ทัวร์แอฟริกา ยูกันดา รวันดา สัมผัสประสบการณ์ความน่ารักของฝูงกอริลล่าภูเขาที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ตามรอยครอบครัวชิมแปนซี

ทัวร์แอฟริกา ยูกันดา รวันดา สัมผัสประสบการณ์ความน่ารักของฝูงกอริลล่าภูเขาที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ตามรอยครอบครัวชิมแปนซี

ทัวร์แอฟริกา ยูกันดา รวันดา ชมฝูงกอริลล่า ตามรอยครอบครัวชิมแปนซี

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา อุทยานแห่งชาติ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พักโรงแรม 4 ดาว ล่องเรือ
รายละเอียด

ทัวร์แอฟริกา ยูกันดา รวันดา 10 วัน 7 คืน เดินทางด้วยสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ เอ็นเทบเบ เมอร์ชิสันฟอลล์ ชิมแปนซีแทร็กกิ้ง เกมส์ไดร์ฟ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ กอริลลาแทร็กกิ้ง โกลเด้นมังกี้แทร็กกิ้ง คิกาลี 


รหัสทัวร์ : TATRW5941
 เอนเทบบี, ยูกันดา
สายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์
วันที่เดินทาง :
10 ต.ค. 2562 ถึง 19 ต.ค. 2562
ราคาเริ่มต้น
USD 7,203
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพมหานคร -
อาดิสบาบา – เอ็นเทบเบ (ยูกันดา) SHERATON KAMPALA HOTEL or equivalent.
กัมปาลา – อุทยานแห่งชาติเมอร์ชิสัน – ตามรอยชิมแปนซี (พักค้าง 2 คืน) PARAA LODGE or equivalent. (Overnight 1)
Game Drive – ล่องเรือแม่น้ำไนล์ ชมน้ำตกเมอร์ชิสัน PARAA LODGE or equivalent. (Overnight stay 2)
ไคโซโล – หมู่บ้าน Batwa LAKE CHAHAFI RESORT or equivalent.
กอริลลา แทร็กกิ้ง MT.GORILLA VIEW LODGE or a similar hotel. (Overnight 1)
โกลเด้นมังกี้ แทร็กกิ้ง MT.GORILLA VIEW LODGE or equivalent. (Overnight stay 2)
คิกาลี (รวันดา) KIGALI SERENA HOTEL or equivalent.
คิกาลี (รวันดา) -
กรุงเทพฯ -
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพมหานคร

  22.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็กอิน U ประตูทางเข้าที่ 5 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์ สายการบินเอธิโอเปียน แอร์ไลน์ส (ET) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

 • อาดิสบาบา – เอ็นเทบเบ (ยูกันดา)
  01.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอาดิสบาบา ประเทศเอธิโอเปีย โดยเที่ยวบิน ET629 (ใช้เวลาบินประมาณ 8.15 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบิน (เครื่องบิน Boeing 787 – Dreamliner)
  06.15 น. เดินทางถึงสนามบินอาดิสบาบา แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
  08.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองเอ็นเทบเบ โดยสายการบินเอธิโอเปียน แอร์ไลน์ส เที่ยวบิน ET332 (ใช้เวลาบิน 2 ชั่วโมง) 
  10.25 น. เดินทางถึงสนามบิน เอ็นเทบเบ ประเทศยูกันดา 
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม
  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองกัมปาลา (Kampala) เมืองหลวงของประเทศยูกันดา ซึ่งประชากรราว 1 ล้านคนเศษ ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ 7 ลูก บริเวณรอบๆเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจี และธรรมชาติอันบริสุทธิ์ เมืองกัมปาลานี้ในอดีตเป็น สนามล่าสัตว์ป่าของกษัตริย์ เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ประเภทกวางอิมพาลา และสภาพภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาล้อมรอบ เมื่ออังกฤษเข้ามาในยุคล่าอาณานิคมจึงเรียก บริเวณนี้ว่า “เนินอิมพาลา”  เมืองกัมปาลาเติบโตขึ้นมาจากอาณาจักรยูกันดา อนุสรณ์สถานหลาย แห่งในยุคอาณาจักรยูกันดายังมีให้เห็น นำท่านแวะถ่ายรูปกับพระราชวังลูบิริ (Lubiri Palace) ซึ่งอดีตที่ประทับของกษัตริย์องค์ แต่ปัจจุบันมิได้ประทับที่นี่แล้ว จากนั้นนำท่านผ่านชมอาคารรัฐสภา และอาคารศาลปกครอง สิ่งก่อสร้างบางส่วนถูกทำลายในสมัยสงครามแทนซาเนีย และถูกสร้างขึ้นมาใหม่ รวมถึง อาคาร ร้านค้า โรงแรม และธนาคาร สิ่งก่อสร้างในกัมปาลาวางตัวกระจายอยู่ตามเนินเขาต่างๆ จากนั้นนำท่านเข้าชม โบสถ์คาทอริกรูบาก้า (Rubaga Cathedral) เป็นอาคารสวยงามอีกแห่งซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาสามารถมองเห็นวิวเมืองกัมปาลาอย่างชัดเจน เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของยูกันดา เนื่องจากสร้างเพื่ออุทิศให้แก่เหล่าวีรชนในอดีตที่ถูกสังหารหมู่โดยการเผาทั้งเป็น นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติยูกันดา (Uganda Museum) ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับชาติพันธุ์ ธรรมชาติวิทยา ประวัติศาสตร์ และวิถีประเพณีซึ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศยูกันดา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 1908 และได้มีการย้ายมาจนอยู่ที่ ณ ที่ตั้งปัจจุบันในปี1942 ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเครื่องดนตรี อุปกรณ์ล่าสัตว์ อาวุธโบราณ กีฎวิทยา (แมลง) ส่วนภายนอกจัดแสดงบ้านจำลองของชนเผ่าต่างๆในอาณาจักรยูกันดา นอกจากนี้มีส่วนจัดแสดงรถยนต์ที่อดีตบุคคลสำคัญๆเคยใช้ เช่น อดีตประธานาธิบดีอี้ อามิน เป็นต้น จากนั้นนำท่านชมตลาดของที่ระลึกซึ่งจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง อาทิ เครื่องจักรสาน ตะกร้า กระบุง งานไม้แกะสลักเป็นรูปสัตว์ หรือภาชนะไว้ใส่ของ เสื้อผ้าทอพื้นเมือง ภาพวาด และอื่นๆ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
  นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก SHERATON KAMPALA HOTEL หรือเทียบเท่า
  กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็ก สำหรับพัก 2 คืน เนื่องจากกระเป๋าใบใหญ่จะส่งไปโรงแรมโดยทางรถยนต์
   
 • กัมปาลา – อุทยานแห่งชาติเมอร์ชิสัน – ตามรอยชิมแปนซี (พักค้าง 2 คืน)
  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่าน นั่งรถ 4WD เพื่อเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเมอร์ชิสัน (Murchison Falls National Park) (ระยะเวลาเดินทางประมาณ 4.30 – 5 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศยูกันดา ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ และมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด อุทยานแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3,840 ตารางกิโลเมตร และ เป็นอุทยานที่มีแม่น้ำไนล์ไหลผ่าน และเป็นถิ่นที่อยู่ของลิงชิมแปนซี รวมถึงสัตว์ป่าหลากหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีน้ำตกเมอร์ชิสัน ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ของยูกันดา และยังเป็นน้ำตกที่ นายพลวินสตัน เชอร์ชิล ได้มาล่องเรือแม่น้ำไนล์อีกด้วย
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม
  บ่าย นำท่านสัมผัสประสบการณ์ในการตามรอยครอบครัวชิมแปนซี  (Chimpanzee Trekking) ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีรหัสพันธุกรรมใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด ให้ท่านได้สัมผัสและเก็บภาพฝูงลิงชิมแปนซีที่อาศัยอยู่ภายในอุทยานแห่งชาตินี้ ชิมแปนซีเป็นลิงไม่มีหางที่มีความใกล้เคียงและเหมือนมนุษย์มากที่สุด มักอาศัยอยู่รวมกันเป็นครอบครัวโดยมีจ่าฝูงเพียงตัวเดียว หากินบนพื้นดินมากกว่าบนต้นไม้ เดินสองเท้าได้เหมือนมนุษย์ มีความฉลาดและความจำดีเยี่ยม จากนั้นนำท่านนั่งเรือเพื่อข้ามแม่น้ำแซมบิยา (Sambiya River) ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของป่ายูกันดา ซึ่งป่าแห่งนี้ เรียกได้ว่าเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด 
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
  นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก PARAA LODGE หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)
   
 • Game Drive – ล่องเรือแม่น้ำไนล์ ชมน้ำตกเมอร์ชิสัน
  เช้าตรู่ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านออกชมสัตว์และสัมผัสบรรยากาศของ อุทยานเมอร์ชิสันในช่วงเช้าตรู่ (Early Morning Game Drive) ให้ท่านสัมผัสทั้งบรรยากาศ พฤติกรรมของสัตว์บางชนิดที่ออกหากินในตอนเช้าตรู่ และสัตว์ที่กลับจากการล่าเหยื่อในตอนกลางคืน สัตว์ที่สามารถพบเห็นได้ที่อุทยานเมอร์ชิสัน มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Big Five และยังมีwaterbucks, ยีราฟ, ฮิบโป, บัชแบ็ค และอื่นๆอีกมามาย พร้อมชมบรรยากาศยามพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางธรรมชาติ นำท่านส่องสัตว์ที่อาศัยภายในอุทยานแห่งนี้ เรียกได้ว่าที่นี่เป็นป่าที่มีสัตว์อาศัยอยู่มากที่สุดในยูกันดา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการตามล่าส่องสัตว์นานาชนิด ภายในอุทยานแห่งชาติเมอร์ชิสัน
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม
  บ่าย นำท่านสัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ (Nile River Cruise) เพื่อดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ป่านานาชนิดที่มาดื่มน้ำในแม่น้ำไนล์ สัตว์ป่าที่สามารถเห็นได้มากในแถบนี้คือ ฮิปโป จระเข้ ช้าง และ นกกินปลานานาชนิด ให้ท่านได้เก็บภาพความน่าประทับใจของสัตว์ป่านานาชนิดที่อาศัยในแม่น้ำแห่งนี้ นำท่านล่องเรือชมความสวยงาม และอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำไนล์ และโดยรอบ แม่น้ำไนล์เป็นแม่น้าที่ยาวที่สุดในโลก เป็นแม่น้ำแปลกในโลกไม่กี่สายที่ไหลจากทิศใต้ขึ้นสู่ทิศเหนือ มีความยาวถึง 6,695 กิโลเมตร สายน้ำที่ยิ่งใหญ่นี้มีต้นกำเนิดมาจากเมืองจินจา (Jinja) บริเวณริมทะเลสาบวิคตอเรียในประเทศยูกันดา ไหลผ่านทะเลสาบกีโอกา ลงสู่ทะเลสาบอัลเบิร์ต เรียกกันว่า วิคตอเรียไนล์ จากทะเลสาบอัลเบิร์ตไปจนถึงชายแดนระหว่างประเทศยูกันดา และซูดาน สายน้ำนี้ก็ได้ชื่อใหม่ว่า ไวท์ไนล์ จากนั้นไวท์ไนล์ก็ไหลต่อไปรวมกับบลูไนล์ ซึ่งไหลมาจากเอธิโอเปีย แม่น้ำทั้ง 2 สายมาบรรจบกันที่เมือง คาร์ทูม เมืองหลวงของซูดาน และได้ชื่อสุดท้ายว่าแม่น้ำไนล์ ไหลผ่านประเทศอียิปต์ออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในที่สุด ได้เวลานำท่านชมน้ำตกเมอร์ชิสัน ซึ่งก็คือจุดที่ วิคตอเรียไนล์ ซึ่งมีความกว้างถึง 50 เมตรถูกบีบเข้าสู่ซอกหินริมหน้าผาซึ่งมีความกว้างเพียง 6 เมตรเส้นทางน้ำที่ถูกบีบให้แคบลงหลายเท่าตัวนั้น ทำให้น้ำจำนวนมหาศาลไหลระเบิดพุ่งทะลักจากหน้าผาหินซึ่งสูงถึง 40 เมตร ตกกระแทกลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง เสียงดังสนั่นก้องทั้งป่า กำลังแรงและปริมาณน้ำอันมหาศาลที่ตกจากที่สูงนั้นก่อให้เกิดกระแสน้ำวนเชี่ยวกราก ละอองน้ำ ซึ่งแตกกระจายกระเด็นเซ็นซ่านขึ้นสู่หน้าผาด้านบนจนดูคล้ายสายหมอกบางๆนั้น ได้กรองแสงแดดอันแผดกล้าให้ปรากฏเป็นสายรุ้งอันงดงามเด่นชัดให้ท่านได้ชม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติแห่งน้ำตกเมอร์ชิสันตามอัธยาศัย ก่อนนำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
  นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก PARAA LODGE หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)
   
 • ไคโซโล – หมู่บ้าน Batwa
  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่สนามบินปาคูบา เพื่อขึ้นเครื่องบินเล็กแบบเช่าเหมาลำ
  10.00 น. เดินทางโดยเครื่องบินเล็กแบบเช่าเหมาลำ สู่เมืองไคโซโล (ประเทศอูกันดา)
  12.00 น. เดินทางถึงเมืองไคโซโล
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน Batwa ซึ่งเป็นที่อยู่ของชนเผ่าปิ๊กมี่ ซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยและถูกขับไล่โดยรัฐบาลชาวพื้นเมืองเหล่านี้อาศัยในป่าดงดิบแถบภูเขาในเขตชายแดนสามประเทศ คือ รวันดา ยูกันดา และบุรุนดี มากว่า 500,000 ปี โดยไม่ได้มีการทำการเกษตร การทำลายป่าไม้ หรือทำลายส่วนหนึ่งส่วนใดของธรรมชาติ ดังคำกล่าวของชาว Batwa ว่า “เรารักผืนป่า เหมือนที่เรารักร่างกายตัวเราเอง”
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
  นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก LAKE CHAHAFI RESORT หรือเทียบเท่า
   

   

 • กอริลลา แทร็กกิ้ง
  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวัน แห่งความประทับใจกับกิจกรรมในการตามหา กอริลลาภูเขา แห่งยูกันดา ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นกอริลลา ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่ง และอุทยานแห่งชาติ Mgahinga National Park  เป็นอุทยานที่สามารถพบเจอฝูงกอริลลาภูเขาได้ง่าย ก่อนแทร็กกิ้ง เจ้าหน้าที่อุทยานจะอธิบายขั้นตอน และ ข้อห้ามต่างๆในการชมกอริลลา (สำคัญที่สุดคือ ห้ามใช้แฟลช จากกล้องถ่ายรูปทุกกรณี) (สำคัญที่สุดคือ ห้ามใช้แฟลช จากกล้องถ่ายรูปทุกกรณี) 
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบ Lunch Box
  นำท่านออกตามหากอริลลาภูเขา ซึ่งเป็นกอริลลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และใกล้จะสูญพันธุ์แล้ว จะอาศัยอยู่ใน ป่าทึบบนเทือกเขาสูงแถบประเทศ คองโก ยูกันดา ซาอีร์ และรวันดาเท่านั้น กอริลลาพันธุ์นี้จะมีวิวัฒนาการต่างจากพันธุ์อื่นๆ เช่น ตัวใหญ่กว่า มีสีดำ ขนยาว แขนสั้น แผ่นอกกว้าง ฟันแข็งแรง จมูก ปาก และ ขากรรไกร กว้างกว่า ในการตามรอยกอริลลา จะมีพรานซึ่งมักจะออกเดินทางไปล่วงหน้าก่อน เพื่อตามรอยฝูงกอริลลา แล้วส่งสัญญาณให้ไกด์พาคณะตามไปอีกที ทุกท่านควรเตรียมร่างกายให้แข็งแรงพอควร เพราะต้องบุกป่า ขึ้นเขา ลงห้วย ฯลฯ ปกติการติดตามฝูงกอริลล่าจะใช้เวลาระหว่าง 3 – 6 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับโชคของนักเดินทางกลุ่มนั้นๆ สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
  นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก MT.GORILLA VIEW LODGE หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)
   

   

 • โกลเด้นมังกี้ แทร็กกิ้ง
  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  วันนี้จะเป็นกิจกรรมตามหาโกลเด้นมังกี้ (Golden Monkey) หรือลิงสีทอง  ซึ่งเป็นลิงสายพันธุ์โลกเก่า ซึ่งพบได้แถบภูเขาไฟ Virunga รวมไปถึงย่านอุทยานแห่งชาติในแถบแอฟริกากลาง ของสามประเทศ คือ คองโก ยูกันดา และ รวันดา  ซึ่งลิงสายพันธุ์นี้มีจุดเด่นที่ขนสีทองอร่ามบริเวณแผงคอ และแผงหลัง ปัจจุบันมีจำนวนประชากรลิงสีทองลดลงไปจำนวนมาก และเข้าข่ายเป็นสายพันธุ์สัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จากการขึ้นทะเบียนของ ICUN RED LIST หรือที่เรียกในภาษาไทยว่า “บัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ”
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค 
  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เขตอุทยานอนุรักษ์ Virunga Convervation เพื่อตามหาลิงสีทอง หรือโกลเด้นมังกี้ ซึ่งปกติจะอาศัยรวมกลุ่มอยู่กันเป็นครอบครัวๆละราว 30 ตัว ลิงสายพันธุ์นี้รับประทานอาหารหลักคือผลไม้และหน่อไม้ไผ่ ลิงสีทองสามารถหาพบได้บริเวณป่าไผ่ใกล้ๆกับบริเวณภูเขาไฟ หลังเสร็จจากกิจกรรม นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักเพื่อชมการแสดงพื้นเมืองของชาวรวันดา
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
  นำท่านเข้าสู่ ที่พักแบบ MT.GORILLA VIEW LODGE หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)
   
 • คิกาลี (รวันดา)
  เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบปิกนิก
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองคิกาลี (Kigali) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรวันดา มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน ตั้งอยู่บนเนินเขาในเขตศูนย์กลางของประเทศ เมืองนี้ยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการขนส่งของประเทศรวันดา และเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางราชการและสำนักงานของประธานาธิบดีรวันดา ประชากรของเมืองเป็น ชาวฮูตู 84% ชาวทุสซี่ 15% คิกาลีก่อตั้งขึ้นในปีคริสต์ศักราช 1907 ภายใต้การปกครองอาณานิคมของเยอรมัน แต่ไม่ได้เป็นเมืองหลวง (เมืองหลวงเดิมคือ เมืองฮูเย หรือบูทาเร่ ในปัจจุบัน) จนกระทั่งรวันดาได้รับอิสรภาพในปีคริสต์ศักราช 1962 จึงได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นเมืองหลวง
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  บ่าย นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติแห่งรวันดา (Museum of Natural Science) เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดไม่ใหญ่นักและเป็นที่รวบรวมบันทึกความเป็นมาและและวิวัฒนาการของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ต่างๆของรวันดา ได้เวลานำท่านเที่ยวชมเมืองรวันดา จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดพื้นเมือง (Local market) อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากหรือชมสินค้าพื้นเมือง และวิถีชีวิตของชาวรวันดา ได้เวลานำท่านเดินทางสู่โรงแรม Hotel des Mille Collines หรือ ที่รู้จักเป็นอย่างดีจากเรื่อง Hotel Rwanda นำท่านแวะถ่ายรูปกับโรงแรมที่เป็นที่หลบภัยของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในประเทศรวันดา
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
  นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก KIGALI SERENA HOTEL หรือเทียบเท่า
   

   

 • คิกาลี (รวันดา)
  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ Genocide Museum เป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับความโหดร้ายของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของชาวรวันดา ระหว่างชนเผ่าที่แย่งชิงอำนาจกัน ชาวโลกรู้จักรวันดา และความโหดร้ายจากหนังดังที่สร้างจากชีวิตจริงของชายคนหนึ่งที่พยายามช่วยเพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์เรื่อง "Hotel Rwanda" บอกเล่าเหตุการณ์ทางการเมืองรวันดาในปี 1994 ซึ่งขณะนั้น "พอล รูสซาบาจินา" ทำงานเป็นผู้จัดการโรงแรมใน คิกาลี เมืองหลวงของประเทศ เขาใช้ชีวิตแบบชนชั้นกลางสบายๆ เขามีภรรยาที่ทั้งสาวและสวยชื่อ "ทาเทียนา" กับลูกเล็กๆ สี่คน ชีวิตของเขาเป็นเหมือนการเชื่อมโยงของสองชนเผ่าเพราะเขาเป็นชาวฮูตู ในขณะที่ภรรยาของเขาเป็นชาวทุตซี คืนหนึ่งประธานาธิบดีของรวันดา ซึ่งเป็นชาวฮูตูถูกลอบสังหาร ภายในเวลาไม่กี่นาทีต่อจากนั้นการฆ่าฟันก็เริ่มต้นขึ้นโดยกลุ่มหัวรุนแรงชาวฮูตูที่ใช้การตายของประธานาธิบดีเป็นข้ออ้าง เพื่อกำจัดพวกทุตซี ตลอดระยะเวลาเพียงสามเดือน มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปถึงแปดแสนศพ พอล เปลี่ยนโรงแรมที่เขาทำงานอยู่ให้กลายเป็นที่หลบภัยสาหรับชาวทุตซีและผู้อพยพชาวฮูตูกว่าพันคน ตลอดสามเดือนต่อมาเขาติดสินบนกลุ่มมือสังหารชาวฮูตูเพื่อต่อรองไม่ให้บุกเข้ามาที่โรงแรม และสามารถช่วยชีวิต ชาวเมืองที่หลบอยู่ในโรงแรมได้ ขณะที่ด้านนอกนั้นกลาดเกลื่อนไปด้วยซากศพ เหตุการณ์นี้ทำให้ พอล และครอบครัวต้องลี้ภัยการเมืองไปอยู่เบลเยียมนานหลายปีกว่าจนสามารถกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดได้อีกครั้ง 
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  14.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินคิกาลี เพื่อเชคอิน
  16.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินคิกาลี สู่ สนามบินอาดิสบาบา ET810 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.40 ชั่วโมง)
  19.50 น. เดินทางถึงสนามบินอาดิสบาบา
  23.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน เอธิโอเปียน แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ ET608 (ใช้เวลาบิน 8 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
   
 • กรุงเทพฯ

  13.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

   

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน Ethiopian Airlines (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)

 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ

 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท

 • ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)

 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่

 • ค่าวีซ่า  

 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนำให้ท่านดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 
เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วัน)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วัน)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วัน)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 1-19วัน)

 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 

 • หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม

หมายเหตุ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด

 • การท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ การใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ทำการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระ มาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ

 • สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี

 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคธรรมดา