ทัวร์ฉะเชิงเทรา เที่ยววันเดียว วัดโสธรวรารามวรวิหาร ทัวร์ไทยราคาถูก

ทัวร์ฉะเชิงเทรา เที่ยววันเดียว วัดโสธรวรารามวรวิหาร ทัวร์ไทยราคาถูก

ทัวร์ฉะเชิงเทรา เที่ยววันเดียว วัดโสธรวรารามวรวิหาร ทัวร์ไทย

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา ไหว้พระ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ
รายละเอียด

ทัวร์ฉะเชิงเทรา วันเดียวเที่ยวได้ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ราคาถูก เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ ไหว้พระ 9 วัด วัดบางพลีใหญ่ วัดหงษ์ทอง วัดชมโพธิ์ยาราม วัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดโพรงอากาศ วัดปากน้ำ วัดโพธิ์บางคล้า วัดสมานรัตนาราม วัดเสม็ดเหนือ


รหัสทัวร์ : TATTH5791
 ฉะเชิงเทรา, ไทย
ราคาเริ่มต้น
USD 40
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพฯ - วัดบางพลีใหญ่ใน - วัดหงษ์ทอง - วัดชมโพธิ์ยาราม - วัดโสธรวรารามวรวิหาร – ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี - วัดโพรงอากาศ – วัดปากน้ำ (โจ้โล้) – วัดโพธิ์บางคล้า – วัดสมานรัตนาราม - วัดเสม็ดเหนือ -
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ - วัดบางพลีใหญ่ใน - วัดหงษ์ทอง - วัดชมโพธิ์ยาราม - วัดโสธรวรารามวรวิหาร – ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี - วัดโพรงอากาศ – วัดปากน้ำ (โจ้โล้) – วัดโพธิ์บางคล้า – วัดสมานรัตนาราม - วัดเสม็ดเหนือ
  06.30น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ. ฉะเชิงเทรา
  07.00น. ล้อหมุน หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
  แวะให้ท่านรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหารระหว่างการเดินทาง
  08.00 น. นำท่านเดินทางไป วัดบางพลีใหญ่ใน สักการะ หลวงพ่อโต 
  09.00 น. นำท่านเดินทางไป วัดหงษ์ทองเป็นวัดที่มีอุโบสถกลางทะเลจากบริเวณวัดที่ชายฝั่งไปยัง พระธาตุคง คามหา เจดีย์ปรีชาประภากรปราชญ์ศรนิลอนุสรณ์ นำท่านเดินทางไป วัดชมโพธิ์ยาราม วัดนี้ได้ จำลอง สังเวชนียสถาน สี่ตำบล เอาไว้ ทั้งสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน
  นำท่านเดินทางไป วัดโสธรวรารามวรวิหาร นมัสการ หลวงพ่อพุทธโสธร ขอพระศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้าน คู่เมืองแปดริ้ว
  12.00 น. อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี
  นำท่านเดินทางไป วัดโพรงอากาศ วัดนี้มีโบสถ์ที่สวยงามมาก เป็นเจดีย์องค์ใหญ่อยู่บนโบสถ์
  นำท่านเดินทางไป วัดปากน้ำ (โจ้โล้) ชมพระอุโบสถสีทองอร่ามทั้งหลังหนึ่งเดียวในโลก 
  นำท่านเดินทางไป วัดโพธิ์บางคล้า นมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในวิหารเก่าแก่ทรงจัตุรมุขสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  เดินทางไป วัดสมานรัตนาราม เป็นวัดที่มี องค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปิดท้ายด้วยวัดที่ 9 วัดเสม็ดเหนือ สักการะพระสิวลี ขอโชคขอลาภ ความเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจการค้า
  19.00 น. นำท่านเดินทางถึง กรุงเทพฯ
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมัน และคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

 • ค่าเครื่องดื่มและของว่าง ตลอดการเดินทาง 

 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่

 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

 • การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

 
หมายเหตุ
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น