ทัวร์ญี่ปุ่น ล่องเรือเกบิเค นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมสโนว์มอนสเตอร์ ทะเลสาบทาซาวะ กินซัง ออนเซ็น

ทัวร์ญี่ปุ่น ล่องเรือเกบิเค ทะเลสาบทาซาวะ นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมสโนว์มอนสเตอ

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ เที่ยวอิสระ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ ล่องเรือ พิพิธภัณฑ์
รายละเอียด

ทัวร์ญี่ปุ่น 7 วัน 5 คืน เดินทางด้วยสายการบิน การบินไทย พาล่องเรือเกบิเค นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมสโนว์มอนสเตอร์ ทะเลสาบทาซาวะ กินซัง ออนเซ็น หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก หมู่บ้าน โออุจิ จูคุ ปราสาทสึรุงะ แช่ออนเซน


รหัสทัวร์ : TATJP6662
 ยามางาตะ, ญี่ปุ่น
สายการบินการบินไทย
วันที่เดินทาง :
02 เม.ย. 2565 ถึง 08 เม.ย. 2565
ราคาเริ่มต้น
USD 1,681
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เซนได (สนามบินเซนได) (TG626 23.50-07.30 1) -
เซนได (สนามบินเซนได) - เมืองมัตสึชิม่า - วัดโกไดโดะ - เมืองฮิราซูมิ - ล่องเรือเกบิเค - เมืองฮานะมากิ ROUTE INN YAHABA HOTEL or another hotel of the same class.
เมืองฮาจิมันไต - ทะเลสาบโทวาดะ - เทือกเขาฮักโกดะ (นั่งกระเช้าลอยฟ้า) APPI GRAND HOTEL or a similar hotel.
ทะเลสาบทาซาวะ - หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ - เมืองยามากะตะ - กินซัง ออนเซ็น YAMAGATA GRAND HOTEL or a similar hotel.
เมืองซาโอะ - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก - เมืองไอสุ วาคามัทสุ - ปราสาทสึรุกะ - เมืองคิตะกาตะ - เดินเล่นชมเมืองคิตะกาตะ SANKYO FUKUSHIMA HOTEL or another hotel of the same class.
หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ - หมู่บ้าน โออุจิ จูคุ - เซนได - เซนได อิซุมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - ย่านอิจิบันโจ - ช้อปปิ้งอิออน นาโทริ METROPOLITAN SENDAI HOTEL or another hotel of the same class.
เซนได (สนามบินเซนได) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG627 11.15-16.05) -
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เซนได (สนามบินเซนได) (TG626 23.50-07.30 1)
  20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรรภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทย ( TG) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
  23.50 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG626  (บริการอาหารเช้าและน้ำดื่มบนเครื่อง)
   
 • เซนได (สนามบินเซนได) - เมืองมัตสึชิม่า - วัดโกไดโดะ - เมืองฮิราซูมิ - ล่องเรือเกบิเค - เมืองฮานะมากิ
  07.30 น. เดินทางถึง สนามบินเซนได ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
  ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [สำคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้]
  มัตสึชิม่า (Matsushima) เป็นเมืองทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเซนได อ่าวมัตสึชิม่าได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 3 ดินแดนที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น ที่มีเกาะน้อยใหญ่อยู่มากมาย
  วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นวัดขนาดเล็ก ติดกับท่าเรือมัตสึชิม่า ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่น ทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมัตสึชิม่า สร้างขึ้นในปี 807 เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค์ ซึ่งก่อตั้งโดยพระสงฆ์ที่ก่อตั้งวัดซูอิกันจิ (Zuiganji Temple) โดยรูปปั้นจะถูกนำมาให้ประชาชนได้ชมกันทุกๆ 33 ปี (ครั้งสุดท้ายที่นำออกมาจัดแสดงคือปี 2006)
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  เมืองฮิราซูมิ มรดกโลกแห่งภูมิภาคโทโฮกุ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดอิวาเตะ มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
  ล่องเรือช่องแคบเกบิเค ชมหนึ่งในร้อยทัศนียภาพสวยงาม และทรงคุณค่าของญี่ปุ่นในญี่ปุ่น ถือได้ว่าเป็นที่เดียวเท่านั้นที่ใช้เรือถ่อด้วยไม้พายเพียงอันเดียวทั้ง ขาไปและกลับโดยไม่มีการใช้เครื่องยนต์ ท่านจะได้ชม ต้นไม้กับโขดหินผาและน้ำใส สะอาดมองเห็นปลาแม่น้ำกำลังแหวกว่าย 
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
  ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม ROUTE INN YAHABA HOTEL หรือเทียบเท่า
  ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
 • เมืองฮาจิมันไต - ทะเลสาบโทวาดะ - เทือกเขาฮักโกดะ (นั่งกระเช้าลอยฟ้า)
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  เมืองฮาจิมันไต ตั้งอยู่ที่ราบสูงในแนวภูเขาไฟของฮาจิมันไต และทะเลสาบโทวาดะในอาโอโมริ ที่นี่มีถนนซึ่งมีทัศนียภาพงดงามทอดยาวไปทั่วบริเวณ ฮาจิมันไตมีความงดงามตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปลายเดือน ก.ย. ไปจนถึงกลางเดือน ต.ค. ใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ส้ม สวยงาม ช่วงเดือนธันวาคม หิมะจะเริ่มตก สวยงามเป็นอย่างมาก
  ทะเลสาบโทวะดะ (Lake Towada) กำเนิดขึ้นจากการปะทุของภูเขาไฟราว 2,000 ปีก่อน ทำให้เกิดเป็นแอ่งทะเลสาบกว้างใหญ่บนระดับความสูงกว่า 400 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะฮอนชู (Honshu) ของญี่ปุ่น  
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาฮักโกดะ (Hakkoda) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีความสูง 1,585 เมตร ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 ภูเขาที่สวยงามของญี่ปุ่น ที่นี่ยังเป็นสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงที่สวยงามมากๆที่หนึ่งอีกด้วย มีใบไม้หลากสีทั้งแดง เขียว เหลือง ส้ม พร้อมใจกันสลับสีเพิ่มความความสวยงามให้กับภูเขาทั้งลูก ช่วงเวลาใบไม้เปลี่ยนสีของที่นี่คือปลายเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ท่านมองเห็นตัวเมืองอาโอโมริ พร้อมชมความงดงามของใบไม้เปลี่ยนสี ในช่วงฤดูหนาวหิมะจะตกในบริเวณภูเขา ทำให้ต้นไม้ถูกแช่แข็งด้วยหิมะจนกลายเป็นรูปร่างแปลกๆแตกต่างกันไปที่เรียกกันว่า ปิศาจหิมะ หรือสโนว์มอนสเตอร์ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปแบบเต็มอิ่มกับหิมะที่เย็นฉ่ำ 
  ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก APPI GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า
  ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
   
 • ทะเลสาบทาซาวะ - หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ - เมืองยามากะตะ - กินซัง ออนเซ็น
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  ทะเลสาบทาซาวะ (Lake Tazawa) เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นทะเลสาบที่ไม่แข็งตัวในฤดูหนาว ทะเลสาบที่ลึกที่สุดในญี่ปุ่น (ลึกถึง 423.4 เมตร) และได้รับเลือกให้ติดอยู่ใน 100 อันดับสถานที่วิวสวยของญี่ปุ่น ทาซาวะเป็นทะเลสาบมหัศจรรย์ที่สีของผืนน้ำจะเปลี่ยนไปตามมุมที่ชมวิว เสน่ห์ของทะเลสาบทาซาวะก็คือพื้นผิวน้ำของทะเลสาบ สีที่เป็นลักษณะเฉพาะของผืนน้ำเรียกว่า “ทะเลสาบทาซาวะสีน้ำเงิน” ทั้งๆ ที่มีสีน้ำเงินเหมือนน้ำหมึกที่กำลังไหล แต่กลับมีความใสเป็นลักษณะพิเศษ ทะเลสาบแห่งนี้มีสัญลักษณ์เป็นรูปปั้นทัตสึโกะ (Tatsuko) รูปปั้นสีทองซึ่งตำนานเล่าว่าเป็นรูปปั้นของเจ้าหญิงทัตสึโกะ ที่ขอพรให้คงความงามอันเป็นนิรันดร์ แต่กลับถูกสาปให้เป็นมังกรและจมอยู่ใต้ท้องทะเลสาบแห่งนี้
  หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ (Kakunodate Samurai District) นำท่านสัมผัสกับบรรยากาศแบบญี่ปุ่นที่งดงามเมื่อครั้งอดีต ที่นี่ก็ยังมีเสน่ห์อีกมากมายให้ท่านได้สัมผัสถึงประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์โบราณ หรืออาหารพื้นบ้านชนิดต่างๆ เป็นต้น ตามแนวถนนหมู่บ้านซามูไรแห่งนี้ มีต้นไม้ปลูกอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเดินทางมาในฤดูกาลใด นักท่องเที่ยวก็จะได้รื่นรมย์กับทัศนียภาพอันงดงามได้อยู่เสมอ 
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  กินซังออนเซ็น (Ginzan Onsen) หมู่บ้านออนเซ็นที่ยังคงหลงเหลืออาคารบ้านเรือนดั้งเดิมชวนให้คิดถึงให้เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน โดยอบอวลไปด้วยบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่นช่วงต้นศตวรรษที่ 20 บรรยากาศของหมู่บ้านที่เรียงรายไปด้วย เรียวกังไม้เลียบแม่น้ำยังคงมีให้เห็นกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ เพลิดเพลินกับการชมอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ กินซังออนเซ็นมีคุณสมบัติเป็นออนเซ็นกำมะถันใสไม่มีสีและมีรสเค็มเล็กน้อย โดยว่ากันว่ามีสรรพคุณช่วยรักษาบาดแผลโดนบาด, บาดแผลไฟไหม้, โรคผิวหนังเรื้อรัง, โรคเรื้อรังยอดฮิตของผู้หญิง และโรคหลอดเลือดแข็ง (ไม่รวมค่าแช่ออนเซ็น 500-3,000 เยน) 
  ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก YAMAGATA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
   

   

 • เมืองซาโอะ - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก - เมืองไอสุ วาคามัทสุ - ปราสาทสึรุกะ - เมืองคิตะกาตะ - เดินเล่นชมเมืองคิตะกาตะ
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ (Zao Fox Village) ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองชิโรอิชิในภูเขาของจังหวัดมิยากิ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1990 ภายในหมู่บ้านมีสัตว์นานาชนิดกว่า 100 ตัว รวมถึงสุนัขจิ้งจอก 6 สายพันธุ์ที่วิ่งไปมาได้อย่างอิสระในพื้นที่กว้าง ในประเทศญี่ปุ่น สุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ที่สำคัญชนิดหนึ่ง ตั้งแต่ระดับชาวบ้านมีความเชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกมีวิญญาณของเทพอินาริโอคามิ หรือเทพเจ้าของศาสนาพุทธชินโตอยู่ ซึ่งเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของการเกษตร(ข้าว, ใบชา) และความเจริญรุ่งเรือง ให้ท่านได้สัมผัสความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และป้อนอาหารสุนัขจิ้งจอก พร้อมเก็บภาพความประทับใจ
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  ชม ปราสาทสึรุกะ ซึ่งแปลว่าปราสาทนกกระเรียน ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1384 และผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มามากมาย ทำให้โดนทำลายและสร้างขึ้นใหม่หลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1964 ปัจจุบันปราสาทสึรุกะได้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์ของเมืองไอสุ-วาคามัทสุ รวมทั้งเครื่องเขินและดาบโบราณต่างๆ
  เมืองคิตะกาตะ เมืองที่มี ราเมนติดอันดับ 1ใน 3 สุดยอดราเมนที่โด่งดังของญี่ปุ่น หรือ Big Tree Ramen เมืองราเมนดังแห่งญี่ปุ่นนั้นได้แก่ Sapporo (ซัปโปโร) , Hakata (ฮากะตะ), และ Kitakata (คิตะกาตะ) อิสระให้ทุกท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัยกับร้านราเมนที่มีมากถึง 150 ร้านที่กระจายอยู่ทั่วเมือง โดยท่านสามารถขอคู่มือและแผนที่ร้านเด่นๆดังๆ ได้จาก Information Center ของสถานี Kiatakata นอกจากร้านราเมนที่กระจายตามอยู่ทั่วเมืองแล้ว ยังมีพิพิธภัณฑ์ รวมถึง Kai Residence บ้านโบราณที่นับเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญของเมือง 
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
  ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SANKYO FUKUSHIMA HOTEL หรือเทียบเท่า
   
 • หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ - หมู่บ้าน โออุจิ จูคุ - เซนได - เซนได อิซุมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - ย่านอิจิบันโจ - ช้อปปิ้งอิออน นาโทริ
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ หน้าผาหินที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำโอคาวะ โดยเชื่อกันว่า หน้าผาหินแห่งนี้มีอายุหลายล้านปี และถูกธรรมชาติกัดเซาะในระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้หน้าผาแห่งนี้มีรูปร่าง หน้าตาที่แปลกประหลาดคล้ายๆกับเจดีย์หินขนาดยักษ์ นับเป็นอีกหนึ่งจุดชมที่ทุกท่านไม่ควรพลาด
  หมู่บ้านโออูจิ จูคุ เป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบมุงหลัง ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2183 เป็นบ้านพักในสมัยเอโดะที่ตั้งอยู่ในถนนสายสำคัญ ที่ใช้เชื่อมระหว่างเมืองไอสุวาคามัสสึ กับเมืองนิคโก้ ซึ่งปัจจุบันดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหารที่มีของท้องถิ่นขึ้นชื่อ “โซบะต้นหอม” ที่ชาวญี่ปุ่นนิยมรับประทาน นอกจากนี้ยังมีศาลเจ้าและวัดประจำเมืองโออูจิจูคุ โดยวัดตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก ให้นักท่องเที่ยวจะได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของเมืองได้จากบริเวณด้านบนของวัด
  เซนได อิซุมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท (Sendai-Izumi Premium Outlets) ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังอย่างจุใจ กับศูนย์รวมร้านแบรนด์ชื่อดังต่างๆ เช่น Coach, Jill Stuart, Pleats Please Issey Miyake, Polo Ralph Lauren, Ray-Ban, Regal, Adidas และอื่นๆ  
  กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
  ช้อปปิ้ง อิออน นาโทริ ห้างสรรพสินค้าที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเครื่องกีฬา และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เก็บจัดการลิสต์ของฝากมาจากคนที่บ้านได้อย่างครบครันเต็มที่
  ย่านอิจิบันโจ เป็นแหล่งช้อปปิ้งในใจกลางเมืองเซนได ที่ประกอบด้วยถนนช้อปปิ้งหลายสาย จึงได้ชื่อว่าเป็นถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ตลอดสองข้างทางของถนนนั้นเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย เช่น ของแบรนด์เนมต่างๆ ร้านขายสินค้าแฟชั่นพวกเสื้อผ้า รองเท้าเครื่อง ประดับ ร้านขายยา ร้านขายสินค้า 100 เยน ตลอดจนร้านอาหาร ในช่วงเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาอย่างยิ่งช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่จะมีการจัดแสดงไฟไว้ตลอดเส้นทาง รวมทั้งมีการตั้งต้นคริสต์มาสและประดับไฟเอาไว้ตามจุดต่างๆ พร้อมด้วยเสียงเพลงที่เข้ากับบรรยากาศ
  ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
  ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก METROPOLITAN SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า
   
 • เซนได (สนามบินเซนได) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG627 11.15-16.05)
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินเซนได
  ถึง สนามบินเซนได ทำการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ
  11.15 น. นำท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG627  (บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง)
  16.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
   
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

 • กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น 

 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

 • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด)

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ 

 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน

 
เงื่อนไขการยกเลิก
 • แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นับวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 • แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นับวันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท 

 • แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 • กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท 

 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วันก่อนออกเดินทาง