ทัวร์ซิมบับเว แซมเบีย บอสวานา เคนย่า น้ำตกวิคตอเรีย โปรโมชั่น

ทัวร์ซิมบับเว แซมเบีย บอสวานา เคนย่า น้ำตกวิคตอเรีย โปรโมชั่น

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา อุทยานแห่งชาติ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พักโรงแรม 4 ดาว ล่องเรือ ทะเลสาบ
รายละเอียด

ทัวร์ซิมบับเว แซมเบีย บอสวานา เคนย่า น้ำตกวิคตอเรีย โปรโมชั่น 10 วัน 7 คืน เดินทางด้วยสายการบินเคนย่าแอร์เวย์ พิพิธภัณฑ์ลิฟวิ่งสโตน อุทยานแห่งชาติโชเบ ล่องเรือแม่น้ำซิมเบซี อุทยานแห่งชาตินากูรู ทะเลสาบนากูรู อุทยานแห่งชาติมาไซมารา พิพิธภัณฑ์คาเรน บลิกเซน ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ยีราฟ 


รหัสทัวร์ : TATKE6648
 คตอเรีย ฟอลส์, ซิมบับเว
สายการบินเคนยา แอร์เวย์ พีแอลซี
วันที่เดินทาง :
06 ส.ค. 2565 ถึง 15 ส.ค. 2565
ราคาเริ่มต้น
USD 5,506
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพมหานคร -
เคนย่า – ลิฟวิ่งสโตน (แซมเบีย) – น้ำตกวิคตอเรีย (แซมเบีย) Avani Hotel or a similar hotel.
พิพิธภัณฑ์ ลิฟวิ่งสโตน – บอสวานา Mowana Safari Lodge or a similar hotel
โชเบ (บอสวานา) – Boat Safari – Game Drive - ซิมบับเว – ล่องเรือ Sun Downer Cruise Victoria Victoria Hotel or a similar hotel.
น้ำตกวิคตอเรียซิมบับเว – ไนโรบี (เคนย่า) Lazizi Premier Hotel or a similar hotel.
เคนย่า – ทะเลสาบนากูรู Lake Nakuru Sopa Lodge hotel or a similar hotel.
มาไซมารา (พักค้าง 2 คืน) Mara Serena Safari Lodge or similar hotel (1st night)
มาไซมารา Mara Serena Safari Lodge or similar hotel (2nd night)
มาไซมารา – ไนโรบี – กรุงเทพ -
กรุงเทพฯ -
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพมหานคร
  22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ส แถว W เคาน์เตอร์ที่ 14 - 15
 • เคนย่า – ลิฟวิ่งสโตน (แซมเบีย) – น้ำตกวิคตอเรีย (แซมเบีย)
  01.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า โดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ส เที่ยวบิน KQ861 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ บริการ อาหารค่ำ ระหว่างเที่ยวบินสู่กรุงไนโรบี
  06.15 น. เดินทางถึงสนามบินไนโรบี (NBO) แวะเปลี่ยนเครื่องเที่ยวบิน KQ 782
  07.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินไนโรบี (NBO) สู่สนามบินลิฟวิ่งสโตน (LVI) โดยเที่ยวบิน KQ782 
  09.50 น. เดินทางถึงสนามบินลิฟวิ่งสโตน (LVI) ประเทศแซมเบีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  บ่าย นำท่านเดินทางสู่น้ำตกวิคตอเรีย (Victoria Falls) ฝั่งแซมเบีย เพื่อชมน้ำตกที่สำคัญและสวยงามอีก 2 แห่งซึ่งอยู่ฝั่งแซมเบีย คือ น้ำตก Armchair Falls ซึ่งเป็นจุดที่น้ำตกมีความสูงเป็นอันดับสอง รองจาก Rainbow Falls สูงถึง 101 เมตร อีกแห่งหนึ่งคือ น้ำตก Eastern Cataract ซึ่งสวยงามไม่แพ้จุดอื่นๆ เช่นเดียวกัน การเดินชมน้ำตกจะต้องเปียกจากละอองน้ำ และฝนที่อาจตกได้ตลอดทั้งปี เพราะฉะนั้นควรเตรียมเสื้อกันฝนที่มีฮู้ด (ทางบริษัท มีบริการเสื้อกันฝนให้ลูกค้าทุกท่าน) ร่ม ติดตัวไปด้วยและอย่าลืมถุงหรือกระเป๋ากันน้ำสำหรับกล้องต่างๆ
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบ Boma ซึ่งเป็นภัตตาคารอาหารพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงสัมผัสบรรยากาศและลิ้มลองอาหารในแบบแอฟริกัน
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Avani Hotel หรือเทียบเท่า 
 • พิพิธภัณฑ์ ลิฟวิ่งสโตน – บอสวานา
  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  อิสระให้ท่านได้ชมน้ำตกวิคตอเรียในช่วงเช้า หรือท่านจะเลือกซื้อ (Optional Tour นั่งเฮลิคอปเตอร์จากมุมสูง)(Helicopter tour 15 mins) ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของแผงน้ำตกวิคตอเรีย ที่เรียกได้ว่าเป็นน้ำตกที่กว้างที่สุดในโลก และเป็น 1 ใน 3 น้ำตกที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกด้วย ได้เวลานำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลิฟวิ่งสโตน (Livingstone Museum) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บเรื่องราวการค้นพบน้ำตกวิคตอเรียโดย เดวิด ลิฟวิ่งสโตน จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองลิฟวิ่งสโตน ชมวิถีชีวิตของชาวแซมเบีย
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม
  บ่าย นำท่านเดินทางสู่สาธารณรัฐบอสวานา (Botswana) (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและผ่านพรมแดนแล้ว นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโชเบ (Chobe National park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่ดีที่สุดและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องป่าดูสัตว์แบบซาฟารี มีพื้นที่ประมาณ 10,698 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ในบอสวานา เป็นแหล่งรวมฝูงสัตว์ใหญ่นานาชนิด เช่น ฝูงช้างป่าที่มีกว่า 60,000 เชือก, ฝูงควายป่า, ม้าลาย และสัตว์นักล่าอย่าง สิงโต, เสือดาว, เสือชีต้า และไฮยีน่าลายจุด สำหรับท่านที่ชื่นชอบการดูนก ที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมนกนานาชนิด กว่า 450 สายพันธุ์ ซึ่งสัตว์ป่าที่นี่มีชีวิตอยู่อย่างอิสระเสรีตามธรรมชาติ
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Mowana Safari Lodge หรือเทียบเท่า
   
 • โชเบ (บอสวานา) – Boat Safari – Game Drive - ซิมบับเว – ล่องเรือ Sun Downer Cruise
  นำท่านออกชมสัตว์และสัมผัสบรรยากาศของอุทยานโชเบในช่วงเช้าตรู่ (Early Morning Game Drive) ให้ท่านสัมผัสทั้งบรรยากาศ พฤติกรรมของสัตว์บางชนิดที่ออกหากินในตอนเช้าตรู่ และสัตว์ที่กลับจากการล่าเหยื่อในตอนกลางคืน พร้อมชมบรรยากาศยามพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางธรรมชาติ
  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านชมสัตว์ป่าในอีกรูปแบบ คือการล่องเรือในแม่น้ำโชเบ (Boat Safari) เพื่อดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด ที่มาดื่มน้ำในแม่น้ำโชเบ สัตว์ป่าที่สามารถเห็นได้มากในแถบนี้คือ ฮิปโป จระเข้ ช้าง และ นกกินปลานานาชนิด ให้ท่านได้เก็บภาพความน่าประทับใจของสัตว์ป่านานาชนิดที่อาศัยในแม่น้ำโชเบ นำท่านส่องสัตว์และค้นหา Big Five ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดนั่นคือ การส่องสัตว์ใหญ่ 5 ชนิด หรือที่รู้จักในนาม Big Five สนุกสนานไปกับการชมสัตว์ป่ามากมาย ทั้งช้าง สิงโต ควายป่า ยีราฟ ม้าลาย ควายป่า กวางชนิดต่างๆ โดยเฉพาะ ซาเบิล ที่มีเขาอันสวยงาม และนกต่างๆมากมาย โดยเฉพาะนกเงือก ที่มี่เฉพาะในป่าที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้เท่านั้น ท่านยังจะได้ชมต้นไม้ ประหลาด เบาบับ พันธุ์อัฟริกาที่มีในอุทยานแห่งนี้ด้วย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพคามประทับใจตามอัธยาศัย
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม
  บ่าย นำท่านเดินทางสู่พรมแดนประเทศซิมบับเว (Zimbabwe) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านล่องเรือแม่น้ำซิมเบซี (Sun Downer Cruise)  ชมความงดงามของแม่น้ำแซมเบซี ซึ่งเป็นแม่น้ำใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปแอฟริกา ซึ่งไหลผ่าน 2 ประเทศคือ แซมเบีย กับซิมบับเว ตัวแม่น้ำแซมเบซีนั้นใสสะอาด แม้ว่าจะดูสีคล้ำ และยังเป็นที่อยู่ของสัตว์นานาชนิดทั้ง จระเข้ ฮิปโป ตลอดสองข้างทางที่เรือวิ่งผ่านท่านจะได้เห็นธรรมชาติ ที่เป็นป่าใหญ่ มีทั้งต้นไม้ใหญ่น้อย และสัตว์ป่าโผล่มาให้เห็นเป็นครั้งคราวด้วย มีทั้งโขลงช้าง ยีราฟ ฮิปโป ฯลฯ และพิเศษท่านจะได้ชมพระอาทิตย์ตกอันสวยงาม จากบนเรือด้วย
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Victoria Fall Hotel หรือเทียบเท่า
 • น้ำตกวิคตอเรียซิมบับเว – ไนโรบี (เคนย่า)
  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านสู่น้ำตกวิคตอเรียฝั่งซิมบับเว (Victoria Falls) หรือในชื่อท้องถิ่นว่า โมซิ-โอวา-ทุนยา (Mosi-oa-Tunya; แปลว่า ควันที่ส่งเสียงร้องคำราม) ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของประเทศแซมเบีย และ ประเทศซิมบับเว เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถูกค้นพบครั้งแรกโดย ดร.เดวิด ลิฟวิงสโตน ในปี ค.ศ. 1855 ซึ่งเป็นผู้ตั้งชื่อน้ำตกนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย น้ำตกวิกตอเรียเกิดจากแม่น้ำซัมเบซีซึ่งเป็นแม่น้ำกั้นพรมแดนของสองประเทศ ตกลงมาสู่แอ่งลึก น้ำตกมีขนาดกว้างกว่า 1690 เมตร สูงประมาณ 60-100 เมตร น้ำตกวิกตอเรียสามารถแบ่งเป็น 4 ส่วนย่อย ได้แก่ น้ำตกปีศาจ น้ำตกหลัก น้ำตกสายรุ้ง และน้ำตกตะวันออก ไอน้ำจากน้ำตกวิกตอเรียสามารถมองเห็นได้จากระยะทาง 20 กิโลเมตร น้ำตกวิกตอเรียได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1989 ปัจจุบันน้ำตกวิกตอเรียเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญของประเทศแซมเบียและประเทศซิมบับเว อิสระให้ท่านได้เก็บภาพน้ำตกวิคตอเรียแบบเต็มอิ่ม 
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม
  บ่าย นำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก เพื่อพักผ่อนอิริยาบถ และเตรียมเชคเอาท์เพื่อเดินทางสู่ประเทศเคนย่า ในช่วงบ่าย นำท่านเดินทางสู่ตลาด Elephant Walk Shopping ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ตามอัธยาศัย
  16.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินวิคตอเรีย
  18.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินวิคตอเรีย (VFA) สู่ สนามบินไนโรบี (NBO) ประเทศเคนย่า สายการบินมีบริการอาหารบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง)
  22.05 น. เดินทางถึงสนามบินไนโรบี
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Lazizi Premier Hotel หรือเทียบเท่า
 • เคนย่า – ทะเลสาบนากูรู
  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นําท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาตินากูรู (Nakuru National Park) (ระยะทาง 170 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช.ม.) ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่เล็กที่สุดในสาธารณรัฐเคนย่า มีพื้นที่ประมาณ 582,650 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยภูเขาและเป็นป่า พุ่มไม้ และ หนองนํ้าที่เป็นส่วนของทะเลสาบ และเป็นแหล่งอาหารของนกฟลามิงโก้ (Flamingo Bird)  อีกทั้งในเขตนี้ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์แรดดํา และแรดขาวที่ใกล้สูญพันธุ์ ทั้งยังเป็นถิ่นที่อยู่ของเสือดาว สัตว์สําคัญที่หาชมได้ยาก
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม
  บ่าย นําท่านชมทะเลสาบนากูรู (Naguru Lake) ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติทะเลสาบนากูรูในเขตริฟท์วัลเล่ย์หรือเขตที่ราบสูงและหุบเขาใจกลางประเทศเคนย่า บริเวณแห่งนี้ในสมัยก่อนเป็นภูเขาไฟที่มีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ไหลสู่ทะเลสาบ และมีสาหร่ายแกมเขียวทําให้เกิดสารอินทรีย์มีกลิ่นเหม็น และเป็นฟองบางครั้งก็ถูกเรียกว่า Soda Lake และเนื่องจากนํ้าในทะเลสาบแห่งนี้ มีความลึกเพียงไม่กี่เมตรและเต็มไปด้วยสาหร่ายอันเป็นอาหารโปรดของนกฟลามิงโก้ จึงทําให้ทะเลสาบแห่งนี้มีนกฟลามิงโก้ บินมาอาศัย นําท่านทํากิจกรรมเกมไดร์ฟ (Game Drive) หรือนั่งรถเปิดหลังคาตะลุยป่าเพื่อตามหาเหล่า Big 5 เป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเคนย่า คือ สิงโต เสือดาว แรด ช้าง และ ควายป่า ที่ใช้ชีวิตอยู่ตาม ธรรมชาติ นอกจากนี้ เรายังสามารถที่จะชมสัตว์อื่นๆ ที่หาดูได้ยากจากธรรมชาติแห่งนี้ อาทิเช่น ยีราฟ กวาง ม้าลาย ลิงบาบูน และหมูป่า 
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Lake Nakuru Sopa Lodge หรือเทียบเท่า
   
 • มาไซมารา (พักค้าง 2 คืน)
  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ มาไซมารา หัวใจของการท่องซาฟารี แห่งเคนย่า การเดินทางในเช้าวันนี้ค่อนข้างไกล และถนนหนทางค่อนข้างสมบุกสมบัน มีโอกาสผ่านหมู่บ้านและเมืองเล็กเมืองน้อยหลายเมือง เมื่อเข้าเขตมาไซมารา จะมีโอกาสพบเห็นชนเผ่ามาไซต้อนฝูงวัวไปตามทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ พูดถึงฐานะของชาวมาไซว่าร่ำรวยแค่ไหน จะวัดกันจากจำนวนวัวว่ามีมากน้อยเท่าไร และชาวมาไซยังกินเลือดวัวสดๆ ผสมกับนมวัวเป็นอาหาร นัยว่าช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงบึกบึน 
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค 
  บ่าย นำท่านทำกิจกรรม (Game Drive) ในอุทยานแห่งชาติมาไซมารา ซึ่งได้ชื่อว่ามีสัตว์ให้ดูมากชนิดที่สุดในเคนย่า อุทยานแห่งชาติมาไซมาราตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเคนย่า ถือเป็นผืนป่าผืนเดียวกับอุทยานแห่งชาติ เซเรงเกติ (Serengeti National Park) ของประเทศแทนซาเนีย บนความสูง 1,588 เมตร แต่ขนาดของอุทยานแห่งชาติมาไซมารานั้นมีขนาดเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับเซเรงเกติ เพราะมีเนื้อที่เพียง 1,510 ตารางกิโลเมตร 
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Mara Serena Safari Lodge หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)
   
 • มาไซมารา
  นำท่านออกชมสัตว์และสัมผัสบรรยากาศของอุทยานแห่งชาติมาไซมาราในช่วงเช้าตรู่ (Early Morning Game Drive) ให้ท่านสัมผัสทั้งบรรยากาศ พฤติกรรมของสัตว์บางชนิดที่ออกหากินในตอนเช้าตรู่ และสัตว์ที่กลับจากการล่าเหยื่อในตอนกลางคืน พร้อมชมบรรยากาศยามพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางธรรมชาติ
  10.00 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านออกชมสัตว์ในอุทยานแห่งชาติมาไซมารา ผ่านกิจกรรม (Game Drive) ซึ่งได้ชื่อว่ามีสัตว์ให้ดูมากชนิดที่สุดในเคนย่า รวมทั้งสัตว์อื่นๆอีกมากมาย จุดที่น่าชมที่สุดในอุทยานฯ คือ ริมฝั่งแม่น้ำมารา เพราะจะมีสัตว์ข้ามไปข้ามมามากมาย ทำให้เห็นการล่าของสัตว์เป็นประจำ โดยเฉพาะเป็นเหยื่ออันโอชะของจระเข้ รถจะขับไปตามจุดต่างๆ รอบอุทยานฯ เพื่อค้นหาสัตว์ต่างๆ ตามที่อยากพบเห็น ถ้าโชคดีอาจพบฝูงสิงโต เสือชีต้าส์ ฮิปโปฝูงใหญ่ หรือแม้กระทั่งหนึ่งใน Big Five ที่หายากนั่นคือ เสือดาว 
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค 
  บ่าย นำท่านสัมผัสวิถีดำเนินชีวิตของชาวมาไซ มารา (Masai Mara Village) ชนเผ่ามาไซจัดอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์นิโลต อาศัยกระจัดกระจายอยู่ในประเทศแทนซาเนีย, ซูดาน, ยูกันดา และเคนยา  นำท่านชมกิจกรรมการการละเล่น รวมถึงการร่วมแข่งกระโดด ซึ่งชาวมาไซมารา เป็นชนพื้นเมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเผ่าที่กระโดดได้สูงที่สุด จากนั้นนำท่านชมวัฒนธรรม และการเลี้ยงชีพของชนเผ่ามาไซมารา สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก  
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Mara Serena Safari Lodge หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)
 • มาไซมารา – ไนโรบี – กรุงเทพ
  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงไนโรบี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สองข้างทาง ตลอดจนสัตว์ป่าที่มักจะออกมาโชว์ตัวให้เห็นตลอดสองข้างทาง ไม่ว่าจะเป็น ม้าลาย ฝูงอิมพาลา ยีราฟ 
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  บ่าย นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์คาเรน บลิกเซน (Karen Blixen Museum) ซึ่งเป็นบ้านของผู้แต่ง หนังสือเรื่อง Out of Africa เป็นหนังสืออัตชีวประวัติของ บารอนเนส คาเรน บลิกเซน (Baroness Karen von Blixen Finecke) ชาวเดนมาร์กที่ใช้ชีวิตทําไร่กาแฟอยู่ที่ประเทศเคนย่าระหว่างปี2457 - 2477 และฮอลลีวู้ดได้นําไปสร้างเป็นภาพยนตร์จนโด่งดังและได้รับรางวัลออสการ์ 7 สาขา ได้เวลานําท่านสู่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ยีราฟ (Giraffe Center) เป็นศูนย์อนุรักษ์ยีราฟ พันธุ์รอทไชล์(Rothschild Giraffe) ซึ่งเป็นยีราฟที่ใกล้จะสูญพันธุ์อิสระให้ท่านถ่ายภาพยีราฟและสัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยการให้อาหารโดยการดูแลจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ได้เวลานําท่านสู่ Capital Center เป็นศูนย์รวมของร้านขายของที่ระลึก และของฝากจากเคนย่า ให้ท่านได้ เลือกซื้อฝากตามอัธยาศัย
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบ Carnivore
  21.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินไนโรบี เพื่อเชคอิน
  23.59 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ KQ 886 สายการบินมีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
 • กรุงเทพฯ
  13.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน KQ (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)

 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ

 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท

 • ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)

 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่

 • ค่าวีซ่าทุกประเทศ

 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนำให้ท่านดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า)(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วัน)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วัน)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วัน)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 1-19วัน)

 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 

หมายเหตุ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด