ทัวร์คาซัคสถาน อาเซอร์ไบจาน บากู วิหารแห่งไฟ นอน 4 ดาว

ทัวร์คาซัคสถาน อาเซอร์ไบจาน บากู วิหารแห่งไฟ นอน 4 ดาว

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พักโรงแรม 4 ดาว กลับถึงเช้า
รายละเอียด

ทัวร์คาซัคสถาน อาเซอร์ไบจาน บากู วิหารแห่งไฟ นอน 4 ดาว  6 วัน 3 คืน เดินทางด้วยสายการบินแอร์อัสตานา กรุงอัลมาตี้ จัตุรัสสาธารณะ ตลาดกรีนมาร์เก็ต เมืองโกบุสตาน ภูเขาไฟลาวาโคลน ภูเขาแห่งไฟ หอคอยพรมจันทร์


รหัสทัวร์ : TATAZ6192
 อัลมาตี, คาซัคสถาน
สายการบินแอร์แอสตานา
วันที่เดินทาง :
28 มี.ค. 2566 ถึง 02 เม.ย. 2566
ราคาเริ่มต้น
USD 1,300
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพฯ – อัลมาตี้ 4-star accommodation or equivalent.
อัลมาตี้ - บากู (GYD) SAPPHIRE BAYIL accommodation, 4 stars or equivalent.
บากู – โกบุสตาน – ภูเขาไฟลาวาโคลน – Panoramic Park – Walking Street SAPPHIRE BAYIL accommodation, 4 stars or equivalent.
บากู – วิหารแห่งไฟ – ภูเขาแห่งไฟ - Old Town city SAPPHIRE BAYIL accommodation, 4 stars or equivalent.
บากู – Heydar Aliyev center – Departure -
อัลมาตี้ – กรุงเทพฯ -
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ – อัลมาตี้

  07.00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 เคาน์เตอร์ U แถว 14-20 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน

  10.15 น. ออกเดินทางสู่ อัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน ดินแดนแห่งนี้ร่ำรวยพรั่งพร้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และแหล่งพลังงานที่พบมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยสายการบิน Air Astana สายการบินประจำชาติ เที่ยวบินที่ KC-932 (ใช้เวลาบิน 7 ชั่วโมง 15 นาที) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  16.25 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอัลมาตี้ นำทุกท่านรับกระเป๋าสัมภาระหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำทุกท่านเดินทางสู่โรงแรมเพื่อ check in และพักผ่อนจากการเดินทาง (เวลาที่กรุงอัลมาตี้ ช้ากว่า ประเทศไทย 2 ชม.) 

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์ระบำพื้นเมือง

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

   

 • อัลมาตี้ - บากู (GYD)
   

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านท่องเที่ยวสถานที่สำคัญของ กรุงอัลมาตี้ เริ่มด้วยการ ชมจัตุรัสสาธารณะ (Republic Square) สวนสาธารณะสำคัญที่เป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์อิสระภาพ (Monument of Independence) และ สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ (Panfilovtzev  Park) สร้างขึ้นเพื่อแสดงความรำลึกถึงวีรบุรุษชาวคาซัคที่ช่วยโซเวียตรบกับนาซีในสงครามโลกครั้งที่สอง จากนั้นนำท่านชม โบถส์คริสต์เซนต์คอฟ (Zenkov Cathedral) ซึ่งรอดพ้นจากความเสียหายจากแผ่นดินไหวในปี คศ.1911 อย่างน่าอัศจรรย์เป็นโบสถ์ไม้ที่ไม่ใช้ตะปูในการสร้าง เลยนับเป็น1ใน 8 สถาปัตยกรรมซึ่งสร้างด้วยไม้ที่พิเศษที่สุดในโลก ซึ่งตั้งอยู่ในสวนแห่งนี้ด้วย

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

  ให้ท่านได้อิสระกับการ ช้อปปิ้งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต GREEN MARKET ซึ่งมีทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค ทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ไข่ปลาคาร์เวียร์ของที่ระลึก ของสดของแห้ง อาทิ ถั่วชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พิตาชิโอ อัลมอนด์ ผลไม้แห้ง ต่างๆมากมาย ซึ่งราคาถูกมากเมื่อเทียบกับเมืองไทย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอัลมาตี้

  22.15 น. ออก เดินทางสู่บากู โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ (KC115)

  23.55 น. เดินทางถึง สนามบินบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พัก SAPPHIRE BAYIL 4 ดาว หรือเทียบเท่า

   

   

 • บากู – โกบุสตาน – ภูเขาไฟลาวาโคลน – Panoramic Park – Walking Street

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  หลังจากนั้น นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโกบุสตาน (GOBUSTAN) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 65 กม. ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบากู เป็นบริเวณที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการแกะสลักภาพบนหินของมนุษย์ที่งดงาม (ROCK PETROGLYPHS) อุทยานแห่งชาติ Gobustan เป็นที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สำคัญอีกที่หนึ่งของอาเซอร์ไบจาน เพราะเคยเป็นสถานที่ที่มนุษย์ยุคหินตั้งรกรากไว้เมื่อประมาณ 30,000 ปีที่แล้ว ได้รับการประกาศเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของอาเซอร์ไบจาน เมื่อปี ค.ศ. 1966 เพื่ออนุรักษ์หินสลัก ซากปรักหักพัง องค์การ UNESCO ได้ประกาศให้อุทยานแห่งชาติ Gobustan ว่าเป็น “outstanding universal value” จากคุณภาพและความคมชัดของภาพสลักบนหิน เกี่ยวกับสัตว์ การล่าสัตว์และวิถีชีวิตในยุคก่อนประวัติศาสตร์ และความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคกลาง ภายในอุทยานมีหินสลักกว่า 6,000 ชิ้น มีอายุราว 5,000 – 30,000 ปี รวมทั้ง ถ้ำ ที่พักอาศัย และหลุมศพของมนุษย์ในยุคหินเก่าจนถึงยุคกลาง ให้ท่านชมความสวยงามของหินภูเขาที่มีการแกะสลักภาพที่เป็นรูปต่างๆ ณ พิพิธภัณฑ์เปิด (ROCK PAINTING OPEN-AIR MUSEUM) รูปคนเต้นรำ เรือ หมู่ดาวและสัตว์ต่างๆ จากนั้นนำท่านเปลี่ยนรถเพื่อไปชม ภูเขาไฟลาวาโคลน (MUD VOLCANOES) ที่มีรูปร่างเหมือนภูเขาไฟซึ่งมีโคลนสีดำพลุ่งขึ้นมาตลอดเวลา อาเซอร์ไบจานเป็นประเทศที่มีภูเขาไฟโคลนกว่า 400 ลูก นับว่ามีเยอะที่สุดในโลก อุทยานแห่งชาติโกบุสตานนั้นมีหลายพื้นที่ที่เราสามารถไปดูภูเขาไฟโคลน ในหลายๆ จุดยังคงมีภูเขาไฟโคลนเดือดอยู่ สามารถเดินเข้าไปดูใกล้ๆ ได้เลย หลายท่านอาจคิดว่าเป็นลาวาโคลนที่ร้อน แต่ความจริงแล้วเป็นโคลนที่เย็นมาก เป็นเครื่องประทินผิวชั้นยอด ทำให้ผิวนุ่ม ชุ่มชื่น 

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองบากู นำทุกท่านสู่  PANORAMIC PARK ชมความสวยงามมุมสูงของเมืองบากู ท่านจะได้เห็นวิวทะเล และวิวเมืองทั้งหมดของเมืองบากู ถ่ายรูปกับวิวที่มีตึก Flame Tower เป็นฉากหลังอันสวยงาม ซึ่งท่านสามารถมองเห็นเสาธงชาติขนาดยักษ์ของอาเซอร์ไบจานที่สูงถึง 162 เมตรและถือได้ว่าเป็นเสาธงชาติที่สูงที่สุดในโลกด้วย จากนั้นนำท่านอิสระ ช้อปปิ้ง ณ TORGOVY STREET มีสินค้า ร้านอาหาร ของฝากที่ระลึกมากมายให้เลือกซื้อ

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พัก SAPPHIRE BAYIL 4 ดาว หรือเทียบเท่า

   

 • บากู – วิหารแห่งไฟ – ภูเขาแห่งไฟ - Old Town city

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อะเทห์กาห์ (ATESHGAH) หรือวิหารแห่งไฟ (FIRE TEMPLE) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที เป็นวิหารที่ถูกสร้างขึ้นใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมและมีกระถางไฟอยู่ตรงกลาง และบริเวณรอบๆด้านนอกมีห้อง 26 ห้อง ถูกสร้างเป็นที่พักอาศัยของพระ ถูกสร้างขึ้นในขณะที่ศาสนาโซโรแอสเตอร์กำลังเริ่มต้นและมีความรุ่งเรื่องในเวลาต่อมา และพวกอินเดียได้เข้ามาระหว่างศตวรรษที่17 – 18 และต่อมาถูกทิ้งร้าง จนกระทั้ง ค.ศ. 1883  เมื่อบริเวณนี้ได้ขุดพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ จนต่อมาได้ถูกให้เป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ.1975  นำท่านเดินทาง ไปยังบริเวณแหลมอับเรรอน (ABSHERON) บริเวณเทือกเขาสูง ประมาณ 116 เมตร ซึ่งเป็นสถานที่ ที่ตั้งอยู่บนชั้นของก๊าซธรรมชาติที่ปะทุอยู่ในเปลวไฟอย่างต่อเนื่อง เรียกว่า ยูนาร์แด๊ก (YANAR DAG) หรือ ภูเขาแห่งไฟ FIRE MOUNT สถานที่นี้เกิดขึ้นมาแต่โบราณ เปลวไฟที่เกิดจากก๊าซที่ลุกไหม้ต่อเนื่องกันมานาน จนเป็นที่รู้จักดีและได้ซื่อว่าเป็นดินแดนแห่งไฟ (LAND OF FIRE) และยังเป็นสถานที่แสวงบุญสำหรับอาเซอร์ไบจาน และชาวต่างชาติจากประเทศอินเดีย และประเทศอิหร่าน นักธรณีวิทยาได้เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่า การพลุ่งของก๊าซ GAS-OIL VOLCANOES  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ บากู

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเก่าบากู Baku Old City ที่เรียกว่าย่านอิเซรีเซเคอร์ Icheri Shekher หรือย่านเมืองเก่า ซึ่งเป็นย่านที่มีโบราณสถานเก่าแก่ที่สำคัญ และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบากูที่ไม่เหมือนกับที่แห่งใดๆ เมืองที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีกำแพงป้อมล้อมรอบ และรอบกำแพงจะมีการสร้างเป็นป้อมหอคอยซึ่งมีทั้งหมด 25 แห่ง และมีประตูทางเข้าออกถึง 5 แห่ง สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ชีวาน และภายในเป็นคอมเพล็กซ์มีสถานที่สำคัญภายในหลายแห่ง อาทิ พระราชวังแห่งและสุสานแห่ง Shirvanshahs Dynasty Palace and Tomb  พระราชวังแห่งราชวงศ์เชอร์วาน สถานที่พำนักของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เชอร์วานผู้ซึ่งครองราชย์มาอย่างยาวนาน ในช่วงศตวรรษที่ 14-17  สุเหร่าและเสาหอคอยมินาเรต์ ห้องอาบน้ำและที่พักของกองคาราวาน  ถ่ายรูปคู่กับ หอคอยพรมจันทร์ หรือ Maiden Tower ซึ่งต่อมาได้รับให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก UNESCO และถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในไข่มุกทางสถาปัตยกรรมแห่งอาเซอร์ไบจาน

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พัก SAPPHIRE BAYIL 4 ดาว หรือเทียบเท่า

   

   

 • บากู – Heydar Aliyev center – Departure

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านชม Heydar Aliyev Center อาคารสถาปัตยกรรมล้ำยุคที่เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของบากู ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของซาฮา ฮาดิด สถาปนิกลูกครึ่งอิรัก-อังกฤษ ที่ต้องการสร้างอาคารที่มีความโค้งเว้าและดูพลิ้วไหว โดยสร้างเสร็จสมูบรณ์เมื่อกลางปีค.ศ.2012 ที่ผ่านมา ตัวอาคารเป็นอาคารหอประชุมขนาด 619,000 ตารางฟุต เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเมืองใหม่ให้ทันสมัยและเป็นเลิศด้านการออกแบบ โดยชื่อของอาคารตั้งตามชื่อของอดีตผู้นำของอาเซอร์ไบจานในยุคโซเวียตปกครองและเป็นประธานธิบดีคนแรกของประเทศ ซึ่งภายในใช้สำหรับจัดงานประชุม งานอีเว้นท์และรวมถึงเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะด้วย ภายในประกอบไปด้วยหลากหลายโซน อาทิเช่น โชว์เครื่องดนตรีโบราณ ชุดประจำชาติโบราณ โมเดล พร้อมกับ ถ่ายรูปเช็คอิน กับ I LOVE BAKU Sign สถานที่ถ่ายรูปเชคอินสุดฮิตของชาวเมืองบากูและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีฉากหลังเป็นอาคาร Heydar Aliyev Center

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

  ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน

  15.50 น. เหิรฟ้าสู่ อัลมาตี้ โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC112 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  21.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอัลมาตี้ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

   

 • อัลมาตี้ – กรุงเทพฯ

  01.05 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพมหานครโดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC931 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  08.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมความประทับใจ

   

   

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) กรุงเทพฯ-อัลมาตี้ – บากู - อัลมาตี้ – กรุงเทพฯ

 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศคาซัคสถาน  อาเซอร์ไบจาน

 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ำมันและการประกันภัยทางอากาศ

 • ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน 1 ห้อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน

 • ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ

 • ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 • น้ำเปล่า วันละ1 ขวด 

 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า อาหารเป็นพิษเท่านั้น เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 • ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%กรณีต้องการใบเสร็จ

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ

 • ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม1 ใบ ต่อท่าน

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 3 ยูเอสดอลล่าร์ USD  X 5 วัน  = 15 USD

 • คนขับรถท้องถิ่น  2 ยูเอสดอลล่าร์ USD X 5 วัน   = 10 USD

 • หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ  3 ยูเอสดอลล่าร์ USD X 6 วัน = 18 USD รวมทั้งหมด 43 USD ต่อท่าน ประมาณ 1,420 บาท

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น) 

 • ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

หมายเหตุ
 • บริษทัขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 25ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง

 • ในกรณีที่ผู้โดยสารอยู่ต่างจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์ ,รถไฟ หรือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วทุกประเภทมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ทัวร์มีการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศ หรือเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 • โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที่ได้ตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้นอยู่ ณ หน้างานนั้นๆ

 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

 • ในกรณีระหว่างการเดินทางผู้โดยสารต้องรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเครื่องและทรัพย์สินของตนเอง

 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไมว่ากรณีใดๆ ทางบริษทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

 • ภาพที่ใช้ในการประกอบการทำโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

 • เนื่องจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑ์ที่ต่างกัน โดยสายการบิน แอร์แอสตาน่า มีกฎในการออกตั๋วก่อนเดินทาง 21 วัน และเมื่อตั๋วออกมาแล้ว จะไม่สามารถ เปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตั๋วได้