ทัวร์ไอซ์แลนด์ เรคยาวิค ภูเขาเคิร์กจูเฟล GOLDEN CIRCLE น้ำตกกูลฟอสส์ ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ

ทัวร์ไอซ์แลนด์ ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ ล่องเรือทะเลสาบ แช่น่ำแร่

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ เที่ยวอิสระ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พิพิธภัณฑ์
รายละเอียด

ทัวร์ไอซ์แลนด์ 10 วัน 7 คืน เดินทางด้วยสายการบินฟินน์แอร์ ชมเฮลซิงกิ เรคยาวิค ภูเขาเคิร์กจูเฟล เรคฮอลท์ น้ำตกเฮินฟอซซ่า บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ เพอร์ลัน Golden Circle อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ น้ำตกกูลฟอสส์ เฮกลา น้ำตกสโกก้าฟอสส์ น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ ทุ่งน้ำแข็งไมดรัลโจกูล ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ วิค ทะเลสาบโจกุลซาลอน ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์ กรินก์วิก บลูลากูน ล่องเรือชมปลาวาฬ   


รหัสทัวร์ : TATIS6179
 เอิสตือร์ลันต์, ไอซ์แลนด์
สายการบินฟินแอร์
วันที่เดินทาง :
13 พ.ย. 2566 ถึง 22 พ.ย. 2566
ราคาเริ่มต้น
USD 3,331
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพฯ -
เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – ภูเขาเคิร์กจูเฟล - เรคฮอลท์ HUSAFELL or equivalent
เรคฮอลท์ – น้ำตกเฮินฟอซซ่า – บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ - เรคยาวิค - เพอร์ลัน HOTEL STROM or equivalent accommodation
เรคยาวิค – Golden Circle – อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ - น้ำตกกูลฟอสส์ – เฮกลา STRACTA accommodation or equivalent.
เฮกลา – น้ำตกสโกก้าฟอสส์ – น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ – ทุ่งน้ำแข็งไมดรัลโจกูล – ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ – วิค DYRHOLAEY accommodation or equivalent
วิค – ทะเลสาบโจกุลซาลอน - ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบน้ำแข็ง – อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์ – วิค DYRHOLAEY accommodation or equivalent
วิค – กรินก์วิก – บลูลากูน - เรคยาวิค HOTEL STROM or equivalent accommodation
เรคยาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – เรคยาวิค HOTEL STROM or equivalent accommodation
เรคยาวิค– สนามบิน -
กรุงเทพ -
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ
  20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทางเข้าประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์แอร์ พบเจ้าหน้าที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
  23.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิด้วยเที่ยวบิน AY144
  สำหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่ 13 พ.ย. 62 จะออกเดินทางเวลา 23.05 น. และไปถึงกรุงเฮลซิงกิเวลา 05.20 น.

   

 • เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – ภูเขาเคิร์กจูเฟล - เรคฮอลท์
  05.55 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิรอเปลี่ยนเครื่อง
  07.45 น. ออกเดินทางต่อสู่ประเทศไอซ์แลนด์ด้วยเที่ยวบิน AY991
  สำหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่ 13 พ.ย. 62 จะออกเดินทางเวลา 07.40 น. และไปถึงกรุงเรคยาวิคเวลา 09.30น.
  08.35 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิค (Reykjavik)  ประเทศไอซ์แลนด์ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  นำท่านเดินทางต่อสู่ ภูเขาเคิร์กจูเฟล (Kirkjufell) หรือ ภูเขาโบสถ์ (Church Mouuntain) ตัวภูเขาจะมีลักษณะเป็นชั้นๆ ต่างสีกัน 
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
  บ่าย นำท่านขมความสวยงามของ ภูเขาเคิร์กจูเฟล (Kirkjufell)  โดยภูเขาแห่งนี้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของไอซ์แลนด์ที่นักท่องเที่ยวและช่างภาพมืออาชีพจากทั่วโลกต้องมาเยือน อิสระให้ท่านถ่ายรูปภูเขาและน้ำตกตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเรคฮอลท์ (Reykholt) เมืองทางฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ นำท่านชมความน่ารักของเมืองเล็กๆ และ แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ประจำเมือง (Reykholt Church) อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
  ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก HUSAFELL หรือเทียบเท่า 
  สำหรับยามค่ำคืนเมื่อท่านมองไปที่บนท้องฟ้าของประเทศไอซ์แลนด์ ท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซึ่งเป็นแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในพื้นที่ๆมีอากาศหนาวเท่านั้น (การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ)

   

 • เรคฮอลท์ – น้ำตกเฮินฟอซซ่า – บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ - เรคยาวิค - เพอร์ลัน
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่าน ชมความสวยงามของน้ำตกเฮินฟอซซ่า (Hraunfossar Waterfalls) ซึ่งเป็นน้ำตกสาขาหนึ่งของน้ำตกใหญ่ที่ก่อกำเนิดจากแหล่งลำธาร และแม่น้ำสายต่างๆ หลังจากนั้นนำท่านชมบ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ (Deildartunguhver Thermal Spring) ที่มีอุณหภูมิน้ำสูงที่สุดถึง 97 องศาเซลเซียสเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงเรคยาวิค (Reykjavik)
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
  บ่าย นำท่านชมเมืองหลวงแห่งของประเทศไอซ์แลนด์ นำท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ แล้วนำท่านชมเพอร์ลัน (Perlan) หรือ The Pearl เป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไว้สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
  ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL STROM หรือเทียบเท่า
  สำหรับยามค่ำคืนเมื่อท่านมองไปที่บนท้องฟ้าของประเทศไอซ์แลนด์ ท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซึ่งเป็นแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในพื้นที่ๆมีอากาศหนาวเท่านั้น (การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ)

   

 • เรคยาวิค – Golden Circle – อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ - น้ำตกกูลฟอสส์ – เฮกลา
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคำ หรือ (Golden  Circle) ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ วัว และม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ นำท่านชมความงามของธรรมชาติที่สรรสร้างขึ้นภายในอุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ (Thingvellir national park) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ซิงเควลลิร์ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Singvellavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และ ภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) ระหว่างทางแวะชม ร่องรอยปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้วมีน้ำท่วมขังจนเป็นทะเลสาบกว้าง
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
  บ่าย จากนั้นนำท่านชม น้ำตกกูลฟอสส์ หรือ ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ (Gullfoss) ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศนี้ และยังจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทางเส้นทางวงกลมทองคำ (Golden  Circle) ที่ผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยวน้ำตกทองคำ(Gullfoss) จากนั้นชมน้ำพุร้อนหรือเกย์ซีร์ (Geysir) รัฐบาลได้แปลงความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ทั่วประเทศ  
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
  ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก STRACTA หรือเทียบเท่า
  สำหรับยามค่ำคืนเมื่อท่านมองไปที่บนท้องฟ้าของประเทศไอซ์แลนด์ ท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซึ่งเป็นแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในพื้นที่ๆมีอากาศหนาวเท่านั้น (การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ)
   

   

 • เฮกลา – น้ำตกสโกก้าฟอสส์ – น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ – ทุ่งน้ำแข็งไมดรัลโจกูล – ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ – วิค
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางต่อสู่ ทางใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ระหว่างทางชมทัศนียภาพสองข้างทางที่เต็มไปด้วยฟาร์มปศุสัตว์ของชาวนาและฉากหลังเป็นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) นำท่านถ่ายรูปกับน้ำตกสโกก้าฟอสส์ (Skogafoss Waterfalls) เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์ โดยน้ำตกแห่งนี้จะตกลงมาจากหน้าผาสูง แรงกระเทกของน้ำจะแผ่ละอองออกไปทั่วอาณาบริเวณ รอบๆจะเต็มไปด้วยหญ้าตระกูลมอสและเฟิร์นโอบล้อมน้ำตกไว้อย่างสวยงาม  จากนั้นนาท่านชมน้ำตกอีกแห่งที่สวยงามไม่แพ้กันคือน้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ (Seljalandsfoss Waterfalls) เป็นอีกหนึ่งน้ำตกที่มีชื่อเสียงของไอซ์แลนด์ ซึ่งน้ำตกแห่งนี้ท่านสามารถเดินผ่านม่านน้ำเข้าไปสัมผัสวิวด้านหลังได้อีกด้วย
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ทุ่งน้ำแข็งไมดรัลโจกูล (Myrdalsjokull Glacier) บนดินแดนที่สูงที่สุดในโลก นำท่านขับรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ให้ท่านได้สนุกตื่นเต้นกับลานน้ำแข็งกว้างใหญ่ ซึ่งเป็นประสบการณ์สุดสนุกและเร้าใจเป็นอย่างยิ่ง หากมีเหตุปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถขับรถสโนว์โมบิลได้ เช่นสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือปัจจัยด้านความปลอดภัย ทางบริษัทจะขอคืนเงินท่านล่ะ 5,800 บาท หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวิค (Vik) หมู่บ้านเล็กๆทางตอนใต้สุดของไอซ์แลนด์ ที่มีรายชื่อในการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเมื่อปี 1991 เป็นหมู่บ้านที่มีฝนตกมากที่สุดในไอซ์แลนด์ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ชายหาดที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นสถานที่น่ามหัศจรรย์ที่น่าไปชมเป็นอย่างยิ่ง
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
  ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก DYRHOLAEY หรือเทียบเท่า
  สำหรับยามค่ำคืนเมื่อท่านมองไปที่บนท้องฟ้าของประเทศไอซ์แลนด์ ท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซึ่งเป็นแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในพื้นที่ๆมีอากาศหนาวเท่านั้น (การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ)

   

 • วิค – ทะเลสาบโจกุลซาลอน - ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบน้ำแข็ง – อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์ – วิค
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโจกุลซาลอน (Jokulsarlon) เพื่อล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบน้ำแข็ง หรือ ไอซ์เบิร์ก (Iceberg) ตื่นตาตื่นใจกับไอซ์เบิร์ก (Iceberg) หรือ ภูเขาน้ำแข็งก้อนโต เรียงรายโผล่พ้นพื้นน้ำของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสันสวยงามที่มีอยู่ไม่กี่แห่งในโลก หากมีเหตุปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถล่องรือได้ เช่น สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือปัจจัยด้านความปลอดภัย ทางบริษัทจะขอคืนเงินท่านล่ะ 1,800 บาท
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์ (Skaftafell National Park) ระหว่างทางผ่านเมือง Kirkjubaejarklaustur ชมมวลลาวา(Lava) ขนาดใหญ่เป็นแนวกว้างที่เกิดการเย็นลงอย่างช้าๆ ทำให้เกิดแนวแตกเป็นเสาเหลี่ยม เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอันน่าทึ่ง จนเข้าสู่เขตอุทยานฯที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ตั้งอยู่ใต้ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่าวาตนาเยอคูตล์ (Vatnajökull) นำท่านแวะชมหาดทรายสีดำ (Black Beach) ซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวาและแนวหินบะซอลต์ นับเป็นหนึ่งในชายหาดที่แปลกตาและมีความสวยงามที่หนึ่งบนโลก มหัศจรรย์กับแท่งหินที่ตั้งซ้อนขึ้นเป็นทิวแถว ลดหลั่นมากมาย ริมฝั่งมหาสมุทร นับเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่น่ามหัศจรรย์อย่างยิ่ง หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่หมู่บ้านวิค
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
  ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก DYRHOLAEY หรือเทียบเท่า
  สำหรับยามค่ำคืนเมื่อท่านมองไปที่บนท้องฟ้าของประเทศไอซ์แลนด์ ท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซึ่งเป็นแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในพื้นที่ๆมีอากาศหนาวเท่านั้น (การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ)

   

 • วิค – กรินก์วิก – บลูลากูน - เรคยาวิค
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินก์วิก (Grindavik) เพื่อนำท่านสู่ บลูลากูน (Blue Lagoon) แหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของไอซ์แลนด์ เชิญอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านแช่ตัวในสระธรรมชาติ ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง ทดสอบพอกหน้าด้วยโคลนสีขาวของบลูลากูนที่ทำให้ผิวพรรณผ่องใสเรียบลื่นขึ้นตั้งแต่ครั้งแรก (มีบริการผ้าเช็ดตัวรวมอยู่ในค่าทัวร์ และ มีชุดว่ายน้ำให้เช่า)
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
  บ่าย นำท่านเดินทางกลับกรุงเรคยาวิค เมืองหลวงประเทศไอซ์แลนด์
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
  ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL STROM หรือเทียบเท่า
  สำหรับยามค่ำคืนเมื่อท่านมองไปที่บนท้องฟ้าของประเทศไอซ์แลนด์ ท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซึ่งเป็นแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในพื้นที่ๆมีอากาศหนาวเท่านั้น (การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ)

   


 • เรคยาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – เรคยาวิค
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเข้าสู่ท่าเรือเรคยาวิค เพื่อให้ท่านได้สนุกไปกับกิจกรรมล่องเรือชมปลาวาฬ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ในการชมวาฬแบบธรรมชาติ วาฬมิงค์ (Minke Whale) หรือ ในสำเนียงภาษาไอซ์แลนด์เรียกว่า มิงคี (Minke) โดยการล่องเรือชมวาฬใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง หากมีเหตุปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถล่องเรือชมปลาวาฬได้ เช่น สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือปัจจัยด้านความปลอดภัย ทางบริษัทจะขอคืนเงินท่านล่ะ 2, 500 บาท
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
  บ่าย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองเรคยาวิค โดยเมืองหลวงแห่งนี้นั้นเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก โดยบ้านเรือนของเมืองหลวงแห่งนี้จะเต็มไปด้วยสีสันสวยงาม บางหลังมีการวาดการ์ตูนและทำเป็นกราฟฟิตี้ที่ดูดีมีเรื่องราว นำท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่า ให้ท่านเดินเล่นซื้อสินค้าที่ระลึกหรือถ่ายรูปกับบ้านเรือและวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ตามอัธยาศัย
  ค่ำ รับประทาอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
  ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL STROM หรือเทียบเท่า 
  สำหรับยามค่ำคืนเมื่อท่านมองไปที่บนท้องฟ้าของประเทศไอซ์แลนด์ ท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซึ่งเป็นแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในพื้นที่ๆมีอากาศหนาวเท่านั้น (การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ)

   

 • เรคยาวิค– สนามบิน
  เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง (Breakfast Box)
  นำคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
  09.25 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบิน AY992
  สำหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่ 13 พ.ย. 62 จะออกเดินทางเวลา 10.20 น. และไปถึงกรุงเฮลซิงกิเวลา 15.50น.
  15.50 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ รอเปลี่ยนเครื่อง
  17.30 น. เดินทางต่อกลับสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบิน AY141
  สำหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่ 13 พ.ย. 62 จะออกเดินทางเวลา 16.50 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 07.25 น.

   

 • กรุงเทพ
  07.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

   

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)

 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 

 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)

 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์) 

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 
แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท)

 • ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (18 ยูโร)

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวัน : 10 x 3 = 30 ยูโร)

 
เงื่อนไขการยกเลิก
 • แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 • แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

 • แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท

 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 
หมายเหตุ
 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ

 • เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที

 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 • การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่

 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด