ทัวร์จีน หลุมฟ้า สามสะพานสวรรค์ นั่งรถไฟทะลุตึก ตามรอยสถานที่ถ่ายทำมิวสิควีดีโอ TF BOY

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ พิสูจน์ความกล้ากับ ระเบียงแก้วอู่หลง

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ เที่ยวอิสระ อุทยานแห่งชาติ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พิพิธภัณฑ์
รายละเอียด

ทัวร์จีน 5 วัน 4 คืน เดินทางด้วยสายการบินไทยสมายล์ พาชมหลุมฟ้า สามสะพานสวรรค์ นั่งรถไฟทะลุตึก ตามรอยสถานที่ถ่ายทำมิวสิควีดีโอ TF BOYS ปราสาทในฝัน


รหัสทัวร์ : TATCN6841
 ฉงชิ่ง, จีน
สายการบินนกสกู๊ต
วันที่เดินทาง :
10 มิ.ย. 2565 ถึง 14 มิ.ย. 2565
ราคาเริ่มต้น
USD 457
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) (WE684: 10.30-14.50) - อู่หลง MOUNTAIN VIEW HOTEL OR SAME
เขานางฟ้า(รวมรถไฟเหล็ก)-ระเบียงแก้ว-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี่) MOUNTAIN VIEW HOTEL OR SAME
อู่หลง-ฉงชิ่ง-วัดฮวาเหยียน-ปราสาทในฝัน-นั่งรถไฟทะลุตึก Accommodation TIANYOU HOTEL OR SAME
อิสระทั้งวัน(ไม่รวมรถ ไม่รวมอาหารกลางวัน-เย็น ไม่รวมไกด์) OPTION : ผาหินแกะสลักต้าจู๋ หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ไกด์ท้องถิ่น TIANYOU HOTEL OR SAME
ห้างสรรพสินค้ามีสไลด์เดอร์-ถนนเจี่ยฟ่างเป่ย-หงหยาต้ง-ฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (16.20-18.30) -
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) (WE684: 10.30-14.50) - อู่หลง
  07.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยสมายล์  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
  10.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) โดยเที่ยวบินที่ WE684
  14.50 น. เดินทางถึง เมืองฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) ตั้งอยู่ภาคตะวันตกของประเทศจีน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของรัฐบาลจีนพรรคก๊กมินตั๋งในสมัยที่ญี่ปุ่นรุกรานประเทศจีน แต่เดิมนั้นฉงชิ่งเป็นเมืองเอกที่ขึ้นกับมณฑลซื่อชวน ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจีนได้ประกาศให้ฉงชิ่งเป็นเขตปกครองพิเศษ แยกออกมาเป็นมหานครฉงชิ่งขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง จึงทำให้ฉงชิ่งเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ที่อยู่ทางทิศตะวันตก หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านสู่ เมืองอู่หลง(ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร 
  ที่พัก MOUNTAIN VIEW HOTEL OR SAME 
   
 • เขานางฟ้า(รวมรถไฟเหล็ก)-ระเบียงแก้ว-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี่)
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  ชม อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำอวู่เจียงในระดับความสูง 1900 เมตรจากระดับน้ำทะเล มียอดเขาสูงสุดที่ 2033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ามีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จนได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่ง 4 สิ่งมหัศจรรย์ คือ มีป่าไม้หนาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และมีลานหิมะในฤดูหนาว ปกติภูเขานางฟ้าเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อันดับ 1 ทางภาคใต้ของประเทศจีน 
  นำท่านพิสูจน์ความกล้ากับ ระเบียงแก้วอู่หลง (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) เป็นสะพานที่มีพื้นที่หน้ากว้างที่กว้างที่สุดในโลก จุดชมวิวแห่งนี้เป็นหน้าผาสูง จากระดับน้ำทะเล 1200 เมตร  ส่วนที่ยื่นออกจากหน้าผา 11 เมตร  ความยาว 26 เมตร ความสูงแนวตั้งจากด้านล่างของหน้าผาสูง 280 เมตร วางแผนและออกแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญจากในและต่างประเทศกว่า 20 ท่าน   ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวสะพานแก้วที่ติดอันดับแผ่นกระจกกว้างที่สุดในโลกและอิสระช้อปปิ้งบริเวณโดยรอบตามอัธยาศัย
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นำท่านชม อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ (มรดกโลก) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุดที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ.2007 อุทยานหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์เคยเป็นสถานีม้าเร็วในสมัยถัง และแห่งนี้เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกกลายเป็นหลุมธรรมชาติขนาดใหญ่ หลังจากนั้นนำท่าน โดยสารลิฟท์แก้ว ลงไปสู่หุบเหวเบื้องล่างที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแล้วจะพบกับเส้นทางเดินเท้าเที่ยวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค์ (กลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย) ซึ่งประกอบด้วย 3 สะพาน แห่งแรกคือสะพานมังกรสวรรค์ ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุออกไปคล้ายกับสะพานเชื่อมสวรรค์กับโลกมนุษย์ สะพานแห่งที่สองคือ สะพานมังกรเขียว ลักษณะเป็นหน้าผาทิ่มแทงไปในท้องฟ้า และสะพานแห่งที่สามคือ สะพานมังกรดำ ลักษณะเป็นโตรกหน้าผาอยู่ในส่วนที่แคบที่สุด แสงผ่านเข้าไปน้อย ทำให้ดูค่อนข้างมืดดำ นอกจากนี้ยังสร้างจำลองเพื่อใช้เป็นฉากสำคัญของภาพยนตร์จีน เรื่องศึกโค่นบัลลังก์วังทอง ของผู้กำกับชื่อดัง จาง อวี้ โหมว โดยมี 3 นักแสดงชั้นนำ คือ โจว เหวิน ฟะ เจย์ โชว์ และกงลี่ อิสระถ่ายภาพความงามทางธรรมชาติตามอัธยาศัย 
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร 
  ที่พัก MOUNTAIN VIEW HOTEL OR SAME 
   
 • อู่หลง-ฉงชิ่ง-วัดฮวาเหยียน-ปราสาทในฝัน-นั่งรถไฟทะลุตึก
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางกลับไปยัง เมืองฉงชิ่ง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทาง แวะชมทุ่งดอกมัสตาร์ด พบกับทุ่งสีทองระรานตาหรือจะเรียกว่าเป็นทะเลสีเหลืองผ่านคลื่นที่ไหวเอนไปตามสายลม ดอกมัสตาร์ดเริ่มบานปลายกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนมิถุนายน ให้ท่านอิสระถ่ายรูป เก็บภาพความประทับใจ เพราะทราบกันดีว่าในหนึ่งปีจะมีแค่ครั้งเดียว ให้ท่านซึมซับความสวยงามผ่านธรรมชาติอันงดงาม
  หมายเหตุ : ดอกไม้จะออกดอกประมาณช่วงปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนเมษายน และดอกไม้จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศไม่สามารถกำหนดได้
  กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
  นำท่านไหว้พระขอพร วัดฮวาเหยียน วัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงของเมืองฉงชิ่ง หลังจากนั้นนำท่านชม ปราสาทในฝัน ตั้งอยู่ในสวนหัวเซิง เป็นที่เที่ยว ระดับ 3A อยู่ในเมืองฉงชิ่ง ภายในบริเวณประสาทรอบล้อมไปด้วยภูเขา ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในปราสาทในนิยาย ปราสาทแห่งนี้ได้รับความนิยมขึ้น เนื่องจาก วงบอยแบรนด์ของจีน  TF BOYS วงบอยแบรนด์ของจีน ได้ใช้สถานที่แห่งนี้ถ่ายมิวสิควีดีโอ ชื่อว่า "Magic Castle" เมื่อปี 2014 ที่ผ่านมา 
  หลังจากนั้นนำท่าน สัมผัสประสบการณ์ใหม่...นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก ความแปลกขอรถไฟฟ้าสายนี้ได้ถูกสร้างขึ้นให้วิ่งลอดภายใต้อาคารสูงกว่า 19 ชั้นที่มีประชาชนอาศัยอยู่ กินพิ้นที่ชั้น 6-8 หนึ่งเหตุผลก้เพื่อความสะดวกสบายของประชาชนในตึกนี้ที่สามารถใช้บริการได้สะดวก
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร 
  ที่พัก TIANYOU HOTEL OR SAME 
   
 • อิสระทั้งวัน(ไม่รวมรถ ไม่รวมอาหารกลางวัน-เย็น ไม่รวมไกด์) OPTION : ผาหินแกะสลักต้าจู๋ หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ไกด์ท้องถิ่น
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  อิสระทั้งวัน(ไม่รวมรถ ไม่รวมอาหารกลางวัน-เย็น ไม่รวมไกด์)
  OPTION : ผาหินแกะสลักต้าจู๋ หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ไกด์ท้องถิ่น
  กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
  อิสระทั้งวัน(ไม่รวมรถ ไม่รวมอาหารกลางวัน-เย็น ไม่รวมไกด์)
  ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
  ที่พัก TIANYOU HOTEL OR SAME 
  NO.121, Zhongshan Third Road, Yuchung, Chongqing, China, 400015
   
 • ห้างสรรพสินค้ามีสไลด์เดอร์-ถนนเจี่ยฟ่างเป่ย-หงหยาต้ง-ฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (16.20-18.30)
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่านชม  ห้างสรรพสินค้ามีสไลด์เดอร์(ไม่รวมค่าลงสไลด์)  ห้างสรรพสินค้าในนครฉงชิ่ง เปิดตัวสไลเดอร์ที่ กำลังกลายเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมของห้างสรรพสินค้าที่ประเทศจีนกันในตอนนี้ ซึ่งสไลเดอร์นี้มีความยาวกว่า 16 เมตร จะพาลูกค้าลงจากชั้น 4 มายังชั้นล่างสุดในเวลาเพียง 12 วินาทีเพื่อเอาใจลูกค้าที่มีเวลาเร่งรีบ   นำท่านเดินทางไปยัง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย ตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ปลดแอก ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชัยชนะในการทำสงครามกับญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 3,000 ร้าน ซึ่งมีทั้งอาหาร ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระเดินชมและช้อปปิ้ง นำท่านสู่ หงหยาต้ง อาคารขนาดใหญ่สร้างอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น้ำเจียหลิง โครงการประกอบด้วยโรงแรม ร้านค้าจำหน่ายสินค้า ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านน้ำชา โรงละคร ซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อสร้างตกแต่งในรูปแบบโบราณให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยุคสำหรับนักท่องเที่ยวที่มา
  กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 
  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย
  16.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  โดยเที่ยวบินที่  WE685 
  18.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  โดยสวัสดิภาพ 
   
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมกันทั้งคณะ

 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 ก.ก.

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)

 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 
แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ  อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด  ค่าโทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ  รวมทั้งค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนด  หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน

 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม  ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ซึ่งลูกค้าต้องชำระส่วนต่างเพิ่ม

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 350 หยวน /ทริป/ท่าน   สำหรับส่วนที่เพิ่มเติมแก่หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการ

 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีน(4วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท

 
เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง  (ไม่นับวันเดินทาง)  คืนเงินร้อยละ 100  ของค่าบริการที่ชำระแล้ว

 • ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง  (ไม่นับวันเดินทาง)  คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทั้งหมด

 • ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์  ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

 • การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTหรือ EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชำระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

 • การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย  ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 
หมายเหตุ
 • กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36  ชม.หลังจากทำการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายังบริษัทฯ โดยทุกการจองจะได้รับการยืนยันสิทธิ์สำรองที่นั่ง เมื่อมีการชำระมัดจำ เท่านั้น

 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ชำระตามที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ  และขออนุญาตให้สิทธิ์การจองแก่ลูกค้าท่านอื่นที่อยู่ลำดับถัดไป  

 • เมื่อชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้อมทั้งส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด  วันที่ใด ไปกับใครบ้าง , เบอร์โทร // หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน