ทัวร์อยุธยา เที่ยววันเดียว ไหว้พระ 5 วัด ตลาดน้ำอโยธยา โปรโมชั่นทัวร์ไทย

ทัวร์อยุธยา เที่ยววันเดียว ไหว้พระ 5 วัด ตลาดน้ำอโยธยา โปรโมชั่นทัวร์ไทย

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ศาสนา ไหว้พระ
รายละเอียด

ทัวร์อยุธยา เที่ยววันเดียว ไหว้พระ 5 วัด ตลาดน้ำอโยธยา โปรโมชั่นทัวร์ไทย เดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศ วัดสุวรรณดาราม วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร วัดพระเมรุราชิการามวรวิหาร วัดเชิงท่า วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร


รหัสทัวร์ : TATTH6933
 อยุธยา, ไทย
ราคาเริ่มต้น
USD 29
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพฯ – อยุธยา -
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ – อยุธยา
  07.00 น. พร้อมกัน ณ. จุดนัดหมาย  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก  
  07.30 น. นำคณะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.อยุธยา  
  09.30 น. วัดที่ ๑ วัดสุวรรณดาราม ตั้งอยู่ริมป้อมเพชร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดแห่งนี้มีสิ่งต่างๆที่น่าชมไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถซึ่งยังคงเป็นแบบสมัย  อยุธยาตอนปลาย คือทำส่วนฐานโค้งอ่อนลงตรงกลางคล้ายปากเรือสำเภา หน้าบันอุโบสถสลักลายเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเทพชุมนุมที่ผนังอุโบสถตอนบน ตอนล่างเขียนเรื่องเวสสันดรชาดก เตมีย์ชาดกและ สุวรรณสามชาดก ผนังด้านหน้าพระประธานเขียนภาพมารวิชัย มีแม่พระธรณีบีบมวยผมอยู่ตรงกลาง
  วัดนี้เดิมชื่อว่า “วัดทอง” เป็นวัดที่สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ โดย สมเด็จพระบรมราชชนกในรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดให้สร้างขึ้น ต่อมารัชกาลที่ 1 เสด็จขึ้นครองราชย์ โปรดให้ปฏิสังขรณ์ทั้งพระอาราม เมื่อปี พ.ศ. 2328 และพระราชทานนามว่า วัดสุวรรณดาราราม เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนี ตามพระนามเดิมของทั้งสองพระองค์คือ ทองดี และ ดาวเรือง วัดสุวรรณดารารามนี้ โดดเด่นไปด้วยงานจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถและพระวิหาร รวมทั้งสถาปัตยกรรมภายในวัด
  11.30 น. วัดที่ ๒ วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร แต่เดิมเป็นวัดโบราณ สร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เดิมนั้นชื่อ "วัดทะเลหญ้า" หรือ "วัดทำเลหญ้า" เพราะตั้งอยู่กลางทุ่งหญ้า พอฤดูฝนน้ำก็ท่วม กาลเวลาผ่านมาก็กลายสภาพเป็นวัดร้างมาเป็นเวลาช้านาน ต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ ทรงเห็นว่าวัดร้างแห่งนี้ตั้งอยู่ในที่บริเวณเงียบสงัด เหมาะจะเป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์สามเณร จึงได้ทรงเริ่มปฏิสังขรณ์วัดทะเลหญ้า ทรงบูรณะและสร้างใหม่ทั้งวัด ซึ่งเป็นช่วงเวลาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จนแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช 2418 ในรัชกาลที่ 5 และได้ถวายเป็นพระอารามหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร ภายในวัดด้านหลังพระอุโบสถมีวิหารที่มีความสำคัญมาก ภายในประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 5 พระมเหสี พระชายา และพระสหายที่หาชมได้ยาก เป็นจำนวนหลายภาพ นอกจากนั้นยังมีกลุ่มพระพุทธรูปที่ฉลองพระองค์ทรงเครื่องขัตติยราชแบบกษัตริย์ สวมมงกุฎ มีกรรเจียกจอน ตกแต่งเครื่องถนิมพิมพาพรอย่างอลังการ มี กุณฑล พาหุรัด ข้อพระกร ธำมรงค์ สร้อยสังวาล ทับทรวง รองพระบาท สวยงามมาก มีปางห้ามสมุทร จำนวน 3 องค์ และที่โดดเด่นเป็นที่สุดก็คือ พระพุทธรูปทรงเครื่องปางไสยาสน์ ที่หาชมได้ยาก และมีพุทธลักษณะที่งดงาม เครื่องทรงมีลวดลายที่ละเอียดมากๆ นำท่านเดินทางสู่ตลาดน้ำอโยธยา
  12.00 น. รับประทานอาหารอิสระตามอัธยาศัย
  13.30 น. วัดที่ ๓ วัดพระเมรุราชิการามวรวิหาร หรือ วัดหน้าพระเมรุ ตั้งอยู่ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดหน้าพระเมรุเป็นหนึ่งวัดในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ถูกพม่าทำลาย และยังคงสภาพที่ดีมาก บ้างสันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะพม่าได้ไปตั้งกองบัญชาการอยู่ที่วัดนี้กับวัดหัสดาวาส  เป็นอารามหลวง สามัญชั้นตรี ตามตำนานกล่าวว่าพระองค์อินทร์ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2047 พระราชทานนามว่า "วัดพระเมรุราชิการาม" ต่อมาเรียกกันภายหลังว่า "วัดหน้าพระเมรุ" สันนิษฐานว่า สร้างตรงที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระราชาพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง และคงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมา วัดนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมมาหลายสมัย ตั้งแต่สมัยสมเด็จเพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระยาไชยวิชิตผู้รักษาราชการพระนครศรีอยุธยา ใน พ.ศ.2378 และในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนกระทั่งถึงในปัจจุบัน
  15.00 น. วัดที่ ๔ วัดเชิงท่า วัดตีนท่า หรือ วัดติณ หรือ วัดคลัง หรือ วัดโกษาวาสน์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดเก่า สร้างขึ้นในรัชสมัย สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ หรือ พระเจ้าอู่ทอง แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง 
  ในรัชสมัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๒๗๕ – ๒๓๐๑ โปรดฯให้บูรณะปฏิสังขรณ์ วัดโกษาวาสน์ อีกครั้ง (สันนิษฐานว่าน่าจะบูรณะ ในขณะ พระภิกษุสิน (สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี มหาราช) บวชเป็นพระ จำพรรษา ณ วัดแห่งนี้) ครั้นทำการบูรณะเสร็จแล้ว โปรดฯให้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดเชิงท่า วัดตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะเมือง ริมฝั่งซ้ายของ แม่น้ำลพบุรี ใกล้กับ คูไม้ร้อง ซึ่งเป็นอู่เก็บเรือพระที่นั่ง ในสมัย กรุงศรีอยุธยา  และยังเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาตลอดมา สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร ได้กำหนดให้วัดเชิงท่า เป็นแหล่งโบราณสถานของชาติ นอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เนื่องจากภายในบริเวณวัดมีงานศิลปกรรมไทยสมัยอยุธยาตอนปลายในรูปแบบสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมหลายอย่าง สมควรที่จะใช้เป็นแบบอย่างในการศึกษาอารยธรรมโบราณ จึงได้กำหนดเป็นโบราณสถานที่สำคัญ
  16.00 น. วัดที่ ๕ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร เป็นวัดไทยเก่าแก่ในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปแห่งเดียวในประเทศไทย มีลักษณะคล้ายโบสถ์ในศาสนาคริสต์ด้วยสไตล์โกธิค ตั้งอยู่ใกล้กับพระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2419 โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับยังพระราชวังบางประอิน โดยรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้สร้างเลียนแบบโบสถ์ฝรั่ง และใช้ศิลปะรูปแบบโกธิค พระอุโบสถของวัด เป็นอาคารมีโดมหอคอยเหมือนกับวิหารในสถาปัตยกรรมตะวันตก บริเวณยอดโดมมีหอนาฬิกาและระฆังชุด และเหนือขึ้นไปเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
  18.00 น. รับประทานอาหารอิสระตามอัธยาศัย
  19.00 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
  21.00 น. ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น

 • ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยดูแล อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หมายเหตุ อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท) 

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติม จากรายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น

 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ หากท่านต้องการเพิ่ม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกากับภาษีเท่านั้น)

 • ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 100.- บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

เงื่อนไขการยกเลิก

ทัวร์โปรโมชั่น ทำจองแล้วไม่สามารถยกเลิกเพื่อขอคืนเงินได้ 

หมายเหตุ
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย  ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน

 • หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้

 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง (ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว