แพ็คเกจทัวร์ สตูล มาเลเซีย เกาะลังกาวี โปรโมชั่น เดินทางแบบส่วนตัว

แพ็คเกจทัวร์ สตูล มาเลเซีย เกาะลังกาวี โปรโมชั่น เดินทางแบบส่วนตัว

แพ็คเกจทัวร์ สตูล มาเลเซีย เกาะลังกาวี โปรโมชั่น เดินทางแบบส่วนตัว

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พิพิธภัณฑ์
รายละเอียด

แพ็คเกจทัวร์ สตูล มาเลเซีย เกาะลังกาวี โปรโมชั่น เดินทางแบบส่วนตัว 2 วัน 1 คืน เดินทางแบบส่วนตัว นัดรับท่าเรียบเรือจ.สตูล นั่งเฟอร์รี่สู่เกาะลังกาวี พิพิธภัณฑ์อดีตนายกมาเลเซีย สุสานพระนางมัสสุรี ยอดเขากูนุงมะจิงจัง นั่งเคเบิ้ลคาร์ ชมสกายเร็กซ์ไดโนเสาร์ สกายโดมภาพสามมิติ พิพิธภัณฑ์สามมิติ จัตุรัสนกอินทรีย์ พญาอินทรีหินอ่อน


รหัสทัวร์ : TATMY5932
 สตูล, ไทย
วันที่เดินทาง :
ทุกๆ วันเสาร์
ราคาเริ่มต้น
USD 149
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • ท่าเทียบเรือตำมะลัง จ.สตูล - ลังกาวี (ประเทศมาเลเซีย)
  08.00 น. จุดนัดหมาย ท่าเทียบเรือตำมะลัง จ.สตูล โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
  09.00 น. นำท่านออกเดินทาง โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศสู่ เกาะลังกาวี สัมผัสทัศนียภาพอันงดงามของหมู่เกาะกลางทะเล
  10.00 น. เดินทางถึง เกาะลังกาวี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเกาะลังกาวี เรียบร้อยแล้ว นำท่านชมความอลังการของ พิพิธภัณฑ์อดีตนายกมาเลเซีย ดร.มหาธีย์ มูฮัมมัด Galery Perdana ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมของที่ระลึกจากนานาอารยประเทศที่มอบให้ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ ได้ถูกรวบรวมเก็บรักษาและจัดแสดงไว้อย่างสวยงามรวมทั้งเรืออนันตนาคราชจากประเทศไทย นำท่านชม สุสานพระนางมัสสุรี สัมผัสเรื่องราวของพระนางเลือดขาวผู้ที่ขอพระสาปแช่งเกาะลังกาวีให้โดนคำสาปเจ็ดชั่วโคตร
  12.30 น. บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร
  นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขากูนุงมะจิงจัง ที่สูงเป็นอันดับสองของ เกาะลังกาวี ชม Sky Rex ไดโนเสาร์ เป็นภาพ 3 มิติ ที่มีแสง สี เสียง ระทึกใจเหมือนเหตุการณ์จริง เข้าชม Sky Dome เป็นภาพ 3 มิติ เหมือนเรานั่งรถไฟตีลังกาข้ามภูเขา ชมพิพิธภัณฑ์ 3 มิติ ที่มีอาคารจัดแสดงถึง 3 ชั้น มีรูปภาพมากกว่า 300 ชิ้น ตื่นเต้นกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า CABLE CAR ชมทัศนียภาพอันงดงาม
  18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ (2) ณ ร้านอาหาร จากนั้นเพลิดเพลินกับการช๊อปปิ้ง สินค้าปลอดภาษี นานาชนิด ณ ตลาด KUAH LANGKAWI 
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
   
 • เกาะลังกาวี - ท่าเรือตำมะลัง จ. สตูล
  06.30 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก
  08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ถ่ายรูป ดาตารัน ลัง หรือ จัตุรัสนกอินทรีย์ พญาอินทรีหินอ่อน สัญลักษณ์เกาะลังกาวี
  08.30 น. นำคณะลงเรือเฟอร์รี่ออกเดินทางจาก ท่าเรือตำมะลัง สู่ จังหวัดสตูล
  09.30 น. คณะเดินทางถึง สตูล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ส่งคณะเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเงินเต็มจำนวน

 • สำหรับท่านที่ต้องการเดินทาง 8-9ท่าน 

 • ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้น ยืนยันราคาก่อนการทำจองอีกครั้ง

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าที่พัก 1 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน  ( แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)

 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 3 มื้อ

 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น

 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ รับ-ส่ง หาดใหญ่-ท่าเรือ-หาดใหญ่

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

 • การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

หมายเหตุ
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น