ทัวร์ในประเทศ ตราด เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน จองได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (thailand)

ทัวร์ในประเทศ ตราด เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน จองได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชายหาดและแสงอาทิตย์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ศาสนา เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ
รายละเอียด

ทัวร์ในประเทศ ตราด เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา ดำน้ำอุทยานแห่งชาติ เกาะหยวก 


แสดงแผนที่
 ตราด, ไทย
วันที่เดินทาง :
ทุกๆ วันศุกร์
ราคาเริ่มต้น
USD 95
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ-ตราด-ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ-เกาะช้าง-น้ำตกคลองพลู-กิจกรรม บอร์ดยืนพาย (SUP)/พายเรือคายัค-ชมพระอาทิตย์ตกดิน-นั่งเรือชมหิ่งห้อย-พักผ่อนตามอัธยาศัย
  08.00 น. จุดนัดพบ จุดรับขาไป ถนนข้าวสารใกล้ สน.ชนะสงคราม / อนุเสาวรีย์ชัย ตรงข้างห้างเซ็นจูรี่/พระราม 9 ปั๊มเอสโซ่ / ต้นทางออกมอร์เตอร์เวย์ ปั๊ม LPG / สนามบินสุวรรรภูมิ ชั้น 2 ประตู 7 จากนั้นออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ 12 ที่นั่ง มุ่งหน้าสู่ จ.ตราด
  09.00 น. ล้อหมุน หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมงโดยประมาณ จากนั้นออกเดินทางต่อไปยังท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ
  12.00 น. อิสระ รับประทานอาหารเที่ยง
  14.00 น. เดินทางถึงท่าเรือเฟอร์รี่ อ่าวธรรมชาติ ขึ้นเรือเที่ยว 15.00 น. ใช้เวลาเดินทางนั่งเรือฟ้ามฝาก 45 นาที (โดยประมาณ)
  15.45 น. เดินทางถึงเกาะช้าง อ่าวสับปะรด / เดินทางต่อไปที่พัก
  16.00 น. Check in เข้าที่พัก /จัดเก็บสัมภาระ จากนั้นนำท่าน เดินป่า เที่ยวชมธรรมชาติ น้ำตกคลองพลู ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง
  17.30 น. เล่นกิจกรรม บอร์ดยืนพาย (SUP) / พายเรือคายัค / ชมพระอาทิตย์ตก.....ยามเย็น
  19.00 น. บริการอาหารเย็น (1) 
  จากนั้น นั่งเรือชม หิ่งห้อย (ชมธรรมชาติของป่าโกงกาง บรรยากาศและกลิ่นไอของคลอง ที่เป็นศูนย์รวมของน้ำทะเลและน้ำตก)
  ที่พัก  โรงแรม ไอยรา รีสอร์ท เกาะช้าง ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า 
 • ดำน้ำชมประการัง -เกาะหยวก-ตราด-กรุงเทพฯ
  07.00 น. บริการอาหารเช้า (2) ณ.โรงแรม
  08.00 น. ออกเดินทางไปจุดชมวิว แวะถ่ายภาพสวยๆ ก่อนเดินทางไปดำน้ำ จากนั้น เดินทางไป ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสหาดทราย ขาวละเอียด...อันเกิดจากการทับถมของซากปะการังที่สวยงามน่าประทับใจ ตลอดจน ปะการังเขากวางหลากพันธุ์ ปลาทะเลสีสดแปลกตา จากนั้น เดินทางกลับที่พัก 
  12.00 น. Check Out ออกจากที่พัก
  เที่ยง อิสระ รับประทานอาหารเที่ยง
  13.00 น. เตรียมตัวเดินทางกลับ โดยรถตู้ มารับท่าน ณ ที่พัก
  13.30 น. ขึ้นเรือกลับ  (ท่าเรืออ่าวสับปะรด ฝั่งเกาะช้าง) ใช้เวลาเดินทางนั่งเรือฟ้ามฝาก 45 นาที (โดยประมาณ)
  14.15 น. เดินทางถึง ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ ฝั่ง จ.ตราด จากนั้น ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ 12 ที่นั่ง  (คันเดิม) ที่นำคณะท่านข้ามฝากกลับมายังฝั่ง มุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมงโดยประมาณ
  19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ และด้วยความประทับใจ
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเงินเต็มจำนวน

 • เดินทางได้ทุกวันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ ชำระเพิ่มท่านละ 300 บาท

 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ จาก กทม. โดยรถตู้ปรับอากาศ  12 ที่นั่ง เริ่มต้นกรุงเทพ

 • ค่าที่พัก 1 คืน (ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พักห้องละ 2 ท่าน)

 • ค่าอาหาร 2 มื้อ

 • ค่าตั๋วข้ามฟากไป - กลับ

 • กิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการัง

 • นั่งเรือชมหิ่งห้อย รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และ อัตรานี้ไม่รวมค่าเข้าอุทยาน ฯ

 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

 
แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ และพนักงานยกกระเป๋า

 
เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี

 • การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

 
หมายเหตุ
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น