ทัวร์จีน ทางเดินกระจกหวงเถิงเซี่ย หมู่บ้านฮากกา วัดกวางเซี่ยว ตลาดหลอหวู่

ทัวร์จีน ทางเดินกระจกหวงเถิงเซี่ย หมู่บ้านฮากกา วัดกวางเซี่ยว ตลาดหลอหวู่ สุดคุ้ม

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พักโรงแรม 4 ดาว พิพิธภัณฑ์
รายละเอียด

ทัวร์จีน 4 วัน 2 คืน เดินทางด้วยสายการบินเซินเจิ้นแอร์ไลน์ พาชมหมู่บ้านฮักกา ศูนย์ราชการเซินเจิ้น ร้านยางพารา พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น SEA WORLD PLAZA ตลาดหลอหวู่ ร้านหยก ร้านยาจีน ชิงหย่วน ทางเดินกระจกหวงเถิงเซี่ย ชมด้านนอกตึกกวางเจาทาวเวอร์ วัดกวางเซี่ยว ถนนปักกิ่ง วัดไห่หนาน


รหัสทัวร์ : TATCN6321
 กวางตุ้ง, จีน
สายการบินเซินเจิ้นแอร์ไลน์
วันที่เดินทาง :
19 ธ.ค. 2565 ถึง 22 ธ.ค. 2565
ราคาเริ่มต้น
USD 325
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) -
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เซินเจิ้น(สนามบินเป่าอัน)(ZH9020: 02.15-06.20 )-หมู่บ้านฮักกา-ศูนย์ราชการเซินเจิ้น-ร้านยางพารา-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-SEA WORLD PLAZA-ตลาดหลอหวู่ EASTERN BANSHAN HOTEL OR SAME 4
ร้านหยก-ร้านยาจีน-ชิงหย่วน-ทางเดินกระจกหวงเถิงเซี่ย QINGYUAN LIFANG HOTEL OR SAME 4
ชิงหย่วน-กวางเจา-ชมด้านนอกตึกกวางเจาทาวเวอร์-วัดกวางเซี่ยว-ถนนปักกิ่ง-วัดไห่หนาน-กวางเจา-เซินเจิ้น(สนามบินเป่าอัน)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (ZH9019 : 23.05-01.15+1) -
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

  23.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบิน SHENZHEN AIRLINES (ZH) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

 • กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เซินเจิ้น(สนามบินเป่าอัน)(ZH9020: 02.15-06.20 )-หมู่บ้านฮักกา-ศูนย์ราชการเซินเจิ้น-ร้านยางพารา-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-SEA WORLD PLAZA-ตลาดหลอหวู่
  02.15 น. ออกเดินทางสู่ เซินเจิ้น สนามบินเป่าอัน โดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINES เที่ยวบินที่ ZH9020 
  06.20 น. เดินทางถึง เซินเจิ้น สนามบินเป่าอัน หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า สนามบินเซินเจิ้น เป็นสนามบินหลักที่อยู่ใกล้กับเขตปกครองพิเศษฮ่องกง และมาเก๊าอีก ถือเป็นสนามบินสำคัญแห่งหนึ่งของจีนที่ขนส่งผู้โดยสารในประเทศที่ต้องการเดินทางไปยังเขตปกครองพิเศษทั้ง 2 แห่ง เมืองเซิ่นเจิ้น (Shenzhen) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้ง เป็นเมืองชายแดนทะเลทางใต้ของจีน อยู่ตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ประมาณ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิ้นถูกคัดเลือกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในปี ค.ศ. 1980 ทำให้มีความเจริญ และความทันสมัยภายในเมืองนี้มากขึ้น มีอาคาร บริษัทห้างร้าน ธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ไม่เพียงแต่มีสิ่งปลูกสร้างมากขึ้น จำนวนประชากรก็เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าด้วย ในเขตเมืองมีประชากรอาศัยอยู่กว่าหกล้านคน ภาษาที่ใช้พูดกันก็มีทั้งภาษากวางตุ้งและจีนกลาง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำทุกท่านสู่ หมู่บ้านฮากกากันเคิง ถูกสร้างขึ้นตามสไตล์การสร้างบ้านของชาวฮากกา  ก่อนหน้าที่เมืองเซินเจิ้นจะถูกแต่งตั้งให้เป็นเขตเศรษฐกิจแห่งแรกของประเทศจีน คนพื้นเพของเมืองเซินเจิ้นล้วนเป็นชาวฮากกาทั้งสิ้น เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รำลึก และ ศึกษาถึงความเป็นมาของเซินเจิ้น รัฐบาลจีนจึงได้ลงทุนให้มีการสร้างหมู่บ้านฮากกากันเคิงขึ้น ที่นี่เราจะได้เห็นประเพณี วัฒนธรรมของชาวจีนฮากกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการตกแต่งอาคารบ้าน อาหารการกิน ประวัติความเป็นมาของชาวจีนฮากกาในอดีต นำท่านชม ศูนย์ราชการเซินเจิ้น  ตั้งอยู่ในเขตฝูเถียนใจกลางเมืองเซินเจิ้น  มีพื้นที่กว่า 910,000 ตารางเมตรโดยมี  พื้นที่ภายในได้รับการออกแบบโดย J&A Jiang Feng การออกแบบสถาปัตยกรรมได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก Lee  Timchula ของสหรัฐอเมริกามีพื้นที่ก่อสร้าง 210,000 ตารางเมตรและการลงทุนรวม 2.5 พันล้านหยวน จากนั้นแวะชม ร้านยางพารา สินค้าที่มีชื่อเสียงของจีน
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น SHENZHEN MUSEUM ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเซินเจิ้น ภายในมีจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทั้งโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม เปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี 1988  นำท่านสู่ SEA WORLD PLAZA แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ของเมืองเซินเจิ้น จุดเด่นของตึกจะเป็นรูปเรือ มีแห่งช้อปปิ้งมอลล์ ผับบาร์ ร้านอาหารต่างๆๆเรียงรายมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อของตามอัธยาศัย จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับการต่อราคาสินค้ามากกว่า 50% ที่คนไทยขนานนามว่า มาบุญครองเซินเจิ้นหรือหลอวู่ ซิตี้ ท่านจะพบกับสินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชื่อดังมากมาย อาทิ Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร 
  ที่พัก โรงแรม  EASTERN BANSHAN HOTEL OR SAME 4
   

   

 • ร้านหยก-ร้านยาจีน-ชิงหย่วน-ทางเดินกระจกหวงเถิงเซี่ย
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่านแวะชมอัญมณีล้ำค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน แวะชมร้านยาจีน ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีน เพื่อรักษาโรคต่างๆ ที่คนจีนนิยมใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ  
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  จากนั้นนำท่านสู่ เมืองชิงหย่วน เป็นจังหวัดหนึ่งที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนกลางของ มณฑลกวางตุ้ง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม. อยู่ตรงกลางและต้นน้ำลำธารของแม่น้ำเป่ยเจียง   จากนั้นนำท่านสู่ ทางเดินกระจกหวงถิงเซี่ย  จัดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลกวางตุ้ง  โดยการออกแบบมีลักษณะคล้ายกับไม้แบดมินตันสองอันวางอยู่ในแนวตั้งและแนวนอน ทางเดินกระจกแห่งนี้ได้ทำลายสถิติความสูงอยู่ที่ 500 เมตร เมื่อเทียบกับทางเดินกระจกที่เมืองจางเจียเจี้ยประเทศจีน 300 เมตร มีความยาวในรอบวงกลมกว่า 168 เมตร  ความยาวทางเดินตรงกว่า 368 เมตร ความหนาของกระจกใส 6 ซม. สามารถรับน้ำหนักได้กว่า 400 ตันนับเป็นจำนวนคนรับได้กว่า 4,000 คน ยังตกแต่งด้วยน้ำตกเอฟเฟคแสงสีที่สวยงามไว้ที่ทางเดินกระจกอีกด้วย ให้ท่านได้สัมผัสความหวาดเสียวตื่นเต้นระหว่างเดินชมทางเดินกระจกทั้งยังติ่นตาตื่นใจกับวิวความงามอีกด้วย
  หมายเหตุ :  หากท่านใดไม่ประสงค์ที่จะเดินทางเดินกระจก สามารถเดินชมวิวบริเวณใกล้เคียงได้  (ทางเดินกระจกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จำเป็นต้องตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยอย่างสูงจากทางเจ้าหน้าที่ หาก ณ วันเดินทาง ทางเดินกระจกมีประกาศปิดไม่ให้เที่ยวชม เนื่องจากสภาพอากาศหรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หาที่เที่ยวทดแทนตามความเหมะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประกาศจากสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสำคัญ)
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร 
  ที่พัก โรงแรม  QINGYUAN LIFANG HOTEL OR SAME 4
   
 • ชิงหย่วน-กวางเจา-ชมด้านนอกตึกกวางเจาทาวเวอร์-วัดกวางเซี่ยว-ถนนปักกิ่ง-วัดไห่หนาน-กวางเจา-เซินเจิ้น(สนามบินเป่าอัน)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (ZH9019 : 23.05-01.15+1)
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองกวางเจา (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  ซึ่งเป็นเมืองเอกตั้งอยู่ภาคใต้ของมณฑลกวางตุ้ง เป็นเมืองวัฒนธรรมเก่าแก่อันลือชื่อมาแต่โบราณเล่าลือจนถึงปัจจุบันว่ามีเทวดา 5 องค์ สวมเครื่องแต่งกาย 5 สี ขี่แพะ 5 สี คาบรวงข้าวมาให้ชาวบ้านเพาะปลูกเพื่อขยายพันธุ์ มอบความอุดมสมบูรณ์อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาล จึงได้รับการขนานนามว่า “เมืองแพะ” “เมืองรวงข้าว” และ “เมืองดอกไม้” นำท่านชมความงามของ ตึกกวางเจาทาวเวอร์ หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า แคนตัน ทาวเวอร์  เป็นหอคอยที่มีความสูง 604 เมตร ถือเป็นหอคอยที่มีความสูงเป็นอันดับที่ 2 ของโลกในปัจจุบัน รองจากหอคอยโตเกียว สกายทรี ที่มีความสูง 634 เมตร ทำหน้าที่เป็นทั้งหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ จุดชุมวิวมุมสูง และเป็นแลนด์มาร์คประจำเมือง ตั้งอยู่ที่เมืองกวางเจา ประเทศจีน    นำท่านชม วัดกวางเซี่ยว ถือเป็นวัดพุทธเก่าแก่แห่งสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองกวางเจา มีอายุกว่า 1,500 ปี วัดกวงเซี่ยวถือเป็นจุดแวะพักของพระและนักบวชที่เดินทางจาริกแสวงบุญในภูมิภาคเอเชียมาแต่โบราณ ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ หรือจะแค่เข้าไปเดินชมความงามของสถาปัตยกรรมและต้นไม้ก็ให้ความรู้สึกสงบร่มเย็นเหมือนกัน
  กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
  จากนั้นนำท่านจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนปักกิ่ง เป็นย่านการค้าที่มีชื่อมาแต่โบราณ จุดน่าสนใจคือตรงถนนเก่าโบราณ ขุดไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดู ทำเป็นกระจกใส และให้ท่านเลือกซื้อสินค้าฝากคนทางบ้าน  นำท่านชม วัดหนานไห่ มีประวัติยาวนานกว่า 1,400 ปีและเป็นสถานที่ที่จักรพรรดิจีนเสียสละชีวิตของพวกเขา วัดครอบคลุมพื้นที่กว่า 30,000 ตารางเมตรแกนกลางมาจากทางใต้ไปทางทิศเหนือรวมถึงซุ้มประตูประตูใหญ่ประตูเครื่องใช้ในห้องโถงพิธีกรรมห้องโถงใหญ่ มีทางเดินทั้งสองด้านคือจางฉีฉีกัง ศาลาเป็นสถานที่โบราณเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นบนทะเลในช่วงราชวงศ์ซ่งและหยวนมันเป็นฉากแรกของแปดมุมมองของหยางเฉิง
  23.05 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินเซินเจิ้นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ ZH9019
  01.15 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
   
   

   

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

 • ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

 • รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน 

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 
แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • กระเป๋าเดินทาง

 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วันทำการ ท่านละ 1,800 บาท

 • กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 23 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน้ำหนักตามสายการบินกำหนด

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป

 
เงื่อนไขการยกเลิก
 • การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ เนื่องจากทัวร์เป็นราคาโปรโมชั่น และตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น  หากท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว หากท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น และหากออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้หรือไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง

 
หมายเหตุ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง