ทัวร์ดูไบ ชมงานเวิล์ดเอ็กซ์โป เฟอร์รารี่เวิล์ด ดูไบมอลล์ โปรโมชั่นปีละครั้ง

ทัวร์ดูไบ ชมงานเวิล์ดเอ็กซ์โป เฟอร์รารี่เวิล์ด ดูไบมอลล์ โปรโมชั่นปีละครั้ง

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา กลับถึงเช้า
รายละเอียด

ทัวร์ดูไบ ชมงานเวิล์ดเอ็กซ์โป เฟอร์รารี่เวิล์ด ดูไบมอลล์ โปรโมชั่นปีละครั้ง 6 วัน 4 คืน เดินทางด้วยสายการบินเอมิเรตส์ ชมงานมหกรรมนานาชาติ 2 วันเต็ม ดูไบ อาบูดาบี Grand Mosque ตะลุยทะเลทราย พิเศษเมนูกุ้งล็อบสเตอร์


รหัสทัวร์ : TATAE6597
 ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์
วันที่เดินทาง :
13 พ.ย. 2565 ถึง 18 พ.ย. 2565
ราคาเริ่มต้น
USD 1,175
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพฯ–ดูไบ-แวะถ่ายรูป DUBAI FRAME-MIRACLE GARDEN HOLIDAY INN EXPRESS accommodation or equivalent.
ดูไบ-อาบูดาบี - GRAND MOSQUE - FERRARI WORLD – CENTRAL MARKET HOLIDAY INN EXPRESS accommodation or equivalent.
ดูไบ – WORLD EXPO 2020 HOLIDAY INN EXPRESS accommodation or equivalent.
ดูไบ- WORLD EXPO 2020 -ทัวร์ทะเลทราย (4WD) HOLIDAY INN EXPRESS accommodation or equivalent.
ดูไบ- JUMEIRAH BEACH-บุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB- Madinat Jumeirah Souk- นั่งรถ Monorail-THE PLAM ตึก BURJ KHALIFA -DUBAI MALL น้ำพุเต้นระบำ -
กรุงเทพฯ -
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ–ดูไบ-แวะถ่ายรูป DUBAI FRAME-MIRACLE GARDEN
  06.30 น.คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผู้โดยสารขาออก ประตูที่ 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรสต์ EK สายการบินชั้นนำหรูหราระดับโลก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ
  09.30 น.เหินฟ้าสู่ ดูไบ โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบินที่ EK375 AIRBUS A380 (บริการอาหารบนเครื่อง ใช้เวลาบิน 6.30 ชั่วโมง)
  13.15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดูไบเมื่อเสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยนำทุกท่านเดินทางสู่เมืองดูไบ
  นำท่านขึ้นตึก DUBAI FRAME” ซึ่งมีขนาดสูง 150 เมตร เชื่อมด้วยสะพานยาว 93 เมตร เริ่มการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2013 ภายในหอชมวิวจะเป็นพิพิธภัณฑ์เล่าเรื่องความเป็นมาในอดีตของดูไบจนถึงปัจจุบัน โดยนำเสนอผ่านเทคโนโลยีแสงสีเสียงสามมิติและ VERTUAL REALITY โดยหอชมวิวดังกล่าวเปิดเพิ่งเริ่มเปิดเมื่อวันที่ 01 มกราคม 2561 ท่านจะเห็นวิวโดยรอบๆ ในตัวเมืองดูไบได้อย่างชัดเจน
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า 
 • ดูไบ-อาบูดาบี - GRAND MOSQUE - FERRARI WORLD – CENTRAL MARKET
  เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ นครอาบูดาบี ซึ่งห่างจากตัวเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 2 ชั่วโมง) หมายเหตุ โปรดแต่งกายสุภาพออกจากโรงแรมเพื่อเข้ามัสยิดชิคซาเญด ผู้หญิง กรุณาโพกผ้าคลุมศรีษะด้วยนะค่ะเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ห้ามใส่กางเกงเลคกิ้งหรือกางเกงรัดรูป   ผู้ชาย: เสื้อแขนยาวขายาวแต่งกายสุภาพ นำท่านชม GRAND MOSQUE หรือ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL และเป็นสุเหร่าประจำเมือง ของท่านเชคที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ ที่ท่าน สร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างรวมทั้งหมดเป็นเวลา 10 ปี สุเหร่านี้มีพรมผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟChandelier ใหญ่ที่สุดในโลก นำเข้าจากประเทศเยอรมันทำด้วยทองคำและทองแดง สามารถรองรับผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้สูงถึง 40,000 คน นอกจากนี้มัสยิดแห่งนี้เป็นสุสานหลวงที่ฝังพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี้ นำท่านแวะถ่ายรูป Ferrari World และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกที่เป็นแบรนด์เฟอร์รารี่ 
  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำทุกท่านเข้าชม CENTRAL MARKET เป็นตลาดกลางชั้นแรกของตลาดกลางแออัดไปด้วยพ่อค้าพรมนับไม่ถ้วน ที่รอต่อรองราคากับคุณ ภายในมีของให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกเสื้อ แหล่งซื้อขายพรมคุณภาพพรีเมียม 
  เดินทางกลับดูไบใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมง
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS  หรือเทียบเท่า
 • ดูไบ – WORLD EXPO 2020
  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  10.00 น. นำทุกท่านเดินทางสู่งานมหกรรมนานาชาติ (WORLD EXPO) เป็นการจัดแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของคนบนโลก ซึ่งงานจะถูกจัดขึ้น ทุกๆ 5 ปี โดยปี 2020 ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นเจ้าภาพ โดยงานจัดขึ้นที่รัฐดูไบ หรือ เมืองดูไบ เมืองในฝันของนักท่องเที่ยว 
  กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
  18.00 น. ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางกลับ 
  ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
  นำท่านเดินทางสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS  หรือเทียบเท่า 
 • ดูไบ- WORLD EXPO 2020 -ทัวร์ทะเลทราย (4WD)
  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  10.00 น. นำทุกท่านเดินทางสู่งานมหกรรมนานาชาติ (WORLD EXPO) เป็นการจัดแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของคนบนโลก ซึ่งงานจะถูกจัดขึ้น ทุกๆ 5 ปี โดยปี 2020 ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นเจ้าภาพ โดยงานจัดขึ้นที่รัฐดูไบ หรือ เมืองดูไบ เมืองในฝันของนักท่องเที่ยว 
  กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
  14.00 น. นำท่านกลับเข้าสู่โรงแรมที่พักเพื่อเตรียมตัวตะลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย
  15.00 น.-15.30 น. พร้อมกันที่ล๊อบบี๊ จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยรับท่าน ไปแคมป์ /ตะลุยทะเลทราย โดยบริการนี้จะอำนวยความสะดวกโดยการรับ-ส่งถึงโรงแรม “ ทัวร์ทะเลทราย” ท่านจะสนุกกับการนั่งรถตะลุยไปเนินทราย ตื่นเต้น พร้อมชมพระอาทิตย์ตก หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ แค้มปิ้งกลางทะเลทราย โดยภายในมีกิจกรรมต่างๆให้ทุกท่านร่วมสนุก อาทิเช่น Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนท์ลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ) SHI SHA (เครื่องสูบบารากู่ แบบฉบับของชาวอาหรับกลิ่นผลไม)  GALA BAYA ให้ท่านแต่งกายพื้นเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้ป็นที่ระลึก การขี่อูฐ ฟรี ไม่อั้นชิมชาอาหรับ, ผลไม้ตามฤดูกาล, กาแฟ, น้ำอัดลม,น้ำดื่ม  
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ แบบบาร์บีคิว ในท่ามกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย พร้อมโชว์ระบำหน้าท้อง(Belly Dance) จากสาวสวยชาวอาหรับกลางทะเลทราย 
  22.00 น. เดินทางออกจากแคมป์ กลับสู่ โรงแรมที่พัก 
  นำท่านเดินทางสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS  หรือเทียบเท่า
 • ดูไบ- JUMEIRAH BEACH-บุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB- Madinat Jumeirah Souk- นั่งรถ Monorail-THE PLAM ตึก BURJ KHALIFA -DUBAI MALL น้ำพุเต้นระบำ
  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นําท่านชมชายหาด JUMEIRAH BEACH ซึ่งเป็นชายหาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิยมของดูไบ จากนั้นนําท่านถ่ายรูปกับโรงแรม ตึกบุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว เป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบที่สวยและหรูหราที่สุดระดับโลกและมีชื่อเสียงของตะวันออกกลาง จากนั้นนำท่านสู่ เมดิแนท จูไมร่า ซุค (Madinat Jumeirah Souk) ศูนย์การค้ารูปทรงอาหรับโบราณตั้งอยู่ติดริมทะเล หรือเรียกว่า เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร์ ตั้งอยู่ในส่วนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum นำท่าน นั่งรถ Monorail เดินทางสู่โครงการเดอะปาล์ม THE PALM ซึ่งเป็นโครงการที่อลังการ สุดยอดโปรเจคส์โดยการถมทะเล ให้เป็นเกาะเทียมสร้างเป็นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ นำท่านชื่นชมความสวยงามของภูมิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ โรงแรมนี้ Palm Island เป็นโครงการมหัศจรรย์ที่คิดค้นสำหรับรองรับการอยู่อาศัยในอนาคต สร้างโดยการนำทรายมาถมทะเลเป็นเกาะเล็กๆ รวม 301 เกาะ รูปร่างหากมองจากด้านบนรูปต้นอินทผลัม (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็นเป็นรูปแผนที่โลก 
  กลางวัน พิเศษบริการอาหารกลางวัน RESLOBSTER
  นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองดูไบเพื่อขึ้นชมตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) หรือเดิมชื่อ บุรจญ์ดูไบหนึ่งในสัญลักษณ์อันสำคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อีกทั้งยังเป็นฉากเสี่ยงตายสำคัญของพระเอก “ ทอมครูซ” จากภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible 4 นำท่านช้อปปิ้ง ห้างดูไบมอลล์(Dubai Mall)เป็นศูนย์การค้าแห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบ โดยจำลองอาทิเช่น ห้าง Gallaria Lafayette ห้างชื่อดังของฝรั่งเศส ห้าง Bloomingdales อันยิ่งใหญ่จากอเมริกาเป็นศูนย์รวมแบรนด์เนมชั้นนำแนวหน้าจากทั่วทุกมุมโลก ท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีล้ำสมัยของน้ำพุเต้นระบำที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีการจัดแสดงที่บริเวณหน้าห้างดูไบมอลล์ เริ่มตั้งแต่ 17.30-24.00น.โดยการแสดงจะเริ่มทุกๆ30นาทีจากจุดนี้ ถ่ายสามารถถ่ายรูปคู่กับตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ (BurjKhalifa) แบบเต็มตัวตึกอีกด้วย
  ค่ำ อิสระอาหารค่ำเพื่อสะดวกในการเลือกซื้อของภายในห้าง
  ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
  22.35 น. เหิรฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบิน EK374 AIRBUS A380  (บริการอาหารบนเครื่อง ใช้เวลาบิน 6.30 ชั่วโมง)
 • กรุงเทพฯ
  07.35 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ 
   
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเอมิเรสต์ ( EK )

 • ค่ารถโค้ชท่องเที่ยวตามรายการ     

 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)

 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ   

 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต์

 • ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเข้าชมตามสถานที่ทุกแห่ง 

 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า อาหารเป็นพิษเท่านั้น) (หมายเหตุ ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารสั่งพิเศษ, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก 

 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถที่คอยบริการเรา ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น พนักงานขับรถในประเทศดูไบ พนักงานขับรถท่องทะเลทราย  

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น) 

 • ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน  ซึ่งในกรณีนี้ทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ

 • ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน หรือต่ำกว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ

 • ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว

 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

 • หากลูกค้าท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องชำระค่ามัดจำที่ 15,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตฯ เรียกเก็บ