ทัวร์โครเอเชีย มหาวิหารซาเกร็บ นั่งกระเช้าชมวิวสวยที่สุดเมืองดูบรอฟนิค

ทัวร์โครเอเชีย มหาวิหารซาเกร็บ นั่งกระเช้าชมวิวสวยที่สุดเมืองดูบรอฟนิค

ทัวร์โครเอเชีย มหาวิหารซาเกร็บ นั่งกระเช้าชมวิวสวยที่สุดเมืองดูบรอฟนิค

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา เที่ยวอิสระ อุทยานแห่งชาติ กระเช้าลอยฟ้า
รายละเอียด

ทัวร์โครเอเชีย มหาวิหารซาเกร็บ นั่งกระเช้าชมวิวสวยที่สุดเมืองดูบรอฟนิค 8 วัน 5 คืน เดินทางด้วยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เมืองซาเกร็บ โบสถ์เซนต์มาร์ค อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ เมืองซาดาร์ เมืองซีบีนิค อาสนวิหารเซนต์เจมส์ เมืองโทรเกียร์ เมืองสปลิท พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน เมืองดูบรอฟนิค


รหัสทัวร์ : TATHR6366
 ซาเกร็บ, โครเอเชีย
สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
ราคาเริ่มต้น
USD 1,576
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี -
สนามบินซาเกร็บ - เมืองซาเกร็บ – Church of St. Mark - Cathedral of Zagreb - Stone Gate - Ban Jelacic Square - Designer Outlet Croatia - เมืองซาเกร็บ Hotel Rebro accommodation or equivalent
เมืองซาเกร็บ – Plitvice Lakes National Park - เมืองซาดาร์ Hotel Zadar or equivalent
เมืองซาดาร์ - Kopnena Vrata - St. Donatus Church - Sea Organ – Greeting to the Sun - เมืองซิบีนิค Cathedral of St.James Hotel Panorama or equivalent
เมืองซิบีนิค - เมืองโทรเกียร์ - Cathedral of St.Lawrence - เมืองสปลิท - Diocletian’s Palace - Cathedral of Saint Domnius – People’s Square - เมืองดูบรอฟนิค Hotel Lero or equivalent
เมืองดูบรอฟนิค - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิว - Rector's Palace - Sponza Palace - Orlando Column – Bell Tower - Dubrovnik Cathedral - Walls of Dubrovnik Hotel Lero or equivalent
เมืองดูบรอฟนิค – อิสระตามอัธยาศัย (เต็มวัน) - สนามบินดูบรอฟนิค -
สนามบินอิสตันบูล – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ -
ตารางการเดินทาง
 • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
  20.30 น. ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน Turkish Airlines (TK) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
  23.30 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดย Turkish Airlines (TK) เที่ยวบินที่ TK 69
 • สนามบินซาเกร็บ - เมืองซาเกร็บ – Church of St. Mark - Cathedral of Zagreb - Stone Gate - Ban Jelacic Square - Designer Outlet Croatia - เมืองซาเกร็บ
  06.25 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง เวลาท้องถิ่นประเทศตุรกีช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง
  08.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดย Turkish Airlines (TK) เที่ยวบิน TK 1053 
  08.15 น. เดินทางถึง สนามบินซาเกร็บ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว เวลาท้องถิ่นประเทศโครเอเชียช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชั่วโมง นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาเกร็บ (Zagreb) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ระยะทาง 15 กิโลเมตร จากนั้น นำทุกท่านเก็บภาพ ณ โบสถ์เซนต์มาร์ค (St. Mark's Church) มีหลังคาอันน่าทึ่งที่มุงด้วยกระเบื้องเป็นลายตาราง ชมพิธีเปลี่ยนเวรยาม และดูรูปปั้นที่เป็นผลลงานของศิลปินเลื่องชื่อ Ivan Metrovic เก็บภาพความประทับใจกันต่อที่ มหาวิหารซาเกร็บ (Cathedral of Zagreb) หรือ อาสนวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ ตั้งอยู่บน Kaptol Square มีอายุกว่า 800 ปี และนำท่านถ่ายภาพกับ ประตูเมืองเก่า (Stone Gate) Porta di Pietra (Kamenita vrata) อิสระให้ทุกท่าน ณ จัตุรัสเจลาซิค (Ban Jelacic Square) ที่มีรูปปั้นของนายพล “บาน โจซิฟ เจลาซิค” เป็นวีระบุรุษของประเทศที่นำทหารชาวโครแอตต่อต้านฮังการีในสมัยต้นศตวรรษที่ 19 โดยมีอนุสาวรีย์ของท่านในท่าขี่ม้าศึกอยู่ที่จัตุรัสแห่งนี้ 
  กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  หลังจากนั้น นำท่านช้อปปิ้งที่ Designer Outlet Croatia ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ระยะทาง 16 กิโลเมตร แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองซาแกรบ 
  ค่ำ อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่
  ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางกลับไปที่ เมืองซาเกร็บ (Zagreb) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ระยะทาง 16 กิโลเมตร
  นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Rebro หรือเทียบเท่า (เมืองซาเกร็บ)
   
 • เมืองซาเกร็บ – Plitvice Lakes National Park - เมืองซาดาร์
  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นำทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะทาง 135 กิโลเมตร ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปตะวันออก และได้ขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกโดยองค์กร UNESCO เมื่อปี 1979 มอบอิสระให้ท่านได้เข้าชมอุทยานอย่างเต็มที่ (รวมบัตรเข้าชมแล้ว) 
  กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  หลังจากนั้น นำคณะท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะทาง 141 กิโลเมตร เมืองเก่าแก่เล็กๆ ชายฝั่งทะเลเอเดรียติค ทางตะวันตกของโครเอเชีย มีผลงานศิลปะซึ่งเป็นแลนด์มาร์กแห่งสำคัญของเมืองเป็น “เครื่องดนตรี” ที่ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ แต่ได้พลังจากธรรมชาติช่วยบรรเลงท่วงทำนองสุดมหัศจรรย์ออกมา “ออร์แกนทะเล” หรือที่ชาวโครเอเชียเรียกกันว่า “Morske Orgulje” เป็นผลงานการออกแบบของ Nikola Baic สถาปนิกชาวซาดาร์ท้องถิ่น ที่ได้รับมอบหมายโจทย์จากเทศบาลเมือง ให้สร้างผลงานสถาปัตยกรรมเพื่อให้เป็นสีสัน และจุดจดจำแห่งใหม่ของเมือง แทนที่โบราณสถานอันทรงคุณค่ามากมาย ที่ถูกทำลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจนเหลือเพียงซาก 
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
  นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Zadar หรือเทียบเท่า 
 • เมืองซาดาร์ - Kopnena Vrata - St. Donatus Church - Sea Organ – Greeting to the Sun - เมืองซิบีนิค Cathedral of St.James
  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนั้น นำท่านถ่ายภาพ ณ ประตูเมือง (Kopnena Vrata) ซึ่งได้บูรณะขึ้นใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 16 นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ (St. Lawrence Cathedral) จุดเด่นของมหาวิหาร คือ ประตูทางเข้าที่แกะสลักเป็นเรื่องราวต่างๆ อย่างวิจิตรตระการตา นำคณะท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ โบสถ์ เซนต์ โดแนท (St. Donatus Church) นำทุกท่านเก็บภาพความประทับใจกันต่อที่ Sea Organ สถาปัตยกรรมก่อสร้างเครื่องดนตรีที่อาศัยเกลียวคลื่นที่ซัดเข้ากระทบกับบันไดหินอ่อนและท่อใต้ขั้นบันได นำท่านชม Greeting to the Sun คือ ศิลปะที่ถูกติดตั้งอย่างถาวร พิกัดริมแม่น้ำของท่าเรือ Zadar ในประเทศโครเอเชีย 
  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองซิบีนิค (Sibenik) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ระยะทาง 88 กิโลเมตร เป็นหนึ่งในเมืองท่าสำคัญตั้งอยู่ตอนกลางของแคว้นดัลมาเชีย บริเวณปากแม่น้ำดรักคา หลังจากนั้น นำท่านเก็บภาพ ณ อาสนวิหารเซนต์เจมส์ (Cathedral of St.James) สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1431-1535 เพื่ออุทิศแด่ เซนต์เจมส์ หรือ ที่รู้จักกันในนาม นักบุญยากอบ (Jacob) 
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
  นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Panorama หรือเทียบเท่า (เมืองซิบินค)
 • เมืองซิบีนิค - เมืองโทรเกียร์ - Cathedral of St.Lawrence - เมืองสปลิท - Diocletian’s Palace - Cathedral of Saint Domnius – People’s Square - เมืองดูบรอฟนิค
  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นำคณะท่านออกเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ระยะทาง 48 กิโลเมตร เมืองเล็กแห่งนี้มีอายุยาวนานกว่า 2,500 ปี นำทุกท่านเก็บภาพ ณ มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ (Cathedral of St.Lawrence) ที่สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 12 ในรูปแบบของศิลปะแบบโรมันเนสก์ จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อไปที่ เมืองสปลิท (Split) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ระยะทาง 28 กิโลเมตร เมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากซาเกรบ ซึ่งอยู่ในแคว้นดัลเมเชีย 
  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านถ่ายภาพ ณ พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (Diocletian’s Palace) โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 นำทุกท่านเก็บภาพความประทับใจกันต่อที่ มหาวิหารเซนต์ดอมนิอุส (Cathedral of Saint Domnius) ได้มีการก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ 7 ถือว่าเป็น โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ที่ยังคงอนุรักษ์โครงสร้างเดิมไว้ ในอดีตนั้น โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นสุสานของจักรพรรดิ์ ดิโอคลีเชียน ส่วนของชั้นล่างด้านหน้าโบสถ์ จะเจอกับตัวสฟิงซ์สีดำ ตั้งตระหง่านอยู่ โดย สฟิงซ์ พวกนี้ ได้มีการนำมาจากประเทศ อียิปต์ จำนวน 12 ตัว แต่ปัจจุบันหลงเหลือให้เห็นอยู่เพียงแค่ 3 ตัว เท่านั้น นำท่านเยี่ยมชมย่าน People’s Square ซึ่งมีบรรยากาศคึกคักจอแจไปด้วยผู้คน และนักท่องเที่ยว สีสันของร้านค้า และบ้านเรือนดูแล้วสบายตา ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที ระยะทาง 232 กิโลเมตร ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป สมญานาม ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก ด้วยความลงตัวของสถาปัตยกรรมและผังเมืองที่เป็นระเบียบ เป็นเมืองที่มีอำนาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และมีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้า จึงได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้โดดเด่น ด้วยการตกแต่งพระราชวัง สร้างโบสถ์ วิหาร จัตุรัส น้ำพุ และบ้านเรือนต่างๆ และได้รับการบูรณะและปรับเปลี่ยนอย่างงดงามตามยุคสมัย
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
  นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Lero หรือเทียบเท่า (เมืองดูบรอฟนิค)
 • เมืองดูบรอฟนิค - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิว - Rector's Palace - Sponza Palace - Orlando Column – Bell Tower - Dubrovnik Cathedral - Walls of Dubrovnik
  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นำท่านชมวิวเมืองมุมสูงโดยการ นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิว สู่ SRD HILL ที่ความสูง 400 เมตร จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิค ท่านจะได้ถ่ายรูปเมืองเก่าดูบรอฟนิคจากมุมสูง สามารถชมเมืองได้แบบ 360 องศา ภูมิทัศน์ที่รายล้อมด้วยน้ำทะเลสีฟ้าใสดุจราวแสงสะท้อนของคริสตอลโอบล้อมเมืองเก่าไว้ ด้วยความสวยงามของบ้านเรือนสีขาว มุงด้วยหลังคาสีส้ม อันเป็นภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองดูบรอฟนิคที่พลาดไม่ได้ (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า หากสนใจติดต่อได้ที่หัวหน้าทัวร์)
  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้น นำท่านเดินชมเสน่ห์ของเขตเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979ชมทัศนียภาพของตัวเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรล้อมรอบ ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ความโด่งดังเทียบได้กับแกรนด์แคนย่อนหรือแกรนด์คาแนลแห่งเวนิส 
  นำท่านถ่ายรูปด้านนอก พระราชวังเรคเตอร์ (Rector's Palace) ตึกประตูโค้งมีเสาแกะสลักสวยงามเรียงต่อกันเป็นแนว ที่นี่เคยเป็นตึกว่าการของสาธารณรัฐดูบรอฟนิก ตัวตึกเป็นศิลปะผสมโกธิก เรอเนสซองส์ และบาร็อค ตัวตึกเคยถูกระเบิดพังทลายถึงสองครั้ง แต่ก็ได้สร้างและซ่อมขึ้นมาใหม่ ปัจจุบันเรกเตอร์ พาเลซ เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงการสร้างเมืองตั้งแต่ครั้งแรก และใช้เป็นสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ต
  นำคณะเก็บภาพด้านนอกเป็นที่ระลึกกับ สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สร้างขึ้นโดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส์ ในสมัยศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันได้ใช้เป็นที่จัดเก็บเอกสาร และสำนักงานส่วนราชการ 
  หลังจากนั้น นำท่านเก็บภาพต่อกันที่จัตุรัสกลางเมือง เป็นแหล่งทำกิจกรรมต่างๆ ของเมืองในอดีต มี เสาหินอัศวิน (Orlando Column) หอนาฬิกา (Bell Tower) ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444
  นำท่านถ่ายภาพ Dubrovnik Cathedral หนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ที่สะสมโบราณวัตถุของพ่อค้าวาณิชที่ได้ทำการค้าขายกับชาวเวนิชในอดีต
  อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพกับ Walls of Dubrovnik เป็นกำแพงหินป้องกันรอบเมือง ในภาคใต้ของโครเอเชีย กำแพงระยะทางประมาณ 1,940 เมตร (6,360 ฟุต) ยาวล้อมรอบเมืองเก่าท และมีความสูงประมาณ 25 เมตร (82 ฟุต) ส่วนใหญ่ของกำแพง และป้อมปราการที่มีอยู่เดิมถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 และ 15 แต่ยังคงขยายต่อเนื่องจนถึงศตวรรษที่ 17 โครงสร้างที่ซับซ้อนซึ่งใหญ่ที่สุด สมบูรณ์ที่สุดในยุโรปได้รับการปกป้อง และให้ความปลอดภัยกับสาธารณรัฐที่มีอารยธรรม และมีความซับซ้อนที่รุ่งเรืองในความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรืองเป็นเวลาห้าศตวรรษ 
  ค่ำ อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมเมืองดูบรอฟนิคอย่างเต็มที่
  นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Lero หรือเทียบเท่า (เมืองดูบรอฟนิค)
 • เมืองดูบรอฟนิค – อิสระตามอัธยาศัย (เต็มวัน) - สนามบินดูบรอฟนิค
  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย อาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ไม่รวมอยู่ในรายการ ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินดูบรอฟนิค ใช้เวลาบินประมาณ 30 นาที ระยะทาง 25 กิโลเมตร
  20.30 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดย Turkish Airlines (TK) เที่ยวบินที่ TK 440
   
 • สนามบินอิสตันบูล – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
  00.25 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล เพื่อเปลี่ยนเครื่อง
  01.50 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย Turkish Airlines (TK) เที่ยวบินที่ TK 68
  15.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (แบบหมู่คณะ) ตามที่ระบุในรายการ

 • น้ำหนักกระเป๋าที่สามารถโหลดใต้ท้องเครื่องได้ 23 กิโลกรัม (ท่านละ 1 ชิ้น) และถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม

 • โรงแรมที่พัก ระดับ 3 ดาว ตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า (พัก 2 - 3 ท่าน/ห้อง)

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

 • อาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ 

 • พาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ

 • ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโครเอเชีย 5,700 บาทชำระพร้อมเงินมัดจำ

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

 • ค่าปรับ สำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด

 • ค่าแปลเอกสารในการยื่นวีซ่า

 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า 

 • ทิปคนขับรถ, ทิปไกด์ท้องถิ่น, ทิปหัวหน้าทัวร์ และทิปร้านอาหารทุกร้าน ท่านละ 70 ยูโร (ชำระกับเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบิน ณ วันเดินทาง)

 
เงื่อนไขการยกเลิก
 • การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัท ก่อนการเดินทาง 30 วัน ทำการ (ไม่นับวันปิดทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทางบริษัทจะคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน ทำการ (ไม่นับวันปิดทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทางบริษัทจะคืน 50 % ของค่าทัวร์

 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน ทำการ (ไม่นับวันปิดทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

หมายเหตุ
 • รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจำตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง)  

 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าเพื่อไปทำงาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว 

 • ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ  สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม 

 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ

 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง