ทัวร์ลาว ปากเซ นครจำปาสัก

ทัวร์ลาว ปากเซ นครจำปาสัก

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ไหว้พระ
รายละเอียด

ทัวร์ลาว ปากเซ นครจำปาสัก โดยสายการบินเวียตเจ็ต นำท่าน เดินทางสู่ ลาวใต้ วัดภูพร้าว – ด่านช่องเม็ก - วัดพูสะเหล่า - ปากเซ - ปราสาทหินวัดพู – ตาดฟาน – ปากซองไฮแลนด์ – ฟาร์มอาโกร - น้ำตกตาดเยือง


รหัสทัวร์ : TATLA7390
 จำปาสัก, ลาว
สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์
ราคาเริ่มต้น
USD 290
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • วันที่
  1
  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานอุบลราชธานี  – วัดภูพร้าว – ด่านช่องเม็ก - วัดพูสะเหล่า - ปากเซ - พักเมืองปากเซ

  07.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ 
  10.30 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี  โดย สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) เที่ยวบินที่ VZ220
  11.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี รับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันในเมืองอุบลราชธานี
  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ด่านช่องเม็ก แวะชม วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำของ จ.อุบลฯ  ด้วยความสวยงามของตัวโบสถ์ ที่ผสมผสานงานศิลปะร่วมสมัยล้านนากับล้านช้างเข้ากันแบบวิจิตรบรรจงได้อย่างลงตัว และวิวทิวทัศน์ในบริเวณวัดมีจุดชมวิวสามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร และเทือกเขากั้นระหว่างชายแดนไทย-ลาว  แลนด์มาร์คหรือเอกลักษณ์ของวัดที่ถือเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนคือ ภาพเรืองแสงของประติมากรรมต้นกัลปพฤกษ์ที่ติดอยู่ผนังหลังโบสถ์ จากนั้นนำท่านเดินทางไป ด่านช่องเม็ก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ขณะรอตรวจเอกสารผ่านแดน ท่านสามารถเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆด่านช่องเม็ก และสปป.ลาวจับจ่ายซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free Shop ของฝั่งลาวหรือแลกเงินสกุลกีบตามอัธยาศัย **เอกสารที่ใช้แสดงตรงจุดนี้ คือ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เล่มปัจจุบันที่มีอายุคงมากกว่าเหลือ 6 เดือน และหลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส เช่น วัคซีนพาสปอร์ตแบบเล่ม, ชนิดอิเล็กทรอนิกส์**
  ออกเดินทางสู่ เมืองปากเซ ศูนย์กลางแขวงจำปาสักระยะทางประมาณ 45 กม.  
  นำท่านชม วัดพูสะเหล่า ตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับสะพานลาว-ญี่ปุ่น เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปากเซ มองเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีเหลืองทองสง่างามบนเนินผา บริเวณโดยรอบวัดยังมีพระพุทธรูปองค์เล็กตั้งเรียงรายอีกมากมาย ถือได้ว่าเป็นจุดท่องเที่ยวเมืองปากเซที่ไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียว  
  เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
  ที่พัก โรงแรม โรงแรมเอราวัณ ริเวอร์ไซด์ โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า

 • วันที่
  2
  ปราสาทหินวัดพู – ตาดฟาน – ปากซองไฮแลนด์ – ฟาร์มอาโกร – พักเมืองปากซอง

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
  นำท่านไปยัง ปราสาทหินวัดภู หรือที่นักโบราณคดีลาว เรียกว่า นครเสดถาปุระ ซึ่งเป็นปราสาทศิลปะ ขอมยุคก่อนนครวัดอายุกว่า 1,000 ปี สร้างโดยกษัตริย์ขอมหลายรัชกาล ตั้งอยู่ ณ ภูเกล้า สัมผัสร่องรอยอารยธรรมขอมจากลวดลายการแกะสลักหิน รูปพระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม พระกฤษณะ นางอัปสร ปัจจุบันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษย์ชาติ แห่งที่ 2 ของ สปป.ลาว เมื่อปี  พ.ศ. 2545 
  เดินทาง มุ่งสู่ที่ราบสูงบอละเวน, เมืองปากซอง
  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
  จากนั้นนำท่านชมน้ำตกธรรมชาติที่อยู่ท่ามกลางไร่ชา กาแฟ น้ำตกตาดฟาน ชมความงามของน้ำตกคู่แฝด ที่เกิดจากหินทรายตระการตา จากตาดฟานรีสอร์ท แหล่งพักของคนรักธรรมชาติ เดิมบริเวณนี้เป็นปากปล่องภูเขาไฟ จึงทำให้มีลักษณะเป็นเหวลึกลงไปเหมือนปากปล่อง รายล้อมไปด้วยป่าเขาสีเขียว แถมมีหมอกจางๆ จากละอองน้ำตกขนาดใหญ่ และสำหรับท่านที่ชอบความท้าทาย สามารถโหนสลิงเพื่อชมความอลังการของน้ำตกอย่างใกล้ชิด **ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวมกับค่าโหนสลิง ราคาท่านละ 1,200บาท**
  จากนั้นแวะชมบรรยากาศไร่กาแฟเบียร์ช้าง ไร่กาแฟที่กว้างใหญ่ ที่รู้จักกันในนาม ปากซองไฮซ์แลนด์   เนื้อที่ 19,000 ไร่ บนที่ราบสูง บอละเวน (Bolaven Plateua) เมืองปากซอง เป็นจุดชมวิวไร่กาแฟอาราบิก้า  ที่สวยงามที่สุดของเมืองปากซอง เข้าชมสวนผัก AGRO VEGE FARM  มีพื้นที่ประมาณ 40 เฮกตาร์ (250 ไร่) ปลูกพืชผักมากกว่า 77 ชนิด โดยสามารถผลิตพืชผักปลอดสารพิษ อาทิ ผักสลัด มะเขือเทศ แตงกวา ผักกาดขาว ต้นหอม หน่อไม้ฝรั่ง และพริก ภายในฟาร์มมีโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 23 หลัง โรงเรือนคัดเกรด 1 หลัง และโรงเรือนขยายกล้าพันธุ์ 1 หลัง ทั้งนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม   
  เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) 
  ที่พัก โรงแรม โรงแรมปากซองแดนงาม โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า

 • วันที่
  3
  น้ำตกตาดเยือง – ด่านช่องเม็ก – ท่าอากาศยานอุบลราชธานี - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
  จากนั้นนำท่านเข้าชม น้ำตกตาดเยือง เป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของแขวงจำปาสัก สายน้ำที่ทอดลงมาจากหน้าผาทำให้น้ำแตกกระเซ็นเป็นละอองที่สวยงาม และยังมีจุดชมวิวสำหรับถ่ายรูปที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  จากนั้นนำท่านไปด่านช่องเม็ก ช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีในขณะผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือผ่านแดนตม.ไทย–ลาว   
  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 
  16.25 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) เที่ยวบินที่ VZ225
  17.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

มื้ออาหารและที่พัก
วันที่
อาหารเช้า
อาหารเที่ยง
อาหารเย็น
โรงแรม
1
Erawan Riverside Hotel or similar class
2
Paksong Danngarm Hotel hotel or similar class
3
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเงินเต็มจำนวน

 • ผู้เดินทางต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนหรือมีเอกสารแสดงผลการทดสอบ COVID-19

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน 

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 

 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 

 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ   

 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ  

 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ)

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศลาวสำหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางลาวได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศลาวไม่เกิน 30 วัน)

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศลาวสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศลาว

 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน

 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

เงื่อนไขการยกเลิก
 • เนื่องจากยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

 • ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด 

หมายเหตุ
 • กรณีผู้ร่วมคณะยินดีที่จะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่มีหัวหัวหน้าทัวร์ (มีไกด์ท้องถิ่นตลอดการเดินทางที่ประเทศลาว)

 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  

 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 

 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

 • กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

 • สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม

 • บริการน้ำดื่ม 1 ขวด/ท่าน/วัน

 • การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศลาว สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

 • ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านชำรุด หรือมีตราปั้มใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว

 • เงื่อนไขและข้อจากัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมที่จะทำตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจหาเชื้อโควิด-19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน 

 • ผู้เดินทางไปประเทศ สปป.ลาวจะต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดสฉบับจริงหรือสำเนา (อย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทาง) โดยไม่สามารถแสดงผ่านระบบออนไลน์หรือโทรศัพท์ได้