ตั๋วเครื่องบินการบินไทย จากกรุงเทพไปชิโตเสะ (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ อายุตั๋ว 1เดือน สิ้นสุด 15 ตุลาคม 2562

ตั๋วเครื่องบินการบินไทย จากกรุงเทพไปชิโตเสะ (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ อายุตั๋ว 1เดือน  สิ้นสุด 15 ตุลาคม 2562

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชิโตเสะ ราคา 0 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปชิโตเสะ (โปรโมชั่น Hello rainy)

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปชิโตเสะ BKK- CTS (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินไทย แอร์เวย์
  • อายุตั๋ว 1 เดือน
  • ราคาเด็ก คิดเป็น 75% ของราคาผู้ใหญ่ และ ราคา ทารก คิดเป็น 25% ของราคาผู้ใหญ่
  • เปลี่ยนวันเดินทาง มีค่าธรรมเนียม 5000 บาท พร้อมค่าส่วนต่างที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)
  • ตั๋วโปรโมชั่นไม่สามารถคืนเงินได้ ทุกกรณี
  • ออกตั๋วก่อน 15 ตุลาคม 2562
  • ออกเดินทางระหว่าง 12 กันยายน 2562 - 30 มีนาคม 2563
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน