ทัวร์โครเอเชีย อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ นอน 4 ดาว โปรโมชั่นสิ้นปี

ทัวร์โครเอเชีย อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ นอน 4 ดาว โปรโมชั่นสิ้นปี

ทัวร์โครเอเชีย อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ นอน 4 ดาว โปรโมชั่นสิ้นปี

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา อุทยานแห่งชาติ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พักโรงแรม 4 ดาว รวมทิปไกด์ท้องถิ่น ทะเลสาบ กระเช้าลอยฟ้า
รายละเอียด

ทัวร์โครเอเชีย อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ นอน 4 ดาว โปรโมชั่นสิ้นปี 10 วัน 7 คืน เดินทางด้วยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ กรุงซาเกร็บ เมืองโอพาเทีย เมืองรัสต็อคเก้ ทะเลสาบพลิตวิเซ่ เมืองซาดาร์ เมืองซีเบนิค เมืองสปริท เมืองดูโบรฟนิก นั่งกระเช้าสู่วิหารฟรานซิส เมืองโคทอร์(มอนเตเนโกร)


รหัสทัวร์ : TATHR6160
 ซาเกร็บ, โครเอเชีย
สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์
ราคาเริ่มต้น
USD 2,810
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
สนามบินสุวรรณภูมิ -
สนามบินเวียนนา – กรุงซาเกร็บ – โรงละครแห่งชาติ – อาคารรัฐสภา – มหาวิหารเซนต์สเตฟาน – กำแพงหินโบราณ – โบสถ์เซนต์มาร์ค Hotel Aristos Zagre 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
กรุงซาเกร็บ – เมืองโอพาเทีย – Maiden with the Seagull –โบสถ์เซนต์ จาคอป – วิลล่า แองจิโอลิน่า Grand Hotel Adriatic 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เมืองโอพาเทีย – เมืองรัสต็อคเก้ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ทะเลสาบพลิตวิเซ่ Ethno Houses Plitvica Selo 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เมืองพลิตวิเซ่ – เมืองซาดาร์ - โบสถ์เซนต์โดแนท – ประตูเมืองโบราณ - Sea Organ Hotel Kolovare 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เมืองซาดาร์ - เมืองซีเบนิค – มหาวิหารเซนต์จาค๊อบ – เมืองสปริท – พระราชวังดิโอเคลเธี่ยน – วิหารจูปิเตอร์ – จัตุรัสประชาชน Jupiter Luxury Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เมืองสปริท – เมืองดูโบรฟนิก – Pile Gate – กำแพงเมืองโบราณ – น้ำพุออนฟริโอ – นั่งกระเช้า สู่วิหารฟรานซิส – หอนาฬิกา Bell Tower Hotel Neptun 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เมืองดูบรอฟนิก – เมืองโคทอร์ (มอนเตเนโกร) – เมืองบุดวา – เมืองพอดกอร์ริซ่า Ramada Hotel Podgorica 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ชมเมืองพอดกอร์ริซ่า – สนามบินพอดกอร์ริซ่า – สนามบินเวียนนา -
สนามบินสุวรรณภูมิ -
ตารางการเดินทาง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
  20.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 3 แถว G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ 16-19 เจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร
  23.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรียโดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 026
 • สนามบินเวียนนา – กรุงซาเกร็บ – โรงละครแห่งชาติ – อาคารรัฐสภา – มหาวิหารเซนต์สเตฟาน – กำแพงหินโบราณ – โบสถ์เซนต์มาร์ค
  05.35 น. เดินทางถึงสนามบินเวียนนาเพื่อแวะพักรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
  07.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินซาเกร็บ โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 681
  07.50 น. เดินทางถึงสนามบินซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วรถโค้ชรอรับ 
  นำท่านเที่ยว ชมกรุงซาเกร็บ (Zagreb) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่ง แม่น้ำซาวา (Sava River) และไหล่เขา เมดเวดนิก้า (Medvednica) เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนับพันปี ซึ่งซาเกรปเพิ่งผ่านการเฉลิมฉลองครบรอบ 900 ปี เมื่อปี ค.ศ. 1994 ที่ผ่านมา ซาเกรปมีเรื่องราวทางวัฒนธรรมและสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์มากมาย รวมถึงเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ที่สำคัญของประเทศโครเอเชีย นำท่านชมกำแพงหินโบราณ ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 ที่สร้างรายล้อมเมืองเก่าที่คงความงามอัศจรรย์ของภาพพระแม่มาเรียที่ไม่ถูกเผาทำลายเมื่อไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ.1731 จากนั้นนำท่านชมโบสถ์เซนต์มาร์ค ที่โดดเด่นด้วยหลังคาที่มีการปูกระเบื้องเป็นสีสันลวดลายตราหมากรุกแดงขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโครเอเชีย
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  บ่าย ชมย่านเมืองเก่ากรุงซาเกรป ที่ถูกจัดเป็น 2 ส่วนอย่างลงตัว คือ Lower Town & Upper Town ชมโรงละครแห่งชาติโครเอเชีย (Croatian National Theatre) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1895 สถาปัตยกรรมสไตล์นีโอบาร็อก มีลักษณะเป็นรูปตัวรูปตัวยูและรายรอบไปด้วยสวนสวยสาธารณะจนได้รับสมญานามว่า THE GREEN HOUSE SHOE ถ่ายรูปคู่กับอาคารรัฐสภา (Sabor) ที่บอกเล่าถึงความเป็นไปเป็นมาของชนชาติโครแอตที่ได้รับเอกราชจากยูโกสลาเวียเมื่อปี ค.ศ. 1991 ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์สเตฟาน (St.Stephen’s Cathedral) สถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และปัจจุบันได้บูรณปฏิสังขรณ์ในสไตล์นีโอโกธิก งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมทองอร่าม ภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค์สำคัญต่างๆ 
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
  พักค้างคืน ณ  Hotel Aristos Zagre 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • กรุงซาเกร็บ – เมืองโอพาเทีย – Maiden with the Seagull –โบสถ์เซนต์ จาคอป – วิลล่า แองจิโอลิน่า
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอพาเทีย (Opatija) (ระยะทางประมาณ 174 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) เมืองที่ตั้งอยู่ในแคว้นอิสเตรีย (Istria) ชายฝั่งทะเลเอเดรียติกทางตะวันตกของประเทศเมืองแห่งนี้มีได้รับการขนานนาม “ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก” เดิมเมืองแห่งนี้มีชื่อว่า แอบบาเซีย (ABBAZIA) เป็นภาษาอิตาลี และเคยอยู่ภายใต้การปกครองของโรมัน จากทำเลที่ตั้งและสภาพภูมิอากาศของเมืองที่เหมาะสม ประกอบกับธรรมชาติของทะเลและป่าไม้ที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ทำให้โอพาเทียมีรีสอร์ทและวิลล่าหรูหราไว้คอยบริการโดยเฉพาะขุนนางและชนชั้นสูงของออสเตรียที่นิยมเดินทางมาพักผ่อนที่เมืองแห่งนี้ โอพาเทียจึงกลายมาเป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศของยอดนิยมที่สำคัญแห่งหนึ่งของโครเอเชีย
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  นำท่านชมตัวเมืองโอพาเทีย เมืองตากอากาศริมฝั่งทะเลเอเดรียติก ถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล (Maiden With The Seagull) ที่ตั้งอยู่ริมทะเล ผลงานของศิลปินที่ชื่อ ZVONKO CAR ในปี ค.ศ. 1956 เป็นสัญลักษณ์สำคัญเมืองโอพาเทีย ซึ่งทำให้เมืองแห่งนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอีกด้วย ถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์จาคอป (Abbey Of Saint Jacob) โบสถ์สถาปัตยกรรมนีโอโรมาเนสก์ในคริสต์ศาสนานิกายเบเนดิกซ์ ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1506 นำท่านชมสวนสาธารณะ Park Angiolina ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้หลากหลายในโลก ภายในมี Villa AngiolinaI ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1844  ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนไปเป็น พิพิธภัณฑ์โครเอเชีย (Croatian Museum)  มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  พักค้างคืน ณ  Grand Hotel Adriatic 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • เมืองโอพาเทีย – เมืองรัสต็อคเก้ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ทะเลสาบพลิตวิเซ่
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองรัสต็อคเก้  (Rastoke) (ระยะทางประมาณ 155 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)เมืองเล็กๆ ที่มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวโครแอต ใกล้กับพรมแดนโครเอเชีย-บอสเนีย ทางตอนใต้ของกรุงซาเกร็บ ผ่านชมธรรมชาติและความงามของทิวทัศน์สองข้างทางที่รายล้อมด้วยป่าเขาสลับ ทุ่งหญ้า ฟาร์มเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ ให้ท่านได้ชมน้ำตกจากแม่น้ำโคราน่า นำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่  (Plitvicelakes National Park) (ระยะทางประมาณ 27 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) อุทยานแห่งนี้ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1949 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี ค.ศ. 1979 มีเนื้อที่กว่า 296.85 ตารางกิโลเมตร
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  บ่าย ชมทะเลสาบพลิตวิเซ่ (Plitvice Lake) ซึ่งตั้งอยู่ภายในอุทยานฯท่ามกลางเทือกเขา 3 แห่ง ได้แก่ Mala Kapela, Pljesevica และ Medvedak ซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำมีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้ารวมกันถึง 16 ทะเลสาบ และเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา ท่านจะได้ชมความสวยงามของทะเลสาบที่ทอดตัวยาวไปตามแนวร่องเขาและความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธรรมชาติภายในอุทยานฯแห่งนี้
  หมายเหตุ ในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 31 มีนาคม ของทุกปี ทางอุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่จะงดให้บริการเรือล่องทะเลสาบและรถไฟ Panoramic Train
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  พักค้างคืน ณ Ethno Houses Plitvica Selo 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • เมืองพลิตวิเซ่ – เมืองซาดาร์ - โบสถ์เซนต์โดแนท – ประตูเมืองโบราณ - Sea Organ
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ซาดาร์ (Zadar)  (ระยะทางประมาณ 139 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) ตั้งอยู่ในภูมิภาคดัลเมเทีย เมืองแห่งนี้มีอายุประมาณ 2,800 ปี ในอดีตเป็นเมืองท่าที่สำคัญของย่านทะเลเอเดรียติก มีบันทึกของชาวกรีกในช่วง 400 ปีก่อนคริสตกาล เขียนไว้ว่า เดิมดินแดนแถบนี้มีชาวลิเบอร์เนียอาศัยอยู่ และเป็นกลุ่มคนที่มีความชำนาญด้านการเดินเรือ และต่อต้านการเข้ามาตั้งอาณานิคมของกรีกโบราณ แต่ต่อมาก็ถูกอาณาจักรโรมันเข้ามารุกรานและปกครองได้ในช่วง 59 ปีก่อนคริสต์กาล เมืองซาร์ดาร์ อดีตเมืองหลวงเก่าของภูมิภาคดัลเมเชีย ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเก่าแก่มาตั่งแต่สมัยโรมัน
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์ โดแนท (St. Donatus Church) โบสถ์ไบเซนไทน์ที่ใหญ่ที่สุดในเขตดัลเมเทีย สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9 โดยตัวอาคารสร้างแบบหลังคาเป็นทรงกลม เพื่อใช้งานในพิธีทางศาสนา นำท่านชมประตูเมืองโบราณ Kopnenavrata และ โรมัน ฟอรั่ม (Roman Forum) ลานประชุมกลางเมืองที่ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง นับว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในฝั่งตะวันออกของทะเลเอเดรียติก จากนั้นนำท่านชม Sea Organ ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวโครเอเชียท สถาปัตยกรรมก่อสร้างนี้ออกแบบคล้ายขั้นบันไดริมทะเลซึ่งเจาะช่องให้มีรูอากาศ และเมื่อน้ำทะเลกระทบเข้ากับบันไดหินอ่อนจะเกิดการอัดอากาศเข้ากับท่อใต้บันไดและเกิดเป็นเสียงดนตรี
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  พักค้างคืน ณ Hotel Kolovare 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • เมืองซาดาร์ - เมืองซีเบนิค – มหาวิหารเซนต์จาค๊อบ – เมืองสปริท – พระราชวังดิโอเคลเธี่ยน – วิหารจูปิเตอร์ – จัตุรัสประชาชน
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองซีเบนิค (Sibenik)  (ระยะทางประมาณ 85 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางของประเทศโครเอเชีย ที่อยู่ทางฝั่งทะเลแอนเดรียติค ที่มีพื้นที่เว้าเข้ามาและมีแม่น้ำครึกค่า (Krka) ซึ่งถือว่าเป็นแม่น้ำที่สวยที่สุดในโครเอเชียไหลผ่าน และเป็นเมืองที่เป็นปากของแม่น้ำครึกค่า ด้านหลังเป็นภูเขา นำท่านชมมหาวิหารเซนต์เจมส์ (Cathredral Of St. James) อีกหนึ่งมรดกโลกของโครเอเชีย คนโครแอทใช้ชื่อของนักบุญจาค๊อบ หรือ นักบุญเจมส์ อันหมายถึง สาวก 1 ใน 12 ของพระเยซู  ซึ่งจะเรียกชื่อของโบสถ์แห่งนี้ว่า Jacob Catredral ก็ได้   โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี คศ 1402 สร้างจากหินปูนสีขาวจากเกาะบล็อก ทั้งหลังไม่มีไม้ หรือ อิฐ ปน หินปูนจากเกาะบล็อกนั้น สวยงามมากสำหรับโบสถ์แห่งนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองเก่า ที่องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นจดทะเบียนทั้งเมืองของอาคารในเมืองแห่งนี้ไว้หลายจุด เพราะเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาศิลปะแบบ กรีกโบราณ ตั่งแต่ 380 ปี ก่อนคริสตกาลเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (Split) (ระยะทางประมาณ 89 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เป็นเมืองท่องเที่ยวริมชายฝั่งทะเลและเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากกรุงซาเกรป เมืองแห่งนี้มีความเก่าแก่มาก เรียกว่าเป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญทางการค้า การท่องเที่ยว ของโครเอเชียนอกจากนี้ยังเป็นเมืองท่าติดทะเลเอเดรียติกที่ใหญ่ที่สุดของโครเอเชีย เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำสำคัญ  มีท่าเรือขนาดใหญ่ รองรับเรือสำราญท่องเที่ยวจากทุกมุมทวีป  ที่จอดเรือ Ferries ไปยังที่ต่างๆ จากนั้นนำท่านเข้าชมพระราชวังดิโอเคลเธียน (Diocletian Palace) ที่สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอเคลเธี่ยนแห่งโรมัน เมื่อราวต้นคริสต์ศตวรรษที่ 14 ที่ต้องการสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 นำท่านชม ห้องโถงกลาง ซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ นำท่านถ่ายรูปกับวิหารจูปิเตอร์ (Catacombes) ถัดไปเป็น Peristyle ลานกว้างซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม ยอดระฆังแห่งวิหาร (The Cathedral Belfry) และแท่นบูชาของเซนต์โดมินัสและเซนต์สตาซิอุส ซึ่งอยู่ภายในวิหาร ชมจัตุรัสประชาชน และ รูปปั้นของ Gregory Of Nin ผู้นำศาสนาคนสำคัญของโครเอเชีย นอกจากนั้นยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิเช่น โบสถ์แห่งเทพวีนัส วิหารดอมนิอุส มหาวิหารเซนต์ดูช ซึ่งมีหอระฆังที่สวยงามและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองสปลิทแห่งนี้อีกด้วย สปริทเป็นเมืองใหญ่ ดังนั้นจีงมีโรงแรม ร้านค้า ร้านกาแฟ น่ารัก น่านั่ง มากมาย  เดินเล่นเลียบไปตามชายฝั่ง ดูเรือสำราญ Cruise Ship เรือยอร์ช เรือเฟอร์รี่ น้อยใหญ่ แล่นเข้าแล่นออกท่าเรือ นอกจากนี้เมืองแห่งนี้ยังเป็นเมืองที่น่าเดินเล่นเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจอย่างท่สุด จนได้รับการยอมรับเป็นเมืองตากอากาศที่ดี่ที่สุดในโครเอเชีย
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
  พักค้างคืน ณ Jupiter Luxury Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • เมืองสปริท – เมืองดูโบรฟนิก – Pile Gate – กำแพงเมืองโบราณ – น้ำพุออนฟริโอ – นั่งกระเช้า สู่วิหารฟรานซิส – หอนาฬิกา Bell Tower
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  08.00 น. นำท่านเดินทางสู่  เมืองดูโบรฟนิก (Dubrovnik) (ระยะทางประมาณ 230 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.) เมืองเก่าแก่เกือบสุดปลายประเทศที่มีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก” ซึ่งท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมความสวยงามสดใสของบ้านเรือนที่มุงด้วยหลังคากระเบื้องสีแสดตามแนวชายฝั่ง ความเจริญในอดีตทำให้ดูโบรฟนิกมีอาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ว่าจะเป็น โบสถ์ วิหาร จัตุรัส น้ำพุ สถาปัตยกรรมแบบโกธิก เรอเนสซองส์ และบาร็อก ที่มีอยู่ทั่วเมือง นอกจากนั้นแล้วภูมิอากาศของเมืองที่สงบและเย็นสบายคล้ายกับบรรยากาศแบบเมดิเตอร์เรเนี่ยน ทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  นำท่านชมเขตเมืองเก่า (Dubrovnik Old Town) ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1979 ชมทัศนียภาพของตัวเมืองที่มี กำแพงเมืองโบราณ ความยาวกว่า 1,940 เมตรล้อมรอบอยู่ ซึ่งเป็นกำแพงเมืองที่มีความแข็งแรงมาก บนกำแพงมีหอคอยและป้อมปราการที่ใช้ป้องกันการรุกรานจากพวกเซิร์บและอาหรับ เดินลอดประตูเมือง Pile Gate ที่สร้างมาตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 7 มีรูปปั้นของนักบุญเซนต์เบลส นักบุญประจำเมือง เพื่อเข้าสู่ใจกลางเขตเมืองเก่า ชมน้ำพุออนฟริโอ (Onfrio Fountain) นำท่านขึ้นกระเช้า (Cable Car) เข้าชมวิหารฟรานซิส (Franciscan Monastery) วิหารเก่าแก่ของเมืองที่สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิกผสมโรมาเนสก์ที่สวยงาม ภายในมีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมสมบัติล้ำค่าทางศาสนาไว้มากมาย และมีร้านขายยาที่เก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1391  มีเวลาให้ท่านได้ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมในเมือง รวมถึงให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกกับเสาหินอัศวิน (Orlando Column) และเดินชมบริเวณหอนาฬิกา (Bell Tower) ที่มีหน้าปัดทำด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆใต้หน้าปัดจะแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน ให้ท่านได้เดินชมร้านค้ามากมายและเลือกซื้อของถูกใจตามอัธยาศัย
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  พักค้างคืน ณ Hotel Neptun 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน   
 • เมืองดูบรอฟนิก – เมืองโคทอร์ (มอนเตเนโกร) – เมืองบุดวา – เมืองพอดกอร์ริซ่า
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคทอร์ (Kotor) (ระยะทางประมาณ 93 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) เป็นเมืองชายฝั่งทะเลอาเดรียติก ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพของภูเขาที่โอบล้อมผืนน้ำเอาไว้เหมืองเช่นฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย์ นำท่านชมเมืองโคทอร์ ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลกด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม เมืองที่สร้างภายในกำแพงสูง แบ่งตัวเมืองเป็น 2 ส่วนคือ เมืองเก่า (Old Town) และเมืองใหม่ (New Town) ถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์ไทรฟอน (Cathedral of Saint Tryphon) อิสระให้ท่านเดินชมความงามภายในตัวเมืองเก่าหรือเลือกซื้อของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  นำท่านเดินทางสู่เมืองบุควา (Budva) (ระยะทางประมาณ 23 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่มีชื่อเสียงของมอนเตเนโกร สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 5 นำท่านชมความงามภายในตัวเมืองเก่า Stari Grad (Old Town) นำท่านเข้าชมโบสถ์เซนต์จอหน์ (Church of Saint John) ให้ท่านอิสระเดินเล่นถ่ายรูปและเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงพอดกอร์ริซ่า (Podgorica) (ระยะทางประมาณ 64 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกร
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  พักค้างคืน ณ Ramada Hotel Podgorica 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน    
 • ชมเมืองพอดกอร์ริซ่า – สนามบินพอดกอร์ริซ่า – สนามบินเวียนนา
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านชมเมืองพอดกอร์ริซ่า (Podgorica) ที่มีภูมิประเทศสวยงมล้อมรอบด้วยเทือกเขาและแม่น้ำ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมความเจริญและความทันสมัยของประเทศ มีสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างสมัยกลางและสมัยใหม่
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  13.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินพอดกอร์ริซ่า
  15.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเวียนนา โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 728
  16.40 น. เดินทางถึงสนามบินเวียนนาเพื่อแวะพักเปลี่ยนเที่ยวบิน
  23.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 025
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
  14.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวิสดิภาพ
   
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เส้นทางตามที่ระบุ  (ภาษีน้ำมันคิดจากอัตรา ณ วันที่  1 ม.ค. 62  หากในวันออกตั๋วมีการปรับเพิ่มทางบริษัทขอเรียกเก็บตามความเป็นจริง)

 • ค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2 ท่าน  (Standard Room) ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว

 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่กำหนดในโปรแกรม 

 • ค่ายานพาหนะ ที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถขับเกิน 12 ชั่วโมง/วัน)

 • ค่า COACH TAX และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ

 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว

 • ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศโครเอเชีย

 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) บางแห่ง และมัคคุเทศก์ไทย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อท่าน และกระเป๋าใบเล็กติดตัวท่านขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม

 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 • ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์

 • น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด ต่อวัน 

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งท่าน

 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าแจ้งเข้าออก กรณีคนต่างด้าว

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เครื่องดื่มและอาหารนอกรายการ,ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, มินิบาร์, ทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ

 • ค่าทิปไกด์ และหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลท่านตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย) และคนขับรถ (หากท่านพอใจในการ

 • บริการควรให้ทิปเพื่อเป็นกำลังใจ เพิ่มเติม)

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ซึ่งท่านต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน หักเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  31-44 วัน หักเงินค่ามัดจำเต็มทั้งหมด

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-30 วัน หักค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-20  วัน หักค่าใช้จ่าย  100% ของราคาทัวร์

หมายเหตุ
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย  ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน

 • หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้
  -กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
  -กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
  -กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย