แพ็จเกจโปรโมชั่น เซ็นโตซ่า 4D แอดเวนเจอร์แลนด์ 3 วัน 2 คืน เดินทางได้ถึงวันที่ 31 ธค 2017 (singapore)

แพ็จเกจโปรโมชั่น เซ็นโตซ่า 4d แอดเวนเจอร์แลนด์ 3 วัน 2 คืน เดินทางได้ถึงวันที่ 31 ธค 2017

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว
รายละเอียด

แพ็จเกจโปรโมชั่น เซ็นโตซ่า 4D แอดเวนเจอร์แลนด์ 3 วัน 2 คืน เดินทางได้ถึงวันที่ 31 ธค 2017


แสดงแผนที่
 สิงคโปร์, สิงคโปร์
วันที่เดินทาง :
ทุกๆ วันจันทร์
ราคาเริ่มต้น
USD 114
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางกี - โรงแรม
  เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆท่านต้องทึ่ง
   
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรม  Hotel 81 Palace-Ro หรือโรงแรมตามที่ท่านระบุ
   
  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • โรงแรม - Sentosa 4D Adventureland

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

  สัมผัสความสุกแบบไร้ขีดจำกัด! ผจญภัยไปกับ Sentosa 4D Adventureland โรงหนัง 4 มิติสุดมันส์ บนเกาะเซ็นโตซ่า (Sentosa) สิงคโปร์ ที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในโลกภาพยนตร์ด้วยจอภาพ 4 มิติขนาดใหญ่ และเก้าอี้ที่สามารถเคลื่อนที่ได้รอบทิศ เริ่มผจญภัยไปกับ Journey 2: The Mysterious Island (The 4-D Experience) เกาะลึกลับซึ่งน้อยคนจะมีโอกาสได้ไปเยือนและสามารถกลับออกมาบอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่ได้พบเจอ จากนั้นไปมันส์กันต่อกับ รถไฟเหาะตีลังกาแบบ 4 มิติ ในดินแดน Himalamazon ล่องขอนไม้ฝ่าสายน้ำอันเชี่ยวกรากใน Extreme Log Rid และพลาดไม่ได้กับเกมระบบ 4 มิติ Desperados ที่คุณจะต้องสวมบทเป็นคาวบอยต่อสู้กับเหล่าวายร้ายด้วยปืนเซ็นเซอร์คู่กายสุดเร้าใจกลับ

  จากนั้นเดินทางกลับสู่โรงแรม

   

 • สิงค์โปร - สนามบินชางกี - กรุงเทพ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านส่งสนามบินสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์

ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเงินเต็มจำนวน
แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่ารถเดินทางตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

 • ค่าที่พัก ตามรายการระบุ พักห้องละ 2 ท่าน

 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุ (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม เช่น น้ำแร่ หรือน้ำอัดลม )

 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าทิปส์ สำหรับคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า

 • ค่าเครื่องดื่มชนิดต่างๆ มื้อกลางวัน และมื้อค่ำ  น้ำอัดลมในโรงแรม น้ำแร่ สำหรับอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ   

 •  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆมี่นอกเหนือจากรายการระบุ

เงื่อนไขการยกเลิก
 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด 

 • แจ้งล่วงหน้า 21-29 วัน ก่อนเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

 • แจ้งล่วงหน้า 15-20 วัน ก่อนเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

 • แจ้งล่วงหน้า 15 วัน ก่อนเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน

 • ในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ฯ ทั้งสิน ไม่สามารถคืนค่าได้ (Non refund ) 

หมายเหตุ
 • ราคานี้เป็นเพียงการประมาณเท่านั้น จะยืนยันราคาทีแท้จริงอีกครั้งหลังจากที่จองตั๋วและโรงแรมได้เท่านั้น

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา เนื่องจากยังไม่ได้ระบุวันเดินทางและยังไม่ได้สำรองตั๋ว หรือห้องพักราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เราจะยืนยัน (confirm ) ราคาที่แน่นอนได้เมื่อตั๋วเครื่องบินและห้องพักได้ confirm แล้วเท่านั้น
 • ราคานี้เป็นราคาต้องเดินทางเป็นอย่างน้อย 2 ท่าน