มหาเจดีย์บุโรพุทโธ วัดพราห์มนันต์ หมู่บ้านคินตามณี วัดทานาห์ลอต วัดอูรันดานูบราตัน

ทัวร์อินโดนีเซีย เส้นทางแห่งศรัทธา สักการะมหาเจดีย์บุโรพุทโธ โปรโมชั่นสุดคุ้ม

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ไหว้พระ เที่ยวอิสระ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พิพิธภัณฑ์
รายละเอียด

ทัวร์อินโดนีเซีย 4 วัน 3 คืน เดินทางด้วยสายการบิน การบินไทย พาสักการะมหาเจดีย์บุโรพุทโธ วัดพราห์มนันต์ หมู่บ้านคินตามณี วัดทานาห์ลอต วัดอูรันดานูบราตัน ยอร์คจาร์กาต้า บาหลี


รหัสทัวร์ : TATID6575
 บาหลี, อินโดนีเซีย
สายการบินการบินไทย
วันที่เดินทาง :
25 มิ.ย. 2565 ถึง 28 มิ.ย. 2565
ราคาเริ่มต้น
USD 876
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพ - บาหลี - วัดอูลูวาตู - ระบำไฟ - หาดจิมบารัน HARRIS SUNSET HOTEL accommodation or a similar hotel, Bali Island
ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี - วัดทานาห์ล็อต HARRIS SUNSET HOTEL accommodation or a similar hotel, Bali Island
บาหลี - ยอร์คจาร์กาต้า (บินภายใน) – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน - วัดเมนดุท – วัดพราห์มนันต์ - บาหลี (บินภายใน) HARRIS SUNSET HOTEL accommodation or a similar hotel, Bali Island
วัดอูลันดานู บราตัน - ช้อปปิ้งร้านกฤษณา - บาหลี – กรุงเทพฯ -
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพ - บาหลี - วัดอูลูวาตู - ระบำไฟ - หาดจิมบารัน
  06.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D การบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
  08.50 น. ออกเดินทางสู่เกาะบาหลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG431 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
  14.15 น. เดินทางถึงสนามบินงูระห์ไร (Bali Ngurah Rai International Airport) เมืองเดนพาร์ซ่าร์ (Denpasar) หรือ เกาะบาหลี (Bali) ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นนำท่านชม วัดอูลูวาตู ( Uluwatu Temple) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ตั้งของเกาะบาหลี เป็นวัดสำคัญ 1 ใน 5 แห่งที่อยู่ริมทะเล สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 มีการบูรณะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 และได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ภายในวัดแบ่งเป็น 3 ส่วนตามความเชื่อ คือ สวรรค์ มนุษย์ และ ภูตผีปีศาจ ประตูวัดแกะสลักหินเป็นรูปปีกครุฑตั้งอยู่สองข้าง เว้นช่วงตรงกลาง ประตูถัดไปมีรูปสลักเป็นหน้ากาก ดูน่าเกรงขามเป็นผู้พิทักษ์คุ้มครองอยู่เหนือประตู ข้างประตูประดับด้วยรูปสลักพระพิฆเณศ ชั้นสุดท้ายเป็นเจดีย์ซึ่งถือเป็นบริเวณที่มีความสำคัญที่สุดนั้น จะอนุญาตให้เข้าได้เฉพาะชาวฮินดูที่จะสวดบูชาเทพแห่งท้องทะเล  โปรดระวัง แว่นตา, หมวก หรือเครื่องประดับ ต่างๆ เนื่องจากมีฝูงลิงจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้ วัดนี้จัดได้ว่าเป็นจุดที่สวยงามแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะในเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้า  นำท่านชมระบำไฟ Kacak Fire Dance โชว์ระบำไฟบูชาเทพเจ้าที่มีชื่อเสียงของชาวบาหลี เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างหนุมานและทศกัณฑ์โดยมีหมู่คนรายล้อมคอยร้องและส่งเสียงเป็นจังหวะประสาน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่หาดจิมบารัน (Jimbaran Beach)
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ให้ท่านได้ลิ้มลองเมนู ซีฟู๊ด ริมชายหาดจิมบารัน
  ที่พัก โรงแรม  HARRIS SUNSET HOTEL หรือเทียบเท่า,เกาะบาหลี 
   
 • ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี - วัดทานาห์ล็อต
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่านชม ศูนย์ผ้าบาติก (Bali Batik) ชมกระบวนการผลิตผ้าบาติกในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีลวดลายสีสันความแตกต่างจากผ้าบาติกทั่วไป ศูนย์เครื่องเงิน ให้ท่านได้ชมงานฝีมือการทำเครื่องเงิน และเครื่องประดับของใช้ต่างๆ ที่มีการออกแบบไว้อย่างสวยงามเป็นสินค้าส่งออกที่มีชื่อเสียงของบาหลี จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านคินตามณี (Kintamani Village) ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,717 เมตร และถูกปกคลุมไปด้วยหมอก มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยหมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ (Mount Batur Volcano) และ ทะเลสาบบาร์ตูห์ (Batur Lake) ที่สวยงามที่สุด 
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟบาร์ตูห์ เป็นภูเขาไฟที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 บนเกาะบาหลี ในอดีตที่ผ่านมา ภูเขาไฟเคยเกิดการระเบิด ปัจจุบันภูเขาไฟบาร์ตูห์ เป็นจุดดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวอย่างมาก อิสระให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า "วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี" คำว่า ทานา แปลว่าโลก คำว่า ลอต แปลว่าทะเลเชื่อว่าวัดแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาติและจักรวาล เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนชายหาดริมทะเล มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล  สร้างอยู่บนโขดหินลักษณะคล้ายเกาะ  เวลาน้ำขึ้นจะดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลาน้ำลดสามารถเดินเท้าข้ามไปยังตัววัดได้ วัดนี้สร้างขึ้นโดยนักบวชฮินดูชื่อ ดัง ฮยัง นิราร์ธา  ในสมัยศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล ให้ท่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝั่งทะเลยามอาทิตย์ใกล้ลาลับขอบฟ้าที่แสนงดงาม 
  ค่ำ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก โรงแรม  HARRIS SUNSET HOTEL หรือเทียบเท่า,เกาะบาหลี
   
 • บาหลี - ยอร์คจาร์กาต้า (บินภายใน) – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน - วัดเมนดุท – วัดพราห์มนันต์ - บาหลี (บินภายใน)
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักหรือ Breakfast Box
  .......น. ออกเดินทางต่อสู่ ยอร์คยาการ์ต้า ( Yogyakarta) โดยสายการบิน... เที่ยวบินที่ ....
  .......น. ถึงสนามบินอาดิสุคิปโต (Adisutjipto International Airport) เมืองยอร์คยาการ์ต้า 
  นำท่านเดินทางสู่ บุโรพุทโธ (Borobudur) ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 55,000 ตารางเมตร เป็นสิ่งก่อสร้างที่สุดมหัศจรรย์จากหินภูเขาไฟ สันนิษฐานว่าสร้างราวคริสต์ศตวรรษที่ 7-9 หรือพุทธศักราช  เป็นสถูปแบบมหายาน สร้างขึ้นจากหิน ภูเขาไฟ ส่วนของฐานกลม มีเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ 72 องค์ แต่ละองค์ประดิษฐาน พระพุทธรูปไว้ภายใน ตั้งเรียงรายโอบล้อมมหาเจดีย์ องค์ใหญ่ องค์ประกอบสำคัญของบุโรพุทโธคือพระพุทธรูป ทั้งหมด 504 องค์ แบ่งเป็นพระพุทธรูปในเจดีย์รายชั้น และงานประติมากรรม นูนต่ำแกะสลักเรื่องราวประดับอยู่ตลอด ผนังระเบียง ว่ากันแล้วนอกเหนือจากสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่งในประเทศอินเดียที่เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว บุโรพุทโธ ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งที่พุทธศาสนิกชน ควรได้มีโอกาสเดินทางไปเยือนแม้เพียงสักครั้งในชีวิต จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์เครื่องเงิน ชมการสาธิตการทำเครื่องเงินอย่างละเอียด โดยช่างฝีมือที่ประณีต จากนั้นนำท่านชมวัดปะวน (Candi Pawon) หรือ เป็นวัดที่ได้สร้างขึ้นเป็นที่สำหรับเก็บน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อชำระล้างจิตใจก่อนเข้าไปสู่มหาวิหารบุโรพุทโธ จากนั้นนำท่านชมวัดเมนดุท (Candi Mendut) ซึ่งถือเป็นวัดที่เก่าแก่ โดยสันนิษฐานว่าสร้างในเวลาไล่เลี่ยกันกับบุโรพุทโธ โดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร (Sailendra Dynasty) วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน Mendut ห่างจากกลุ่มวัดบุโรพุทโธ ประมาณ 3กิโลเมตร พระอุโบสถ เป็นรูปทรงสูงคล้ายเจดีย์ ด้านในมีพระประธาน 3 องค์ วัดแห่งนี้ถูกค้นพบในปี 1836 อยู่ในสภาพซากปรักหักพังจนกระทั่งได้รับการบูรณะในปี 1897 ในปัจจุบันยังมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ในวัดนี้ ซึ่งในระหว่างการบูรณะบุโรพุทโธ นักโบราณคดีก็พากันประหลาดใจที่พบว่า วัดทั้ง 3 แห่งนี้ ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เป็นเส้นตรงเดียวกัน ทำให้นักโบราณคดีส่วนหนึ่งเชื่อว่า Candi Mendut และ Candi Pawon คือ ส่วนหนึ่งของบุโรพุทโธ 
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  จากนั้นนำท่านชม วัดปรัมบานัน (Candi Prambanan) คือ เทวสถานในศาสนาฮินดูที่สมบูรณ์ที่สุดของอินโดนีเซีย และใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างเสร็จราวปี 856 ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก Unesco ในปี 1991 โดยเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญเคียงคู่กับพุทธสถานบุโรพุทโธ เป็นพระปรางค์ 6 องค์ แบ่งเป็นหน้า 3 หลัง 3 โดยปรางค์ด้านหลังเป็นตัวแทนของเทพเจ้าฮินดูทั้งสามองค์ (พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ) และปรางค์ด้านหน้าแทนสัตว์พาหนะของเทพเจ้าทั้งสาม องค์ประธานหลังกลางที่ใหญ่ที่สุด เด่นที่สุด และสูงที่สุด (ประมาณ 47 เมตร)  นอกจากนี้ ปรัมบานัน ยังมีเทวาลัยขนาดเล็กรายรอบอีกร่วม 250 หลังเป็นองค์ประกอบ รวมไปถึงรูปปั้นรูปสลักอีกมากมาย 
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  .......น. จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองบาหลี  โดยสายการบิน... เที่ยวบินที่....
  .......น. เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport” เกาะบาหลี จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
  ที่พัก โรงแรม HARRIS SUNSET HOTEL หรือเทียบเท่า,เกาะบาหลี
   
 • วัดอูลันดานู บราตัน - ช้อปปิ้งร้านกฤษณา - บาหลี – กรุงเทพฯ
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบราตัน (Bratan Lake)  เพื่อนำท่านชม วัดอูลันดานู บราตัน ( Pura Ulun Danu Bratan ) เป็นวัดที่สำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง มีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงามบนความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตร สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู และสร้างไว้เพื่ออุทิศแด่ เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ำท้องทะเลสาบบราตัน ลักษณะเด่นของวัดแห่งนี้จะมีศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ตีพิมพ์รูปลงด้านหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเปี๊ยะห์ของอินโดนีเซีย จากนั้นนำท่านสู่ร้านกฤษณา ร้านขายของฝากชื่อดังที่ได้รวบรวมของฝากหลากหลายชนิดของเกาะบาหลีแห่งนี้ อาทิ เช่น ขนมพื้นเมือง เสื้อผ้าบาติก งานแกะสลักไม้ และ เครื่องประดับสวยงาม
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  14.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport”
  17.40 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน การบินไทย (Thai airway) เที่ยวบินที่ TG432
  20.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
   
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

 • ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

 • รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน 

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 
แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • กระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบเท่านั้น ในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 

 • 30 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ำหนักตามสายการบินกำหนด

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

 
เงื่อนไขการยกเลิก
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด

 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 
หมายเหตุ
 • ช้อปปิ้การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป 

 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น