ทัวร์ออสเตรเลีย เพิร์ธ ฟรีแมนเทิล ล่องเรือชมแม่น้ำสวอน ชมความงามริมแม่น้ำสวอนที่กว้างใหญ่ดั่งทะเลสาบ ชมร้านค้าภัตตาคารตกแต่งให้เข้ากับบรรยากาศท้องทะเล

ทัวร์ออสเตรเลีย เพิร์ธ ฟรีแมนเทิล ล่องเรือชมแม่น้ำสวอน ชมความงามริมแม่น้ำสวอนที่กว้างใหญ่ดั่งทะเลสาบ ชมร้านค้าภัตตาคารตกแต่งให้เข้ากับบรรยากาศท้องทะเล

ทัวร์ออสเตรเลีย เพิร์ธ ฟรีแมนเทิล ล่องเรือชมแม่น้ำสวอน ชมความงามริมแม่น้ำสวอน

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา เที่ยวอิสระ ล่องเรือ
รายละเอียด

ทัวร์ออสเตรเลีย เพิร์ธ ฟรีแมนเทิล 5 วัน 2 คืน ชมเมืองเพิร์ธ ล่องเรือแม่น้ำสวอน ช้อปปิ้งจุใจที่วอเตอร์ทาวน์เอ๊าท์เลท พิเศษล่องเรือชมแมวน้ำและชมเพนกวิ้น


รหัสทัวร์ : TATAU5845
 เวสเทิร์นออสเตรเลีย, ออสเตรเลีย
สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
วันที่เดินทาง :
06 ธ.ค. 2562 ถึง 10 ธ.ค. 2562
ราคาเริ่มต้น
USD 1,241
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ -
สิงคโปร์-เพิร์ธ-ชมเมือง-ล่องเรือแม่น้ำสวอน-ฟรีแมนเทิล-ช้อปปิ้ง the 3.5 star hotel or equivalent level
เพิร์ธ-อิสระเที่ยวเต็มวันหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 3.5 star hotel or equivalent class
เพิร์ธ-ร็อคกิ้งแฮม-ล่องเรือชมแมวน้ำ-Penguin Island-ช้อปปิ้งวอเตอร์ทาวน์เอ้าท์เลท - สนามบิน -
เพิร์ธ-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ -
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ-สิงคโปร์
  15.30 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านด้านเอกสารและกระเป๋าสัมภาระ
  18.30 น. เหิรฟ้าสู่นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย  โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ979
  21.55 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 
 • สิงคโปร์-เพิร์ธ-ชมเมือง-ล่องเรือแม่น้ำสวอน-ฟรีแมนเทิล-ช้อปปิ้ง
  00.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ225
  05.15 น. เดินทางถึง กรุงเพิร์ธ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง นำท่าน ชมเมืองเพิร์ธ เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก รัฐที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ครอบคลุมเนื้อที่ราว 1 ใน 3 ของประเทศและตั้งอยู่บนแม่น้ำสวอน แม่น้ำสายสำคัญและเป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองเพิร์ธ  ผ่านชมอาคารรัฐสภา  ศาลาว่าการประจำเมือง  สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค ซึ่งอยู่ในพื้นที่สูงกว่าตัวเมืองทำให้เป็นจุดชมวิวเมืองเพิร์ธที่ดียิ่ง ที่นี่มีพันธุ์ไม้นับพันชนิด รวมทั้งมีการจัดแปลงดอกไม้ป่าให้ชมในแบบที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุด จากนั้นถ่ายภาพกับ หอระฆังหรือเบลทาวเวอร์  ชมทัศนียภาพอันงดงามบริเวณริมอ่าว ผ่านแม่น้ำสวอนแม่น้ำสายหลักของเมืองพร้อมชมความงามของอาคารเก่าแก่ต่างๆ ก่อนนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ นำท่านล่องเรือชมแม่น้ำสวอน ชมความงามริมแม่น้ำสวอนที่กว้างใหญ่ดั่งทะเลสาบ ชมเมืองปากแม่น้ำสวอน เมืองที่สำคัญสมัยอดีตจนกระทั่งปัจจุบันท่านจะได้พบกับบ้านเรือนที่สร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมยุคเก่าแก่ ทั้งร้านอาหารและภัตตาคารถูกตกแต่งให้เข้ากับบรรยากาศท้องทะเลจนกระทั่งถึงเมือง ฟรีแมนเทิล 
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบฟิชแอนด์ชิป
  บ่าย นำท่านชม Monument Hill ซึ่งมีความสูงถึง 14 เมตร ก่อสร้างโดยดอนนี่บรู๊คสโตน ด้วยเงินงบประมาณของประชาชนเมืองฟรีแมนเทิลในปี 1928 เป็นศุนย์กลางที่เป็นเนินเขาไว้สําหรับเป็นที่ระลึกของทหารหาญ 59,330 คนที่เสียพลีชีพตนเองในสงครามโลก นําท่านชมอาคารราวนด์เฮาส์ สิ่งก่อสร้างรูปทรงกระบอกที่สร้างอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ริมฝั่งทะเล สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1831 ใช้เป็นที่คุมขังผู้ที่ทําผิดกฎหมายจากนั้นให้ท่านชมท่าเรือประมงประจำเมืองและให้ท่านเลือกซื้อสินค้าราคาถูกจำหน่ายตั้งแต่ผักและผลไม้ จนถึงของเก่าและของที่ระลึกมากมาย (ตลาดฟรีแมนเทิลเปิดศุกร์-อาทิตย์) จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นไปบนเมืองแห่งประวัติศาสตร์พร้อมถ่ายภาพกับอาคารบ้านเรือนกับสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ อาทิเช่น ดิเอสพรานาด, อ่าวประมงเดอะฟิชเชอร์แมนฮาร์เบอร์นอร์ทบริดจ์ เป็นต้น ก่อนนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเพิร์ธ
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
   

   

 • เพิร์ธ-อิสระเที่ยวเต็มวันหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
  เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
  อิสระให้ท่านเที่ยวชมเมืองเพิร์ธหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริมเต็มวันได้แก่
  1.เลือกซื้อทัวร์เที่ยวทะเลทรายพินนาเคิล Pinnacles Desert เพื่อชื่นชมกับธรรมชาติอันแปลกตาของอุทยานแห่งชาตินัมบัง Nambung National Park สนุกสนานผจญภัยกับการเดินทาง ท่ามกลางทะเลทราย นำท่านเที่ยวชมทะเลทรายพินนาเคิล ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอันแปลกตาที่สร้างสรรค์ปรุงแต่งแท่งหินปูนขนาดต่างๆ ที่เกิดจากลมพัดทรายมาถมรวมกันเป็นเวลาหลายล้านปี เดินทางสู่ Sand Dunes นั่งรถ 4 WD ท่องเนินทรายมหัศจรรย์ ซึ่งเป็นการขับรถผ่านเนินทรายสีขาวขนาดใหญ่ สนุกสนานกับการเล่น Sand Boarding ตื่นเต้นกับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามแปลกตา รวมทั้งนำท่านชมสวนสัตว์พื้นเมืองของเพิร์ธ ชมสัตว์น่ารักนานาชนิดที่เป็นสัตว์ท้องถิ่นของประเทศออสเตรเลีย อาทิ โคอาล่า  จิงโจ้  วอมแบท และอื่นๆ อีกมากมาย  ค่าทัวร์ผู้ใหญ่ท่านละ 5,000 บาท (ค่าทัวร์รวมอาหารกลางวัน)  กรุณาแจ้งสำรองที่นั่งโดยแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 15 วัน)
  2.อิสระเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย อาทิ หรือ อิสระชมเมืองเพิร์ธ เมืองศูนย์กลางธุรกิจ การคมนาคม ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ ที่มีมากมายให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้ง อาทิเช่น ห้างเมเยอร์ ดาวทาวน์ดิวตี้ฟรี เป็นต้น หรือเดินเล่นที่ London Court ที่นี่ท่านจะพบเห็นบ้านเรือนสถาปัตยกรรมสไตล์ Elizabethan  โดยตัวอาคารเป็นแบบทรงทิวดอร์ที่มีลวดลายสีสันของโลหะที่ทำด้วยมือปัจจุบันได้อนุรักษ์ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและเปิดเป็นร้านค้าขายของที่ระลึกด้วย หรือเสี่ยงโชคที่ Crown Casino Perth ได้โดยนั่งแท็กซี่จากโรงแรมไปที่ Crown Casino Perth  ที่นี่ท่านจะสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นคาสิโนทั้งรูเล็ต, สล็อต,แบล็คแจ็ก, บาคาเร็ต ฯลฯ และอีกมากมาย (สำหรับการเข้าคาสิโน กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพโดยผู้ชายต้องสวมกางเกงขายาว เสื้อเชิร์ตแขนสั้นหรือแขนยาวแบบมีปก รองเท้าหนังหุ้มส้น สำหรับผู้หญิงสวมชุดเดรสหรือนุ่งกระโปรงหรือกางเกงแบบสุภาพเสื้อเชิร์ตแขนสั้นหรือแขนยาวแบบมีปกและสวมรองเท้าหุ้มส้น  หมายเหตุ ตามกฎหมายของออสเตรเลียเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถเข้าคาสิโนได้) 
  เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวและเลือกซื้อสินค้า อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พักระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 • เพิร์ธ-ร็อคกิ้งแฮม-ล่องเรือชมแมวน้ำ-Penguin Island-ช้อปปิ้งวอเตอร์ทาวน์เอ้าท์เลท - สนามบิน
  เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร็อคกิ้งแฮม เพื่อนำท่านล่องเรือสู่เกาะเพนกวิน (Penguin Island) เกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยาน Shoalwater Islands Marine Park ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำใต้ท้องทะเลรวมทั้งปลาโลมา ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของสัตว์นานาชนิดอาทิ แมวน้ำ, นกเพนลิแกน, นกเหยี่ยวกินปลา, หรือนกเล็กๆ ที่หากินอยู่ในบริเวณนี้มากกว่า 50 ชนิด หรือหากในวันที่อากาศดีท่านอาจจะได้พบกับปลาโลมาว่ายน้ำอยู่ใกล้ๆ จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมนกเพนกวิ้น ที่ศูนย์อนุรักษ์เพนกวินบนเกาะแห่งนี้ซึ่งใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียตะวันตก ให้ท่านชมความน่ารักของเพนกวิ้นตัวเล็กตัวน้อยตามอัธยาศัย (เดือนมิถุนายน-กลางเดือนกันยายน เป็นฤดูผสมพันธุ์ ดังนั้นศูนย์อนุรักษ์เพนกวิ้นงดเข้าชมชั่วคราว) 
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก
  บ่าย นำท่านช้อปปิ้งได้ที่วอเตอร์ทาวน์แบรนด์เอาท์เล็ท  แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของเพิร์ธ ที่มีสินค้าหลากหลายาแบรนด์ให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างจุใจ อาทิ Adidas, Fossil, Nine West, Billabong, Quicksilver, Esprit, Oakley เป็นต้น ( วันธรรมดาเปิด 09.00-17.30 น. / เสาร์และอาทิตย์เปิด 09.00-17.00 น. ) (เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปปิ้ง อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย)
  จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน  
 • เพิร์ธ-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ
  01.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ216
  06.35 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
  09.35 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ972
  11.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ....
   

   

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เพิร์ธ// เพิร์ธ-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด

 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)

 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่  25 มี.ค. 2562 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน  

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ

 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลียและค่าบริการ ชำระพร้อมค่าทัวร์ท่านละ 5,300 บาท

 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ที่จะต้องชำระเพิ่มพร้อมค่าทัวร์ ท่านละ 900 บาท

 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม

 • ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่างทัวร์),ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก

 • ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ

 • ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุ สามารถติดต่อได้จากบริษัทประกันภัยต่าง ๆ 

เงื่อนไขการยกเลิก
 • หากมีการยกเลิกมากกว่า 60 วันทำการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินมัดจำค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน (เงื่อนไขตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ) และหากมีการดำเนินการในการยื่นวีซ่าแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าท่านละ 5,300 บาท

 • หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำค่าทัวร์

 • หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 21 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

 • หากผู้โดยสารท่านใดยื่นวีซ่าแล้วและไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 20,000.- บาท และค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าท่านละ 5,300 บาท

 • หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำ กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ
 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 • กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้ 

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุทำให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกำหนดการเดินทางของรายการทัวร์ 

 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน

 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน

 • ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม

 • กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

 • การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว 

 • หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์