ทัวร์จอร์แดน เลบานอน เบรุตเมืองหลวงและเมืองท่าที่สำคัญของเลบานอน แวะถ่ายรูปกับหินนกพิราบสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเบรุต

ทัวร์จอร์แดน เลบานอน เบรุตเมืองหลวงและเมืองท่าที่สำคัญของเลบานอน

การผจญภัย ชายหาดและแสงอาทิตย์ เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พักโรงแรม 4 ดาว กลับถึงบ่าย พิพิธภัณฑ์
รายละเอียด

ทัวร์จอร์แดน เลบานอน 9 วัน 6 คืน บินตรงโดยสายการบินรอยัลจอร์แดเนียนแอร์ไลน์ อัมมาน นครเพตรา พักลักซูรี่แคมป์ทะเลทรายวาดิรัม เมืองโบราณเจราช ทะเลเดดซี เมาท์เนโบ เบรุต ไจต้า โจนิช ฮาริสสา ไบบอลส เบเตดดีน ไซดอน ไทร์ บอลเบค


รหัสทัวร์ : TATLB5747
 เบรุต, เลบานอน
สายการบินรอยัล จอร์แดน
วันที่เดินทาง :
09 ส.ค. 2566 ถึง 17 ส.ค. 2566
ราคาเริ่มต้น
USD 2,433
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพ – อัมมาน (จอร์แดน) -
กรุงอัมมาน – มาดาบา – เมาท์เนโบ – นครเพตรา P4 Quatro Petra Hotel **** or similar.
นครเพตรา – ทะเลทราบวาดิรัม – พัก ลักซูรี่แคมป์ในทะเลทรายวาดิรัม Space Village Luxury Camp (Private Toilet) hotel
ทะเลเดดซี – อัมมาน Amman Gerasa Hotel / Harir Palace **** or similar
อัมมาน – เจราช – เบรุต (พักค้าง 3 คืน) Plaza Hotel / Gems Hotel / Parisian Hotel / Casa D 'Or Hotel **** or equivalent (1st night)
เบรุต – ไจต้า – โจนิช – ฮาริสสา – ไบบลอส Plaza Hotel / Gems Hotel / Parisian Hotel / Casa D 'Or Hotel **** or equivalent (2nd night)
เบรุต – เบเตดดีน – ไซดอน – ไทร์ Plaza Hotel / Gems Hotel / Parisian Hotel / Casa D 'Or Hotel **** or equivalent (3rd night)
เบรุต – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ – หินนกพิราบ – บอลเบค -
อัมมาน – กรุงเทพมหานคร -
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพ – อัมมาน (จอร์แดน)

  2.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน Q (แถว Q) ประตูทางเข้าที่ 8 อาคารผู้โดยสาร โดยสายการบินรอยัลจอร์แดเนียน แอร์ไลน์ส ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

   

 • กรุงอัมมาน – มาดาบา – เมาท์เนโบ – นครเพตรา

  00.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบินรอยัลจอร์แดเนียน แอร์ไลน์ส (RJ183)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9.30 ชั่วโมง) สายการบินบริการอาหารค่ำและอาหารเช้าบนเครื่องบิน

  05.50 น. เดินทางถึงสนามบินอัมมาน ประเทศจอร์แดน นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางสู่ เมือง มาดาบา (Madaba) (ระยะทาง 33 กม. ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 40 นาที) หรือ เมืองแห่งโมเสก นำท่านเข้าชมโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ (Saint Geroe Church) ถูกสร้างในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิ้นแสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม เมาท์เนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผู้นำชาวยิวเดินทางจาก อียิปต์มายังเยรูซาเลม นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ซึ่งภายในเก็บสิ่งของต่างๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่างๆ ภาพถ่ายที่สำคัญคือภาพที่ โป๊บ จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และได้ประกาศให้ที่แห่งนี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000 ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็นสัญลักษณ์ของโมเสสและพระเยซู อิสระให้ท่านถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็นแม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี้อย่างชัดเจน

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทครูเสดโชบัค (Shobak Castle) หรือที่รู้จักกันในพวกนักรบครูเสดชื่อมอนทรีลแห่ง ตะวันออก (East Montreal) ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นโดยกษัตริย์บอลด์วินที่ 1 แห่งกรุงเยรูซาเลม ในปีค.ศ. 1115 สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นป้อมปราการควบคุมเส้นทางกองคาราวานที่จะเดินทางจากดามัสกัสสู่กรุงอียิปต์ และในอดีตเมืองแห่งนี้มีชาวคริสต์อาศัยอยู่ ราว 6,000 คน โดยในปี ค.ศ. 1189 ได้ถูกทำลายลงโดยนักรบมุสลิมภายใต้การนำทัพของ ซาลาดิน นำท่านชมความสวยงามของปราสาทเก่าแก่อีกแห่งของประเทศจอร์แดน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองเพตรา (Petra) (ระยะทาง 117 กม. ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (Wadimusa) มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปี

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

  นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก P4 Quatro Petra Hotel **** หรือเทียบเท่า

   

   

 • นครเพตรา – ทะเลทราบวาดิรัม – พัก ลักซูรี่แคมป์ในทะเลทรายวาดิรัม

  เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  นำท่านขี่ม้ามุ่งสู่ถนนเข้าเมือง SIQ เส้นทางมหัศจรรย์ (รวมค่าขี่ม้า เข้าเมืองเพตรา สำหรับลูกค้าทุกท่านแล้ว) ที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ำเมื่อหลายล้านปีก่อน ท่านจะได้ชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอนน้อยๆ และสิ่งก่อสร้าง รูปปั้นแกะสลักต่างๆ เช่น รูปปั้นเทพเจ้าต่างๆ  รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ท่อส่งลำเลียงน้ำเข้าสู่เมือง ฯลฯ สุดปลายทางของช่องเขาพบกับความสวยงามของมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ (EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษที่ 1-2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานั้น เป็นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ได้ถูกออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น อิยิปต์ กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ นำท่านชม โรงละครโรมัน (ROMAN THEATRE) ที่แกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่นั่งเท่ากันและมีความสมดุลได้อย่างน่าทึ่ง สันนิษฐานเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมัยที่โรมันเข้ามาปกครอง ได้ต่อเติมและสร้างเพิ่มเติม มีที่นั่ง 32 แถว จุผู้ชมได้ประมาณ 3,000 คน อิสระให้ท่านเดินชมและถ่ายรูปภายในเมืองเพตรา 

  ลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (Wadirum) ทะเลทรายแห่งนี้เคยเป็นเส้นทางคาราวานจากซาอุดิอาราเบีย เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเลสไตน์ (เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวนาบาเทียนก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานไปสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่เมืองเพตรา) ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษ   ที.อี. ลอว์เรนซ์ และ เจ้าชายไฟซาล ผู้นำแห่งชาวอาหรับร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ามารุกรานเพื่อครอบครองดินแดน นำท่านนั่งรถ Jeep 4×4 รับบรรยากาศท่องทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีชมพูอมส้มอมแดงอันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทราบนั้นปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์) นำท่านชม น้ำพุลอว์เรนซ์ (Laurence Fountain) สถานที่ในอดีตนายทหาร ที.อี. ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้เป็นสถานที่พัก และคิดแผนการสู้รบกันพวกออตโตมัน ผ่านชมเต็นท์ชาวเบดูอินที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย เลี้ยงแพะเป็นอาชีพ ฯลฯ 

  ค่ำ นำท่านรับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์รอบกองไฟกลางทะเลทรายในแคมป์ของชาวเบดูอิน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านของชาวเบดูอิน

  นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก Space Village Luxury Camp (Private Toilet) **** หรือเทียบเท่า แคมป์กลางทะเลทราย มีห้องน้ำส่วนตัว

   

 • ทะเลเดดซี – อัมมาน

  เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) ทะเลเดดซีที่ถูกบันทึกลงในหนังสือกินเนสส์ว่า เป็นจุดที่ต่ำที่สุดในโลก มีความต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำทะเลทั่วไป ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี้ เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน้ำทะเลและพิสูจน์ ความจริงว่าท่านลอยตัวได้จริงหรือไม่ (การลงเล่นน้ำในทะเลนั้นมีวิธีขั้นตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่างๆ ควรฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์) จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเดดซี เช่น โคลนพอกตัว พอกหน้า สบู่ และสินค้าอื่นที่ทำจากเดดซีอีกมากมาย 

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงอัมมาน นำท่านชมโรงละครโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดน จุผู้ชมได้ถึง 6,000 คนและตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงอันแปลกตายิ่งนัก นำท่านชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมาน เมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนภูเขา 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาก กว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า, เมืองใหม่ ย่านธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ย่านคนรวย ฯลฯ นำท่านขึ้นชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (Citadel) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่างๆรอบเมือง ชมบริเวณภายในป้อมปราการ มีสิ่งปลูกสร้างมากมายด้วยกันศิลปะแบบโรมัน และอิสลาม ชมบ่อเก็บน้าขนาดใหญ่ซึ่งถูกใช้ในช่วงที่ชาวโรมันเข้ามามีบทบาทในประเทศจอร์แดน อยู่ภายในบริเวณป้อมปราการอีกเช่นกัน เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้โดยโดยมีบ้านเรือนของชาวบ้านที่สร้างอยู่บนเทือกเขาเป็นฉากหลัง

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

  นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก Amman Gerasa Hotel / Harir Palace**** หรือเทียบเท่า

   

 • อัมมาน – เจราช – เบรุต (พักค้าง 3 คืน)

  เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจราช (Jerash) เมืองโบราณยุคกรีก-โรมัน ถูกสร้างขึ้นราว 200 ปีก่อนคริสตศักราช ในอดีตเคยเป็นหนึ่งในสิบของหัวเมืองเอกของอาณาจักรโรมัน ชมซากปรักหักพังที่ยังคงมีกลิ่นไอของความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมัน และมีความสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่ง สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม นำท่านเดินผ่านประตูทางทิศใต้หรือประตูแห่งชัยชนะ เป็นประตูที่ใช้เข้าสู่เมืองต่อเมื่อกองทัพรบชนะกลับมาในอดีต ชมโรงละครโรมัน ที่จุผู้ชมได้ถึง 5,000 คน เชิญทดสอบกับความมหัศจรรย์ของการคิดค้นการวางจุดให้เกิดเสียงเอ็คโค่ได้ เพียงพูดเบาๆตรงจุดกึ่งกลางของโรงละครแล้วจะได้ยินทั้งโรงละคร ชมวิหารอาร์ทีมีส เทพีแห่งความรักและความสงบสุข ชมความมหัศจรรย์ของก้อนหิน 3 ก้อนที่เรียงกันไม่ล้ม หลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ และสัมผัสถึงความเคลื่อนไหวตลอดเวลาของก้อนหินบนนิ้วมือ

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  14.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินอัมมาน เพื่อเช็คอิน

  16.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินอัมมานสู่สนามบินเบรุต ประเทศเลบานอน โดยเที่ยวบิน RJ403 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.55 ชั่วโมง)

  18.35 น. เดินทางถึงสนามบินเบรุต ประเทศเลบานอน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

  ค่ำ รับประทานอาหาร ค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก Plaza Hotel / Gems Hotel / Parisian Hotel / Casa D’ Or Hotel**** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 

   

 • เบรุต – ไจต้า – โจนิช – ฮาริสสา – ไบบลอส

  เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำไจต้า (Jeita Grotto) นำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ (Cable Car) เพื่อเข้าชมความสวยงามของถ้ำไจต้า ภายในถ้ำมีการปูทางเดินซีเมนต์เดินชมได้บางส่วน ซึ่งยื่นเข้าไปในเหวลึก ตัวถ้ำขนาดใหญ่ถูกค้นพบใน ช่วงค.ศ. 1836 โดยมิชชันนารีชาวอเมริกัน ภายในถ้ำแบ่งเป็นสองส่วนที่มีส่วนเชื่อมถึงกัน แบ่งเป็นถ้ำด้านบน (Upper Galleries) และด้านล่าง (Lower Galleries) ซึ่งจะนำท่านนั่งเรือเข้าชมความสวยงามของถ้ำด้านล่าง ตัวถ้ำมีความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ภายในมีน้ำสะอาดไหลผ่านตลอดเวลา ซึ่งน้ำที่นี่กลายเป็นแหล่งน้ำดื่มของชาวเลบานอน นอกจากนี้ถ้ำไจต้าได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในถ้ำที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของถ้ำไจต้า ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองโจนิช (Jounieh) เพื่อชมยอดเขาฮาริสสา (Harissa) นำท่านถ่ายรูปกับรูปปั้นพระแม่มารี (Virgin of Lebanon) ซึ่งเป็นรูปปั้นพระแม่มารีขนาดใหญ่ ทาสีขาว ตั้งอยู่บนยอดเขาฮาริสสา สร้างเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 สูง 8.5 เมตร หนักกว่า 13 ตัน อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามพร้อมทั้งชมวิวอ่าวโจนิช ได้ตามอัธยาศัย

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองไบบลอส (Byblos) ซึ่งเป็นเมืองเก่าที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโลกที่มีผู้อยู่อาศัยติดต่อกันมาประมาณ 7,000 ปี และยังเชื่อว่ามีท่าเรือแห่งแรกของโลกอีกด้วย สำหรับกำแพงเมืองสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในยุคสำริด ประมาณ 2,800 ปี ก่อนคริสตกาล โดยชาวฟีนิเชียน ซึ่งเป็นพ่อค้ากลุ่มแรกๆของโลกด้วยความสำคัญดังกล่าว เมืองนี้จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1984 นำชมเมืองโบราณริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อาทิ ป้อมโบราณสร้างโดยนักรบครูเสด สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1108 โดยใช้หินจากโบราณสถานของโรมันและอาหรับ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองมรดกโลกไบบลอส ได้ตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเบรุต

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

  นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก Plaza Hotel / Gems Hotel / Parisian Hotel / Casa D’ Or Hotel**** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 

   

 • เบรุต – เบเตดดีน – ไซดอน – ไทร์

  เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบเตดดีน (Beiteddine) อีกหนึ่งเมืองสวยของประเทศเลบานอน ซึ่งเป็นเมืองที่สร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมเลบานอนในช่วงศตวรรษที่ 19 นำท่านเข้าชม พระราชวังเบเตดดีน (Beiteddine Palace)พระราชวังถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าชายอาหรับนามว่า Bashir Shihab II ในช่วงระหว่างค.ศ.ที่1788-1818 เป็นถิ่นที่อยู่ของเจ้าชายอาหรับจนกระทั่งปี ค.ศ. 1840 หลังจากนั้นอาคารถูกใช้โดยเจ้าหน้าที่ชาวเติร์กเป็นที่ประทับของรัฐบาล ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝรั่งเศสใช้พระราชวังแห่งนี้ในการปกครองท้องถิ่น มีการบูรณะพระราชวังของเก่าหลังจากที่ได้ประกาศให้เป็นอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ ต่อมาปี ค.ศ. 1943 หลังจากที่ได้รับอิสรภาพพระราชวังแห่งนี้ได้กลายเป็นพระราชวังฤดูร้อนของประธานาธิบดี สถาปัตยกรรมของพระราชวังเบเตดดีนนี้ จัดได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของงานสถาปัตยกรรมในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ของเลบานอนอีกด้วย นำท่านชมห้องต่างๆภายในพระราชวัง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองไซดอน (Sidon) ซึ่งเป็นเมืองท่าอีกแห่งของชาวฟีนีเซียน มีความสำคัญเป็นอันดับ 3 รองจากเมืองไบบลอส และ เมืองไทร์

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

  บ่าย นำท่านถ่ายรูปกับปราสาทไซดอน ซี (Sidon Sea Castle) (ถ่ายรูปด้านนอก) ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นโดยนักรบครูเสด ในปี ค.ศ. 1228 บนเกาะเล็กๆริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ ด้วยการทำสะพานหิน จุดประสงค์เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันเมือง บนป้อมแห่งนี้เคยมีหอคอยอยู่ 2 หอ และถูกพวกมัมลุค ทำลายลงเมื่อยึดเมืองไทร์ได้ เพื่อมิให้พวกครูเสดกลับมาใช้งานป้อมปราการนี้ได้อีก จากนั้นนำท่านชม ข่าน เอล ฟราน (Khan al-Franj) บริเวณที่เคยเป็นที่พักของกองคาราวานมาก่อน เนื่องจาก เมืองไซดอนเป็นเมืองสุดท้ายบนเส้นทางสายไหมก่อนที่จะลงทะเลไปยังกรุงโรม ปัจจุบันที่พักคาราวานแห่งนี้ได้รับการบูรณะและได้กลายเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแห่งเมืองไซดอน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองไทร์ (Tyre) เมืองท่าสำคัญของชาวฟีนีเซียน เริ่มมีการตั้งรกรากของประชากรเมื่อราว 2,750 ปีก่อนคริสตกาล โดยนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกที่มีชื่อว่า เฮโรโดตัส (Herodotus) ซึ่งได้รับสมญานามว่า “บิดาแห่งประวัติศาสตร์” เป็นผู้บันทึกเอาไว้ว่าเมืองไทร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อราว 2,750 ปีก่อนคริสตกาล ในอดีตเมืองนี้เคยถูกอเล็กซานเดอร์มหาราช (กรีก) บุกเข้ายึดครอง ต่อมาได้รับเอกราชและกลายเป็นจังหวัดหนึ่งของโรมัน ปัจจุบัน เมืองไทร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากมีโบราณสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “โรมัน ฮิปโปโดรม” ที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1979 นำท่านเที่ยวชมเมืองไทร์ และ โบราณสถานที่สำคัญของเมืองนี้ ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเบรุต

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

  นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก Plaza Hotel / Gems Hotel / Parisian Hotel / Casa D’ Or Hotel**** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3) 

   

 • เบรุต – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ – หินนกพิราบ – บอลเบค

  เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  นำท่านเที่ยวชม เมืองเบรุต (Beirut) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่าที่สำคัญของเลบานอน เป็นเมืองเก่าที่เป็นศูนย์กลางการศึกษามาตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมันสันนิษฐานว่าชื่อเมืองนี้มาจากภาษาอราเมอิก berotha แปลว่าต้นสน หรืออาจจะมาจากภาษาละติน berytus ที่มาจากภาษาคานาอันและภาษาฟินิเชียน beroth หมายถึงบ่อน้ำเมืองเบรุตมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปี โดยการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดี ปรากฏหลักฐานของชาวฟินิเซียน อารยธรรมเฮเลนิสติก, เปอร์เซีย, โรมัน, อาหรับ และออตโตมัน (ทั้งยังถูกกล่าวถึงเป็นลายลักษณ์อักษรในจดหมายที่ส่งถึงกษัตริย์ฟาโรห์แห่งอียิปต์ ในสมัยศตวรรษที่ 14 ก่อนคริสตกาลอีกด้วย) หลังสิ้นสุดสงครามกลางกรุงเบรุต ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทันสมัยและมีชีวิตชีวา นำท่านสู่ ย่านคอร์นิช ย่านที่สองข้างทาง เต็มไปด้วยภัตตาคารและร้านกาแฟ นำท่านแวะถ่ายรูปกับ หินนกพิราบ (Pigeons’ Rock) เป็นหินที่ถูกธรรมชาติกัดกร่อนเป็นโพรงริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเบรุต จากนั้นนำท่านชมย่านบริเวณริมชายฝั่งทะเล สถานที่พักผ่อนเดินเล่นของชาวเบรุต นำท่านเดินเที่ยวเมืองใหม่เบรุต ที่มีการสร้างเพื่อการธุรกิจพาณิชย์ เช่น ธนาคาร บริษัทฯ ห้างร้าน แบรนด์เนมต่างๆ จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปด้านนอกกับสุเหร่า Mohammad Al-Amin Mosque ซึ่งเป็นมัสยิดที่สร้างให้คล้ายสุเหร่าสีน้ำเงิน ที่อิสตันบูล ประเทศตุรกี มีสถาปัตยกรรมแบบออตโตมาน มีพื้นที่ประมาณ 11,000 ตารางเมตร มีโดมสีน้ำเงิน สูง 48 เมตร และ หอคอยสูง 65 เมตร มัสยิดแห่งนี้กลายเป็นจุดเด่นของเมืองเบรุต จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเบรุต (Beirut National Museum) พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมศิลปวัตถุโบราณของ Raymond Weill, เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสประจำการในเลบานอน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ถือเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์สำคัญที่สุดของประเทศเลบานอน

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

  บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองบอลเบค (Baalbek) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างแนวเทือกเขาตะวันตกและตะวันออกของประเทศเลบานอน และตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำลิตานี (Litani River) ในหุบเขาเบกาแห่งเลบานอน และยังเป็นที่ตั้งของวิหารโรมันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศเลบานอน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยชาวโรมัน ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 1 โดยจุดประสงค์ในการสร้างก็เพื่อสักการะเทพเจ้าโรมัน 3 พระองค์ ซึ่งก็คือ เทพจูปิเตอร์ เทพบาคคัส และเทพีวีนัส วิหารต่างๆสร้างขึ้นเมื่อค.ศ. 150 ในรัชสมัยของจักรพรรดิอันโตนินัส ไพอัสผู้มาเยี่ยมเยือนในสมัยฟื้นฟูคลาสสิคว่า “เทวสถานสุริยา” และเป็นเทวสถานที่อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของสถาปัตยกรรมโรมัน บริเวณวิหารประกอบด้วย วิหารแรกที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพเจ้าจูปิเตอร์ (Jupiter) บิดาแห่งเทพเจ้าทั้งปวง เป็นวิหารขนาดใหญ่ มีความยาว 274 เมตร มีเสาขนาดความสูง 22 เมตร (สูงที่สุดในโลก) ล้อมรอบ 54 ต้น (ปัจจุบันเหลือเพียง 6 ต้น ซึ่งเสียหายจากแผ่นดินไหว และถูกนำไปใช้ในการสร้างสถานที่สำคัญๆ อาทิ เช่น โบสถ์เซนต์โซเฟีย ในอิสตันบูลซึ่งได้นำเสาจากวิหารแห่งนี้ไป 8 ต้น) และวิหารอีกแห่งที่มีขนาดเล็กกว่า สร้างถวายแก่เทพเจ้า Bacchus (เทพเจ้าแห่งเหล้าไวน์)  และ เทพีวีนัส (Venus) วิหารแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานในแบบคอรินเธียนที่งดงามที่สุดในโลก คาดว่าสร้างในระหว่างปี ค.ศ. 193 – 217 โดยจูเลียส ซีซ่าร์ เซพติมิอุส และ คาราคาลา ความยิ่งใหญ่จะเห็นได้จาก ซากหินแกรนิตที่นำมาจากอียิปต์ เป็นหินตัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความยาว 27.5 เมตร กว้าง 4.2 เมตร ลึก 4.2 เมตร น้ำหนักกว่า 1,000 ตัน และองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้วิหารแห่งนี้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1984

  17.00 น. นำท่านสู่สนามบินเบรุต เพื่อเช็คอิน

  20.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอัมมาน เที่ยวบินที่ RJ404 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

  22.10 น. เดินทางถึงสนามบินอัมมาน แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน RJ182

   

   

 • อัมมาน – กรุงเทพมหานคร

  01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบิน RJ182 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง)

  14.25 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

   

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน RJ (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน)

 • ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ

 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท

 • ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)

 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)

 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าวีซ่า

 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าทิปไกด์ไทย, ไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ รวม 62 USD = 2,050 บาท (ซึ่งจะเรียกเก็บจากอินวอยซ์ยอดเต็ม)

 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าของท่านเอง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 
เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้น) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วัน)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วัน)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วัน)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 4-19วัน)

 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 

 • หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม

หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจำนวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่านละ 4,000 บาท)

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด

 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือหลบหนีเข้าเมือง 

 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู