เที่ยวผ่อนได้ ไม่บวกเพิ่มดอกเบี้ย 0%

ธนาคารที่ให้บริการ ระยะเวลาผ่อนชำระ ยอดชำระขั้นต่ำ / เซลล์สลิป เงื่อนไข
3 เดือน 3,000 บาท ในกรณีที่มีการยกเลิกการจองหรือขอคืนเงิน ผู้ถือบัตรจะต้องเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามจำนวนจริง
3 เดือน 3,000 บาท
4 เดือน 3,000 บาท
3 เดือน 3,000 บาท
3 - 4 เดือน 3,000 บาท
3 เดือน 3,000 บาท
4 เดือน 3,000 บาท
3 เดือน 3,000 บาท
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซิตี้แบงค์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) จะมีการเรียกเก็บเงินสำหรับการผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการเป็นรายงวดผ่านบัตรของธนาคารดังกล่าว ตามระยะเวลาผ่อนชำระ และยอดชำระขั้นต่ำตามข้อมูลในตารางข้างต้น ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

การซื้อสินค้าและบริการจะต้องทำขึ้นผ่าน th.traveligo.com และใช้บัตรเครดิตของ KBANK, KTC, Citi PayLite, BBL, CardX, SCB/CardX, TBANK, KCC หรือ UOB เท่านั้น และข้อเสนอนี้มีให้เฉพาะลูกค้า TraveliGo เมื่อทำการจองตั๋วเครื่องบิน ที่พักโรงแรม รถเช่า การซื้อบัตรเข้าชมฟุตบอล และบัตรกิจกรรมต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเลือกใช้วิธีชำระเงินด้วยระบบผ่อนชำระ

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซิตี้แบงค์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คาร์ดเอกซ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) มีโครงการรับผ่อนชำระเงินด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% ทั้งนี้ธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตสงวนสิทธิในการพิจารณาอนุมัติการผ่อนชำระในระยะเวลาดังกล่าว ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% โดยผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับข้อเสนอนี้คือผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารดังกล่าวที่ออกให้ในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ TraveliGo ไม่มีหน้าที่ในการชี้แจงเหตุผลใดๆ ในกรณีที่ธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตไม่อนุมัติดอกเบี้ย 0% สำหรับการผ่อนชำระตามระยะเวลาดังกล่าว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการ กรุณาติดต่อไปยังธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตของท่านสำหรับเงื่อนไข ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ การซื้อสินค้าและบริการด้วยบัตร อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (AMEX) บัตรกรุงศรี first choice ทุกประเภทและบัตรเดบิตจะไม่ได้รับสิทธิตามข้อเสนอนี้ ค่าธรรมเนียมทางการเงินที่เกี่ยวข้องจะเป็นไปตามที่ปรากฏในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตร อนึ่งข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้ราคาที่โฆษณา หรือราคาที่แสดง ซึ่งสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามจำนวนสินค้าและบริการที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น
ในกรณีที่มีการยกเลิกการจองหรือขอคืนเงิน ผู้ถือบัตรจะต้องเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามจำนวนจริง
 • ธนาคารที่ให้บริการ

  ระยะเวลาผ่อนชำระ 3 เดือน
  ยอดชำระขั้นต่ำ / เซลล์สลิป 3,000 บาท

  เงื่อนไข

  ในกรณีที่มีการยกเลิกการจองหรือขอคืนเงิน ผู้ถือบัตรจะต้องเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามจำนวนจริง

 • ธนาคารที่ให้บริการ

  ระยะเวลาผ่อนชำระ 3 เดือน
  ยอดชำระขั้นต่ำ / เซลล์สลิป 3,000 บาท

  เงื่อนไข

  ในกรณีที่มีการยกเลิกการจองหรือขอคืนเงิน ผู้ถือบัตรจะต้องเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามจำนวนจริง

 • ธนาคารที่ให้บริการ

  ระยะเวลาผ่อนชำระ 4 เดือน
  ยอดชำระขั้นต่ำ / เซลล์สลิป 3,000 บาท

  เงื่อนไข

  ในกรณีที่มีการยกเลิกการจองหรือขอคืนเงิน ผู้ถือบัตรจะต้องเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามจำนวนจริง

 • ธนาคารที่ให้บริการ

  ระยะเวลาผ่อนชำระ 3 เดือน
  ยอดชำระขั้นต่ำ / เซลล์สลิป 3,000 บาท

  เงื่อนไข

  ในกรณีที่มีการยกเลิกการจองหรือขอคืนเงิน ผู้ถือบัตรจะต้องเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามจำนวนจริง

 • ธนาคารที่ให้บริการ

  ระยะเวลาผ่อนชำระ 3 - 4 เดือน
  ยอดชำระขั้นต่ำ / เซลล์สลิป 3,000 บาท

  เงื่อนไข

  ในกรณีที่มีการยกเลิกการจองหรือขอคืนเงิน ผู้ถือบัตรจะต้องเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามจำนวนจริง

 • ธนาคารที่ให้บริการ

  ระยะเวลาผ่อนชำระ 3 เดือน
  ยอดชำระขั้นต่ำ / เซลล์สลิป 3,000 บาท

  เงื่อนไข

  ในกรณีที่มีการยกเลิกการจองหรือขอคืนเงิน ผู้ถือบัตรจะต้องเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามจำนวนจริง

 • ธนาคารที่ให้บริการ

  ระยะเวลาผ่อนชำระ 4 เดือน
  ยอดชำระขั้นต่ำ / เซลล์สลิป 3,000 บาท

  เงื่อนไข

  ในกรณีที่มีการยกเลิกการจองหรือขอคืนเงิน ผู้ถือบัตรจะต้องเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามจำนวนจริง

 • ธนาคารที่ให้บริการ

  ระยะเวลาผ่อนชำระ 3 เดือน
  ยอดชำระขั้นต่ำ / เซลล์สลิป 3,000 บาท

  เงื่อนไข

  ในกรณีที่มีการยกเลิกการจองหรือขอคืนเงิน ผู้ถือบัตรจะต้องเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามจำนวนจริง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซิตี้แบงค์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) จะมีการเรียกเก็บเงินสำหรับการผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการเป็นรายงวดผ่านบัตรของธนาคารดังกล่าว ตามระยะเวลาผ่อนชำระ และยอดชำระขั้นต่ำตามข้อมูลในตารางข้างต้น ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

การซื้อสินค้าและบริการจะต้องทำขึ้นผ่าน th.traveligo.com และใช้บัตรเครดิตของ KBANK, KTC, Citi PayLite, BBL, CardX, SCB/CardX, TBANK, KCC หรือ UOB เท่านั้น และข้อเสนอนี้มีให้เฉพาะลูกค้า TraveliGo เมื่อทำการจองตั๋วเครื่องบิน ที่พักโรงแรม รถเช่า การซื้อบัตรเข้าชมฟุตบอล และบัตรกิจกรรมต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเลือกใช้วิธีชำระเงินด้วยระบบผ่อนชำระ

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซิตี้แบงค์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คาร์ดเอกซ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) มีโครงการรับผ่อนชำระเงินด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% ทั้งนี้ธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตสงวนสิทธิในการพิจารณาอนุมัติการผ่อนชำระในระยะเวลาดังกล่าว ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% โดยผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับข้อเสนอนี้คือผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารดังกล่าวที่ออกให้ในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ TraveliGo ไม่มีหน้าที่ในการชี้แจงเหตุผลใดๆ ในกรณีที่ธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตไม่อนุมัติดอกเบี้ย 0% สำหรับการผ่อนชำระตามระยะเวลาดังกล่าว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการ กรุณาติดต่อไปยังธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตของท่านสำหรับเงื่อนไข ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ การซื้อสินค้าและบริการด้วยบัตร อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (AMEX) บัตรกรุงศรี first choice ทุกประเภทและบัตรเดบิตจะไม่ได้รับสิทธิตามข้อเสนอนี้ ค่าธรรมเนียมทางการเงินที่เกี่ยวข้องจะเป็นไปตามที่ปรากฏในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตร อนึ่งข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้ราคาที่โฆษณา หรือราคาที่แสดง ซึ่งสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามจำนวนสินค้าและบริการที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น
ในกรณีที่มีการยกเลิกการจองหรือขอคืนเงิน ผู้ถือบัตรจะต้องเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามจำนวนจริง