ส่วนลดบัตรเข้าสวนสัตว์ (Zoo (Demo)) สิงคโปร์ สิงคโปร์

บัตรเข้าสวนสัตว์

 สิงคโปร์, สิงคโปร์

ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2516 สิงคโปร์สวนสัตว์ได้รับการยอมรับว่าเป็นที่ตั้งของอุทยานสัตว์ป่าที่สวยที่สุดในโลกซึ่งสัตว์เหล่านี้เดินเตร่ได้อย่างอิสระในที่อยู่อาศัยแบบเปิดและเป็นธรรมชาติ