ทัวร์อยุธยา เที่ยววันเดียว นมัสการหลวงพ่อโต ทัวร์ไทยราคาถูก

ทัวร์อยุธยา เที่ยววันเดียว นมัสการหลวงพ่อโต ทัวร์ไทยราคาถูก

ทัวร์อยุธยา เที่ยววันเดียว นมัสการหลวงพ่อโต ทัวร์ไทยราคาถูก

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา ไหว้พระ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ
รายละเอียด

ทัวร์อยุธยา วันเดียวเที่ยวได้ นมัสการหลวงพ่อโต โปรโมชั่น ราคาถูก เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ ไหว้พระ 9 วัด วัดท่าการ้อง วัดกษัตราธิราชวรวิหาร วัดเชิงท่า วัดหน้าพระเมรุราชิการามวรวิหาร วัดธรรมิกราช ตลาดน้ำอโยธยา วัดพนัญเชิง วัดใหญ่ชัยมงคล วัดสุวรรณดารารามวรวิหาร วิหารพระมงคลบพิตร


รหัสทัวร์ : TATTH5792
 อยุธยา, ไทย
ราคาเริ่มต้น
USD 40
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
Tha Karang Temple - Wat Kasatrathirat Worawihan - Choeng Tha Temple - Na Phra Merurachikaram Worawihan Temple - Thamikraj Temple - Ayothaya Floating Market - Phanan Choeng Temple - Wat Yai Chaimongkon - Wat Suwan Daram Worawihan - Wihan Phra Mongkhon Boph -
ตารางการเดินทาง
 • Tha Karang Temple - Wat Kasatrathirat Worawihan - Choeng Tha Temple - Na Phra Merurachikaram Worawihan Temple - Thamikraj Temple - Ayothaya Floating Market - Phanan Choeng Temple - Wat Yai Chaimongkon - Wat Suwan Daram Worawihan - Wihan Phra Mongkhon Boph
  06.30 hrs. Meeting point: Big C Extra, Lat Phrao Soi 7, departing with New VIP air-conditioned van heading to Phra Nakhon Si Ayutthaya
  07.00 hrs. The spinning wheel. If arriving later than this you will miss the trip and cannot claim any damages at all
  08.00 Arrive Ayutthaya.
  Independent breakfast @ Tha Ka Rong Floating Market After fullness At the beginning of the 1st count, at the first temple, Wat Tha Kharong (1) is a temple within the temple. Respect to Reverend Father Yim Buy 1 baht per square wah of land, Kasatrathirat Worawihan Temple (2) Bring him to respect Grandfather Thiam Ready to pay respect to the president of the temple With pedestal, base, stucco Which is very exquisite And see the Phra Prang, the president of the temple. Choeng Tha Temple (3) See the beauty of Beautiful and complete Ayutthaya woodwork The place where there are myths, tales about the God of Tak and the reign of King Rama I, when he was tonsure at this temple Wat Na Phra Merurachikaram Worawihan (4) Worship Buddha, Nimit Pichitmamilisri Sanphet Borom Trai Lokanat or Luang Pho Khao, age about 500 years old, Luang Pho Khan Than Rath, age 3,000 years old Lose the city of Thammikarat temple. (5) Worship Reclining Buddha amulet, Chedi Singha Lom And watch the special royal temple !!!! By taking you to the Phra Ngam Temple (abandoned temple), watch the arch of time, which is the arch that is surrounded by the Bodhi tree. As though After passing through the arch, it can pass through to another dimension.
  Noon Independent Lunch @ Ayodhaya Floating Market is a place that combines culture and art. Traditional way of life And there is Ayutthaya Because it is near the ancient monastery of Mahayong The afternoon begins at the afternoon session. Wat Phananchoeng (6) brings you to pay respect to Reverend Father To (Phra Phutthairatana Yok) and make a wish for the Goddess of Mae Dok Mak and feed the fish by the Pa Sak River. Wat Yai Chai Mongkhon (7) Bring you in prostration Phra Buddha Chai Mongkhon While watching the paintings of beautiful hand-crafted warriors, watching Chai Mongkol Pagoda And worship the King Naresuan the Great Wat Suwan Dara Ram Worawihan (8) Bowing to Reverend Father Thong As a fortune While watching the beauty History painting of King Naresuan the Great, ending with Phra Mongkhon Bophit Vihara (9), worshiping Reverend Father Mongkol Bophit Which is the priceless Buddha amulet of Ayutthaya, a stucco Buddha with bronze lining And buy the products of the villagers Take you back to Bangkok
  20.00 hrs. Arrive Bangkok Well-being with the impression Full body and mind
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

 • ค่าเครื่องดื่มและของว่าง ตลอดการเดินทาง 

 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่

 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

 
แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

 • การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

หมายเหตุ
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น