด์เนมแล้ว ยังมีสินค้าของที่ระลึกให้เลือกสรรมากมายอีกเช่นเดียวกัน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเพลิดเพลินกับการเดินเล่น และถ่ายภาพบรรยากาศของเมืองตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ นูฮาวน์ (NYHAVN) แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง เพราะมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกที่สวยงามทันสมัยประกอบกับมีเรือใบ และเรือสินค้าโบราณที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมอย่างดีถูกนำมาจอดทอดสมออยู่ริมสองข้างฝั่งแม่น้ำ บริเวณแห่งนี้ยังเคยเป็นที่พำนักของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์ซัน ราชานักเขียนแห่งโลกนิทานผู้เลื่องชื่อที่มีผลงานมากมาย อาทิ เงือกน้อย ลูกเป็ดขึ้เหล่ และอื่นๆ ซึ่งมีคนว่ากันว่าเขาเขียน นิทานเรื่องแรกในปี ค.ศ.1835 ที่บ้านของเขาในนูฮาวน์นี้เอง ยิ่งทำให้ย่านนูฮาวน์เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องไปเยี่ยมชมกันให้ได้ จนได้เวลาอันสมควร
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SCANDIC COPENHAGEN หรือเทียบเท่า
 • โคเปนเฮเก้น–ชมเมือง-กรุงเทพฯ
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  จากนั้นนำท่าน ชมกรุงโคเปนเฮเก้น เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปที่ก่อตั้งขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 10 ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม และน่าตื่นตาตื่นใจ นำท่านสู่ ถ่ายรูปบริเวณลานกว้างหน้าพระราชวังอะมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) ซึ่งเป็นสถานที่ประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก พระราชวังแห่งนี้ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมร็อคโคโค ด้านหน้าของพระราชวังจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวัน เหมือนกับพระราชวังบั๊กกิ้งแฮมในอังกฤษ อาคารของพระราชวังตั้งต่อกันคล้ายเป็นวงกลม บริเวณตรงกลางเป็นลานกว้างซึ่งรถสามารถแล่นผ่านไปมาได้อย่างสบาย เนื่องจากพระราชวังแห่งนี้ไม่มีรั้วกั้นจัตุรัสด้านหน้าของพระราชวังท่านจะพบกับอนุสาวรีย์ของกษัตริย์เดนมาร์กทรงม้าดูสง่างามยิ่งนัก นำท่าน ถ่ายภาพกับน้ำพุเกฟิอ้อน (Gefion Fountain) อนุสาวรีย์ที่เป็นที่มาแห่งตำนานในการสร้างประเทศ ลักษณะเป็นน้ำพุรูปปั้นผู้หญิงกำลังถือแส้ไล่วัว 4 ตัว ที่มีตำนานเล่าขานกันว่า เทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ พระราชินีเกฟิอ้อน จึงแปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น้ำ จนเกิดเป็นประเทศเดนมาร์ก ได้เวลาอันสมควร นำท่าน ถ่ายภาพกับเงือกน้อยลิดเดิ้ล เมอร์เมด (The Little Mermaid) ตำนานแห่งความรักของเงือกน้อยสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโคเปนเฮเก้น จากงานการประพันธ์อันลือชื่อของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน (Hans Christian Andersen) แอเรียล คือ ตัวละครสำคัญที่ทำให้กรุงโคเปนเฮเกน ได้รับฉายาอีกอย่างหนึ่ง นอกจากสวรรค์แห่งเมืองท่า ว่าเป็นเมืองแห่งความรักในเทพนิยายอีกด้วย นอกจากจะนั่งอวดโฉมอยู่ริมชายหาดแล้ว แอเรียล ยังปรากฏตัวอยู่ในโปสการ์ด และของที่ระลึก ไม่ว่าจะเป็น แม็กเน็ต แก้วน้ำ พวงกุญแจทั่วกรุงโคเปนเฮเกนอีกด้วย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
  14.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 951
 • กรุงเทพฯ

  06.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเต็มจำนวน 189800 บาทต่อท่าน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า

 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าแต่ละโรงแรม 1 ใบ/ท่าน/โรงแรม

 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร / คน / วัน

 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน อัตรานี้ไม่รวม 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการยกเลิก
*** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิกด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***
 • ยกเลิกก่อน 31-60 วันทำการ เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด

 • ยกเลิกก่อน 15-30 วันทำการ เก็บค่ามัดจำทั้งหมด

 • ยกเลิกก่อน 8-14 วันทำการ เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

 • ยกเลิกก่อน 1-7 วันทำการ เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ
 • การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่า ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าสมัครวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าทุกกรณี

 • หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100% ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้