ทัวร์กรีซ ซานโตรินี บินภายใน พักบนเกาะสองคืน เอเธนส์ โปรโมชั่น รวมทิป

ทัวร์กรีซ ซานโตรินี บินภายใน พักบนเกาะสองคืน เอเธนส์ โปรโมชั่น รวมทิป

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พักโรงแรม 4 ดาว
รายละเอียด

ทัวร์กรีซ ซานโตรินี บินภายใน พักบนเกาะสองคืน เอเธนส์ โปรโมชั่น รวมทิป 10 วัน 7 คืน เดินทางด้วยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เทสสโลนิกิ เมทิโอร่า กาลัมบาก้า วิหารอพอลโล เดลฟี ปาทรัส โครินธ์ ซานโตรินี เอเธนส์ ช้อปปิ้งเอาท์เลต


รหัสทัวร์ : TATGR6310
 เซาท์อีเจียน, กรีซ
สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
วันที่เดินทาง :
28 ธ.ค. 2565 ถึง 06 ม.ค. 2566
ราคาเริ่มต้น
USD 2,793
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพมหานคร -
เทสสโลนิกิ– พิพิธภัณฑ์โบราณคดี – ชมเมือง Imperial Hotel or a similar hotel
เทสสโลนิกิ – กาลัมบาก้า – เมธิโอร่า Amalia Hotel Kalambaka or a similar hotel
เดลฟี – วิหารอพอลโล – โรงละครกลางแจ้ง Amalia Delphi Hotel or a similar hotel
ปาทรัส - เอเธนส์ Stanley Stanley Hotel or a similar hotel
บินภายในสู่เกาะ ซานโตรินี (พักค้าง 2 คืน) Santorini Palace or a similar hotel
ฟิร่า Santorini Palace or similar
ซานโตรินี- เอเธนส์ (บินภายใน) – อะโครโปลิส Stanley Stanley Hotel or a similar hotel
เอเธนส์ – ช้อปปิ้งเอาท์เลต -
กรุงเทพมหานคร -
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพมหานคร
  21.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
  23.50 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี
 • เทสสโลนิกิ– พิพิธภัณฑ์โบราณคดี – ชมเมือง
  06.20 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1881 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย 
  08.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินเทสสโลนิกิ (SKG) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
  09.00 น.  เดินทางถึง สนามบินเทสสโลนิกิ (SKG) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เที่ยวชมเมืองเทสสโลนิกิ ซึ่งเป็นเมืองท่าและเมืองที่ใหญ่เป็นลำดับ 2 ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการค้า รวมถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านการขนส่งของยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับหอคอยสีขาว (White Tower) หอคอยขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเล ภายในเป็นสถานที่สำหรับเก็บวัตถุโบราณหลายอย่าง ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง ถูกสร้างขึ้นประมาณช่วงศตวรรษที่ 15 เป็นป้อมปราการประจำเมือง และใช้เป็นโรงฝึกทหาร มีช่วงหนึ่งที่ใช้เป็นเรือนจำเพื่อคุมขังนักโทษด้วย จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์โบราณคดี (Archaeological Museum) ซึ่งมีหลักฐานสำคัญๆ ทางประวัติศาสตร์มากมาย ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นมาและความเจริญรุ่งเรืองของชาวกรีกในอดีต อาทิเช่น รูปแกะสลัก เสาประตู เครื่องใช้ จานชาม เครื่องประดับ ฯลฯ ที่นักโบราณคดีค้นพบในบริเวณนี้ 
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  
  บ่าย นำท่านถ่ายรูปกับประตูหินรูปโค้ง (Arch of Galerious) สร้างขึ้นในปี คศ. 298 เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของกาเลเรียส ซีซาร์ที่มีชัยชนะในการทำสงครามกับพวกเปอร์เซีย  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับกำแพงเก่าไบแซนไทน์ ที่เก่าเเก่เเละยังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดีเยี่ยม จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับมัสยิด Hamza Bey ที่สร้างมาในศตวรรษที่ 15 ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นนำท่านเข้าชมโบสถ์เซนต์ เดเมทริอุส (St. Demetrius Church) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 5 แต่แล้ว มหาวิหารเกิดอุบัติเหตุถูกไฟไหม้ในปี ค.ศ.1917 และต่อมาได้รับการบูรณะในปี ค.ศ.1948 ภายในมีภาพเขียนโมเสกที่งดงามดั้งเดิมตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 5 นำท่านเข้าชมโบสถ์เซนต์จอร์จ (St.George's Rotonda) โบสถ์เก่าแก่สมัยโบราณถูกสร้างขึ้นประมาณช่วง ค.ศ. 300 โดยกาเลเรียส ซีซาร์ (Galerius Ceasar) ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ช่วงปี คศ. 1590 เคยถูกใช้เป็นสุเหร่า 
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
  นำท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พัก Imperial Hotel / Holiday Inn hotel หรือเทียบเท่า
 • เทสสโลนิกิ – กาลัมบาก้า – เมธิโอร่า
  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่เมือง กาลัมบาก้า (Kalambaka) (ระยะทาง 229 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) นครแห่งอารามลอยฟ้าที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก อยู่ในเขตจังหวัด Trikala ของประเทศกรีซ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 10 และถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของผู้จาริกแสวงบุญ
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  บ่าย นำท่านเดินทางขึ้นชมอาราม เมทิโอร่า อารามซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ใน ปี 1988 แต่เดิมที่เมทิโอร่าเคยเป็นอารามที่ตั้งอยู่บนยอดเขาถึง 24 แห่ง แต่ปัจจุบันจะเหลือเพียง 6 แห่งเท่านั้นที่ยังมีคนอาศัยและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม  นำท่านเข้าชมอารามเมทิโอร่า (Meteora Monastery) บนยอดเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของอารามหลายแห่งที่มีความพิเศษมากที่สุดในโลก โดยยอดเขาเหล่านี้มีรูปร่างแปลกตาอันเกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำปินิออส (PINEIOS) มาเป็นเวลานับล้านปี  เมทิโอร่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างอยู่บนก้อนหินใหญ่สูงสง่า เป็นที่พํานักของนักบวชคริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ (Orthodox)   ซึ่งในสมัยอดีตกาลได้สร้างอารามไว้บนยอดเขาเพราะมีความเชื่อที่ว่า จะได้ใกล้ชิดกับสวรรค์ และเป็นการง่ายต่อการป้องกันศาสนาอื่นมารุกรานอีกด้วย ด้วยความโดดเด่นของการสร้างสรรค์ของศิลปะแบบไบแซนไทน์ อิสระให้ท่านได้บันทึกความมหัศจรรย์ในการสร้างสรรค์ประติมากรรมอันโดดเด่น ณ ที่แห่งนี้
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
  นำท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พัก  Amalia Hotel Kalambaka หรือเทียบเท่า
   
 • เดลฟี – วิหารอพอลโล – โรงละครกลางแจ้ง
  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  นำท่านเดินทางสู่เมือง เดลฟี (Delphi) (ระยะทาง 229 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) อดีตเคยได้รับการขนานนามว่าเป็น สะดือของโลก “Navel of the Earth” ตำนานเล่าว่าเทพเจ้าซีอุส (Zeus) ผู้ทรงเป็นองค์เทพบิดร ปล่อยนกอินทรีสองตัวให้บินจากสุดปลายโลกสองด้าน และจุดที่นกทั้งสองบินมาพบกันที่นครเดลฟีนั้นให้ถือว่าเป็นศูนย์กลางของโลกโดยมีหินที่เรียกว่า "ออมฟาลอส" (Omphalos) หรือ "หินสะดือ" เป็นเครื่องหมาย และ เดลฟี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987 
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  บ่าย นำท่านเข้าชมวิหารอพอลโล (Temple of Apollo)  ซึ่งถือว่าเป็นวิหารเทพแห่งแสงสว่าง การละครและดนตรี ตั้งอยู่ บนเนินเขาพานาสซุส วิหารนี้เป็นหนึ่งในตัวแทนความศรัทธาของชาวกรีกที่มีต่อเทพเจ้าในอดีต วิหารแห่งนี้คือที่สักการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่งแสงสว่างผู้ให้คำพยากรณ์โชคชะตาชีวิต อันมีผลต่อจิตใจของชาวกรีกทุกผู้ทุกนาม นำชมโรงละครแห่งเดลฟี ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมของชาวกรีกโบราณ ชาวกรีกโบราณเชื่อว่าเดลฟีเป็นจุดศูนย์กลางของโลก
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
  นำท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พัก  Amalia Delphi Hotel หรือเทียบเท่า
 • ปาทรัส - เอเธนส์
  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่เมืองปาทรัส (Patras) (ระยะทาง 122 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของกรีซ รองจากเอเธนส์และพิราอุส เป็นเมืองศูนย์กลางของเส้นทางการเดินเรือในทะเลโยเนียนและยังเป็นเมืองหลวงของคาบสมุทรเพโลปอนเนสอีกด้วย นำท่านผ่านชมและถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์แอนดรู (St.Andrews Church) อีกหนึ่งคริสตจักรที่ตั้งสูงตระหง่านอยู่เหนือเขตเมืองเก่า ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 20 ภายในได้รับการประดับประดาไปด้วยไม้แกะสลัก และโคมระย้าที่น่าประทับใจ 
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  บ่าย นำท่านเดินทางเรียบ คลองโครินธ์ (Corinth Canal) (ระยะทาง  132 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นคลองขุดเพื่อเชื่อมต่อระหว่างระหว่างอ่าวโครินท์ (Corinth Gulf) และอ่าวซาโรนิค (Saronic Gulf) ในทะเลเอเจี้ยน (Aegean Sea) แนวคิดการขุดคลองนี้มีตั้งแต่ช่วง 700 ปีก่อนตริสตกาล แต่ได้เริ่มขุดจริงในปี พ.ศ. 2373 (ค.ศ. 1830) จนขุดคลองสำเร็จในปี พ.ศ. 2436 (ค.ศ. 1893) คลองแห่งนี้ได้ช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางระหว่างอ่าวโครินท์ (Corinth Gulf) และอ่าวซาโรนิค (Saronic Gulf) ที่ปกติต้องไปอ้อมแหลมเพโลพอนนีส (Peloponese) ได้ถึง 700 กิโลเมตร คลองแห่งนี้มีความสูง 78 เมตร กว้าง 24 เมตร และมีความยาวถึง 6.3 กิโลเมตร (6,346 เมตร) ลึก 12 เมตร นำท่านชมเมืองโบราณโครินธ์ (Ancient Corinth) หนึ่งในอดีตเมืองท่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศกรีซ  มีความมั่งคั่งและความหรูหราเป็นอย่างมาก ถูกสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 10 ก่อนคริสต์กาล ถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมันโบราณของจูเลียส ซีซ่าร์ นำท่านชม วิหารอะพอลโล (Apollo Temple) ซากเสาโรมันโบราณนับแต่อดีตที่ยังคงความยิ่งใหญ่มาจนถึงปัจจุบัน ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เอเธนส์ (Athens) (ระยะทาง  83 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  เมืองหลวงของประเทศกรีซ และยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศกรีซ ใช้ชื่อตามพระเจ้าอะธีนาในปุราณวิทยา เป็นหนี่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โดยกินช่วงระยะเวลามากกว่า 3,400 ปี
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
  นำท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พัก Stanley Hotel Athens หรือเทียบเท่า
  แนะนำให้ลูกค้าเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับพักค้าง 2 คืน บนเกาะซานโตรินี กระเป๋าใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรม 
  เนื่องจากโรงแรมในซานโตรินี่ส่วนใหญ่ไม่มีลิฟท์ และ พื้นเป็นหินแกรนิต
 • บินภายในสู่เกาะ ซานโตรินี (พักค้าง 2 คืน)
  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  07.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเอเธนส์ เพื่อเชคอิน
  10.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินเอเธนส์ สู่สนามบินฟิรา (เกาะซานโตรินี่)
  11.10 น. เดินทางถึงสนามบินฟิรา
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
  บ่าย นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเอีย (Oia Village) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือบนเกาะซานโตรินี่ เกาะในฝันที่ผู้คนทั่วโลกต่างใฝ่ฝันจะได้มาเยือนสักครั้งหนึ่ง เกาะนี้ถือว่าเป็นหัวใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ เป็นเกาะที่ได้รับการยกย่องให้เป็น ราชินีแห่งหมู่เกาะ   ไซคลาติส เพราะทั่วโลกต่างชื่นชมในทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแห่งนี้ ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ 1450 ปีก่อนคริสตกาล หมู่บ้านเอีย (Oia Village)  ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดของเกาะนี้ มีความสวยงามตามแบบฉบับของจินตนาการถึงเกาะในกรีซ บ้านสีขาวและยอดโบสถ์ทรงโดมที่รายล้อมด้วยสีฟ้าสดจากทุกทิศไม่ว่าจะเป็นทะเล ท้องฟ้า หรือแม้แต่กรอบประตูหน้าต่างสีสันสดใส เป็นศูนย์กลางการค้าที่เก่าแก่ มีคฤหาสน์หรูหราเป็นพยานถึงความมั่งคั่งของชาวเรือที่อาศัยอยู่ที่นี่ลดหลั่นไล่ระดับตามหน้าผาสูงชัน โบสถ์ทาสีขาวสะอาดตา อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย 
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  นำท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พัก Santorini Palace / El Greco Hotel หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)
 • ฟิร่า
  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม Breakfast box
  นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านอิเมอร์โรวิคลี (Imerovigli Village) อีกหนึ่งหมู่บ้านบนเกาะซานโตรินี ที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟได้ใกล้กว่าหมู่บ้านอื่นๆ นำท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์อนาสตาซิส (Church of Anatasis) และอิสระให้ท่านได้เก็บภาพหมู่บ้านสีขาวที่ตั้งอยู่บนเนินเขาลดหลั่นระดับบนเกาะซานโตรินี แห่งนี้ ได้เวลานำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านน่ารักๆอีกหนึ่งหมู่บ้านคือ หมู่บ้านฟิโรสเตฟานี (Firostefani Village) อีกหนึ่งหมู่บ้านเล็กๆทางตอนเหนือของเกาะซานโตรินี และที่สร้างลดลั่นไล่ระดับตามเนินเขา อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย 
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
  นำท่านเดินทางเที่ยวชมหมู่บ้าน Pyrgos ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆบนเกาะ Aegean ของเมืองซานโตรินีประเทศกรในหมู่เกาะ Cyclades มีประชากร 912 ตามการสำรวจสำมะโนประชากรในปี 2011 Pyrgos เป็นส่วนหนึ่งของ  เทศบาล Thira และตั้งอยู่ห่างจากเมือง Fira ของเกาะประมาณ 7 กม. จากนั้นทำท่านเดินทางสู่ อีกหนึ่งหมู่บ้านของหมู่เกาะแห่งนี้ ชื่อหมู่บ้าน Kamari ซึ่งมีประชากรคร่าวๆประมาณ  1800 คน ห่างจากเมือง Fira ประมาณ 8 กม. Kamari มีชายหาดที่สวยงาม ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟิร่า (Fira) เมืองหลวงของซานโตรินี่ ซึ่งออกเสียงได้อีกอย่างว่า ธีรา (Thira) นำท่านสู่ตลาดสินค้าพื้นเมือง ที่มีสินค้าหลากหลายทั้งของที่ระลึก ที่ล้วนนำมาวางจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเป็นถนนทอดยาวริมผา สามารถมองเห็นเรือสำราญที่จอดอยู่กลางทะเลเบื้องล่าง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเกาะซานโตรินี่ หรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีวางจำหน่าย แบ่งเป็นซอกซอยมากมาย อิสระให้ท่านได้พักผ่อนและเดิน Shopping ตามอัธยาศัย
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  นำท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พัก Santorini Palace / El Greco Hotel หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)
 • ซานโตรินี- เอเธนส์ (บินภายใน) – อะโครโปลิส
  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  09.30 นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองซานโตรินี เพื่อเชคอิน
  11.45 เดินทางออกจากสนามบินเมืองซานโตรินี
  12.25 เดินทางถึงสนามบินเมืองเอเธนส์ 
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
  บ่าย นำท่านเข้าชม อะโครโปลิส (Acropolis)  โบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาสูง  เชื่อกันว่าบนเนินเขาแห่งนี้เป็นที่สถิตของเทพีเอเธน่า ซึ่งต่อมาองค์การยูเนสโก (Unesco) ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ในปี ค.ศ.1987  นำท่านชมวิหารพาร์เธนอน (Parthenon)  วิหารศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่เทพีเอเธน่า เป็นวิหารที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังรายล้อมด้วยเสาหินแบบดอริคซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่สร้างขึ้นในโลกยุคคลาสสิคหรือยุคทองของกรีซ ช่วงประมาณ 450-300  ปีก่อนคริสตกาล  และทั่วโลกต่างยอมรับกันว่าเป็นวิหารแบบดอริคที่ใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกศิลปะของกรีซ  ผ่านชมสถานที่สำคัญในสภาพซากปรักหักพังต่างๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของชุมชนในอดีต  ชมประตูชัยเฮเดรียน  หอสมุดแห่งชาติ  ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณ 
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
  นำท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พัก Stanley Hotel Athens หรือเทียบเท่า
 • เอเธนส์ – ช้อปปิ้งเอาท์เลต
  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ย่านเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอะโครโปลิส ที่เรียกว่า พลาก้า (PLAKA) แหล่งรวมนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วย ร้านค้า บาร์ ภัตตาคาร คึกคักพลุกพล่านไปด้วยผู้คนทั้งกลางวันและยามค่ำคืน อิสระเชิญให้ท่านช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกมากมาย สุดเขตย่านพลาก้า คือย่านเมืองใหม่อุดมไปด้วยร้านค้าแฟชั่นหรูระดับโลก และ ถนนคนเดินที่เป็นระเบียบสวยงาม จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับสนามกีฬาโอลิมปิค (Olympic Stadium) ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่และใช้ในการแข่งขันกีฬา  โอลิมปิคเป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1896  นำท่านผ่านชมจัตุรัสซินตั๊กม่า (Syntagma Square)  ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอะโครโปลิส ที่เรียกว่า พลาก้า (PLAKA) แหล่งรวมนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วย ร้านค้า บาร์ ภัตตาคาร คึกคักพลุกพล่านไปด้วยผู้คนทั้งกลางวันและยามค่ำคืน อิสระเชิญให้ท่านช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกมากมาย สุดเขตย่านพลาก้า คือย่านเมืองใหม่อุดมไปด้วยร้านค้าแฟชั่นหรูระดับโลก และ ถนนคนเดินที่เป็นระเบียบสวยงาม
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  
  บ่าย นำท่านช้อปปิ้งเอาท์เลต ณ McArthurGlen Athens ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ ลดราคาสินค้า 30-70% และมีร้านค้าแบรนด์เนมให้เลือกกว่า 120 ร้านค้า ภายในเอาท์เลตแห่งนี้ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งแบบจัดเต็ม ให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Armani, Burberry, Gucci, Scotch & Soda, Nike, Diesel, The Body shop และ อื่นๆอีกมากมาย 
  18.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเอเธนส์ (ATH) เพื่อทำการเชคอินและเตรียมตัวเดินทางกลับ
  21.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินเอเธนส์สู่สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK1844 (ใช้เวลาบิน 1.20ชม.) บริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน
 • กรุงเทพมหานคร
  00.15 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบิน
  01.50 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง) สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่ำ และ อาหารเช้า
  15.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน20 กก.)

 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ

 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)

 • ค่าภาษีในประเทศกรีซ

 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)

 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศกรีซ 

 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) ผู้ชำนาญเส้นทาง คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางและทิปต่างๆ

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง หรือไปจ่ายที่โรงแรมได้หากต้องการ Porter Service

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า)(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วัน)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วัน)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วัน)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 4-19วัน)

 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 

 • หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม

หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด

 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นได้ทำการตกลงหรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 

 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู