แพ็คเกจทัวร์เชียงราย เที่ยววันเดียว พิพิธภัณฑ์บ้านดำ โปรโมชั่นทัวร์ไทย

แพ็คเกจทัวร์เชียงราย เที่ยววันเดียว พิพิธภัณฑ์บ้านดำ โปรโมชั่นทัวร์ไทย

แพ็คเกจทัวร์เชียงราย เที่ยววันเดียว พิพิธภัณฑ์บ้านดำ โปรโมชั่นทัวร์ไทย

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ศาสนา ไหว้พระ
รายละเอียด

แพ็คเกจทัวร์เชียงราย เที่ยววันเดียว พิพิธภัณฑ์บ้านดำ โปรโมชั่นทัวร์ไทย อิสระเลือกวันเดินทางได้เอง น้ำพุร้อนแม่ขะจาน พระอุโบสถปูนปั้นขาววัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น ชมศิลปะแนวประยุกต์โทนสีน้ำเงินและสีฟ้าเป็นหลัก ประติมากรรมจิตรกรรมของอาจารย์ถวัลย์


รหัสทัวร์ : TATTH6377
 เชียงใหม่, ไทย
วันที่เดินทาง :
ทุกๆ วันเสาร์
ราคาเริ่มต้น
USD 50
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • วัดร่องขุ่น-วัดร่องเสือเต้น-พิพิธภัณฑ์บ้านดำ
  เช้า เจ้าหน้าที่ รับจากที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดเชียงราย แวะชมน้ำพุร้อนแม่ขะจาน แวะชมความงามของสถาปัตยกรรมพระอุโบสถปูนปั้นขาวของวัดร่องขุ่นที่เลื่องชื่อ 
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 
  บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น ชมความโดดเด่นของวิหารแห่งนี้อยู่ที่ศิลปะของตัววิหารที่สวยงามและมีเอกลักษณ์น่าจดจำ มีลักษณะเป็นศิลปะแนวประยุกต์ โดยใช้โทนสีน้ำเงินและสีฟ้าเป็นหลัก จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์บ้านดำ ชมประติมากรรม จิตรกรรม ของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนีย์
  เย็น นำท่านเดินทางกลับส่งถึงที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่ 
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่ารถท่องเที่ยวตามรายการ รับจากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองเชียงใหม่) นอกเหนือจากนี้ขึ้นอยู่กับระยะทาง

 • อาหารเที่ยง 1 มื้อตามที่ระบุในรายการ

 • ค่ามัคคุเทศก์ นำเที่ยว ตลอดการเดินทาง

 • ค่าธรรมเนียมบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ 

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน 

หมายเหตุ
 • โปรแกรมและราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทาง

 • ราคาสำหรับคนไทย ต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

 • ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้น ยืนยันราคาก่อนการทำจองอีกครั้ง

 • ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.02-1871008