พักหรูโรงแรมระดับ 5 ดาว กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ เมืองโบราณกู่เป่ย พระราชวังกู้กง

พักหรูโรงแรมระดับ 5 ดาว กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ เมืองโบราณกู่เป่ย พระราชวังกู้กง

ทัวร์จีน พักหรู 5 ดาว เมืองโบราณกู๋เปย กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ ราคาโปรโมชั่น

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ เที่ยวอิสระ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พักโรงแรม 5 ดาว พิพิธภัณฑ์
รายละเอียด

ทัวร์จีน 5 วัน 3 คืน เดินทางด้วยสายการบิน การบินไทย พาเที่ยวชมเมืองโบราณกู๋เปย กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (นั่งกระเช้าขึ้น-ลง) ผ่านชมและถ่ายรูปหอประชุม APEC จตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ถนนโบราณเฉียนเหมิน THE PLACE พระราชวังฤดูร้อน ถ่ายรูปด้านนอกสนามกีฬาโอลิมปิครังนก ถนนหวังฝู่จิ่ง หอฟ้าเทียนถาน ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย  


รหัสทัวร์ : TATCN6426
 ปักกิ่ง, จีน
สายการบินการบินไทย
วันที่เดินทาง :
19 มี.ค. 2563 ถึง 23 มี.ค. 2563 ช่วงเวลาอื่น
ราคาเริ่มต้น
USD 877
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง (สนามบินปักกิ่ง แคปิตอลแอร์พอร์ท) (TG674 : 23.40-05.20 น.) -
ปักกิ่ง – หมี่หยุน – เมืองโบราณกู๋เปย – กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (นั่งกระเช้าขึ้น-ลง) SUNRISE EAST KEMPINSKI HOTEL or similar 5 stars
ผ่านชมและถ่ายรูปหอประชุม APEC – จตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ถนนโบราณเฉียนเหมิน – THE PLACE 5 star accommodation ORIENT MGM INTERNATIONAL HOTEL
พระราชวังฤดูร้อน – ถ่ายรูปด้านนอกสนามกีฬาโอลิมปิครังนก – ถนนหวังฝู่จิ่ง OPTION : โชว์การแสดงกังฟู ORIENT MGM INTERNATIONAL HOTEL 5 star
หอฟ้าเทียนถาน – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง (สนามบิน ปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG615 :17.20 – 21.15 น.) -
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง (สนามบินปักกิ่ง แคปิตอลแอร์พอร์ท) (TG674 : 23.40-05.20 น.)
  21.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
  23.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG674  (บริการอาหารบนเครื่อง)
 • ปักกิ่ง – หมี่หยุน – เมืองโบราณกู๋เปย – กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (นั่งกระเช้าขึ้น-ลง)
  05.30 น. เดินทางถึง สนามบินปักกิ่ง แคปิตอลแอร์พอร์ท สนามบินนี้ได้เปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิดให้บริการ ต้อนรับกีฬาโอลิมปิก  2008  คาดว่าสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง  55  ล้านคนในปี 2015  สนามบินมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอนของ สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย FOSTER & PARTNERS สถาปนิกนักเดินทางที่เข้าถึงจิตใจผู้โดยสาร ด้วยการออกแบบให้แบ่งเป็น 2 ข้าง ทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ทิศตะวันออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดได้และใช้นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภาย ในตัวอาคาร  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
  เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซำ
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองหมี่หยุน (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) อำเภอหมี่หยุน เป็นเมืองโบราณ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานไปประมาณ 10 ล้านปี ที่ผ่านมาบรรพบุรุษสร้างเมืองในแผ่นดินนี้ พื้นที่ MIYUN เป็นเนินเขาที่เงียบสงบ นำท่านเที่ยว ชมเมืองโบราณกู๋เป่ย (GUBEI WATER TOWN) หรือ กู๋เป่นสุ่ยเจิ้น (GUBEI SHUI ZHEN) ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอหมี่หยุน อยู่ใต้กำแพงเมืองจีนโบราณ มีประวัติยาวนานถึง 4,100 กว่าปี  ซึ่งเป็นกำแพงเมืองจีนโบราณส่วนหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดของจีน ใต้เชิงเขาที่ตั้งด่านซือหม่าไถ มีบ่อน้ำพุ 2 แห่ง ซึ่งแห่งหนึ่งเป็นน้ำพุร้อน และอีกแห่งหนึ่งเป็นน้ำพุเย็น และน้ำพุทั้งสองแห่งไหลมารวมกันกลายเป็นทะเลสาบยวนหยางหู การสร้างเมืองริมน้ำนี้แห่งนี้จึงใช้ธารน้ำที่ไหลจากทะเลสาบเป็นหลัก ให้ท่านเดินชมและเก็บภาพความประทับใจของตัวอาคารที่เลียนแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตลอดจนโซนจัดแสดงวัฒนธรรมดั้งเดิมที่จัดแสดงได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ภายในเมืองโบราณยังมีร้านค้าของโบราณ ทั้งอาหาร ของที่ระลึก ขนม รองเท้า หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบดั้งเดิมและปัจจุบันให้เลือกช้อปอีกมากมาย
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นำท่านเที่ยวชม กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่า (โดยสารกระเช้า CABLE CARไป-กลับ) กำแพงเมืองจีนด่านนี้เป็นด่านที่มีชื่อเสียงมาก ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดแห่งกำแพงเมืองจีน เนื่องจากเป็นกำแพงเมืองจีนที่ยังคงสภาพเดิมของสมัยราชวงศ์หมิงเพียงแห่งเดียวของจีนที่ยังไม่ผ่านการบูรณะซ่อมแซม อีกทั้งยังตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่เป็นผาสูงชัน ทำให้ทิวทัศน์สวยงามมาก  กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถสร้างตามสันเขาที่สูงชัน เลื่องชื่อเพราะความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ มีป้อมปราการตั้งตระหง่านอยู่สองฟากของไหล่เขา ป้อมปราการเหล่านี้เรียงรายอยู่เป็นจำนวนมาก และมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป แต่ละป้อมมีระยะห่างเพียงประมาณ 140 ม. สวยงามอลังการ ประกอบกับขุนเขาที่สูงตระหง่าน ทำให้ด่าน ซือหม่าไถเป็นกำแพงเมืองจีนที่งดงามยิ่งนัก   ช่วงค่ำนำท่านชมการแสดงน้ำพุ ที่สวยงาม ภายในเมืองโบราณกู่เป่ย ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร  
  ที่พัก โรงแรม  SUNRISE EAST KEMPINSKI HOTEL หรือเทียบเท่า  5 ดาว 
  เป็นโรงแรมที่มีห้องพักขนาดใหญ่และกว้างขวาง  ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์  มีทะเลสาบและภูเขาล้อมรอบ  มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ภายในโรงแรมตกแต่งหรูหรา สวยงาม อิสระให้ท่านได้พักผ่อน และเดินเล่นถ่ายรูปเล่นบริเวณโรงแรมตามอัธยาศัย
   
 • ผ่านชมและถ่ายรูปหอประชุม APEC – จตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ถนนโบราณเฉียนเหมิน – THE PLACE
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหอประชุม APEC  ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ APEC ของผู้นำแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นถือเป็นสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่น่าสนใจเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน  ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับมณฑล หลังจากปักกิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80ศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิ่งได้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ มีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนี้ปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก 
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝั่งตะวันออก นอกจากนี้ทางด้านทิศใต้ยังมี หอรำลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน 
  นำท่านเดินสู่ พระราชวังกู้กง สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม” เหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้าม เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ที่ต้องห้าม คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษ...อาหารแมนจู)
  นำท่านช้อปปิ้งที่ย่าน THE PLACE แหล่งช้อปแห่งใหม่ในปักกิ่งภาษาจีนเรียกว่า SHIMAOTIANJIE THE PLACE ตั้งอยู่บนถนนDONG DA QIAO LU มีสินค้าแบรนเนอร์ให้เลือกช้อปปิ้ง อย่างเช่น ZARA, MNG, PROMOD, MEXX เป็นต้น ห้างนี้เปิดได้ไม่นานและยิ่งใหญ่สไตล์จีน เพราะมีจอLCD ขนาดใหญ่ยักษ์ 6,000 ตารางเมตร
  ที่พัก โรงแรม  ORIENT MGM INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
   
 • พระราชวังฤดูร้อน – ถ่ายรูปด้านนอกสนามกีฬาโอลิมปิครังนก – ถนนหวังฝู่จิ่ง OPTION : โชว์การแสดงกังฟู
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
  นำท่านเดินทางสู่  พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งห่างจากตัวเมืองปักกิ่งประมาณ 15 กิโลเมตร พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวนเดิมเป็นสวนฤดูร้อนและสวนดอกไม้ในสมัยกุบไลข่าน ต่อมาในปี ค.ศ. 1893 พระนางฉือซีไทเฮาได้นำงบประมาณของกองทัพเรือมาบูรณะซ่อมแซมจนเป็นลักษณะที่เห็นในปัจจุบัน ภายในพระราชวังประกอบด้วย ตำหนักเลอโช่วถัง สถานที่ประทับของพระนางฉือซีไทเฮา ตำหนักเริ่นโช่วเตี้ยน สถานที่ว่าราชการของพระนางฉือซีไทเฮา ภูเขาว่านโส้วซาน ทะเลสาบคุนหมิง เก๋งพระหอม ตำหนักเรียงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉางหลาน (ระเบียงยาวลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิงตกแต่งด้วยภาพวาดต่างๆ) และตำหนักต่างๆ อีกมากมาย
  กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 
  นำท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครังนก สนามกีฬาโอลิมปิครังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ HERZOG & DE MEURON  เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยายามให้เอื้ออำนวยต่อสิ่งแวดล้อม ในสนามจุได้ 91,000 ที่นั่ง ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลิมปิก2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ “รังนก”ที่มีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิ่งไม้ เพดานและผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดง ดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีน ซึ่งให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก ผ่านชมสระว่ายน้ำแห่งชาติ สระว่ายน้ำแห่งชาติ สร้างขึ้นเหนือจินตนาการคล้าย “ก้อนน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่” ซึ่ง PTW AND OVE ARUP ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนทำเป็นโครงร่าง เน้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ดูเหมือนน้ำที่สุด และใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟิสิกส์จาก DUBLIN’S TRINITY COLLEGE
  นำท่านสู่ ถนนหวังฝูจิ่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่งรวมทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังต่างๆ และร้านค้า ร้านอาหารศูนย์กลางความบันเทิงมากมายที่จะสร้างสีสันให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
  ที่พัก โรงแรม ORIENT MGM INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
   
 • หอฟ้าเทียนถาน – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง (สนามบิน ปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG615 :17.20 – 21.15 น.)
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 273 เฮกตาร์ เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดา ในระยะย่างเข้าฤดูหนาวถึงเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปี พระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพื่อให้การเก็บเกี่ยวได้ผลอุดม ประกอบด้วยตําหนักฉีเหนียนเตี้ยน ตําหนักหวงฉงอี่และลานหยวนชิว เป็นต้น 
  นำท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนม และสินค้าCOPY ยี่ห้อดังมากมาย ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า และอื่นๆอีกมากมาย
  กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
  สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน
  17.20 น. ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG615  (บริการอาหารบนเครื่อง)
  21.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
   
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

 • ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

 • รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน 

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 
แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • กระเป๋าเดินทาง

 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วันทำการ ท่านละ 1,800 บาท

 • กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน้ำหนักตามสายการบินกำหนด

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริป

 
เงื่อนไขการยกเลิก
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด

 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 
หมายเหตุ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 • กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท 

 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง