ทัวร์ฟินแลนด์ นอร์เวย์ ล่าแสงเหนือ ฮัสกี้ฟาร์ม โรงแรมหิมะ โปรโมชั่น

ทัวร์ฟินแลนด์ นอร์เวย์ ล่าแสงเหนือ ฮัสกี้ฟาร์ม โรงแรมหิมะ โปรโมชั่น

ทัวร์ฟินแลนด์ นอร์เวย์ ล่าแสงเหนือ ฮัสกี้ฟาร์ม โรงแรมหิมะ โปรโมชั่น

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พักโรงแรม 4 ดาว ล่องเรือ กลับถึงเช้า
รายละเอียด

ทัวร์ฟินแลนด์ นอร์เวย์ ล่าแสงเหนือ ฮัสกี้ฟาร์ม โรงแรมหิมะ โปรโมชั่น 9 วัน 7 คืน เดินทางด้วยสายการบินฟินแอร์ ฟาร์มกวางเรนเดียร์ อุทยานสัตว์ป่ารานัว ขับขี่สโนว์โมบิล ย่านเมืองเก่าปอร์วู ช้อปปิ้งห้างดัง จับปูยักษ์ หมู่บ้านซานตาคลอส ล่องเรือตัดน้ำแข็ง มหาวิหารอุสเปนสกี้ โบสถ์หิน


รหัสทัวร์ : TATFI6405
 แลปแลนด์, ฟินแลนด์
สายการบินฟินแอร์
วันที่เดินทาง :
13 ก.พ. 2563 ถึง 21 ก.พ. 2563 ช่วงเวลาอื่น
ราคาเริ่มต้น
USD 4,478
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
สนามบินสุวรรณภูมิ - เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - อิวาโล่ IVALO HOTEL 4 stars or similar
อิวาโล่ - เคิร์กเคเนส (นอร์เวย์) - KING CRAB SAFARI - โรงแรมหิมะ THON HOTEL KIRKENES or a similar class
เคิร์กเคเนส - อินาริ (ฟินแลนด์) - พิพิธภัณฑ์ซีดาร์ - ซาลิเซก้า - ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AURORA HUNTING NORTHERN LIGHT VILLAGE accommodation or the equivalent level
ซาลิเซก้า - โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาคลอส - ชมเมือง SCANDIC CITY ROVANIEMI HOTEL 4 stars or similar in class
โรวาเนียมิ - SNOW MOBILE - อุทยานสัตว์ป่ารานัว - เคมิ SCANDIC KEMI HOTEL 4 stars or similar in class
เคมิ - SAMPO ICEBREAKER - สนามบินเคมิ - เฮลซิงกิ SOKOS HOTEL FLAMINGO 4 stars or the same level
เฮลซิงกิ - ปอร์วู - ย่านเมืองเก่า - เฮลซิงกิ - อิสระช้อปปิ้ง SOKOS HOTEL FLAMINGO 4 stars or the same level
เฮลซิงกิ - ROCK CHURCH - สนามบินเฮลซิงกิ -
กรุงเทพฯ -
ตารางการเดินทาง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ - เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - อิวาโล่
  06.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
  09.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 142 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง)
  15.00 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) เมืองหลวงแห่งฟินแลนด์ (FINLAND) เพื่อเปลี่ยนเครื่อง (กระเป๋าเช็คทรูไปยังสนามบินอิวาโล่)
  16.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิวาโล่ (IVALO) โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 605
  18.20 น. เดินทางถึงเมืองอิวาโล่ (IVALO) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ช.ม.) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
  พักที่ IVALO HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทัศนวิสัยโดยรอบโรงแรมที่ค่อนข้างปลอดโปร่งไร้มลพิษ ช่วยให้มีโอกาสมองเห็นความสวยงามของแสงเหนือได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นๆ
 • อิวาโล่ - เคิร์กเคเนส (นอร์เวย์) - KING CRAB SAFARI - โรงแรมหิมะ
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเคิร์กเคเนส (KIRKENES) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือสุดของนอร์เวย์ ไกลจากเส้นอาร์กติก 400 ก.ม. และห่างจากชายแดนรัสเซียเพียง 15 ก.ม. หรือรู้จักกันในนามของนครหลวงแห่งทะเลบาเร้นซ์ บ้านหลากสีสันสไตล์นอร์วีเจียน เรียงรายชวนให้ช่างภาพกดชัดเตอร์แบบรัวๆ นอกจากนี้เมืองนี้ยังเป็นเมืองสุดท้ายของเส้นทางเรือสำราญเหนือสุดของนอร์เวย์ HURTIGRUTEN Activities นำท่านสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่กับกิจกรรมที่โด่งดังที่สุดของเคิร์กเคเนส จับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI) กิจกรรมที่ถือกำเนิดขึ้นในปี 1996 เรือ RIVERBOAT นำท่านสู่ BORIS GLEB สัญลักษณ์ที่ใช้เป็นเขตพรมแดนของนอร์เวย์-รัสเซีย ที่จะบอกเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตของคนทั้งสองประเทศที่ต่างการปกครอง เจ้าหน้าที่จะโชว์วิธีการจับปูยักษ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปูยักษ์และปรุงอาหารมื้อพิเศษให้ท่านได้ลิ้มรสเนื้อปูยักษ์แบบสดๆ
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!!! เมนูปูยักษ์ ลิ้มรสอาหารปรุงพิเศษจากเนื้อปูยักษ์แบบสดๆ
  นำท่านชม โรงแรมหิมะ (SNOW HOTEL) เป็นโรงแรมที่สร้างจากน้ำแข็งและหิมะทั้งหลัง ยกเว้นห้องอาหารและที่พักสำรองสำหรับผู้ที่ทนหนาวไม่ไหว ซึ่งเปิดให้บริการในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือน ธันวาคม –  เมษายน ซึ่งหลังจากนั้นโรงแรมจะเริ่มละลายและต้องสร้างใหม่ ในช่วงหน้าร้อนโรงแรมแถบนี้จะมีบริการห้องพักแบบกระท่อมกระจกเป็นหลังๆ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
  พักที่ THON HOTEL KIRKENES 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทัศนวิสัยโดยรอบโรงแรมที่ค่อนข้างปลอดโปร่งไร้มลพิษ ช่วยให้มีโอกาสมองเห็นความสวยงามของแสงเหนือได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นๆ
   
 • เคิร์กเคเนส - อินาริ (ฟินแลนด์) - พิพิธภัณฑ์ซีดาร์ - ซาลิเซก้า - ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AURORA HUNTING
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินาริ (INARI) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชม.) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศฟินแลนด์ที่มีประชากรน้อยที่สุด เป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัท ได้แก่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการบริการและการทดสอบสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็น และยังเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมของชาวซามี
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ซีดาร์ (SIIDA MUSEUM) พิพิธภัณฑ์ของชาวแลปที่จัดแสดงเป็นนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมือง ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์เก่าแก่ที่เคยโยกย้ายถิ่นฐานไปมาในเขตประเทศสวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ รัสเซีย ชาวแลปป์นิยมเลี้ยงกวางเรนเดียร์ไว้ใช้งาน ซึ่งท่านสามารถหาซื้อสินค้าที่ระลึกผลิตภัณฑ์จากกวางเรนเดียร์เป็นของฝาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลิเซก้า (SAARISELKA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) อยู่ทางตอนเหนือของฟินแลนด์มีชื่อเสียงอย่างมาก ทางด้านที่พัก รีสอร์ทและเป็นพื้นที่ทางตอนเหนือของแลปแลนด์ที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือได้มากที่สุด Activities นำท่านเดินทางสู่ ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม (HUSKY SAFARI) พร้อมสัมผัสกับความน่ารักและแสนรู้ของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ ซึ่งเป็นสุนัขที่แข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปด้วยพลัง เป็นคุณสมบัติที่สืบทอดจากบรรพบุรุษที่มาจากสิ่งแวดล้อมที่หนาวเย็นอย่างรุนแรงของไซบีเรีย ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การนั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ พร้อมจิบชา กาแฟ เพื่อคลายหนาว จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
  Activities นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (HUNTING REINDEER SAFARI) ให้ท่านได้สัมผัสกับความน่ารักของกวางเรนเดียร์ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ โดยตัวผู้มีขนาดใหญ่ ขนาดโตเต็มที่มีน้ำหนักกว่า 300 กิโลกรัม และสูงประมาณ 214 เซนติเมตร ขนตามลำตัวยามปกติจะมีสีน้ำตาล แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว ขนจะเปลี่ยนไปเป็นสีอ่อนขึ้น หรือสีขาว ชาวแลปแลนด์นิยมเลี้ยงไว้เพื่อใช้งานสำหรับรถลากเลื่อน อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับกวางเรนเดียร์แห่งแลปแลนด์อย่างใกล้ชิด 
  สัมผัสประสบการณ์นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ ออกตามล่าหาแสงเหนือ (AURORA HUNTING BY REINDEER) โดยจะนำท่านสู่ทุ่งกว้าง เพื่อหาพื้นที่ที่สามารถเห็นแสงเหนือได้อย่างชัดเจน นับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่ไม่น่าพลาด หากมีโอกาสได้มาเยือนช่วงฤดูกาลที่เห็นแสงเหนือได้ง่ายที่สุด
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก NORTHERN LIGHT VILLAGE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
  โรงแรมสไตล์ CABIN หลังคากระจก สร้างด้วยกระจกนำความร้อนแบบพิเศษ ซึ่งจะทำให้ระดับอุณหภูมิภายในห้องอบอุ่นตลอด พร้อมห้องน้ำส่วนตัว และห้องอาบน้ำแบบฝักบัวภายในห้องพักเป็นการเปิดประสบการณ์การเฝ้ามองแสงเหนือในรูปแบบใหม่ที่ท่านจะต้องประทับใจไม่มีวันลืม
 • ซาลิเซก้า - โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาคลอส - ชมเมือง
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพทุ่งหิมะแห่งแลปแลนด์ และหากโชคดีท่านอาจได้พบเห็นฝูงกวางเรนเดียร์ที่ออกหากินในเวลากลางวัน ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นภูมิประเทศอันแปลกตา หิมะ สลับกับทิวสน และผืนน้ำที่จับตัวเป็นน้ำแข็ง นับเป็นทัศนียภาพอันแปลกตาและสวยงามมาก ซึ่งสามารถเห็นได้เพียงช่วงฤดูหนาวแห่งแลปแลนด์นี้เท่านั้น
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) ดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก นำท่านถ่ายรูปกับ เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวงเพื่อกำหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ โดยเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลจะอยู่ที่ 66 องศา 33 ลิปดา 44 ฟิลิปดาเหนือ เป็นตัวบ่งบอกจุดเหนือสุดที่ในเวลา 1 ปี คนที่อยู่แถบนี้ มีโอกาสไม่พบกับพระอาทิตย์ขึ้นเลยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือพระอาทิตย์ไม่ตกเลยเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง นำท่านแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิศ (SANTA CLAUS OFFICE) หรือที่ทำการของซานตาคลอส ภายในตกแต่งด้วยสีสันสดใสมากมาย พร้อมทั้งให้ท่านได้พบกับลุงซานตาคลอสตัวโตในชุดคริสต์มาสสีแดงที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้ม นำท่านแวะชม ที่ทำการไปรษณีย์ซานตาคลอส (SANTA CLAUS MAIN POST OFFICE) ท่านสามารถเลือกซื้อไปรษณียบัตรหลากหลายสีสันเพื่อเขียนอวยพรครอบครัวและมิตรสหาย พร้อมทั้งฝากซานตาคลอสส่งกลับมายังประเทศไทยได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์นี้อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปในบริเวณหมู่บ้านซานตาคลอสที่ประดับประดาด้วยธีมคริสต์มาสอันสวยงามตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก ภายในหมู่บ้านซานตาคลอสแห่งนี้
  นำท่านชมเมืองโรวาเนียมี (ROVANIEMI) ดินแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติคและได้ชื่อว่าเป็น “The Official Hometown of Santa Claus” แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ประจำเมืองโรวาเนียมี (ROVANIEMI CHURCH) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
  พักที่ SCANDIC CITY ROVANIEMI HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
   
 • โรวาเนียมิ - SNOW MOBILE - อุทยานสัตว์ป่ารานัว - เคมิ
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  Activities นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์อันน่าประทับใจในการขับขี่สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE) พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัย จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี มีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า 
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานสัตว์ป่ารานัว (RANUA WILDLIFE PARK) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ชมสวนกลางแจ้งที่กว้างขวางที่รวบรวมสัตว์ขั้วโลกเหนือประมาณ 50 สายพันธุ์กว่า 200 ตัว ชมสายพันธุ์สัตว์ที่น่าหลงใหล เช่น หมีขั้วโลก วูล์ฟเวอรีน และนกฮูกสีเทา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเคมิ (KEMI) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ริมอ่าวน้ำลึกบอธเนีย (Gulf of Bothnia) บริเวณทางตอนเหนือของทะเลบอลติก (Baltic Sea) มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 22,000 คน แต่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่มีความสำคัญของแลปแลนด์ เนื่องจากเป็นที่ประจำการของเรือตัดน้ำแข็งและมีการจัดเทศกาลปราสาทในทุกๆ ปี นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของเหมืองแร่โครเมี่ยมแห่งเดียวในทวีปยุโรปอีกด้วย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
  พักที่ SCANDIC KEMI HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • เคมิ - SAMPO ICEBREAKER - สนามบินเคมิ - เฮลซิงกิ
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  Activities นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (SAMPO ICEBREAKER) ที่โด่งดังที่สุดในโลก หลังจากปลดประจำการแล้ว มีการนำมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความหฤหรรษ์กับประสบการณ์ใหม่ๆ จากเรือทลายน้ำแข็งที่บดทลายมากว่า 30 ปีในเขตอาร์กติก ในอดีตเป็นเรือตัดน้ำแข็งของรัฐบาลฟินแลนด์ ซึ่งใช้ล่องในอ่าวบอทเนีย มีน้ำหนักถึง 3,500 ตัน สร้างขึ้นในปี 1961 การล่องเรือแซมโป้ จะให้ความรู้สึกที่น่าตื่นเต้นที่สุดในช่วงเวลาที่น่าจดจำของธรรมชาติในอาร์กติก ในขณะที่เรือขนาดใหญ่แบ่งน้ำแข็งออกเป็นสองฝั่ง พร้อมกับชื่นชมความงามของทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ ประกอบกับท้องฟ้า ดวงอาทิตย์ที่สะท้อนกระทบปุยหิมะที่ปกคลุมเป็นสีขาวบริสุทธิ์ เรือตัดน้ำแข็งนี้จะเจาะน้ำแข็งที่หนากว่า 1 เมตร เพื่อสร้างอ่างอาบน้ำที่หนาวจับขั้วหัวใจให้นักท่องเที่ยวลองท้าทายลงไปนอนลอยคอในน้ำแข็งแบบเย็นสุดขั้ว สัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่น่าตื่นตาตื่นใจกับการลอยตัวในทะเลน้ำแข็ง ด้วยชุดความร้อนพิเศษ (Warm Impermeable Survival Suits) 
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเคมิ เพื่อเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์
  15.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 514
  สำหรับพีเรียด 13-21 ก.พ. 63  ขาไปกรุงเฮลซิงกิเที่ยวบินจะเปลี่ยนไฟล์ทเป็น AY 631 โดยจะออกจากเคมิเวลา 20.55 น. บินถึงเฮลซิงกิเวลา 22.25 น.
  พีเรียดที่ไฟล์ทเปลี่ยนเวลาบินโปรแกรมท่องเที่ยวจะยังเที่ยวครบคงเดิม ทางทัวร์จะสลับโปรแกรมท่องเที่ยวตามความเหมาะสมของเวลาตามไฟล์ทบินเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
  น้ำหนักกระเป๋าสายการบินภายใน 1 ใบ ไม่เกิน 23 กก. โดยท่านต้องคำนวณน้ำหนักกระเป๋าสำหรับการเดินทาง หากเกินทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าน้ำหนักเพิ่มเติม 
  17.30 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์เจ้าของนาม “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” นครลูกครึ่งที่มีประชากรกว่าสี่แสนคนที่นี่มีทั้งชาวฟินน์ และสวีดิช เนื่องจากฟินแลนด์เคยอยู่ในอารักขาของสวีเดนในอดีต ต่อมาในสมัยพระเจ้าชาร์ของรัสเซีย ได้ทรงขยายอำนาจเข้ามาในฟินแลนด์ และได้ย้ายเมืองหลวงมาตั้งอยู่ที่เฮลซิงกินับแต่นั้นมา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SOKOS HOTEL FLAMINGO 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
   
 • เฮลซิงกิ - ปอร์วู - ย่านเมืองเก่า - เฮลซิงกิ - อิสระช้อปปิ้ง
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์วู (PORVOO) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 น.) เมืองเล็กที่เต็มไปด้วยความสุข ความงามล้ำค่าของบรรยากาศเมืองเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีสมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของฟินแลนด์ ทัศนียภาพของป่าไม้เขียวขจีที่ชาวฟินน์ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในการรักษาพื้นที่ป่า และอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเป็นอันดับต้นๆ ของโลกเมืองปอร์โวสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1346 ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าเมื่อสมัยศตวรรษที่ 13 นำท่าน ชมเมืองบริเวณเขตเมืองเก่า (THE OLD TOWN) ซึ่งยังมีกลิ่นอายของชุมชนแบบพื้นบ้าน บ้านไม้หลากสีสวยงามที่ปลูกเรียงรายริมแม่น้ำเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่น่าหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดูคล้ายบ้านตุ๊กตา ชาวฟินน์มักจะแวะเยี่ยมชมบ้านของ เจ. แอล. รูเนอเบิร์ก (J.L. Runeberg) ศิลปินคนสำคัญผู้แต่งเพลงชาติฟินแลนด์ แวะชมโบสถ์ใหญ่ในเมือง (PORVOON TUOMIOKIRKKO) เป็นลูเทอรันที่เก่าแก่ที่สุด ชาวเมืองเชื่อกันว่าแม่พระที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นัก ขออะไรก็จะได้อย่างนั้น โดยเฉพาะเรื่องความรักถนนคนเดินในเขตเมืองเก่าเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีทั้งร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟเก๋ๆ ร้านขนมพื้นบ้านต้นตำรับของเมืองนี้อบอุ่นใจไปด้วยรอยยิ้มของชาวเมืองที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างน่าประทับใจ 
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เฮลซิงกิ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย ห้างสรรพสินค้าฟอรั่ม (FORUM SHOPPING CENTER) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองเฮลซิงกิ ซึ่งมีร้านค้ากว่า 120 ร้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SOKOS HOTEL FLAMINGO 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • เฮลซิงกิ - ROCK CHURCH - สนามบินเฮลซิงกิ
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ใจกลางนครเฮลซิงกิ (HELSINKI) จากนั้นพาชมจัตุรัสรัฐสภา (SENATE SQUARE) เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน ถ่ายรูปมหาวิหารเฮลซิงกิ (HELSINKI CATHEDRAL) ซึ่งในอดีตเรียกว่าโบสถ์นิโคลัส เป็นมหาวิหารสีขาวบริสุทธิ์สวยงาม ตั้งเด่นตระหง่านอยู่จนเรียกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กของเฮลซิงกิก็ว่าได้ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันอย่างเป็นจำนวนมาก นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารอุสเปนสกี้ (USPENSKI CHURCH) เป็นมหาวิหารของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ สำหรับมหาวิหารแห่งนี้ถือว่าเป็นเครื่องแสดงถึงความสัมพันธ์ของฟินแลนด์กับรัสเซีย ที่เคยปกครองฟินแลนด์อยู่ถึง 108 ปี จากนั้นนำท่านเข้าชมโบสถ์เทมเปลิโอคิโอ (TEMPPELIAUKIO CHURCH) หรือที่รู้จักกันในนาม "โบสถ์หิน" (ROCK CHURCH) โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโม ในปี ค.ศ. 1969 เป็นโบสถ์แบบรูเธอรันที่สร้างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่มีการตกแต่งแบบทันสมัย และมีความเชื่อว่าหากใครก็ตามมาจุดเทียนอธิษฐานเรื่องเกี่ยวกับความรักในโบสถ์นี้ก็จะสมหวังในสิ่งที่อธิษฐานทุกประการ จึงทำให้มีผู้คนจำนวนมากเดินทางมาจัดพิธีแต่งงานที่นี่ เพราะว่ากันว่าคู่รักที่มาจัดพิธีแต่งงานที่โบสถ์แห่งนี้จะครองรักกันยืนยาว
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ เพื่อทำการเช็คอิน และทำคืนภาษี (TAX REFUND)
  16.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 141 บินตรงจากเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ สู่กรุงเทพฯ
 • กรุงเทพฯ
  07.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class) ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (BKK-HEL/HEL-BKK) และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ชั้นประหยัด (Economy Class) (HEL-IVL/KEM-HEL) สายการบินฟินน์แอร์ Finnair (AY) 

 • ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง

 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก. ต่อ 1 ใบ และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก. ต่อ 1 ใบ ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ำหนักกระเป๋าการสะสมไมล์หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ

 • ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)

 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย

 • ทิปสำหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 

 • ค่าวีซ่าเชงเก้น

 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท 

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 23 กิโลกรัม/ท่าน

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์-โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, มินิบาร์และซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร/ท่าน/วัน รวมทั้งทริป 9 วัน 27 ยูโร/ท่าน

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

 • ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

 • เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)

 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)