ทัวร์จีน ไป๋สุ่ยเหอ ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง สะพานแก้วลี่เจีย

ทัวร์จีน ไป๋สุ่ยเหอ ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง สะพานแก้วลี่เจีย

ทัวร์จีน ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาสีน้ำเงิน เมืองโบราณ สะพานแก้ว พัก 5 ดาว

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ เที่ยวอิสระ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พิพิธภัณฑ์
รายละเอียด

ทัวร์จีน 4 วัน 3 คืน เดินทางด้วยสายการบินลัคกี้แอร์ พาชมภูเขาหิมะมังกรหยก อุทยานน้ำหยก ไป๋สุ่ยเหอ สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่ เมืองเก่าซู่เหอ ร้านบัวหิมะ สะพานแก้วลี่เจียง หมู่บ้านไป๋ซา


รหัสทัวร์ : TATCN6319
 ยูนนาน, จีน
สายการบินลัคกี้ แอร์
วันที่เดินทาง :
22 มี.ค. 2563 ถึง 25 มี.ค. 2563 ช่วงเวลาอื่น
ราคาเริ่มต้น
USD 438
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ลี่เจียง(สนามบินลี่เจียงซานยี่) (8L826 : 13.15-16.30น.) LIJIANG INTERNATIONAL HOTEL OR SAME 5
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) – อุทยานน้ำหยก – ไป๋สุ่ยเหอ (หุบเขาสีน้ำเงิน)(ไม่รวมรถแบตเตอรี่) – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง LIJIANG INTERNATIONAL HOTEL OR SAME 5
เมืองเก่าซู่เหอ – ร้านบัวหิมะ – สะพานแก้วลี่เจียง(รวมรถแบตเตอรี่ไป-กลับ) – หมู่บ้านไป๋ซา LIJIANG INTERNATIONAL HOTEL OR SAME 5
ลี่เจียง (สนามบินลี่เจียงซานยี่) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (8L825 : 10.00-11.25น.) -
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ลี่เจียง(สนามบินลี่เจียงซานยี่) (8L826 : 13.15-16.30น.)
  10.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 10 เคาน์เตอร์ W สายการบินลัคกี้แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
  เคาน์เตอร์สายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันเดินทางกรุณาเปิดโทรศัพท์ไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่โทรแจ้งเค้าน์เตอร์ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
  13.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง(สนามบินลี่เจียงซานยี่) โดยเที่ยวบินที่  8L826
  16.30 น. เดินทางถึงเมืองลี่เจียง เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวน่าซีถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเช่นการมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่นอกจากนั้นยังมีภาษาภาพที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร 
  ที่พัก LIJIANG INTERNATIONAL HOTEL OR SAME 5
   
 • ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) – อุทยานน้ำหยก – ไป๋สุ่ยเหอ (หุบเขาสีน้ำเงิน)(ไม่รวมรถแบตเตอรี่) – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  นำคณะโดยสารกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยกที่ความสูงระดับ 4,506 เมตรให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นจากหิมะที่ปกคลุมภูมินี้อยู่ตลอดทั้งปี  บริเวณเขามีต้นฉำฉายูนนานที่มีอายุกว่าพันปีเทือกเขานี้หากมองดูในระยะไกลแล้วลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาแห่งนี้
  หมายเหตุ : หาก ณ วันเดินทาง ทางสถานที่ท่องเที่ยวมีแจ้งปิดกระเช้าไฟฟ้าเนื่องจากปิดปรับปรุงหรือสภาพอากาศไม่อำนวย หรือไม่ว่าเหตุผลใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเป็นนั่งกระเช้าเล็กแทนหรือเปลี่ยนรายการอื่นให้ตามความเหมาะสม โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น
  เดินทางสู่ อุทยานน้ำหยก ซึ่งมีตาน้ำธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เป็นน้ำที่ซึมมาจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติ ประกอบด้วยประตูสวรรค์ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขาแบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกชื่อว่ามังกรออกถ้ำ ชั้นที่สองชื่อว่ามังกรเล่นน้ำ ชั้นที่สามชื่อว่ามังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นที่สักการบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  เดินทางสู่ ไป๋สุ่ยเหอ หรือที่เรียกว่า หุบเขาสีน้ำเงิน (BLUE VALLEY) (ไม่รวมรถแบตเตอรี่ หากลูกค้าต้องการนั่งรถแบตเตอรี่กรุณาสอบถามกับไกด์ท้องถิ่น) หุบเขาที่อยู่ติดด้านหลังของภูเขาหิมะมังกรหยก ทัศนียภาพสวยงามกับทะเลสาบสีฟ้าคราม น้ำตกหินปูนขนาดเล็กและภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นพื้นหลัง น้ำที่ไหลผ่านหุบเขานี้คือน้ำที่ละลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะมังกรหยก เนื่องจากจุดนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามที่มีฉากหลังคือภูเขาหิมะมังกรหยกมีน้ำตกและแม่น้ำกึ่งทะเลสาบจึงเป็นที่นิยมของศิลปินนักวาดภาพและคู่รักที่มักจะมาถ่ายภาพที่น่าประทับใจ  
  จากนั้นนำท่านเข้าชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน้ำมังกรดำ อยู่ที่ทางชานเมืองด้านเหนือเล่ากันว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนที่นั่นยังเป็นบ่อน้ำธรรมดาอยู่มาวันหนึ่งมีชาวบ้านเห็นมังกรดำโผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ำแห่งนั้นชาวนาซีมีความเชื่อเรื่องมังกรอยู่แล้ว จึงตั้งชื่อบ่อน้ำนั่นว่า บ่อน้ำมังกรดำ ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงามจัดสร้างสะพานศาลาพักผ่อนแบบเก๋งจีนสองข้างทางมีต้นเกาลัดขึ้นเต็มมีเนื้อที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรได้มีการจัดแบ่งส่วนอย่างเหมาะสมเป็นบ่อน้ำใน และบ่อน้ำนอก มีสะพานหินอ่อนกั้น น้ำในบ่อผุดขึ้นมาจากใต้ดินในลักษณะเป็นตาน้ำ
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร 
  นำท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง หรือ เมืองโบราณต้าเหยียนเจิ้ง ซึ่งเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาในสมัยต้นราชวงศ์ถังมีประวัติยาวนานกว่า 1,300 ปีตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางการโอบล้อมด้วยสายน้ำน้อยใหญ่ที่ไหลมาจากสระมังกรดำพื้นที่ตั้งของเมืองโบราณแห่งนี้มีรูปร่างลักษณะคล้ายหินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์เช่นอาคารไม้แบบจีนโบราณต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลมลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ด้วยความสวยงามเหล่านี้ทำให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองค์การยูเนสโกนอกจากนี้ยามค่ำคืนก็มีการประดับไฟแสงสีงดงามอีกด้วย
  ที่พัก LIJIANG INTERNATIONAL HOTEL OR SAME 5
   
 • เมืองเก่าซู่เหอ – ร้านบัวหิมะ – สะพานแก้วลี่เจียง(รวมรถแบตเตอรี่ไป-กลับ) – หมู่บ้านไป๋ซา
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  หลังรับประทานอาหารเช้านำท่าสู่ เมืองเก่าซู่เหอ เป็นที่อยู่ของชนเผ่าน่าซี ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าของลี่เจียง ถือเป็นหนึ่งเมืองเก่าที่มีชื่องเสียงของลี่เจียงที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ในสมัยก่อนเมืองซู่เกอแห่งนี้ถือเป็นเมืองสำคัญของการค้าขายสินค้าเครื่องหนังและชาของเส้นทางการค้าสายไหมใต้ 
  นำท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนให้ท่านนวดฝ่าเท้า เพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นำท่านสู่ สะพานแก้วลี่เจียง(รวมรถแบตเตอรี่ไป-กลับ) มีคาวมสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,880 เมตร จัดว่าเป็นสะพานแก้วที่สูงที่สุดในมณฑลยูนนานทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่กลางหุบเขาลึกที่ทรุดตัวลงจากการเคลื่อนย้ายตัวของโลกในยุคน้ำแข็งของล้านปีที่แล้ว สะพานมีความยาว 137 เมตร กว้างประมาณ 4 เมตร  
  จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านไป๋ชา เดิมเป็นเมืองหลวงเก่าของเมืองลี่เจียงห่างจากตัวเมืองลี่เจียง 8 กิโลเมตร  เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่และถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมที่สำคัญของเมืองลี่เจียงในสัมยซ่งและหยวน ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงจากไป๋ชา มาเป็นที่ต้าเหยียน(เมืองโบราณลี่เจียง)ในปัจจุบัน
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร 
  ที่พัก LIJIANG INTERNATIONAL HOTEL OR SAME 5*
   
 • ลี่เจียง (สนามบินลี่เจียงซานยี่) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (8L825 : 10.00-11.25น.)
  เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรมที่พัก หากเวลาไม่ทันสงวนสิทธิ์จัดเป็นเซ็ตกล่อง
  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินลี่เจียงซานยี่
  10.00 น. อำลา เมืองลี่เจียง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 8L825 
  11.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
   
   
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 1 ท่านโหลดได้ 1 ใบ ไม่เกิน 20 ก.ก.

 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

 • ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

 • รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน 

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 
แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • กระเป๋าเดินทาง

 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีน (4วันทำการ) ท่านละ 2,200 บาท

 • กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน้ำหนักตามสายการบินกำหนด

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป ส่วนหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ดุลพินิจและความพึงพอใจในการบริการของท่าน

 
เงื่อนไขการยกเลิก
 • กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมหน้าพาสผู้เดินทาง

 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง

 • การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชำระค่าทัวร์

 
หมายเหตุ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น