ธนาคารที่ให้บริการ ระยะเวลาผ่อนชำระ ยอดชำระขั้นต่ำ / เซลล์สลิป เงื่อนไข
3 เดือน 3,000 บาท ในกรณีที่มีการยกเลิกการจองหรือขอคืนเงินผู้ถือบัตรจะต้องเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามจำนวนจริง
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จะมีการเรียกเก็บเงินสำหรับ การผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการเป็นรายงวดผ่านบัตรของธนาคาร ตามระยะเวลาผ่อนชำระ และยอดชำระขั้นต่ำตามข้อมูลในตารางข้างต้น

การซื้อสินค้าและบริการจะต้องทำขึ้นผ่าน th.traveligo.com และใช้บัตรเครดิตของ KBank เท่านั้น และข้อเสนอนี้มีให้เฉพาะลูกค้า TraveliGo.com เมื่อทำการซื้อตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักโรงแรมในประเทศและต่างประเทศ การจองแพ็คเกจทัวร์ การซื้อบัตรเข้าชมฟุตบอล บัตรเข้าชมต่างๆ การซื้อประกันการเดินทาง ผ่านเว็บไซต์ th.traveligo.com โดยเลือกใช้วิธีชำระเงินด้วยระบบผ่อนชำระ

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มีโครงการรับผ่อนชำระเงินด้วย อัตราดอกเบี้ย 0% ทั้งนี้ธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตสงวนสิทธิในการพิจารณาอนุมัติการผ่อนชำระในระยะเวลาดังกล่าว ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% โดยผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับข้อเสนอนี้คือผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารดังกล่าวที่ออกให้ในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ TraveliGo ไม่มีหน้าที่ในการชี้แจงเหตุผลใด ๆ ในกรณีที่ธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตไม่อนุมัติดอกเบี้ย 0% สำหรับการผ่อนชำระตามระยะเวลาดังกล่าว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการ กรุณาติดต่อไปยังธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตของท่าน สำหรับเงื่อนไข ค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ค่าธรรมเนียมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง จะเป็นไปตามที่ปรากฏในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตร อนึ่งข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้ราคาที่โฆษณา หรือราคาที่แสดง ซึ่งสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามจำนวนสินค้าและบริการที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น

ธนาคารที่ให้บริการ

ระยะเวลาผ่อนชำระ 3 เดือน
ยอดชำระขั้นต่ำ / เซลล์สลิป 3,000 บาท

เงื่อนไข

ในกรณีที่มีการยกเลิกการจองหรือขอคืนเงินผู้ถือบัตรจะต้องเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามจำนวนจริง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จะมีการเรียกเก็บเงินสำหรับ การผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการเป็นรายงวดผ่านบัตรของธนาคาร ตามระยะเวลาผ่อนชำระ และยอดชำระขั้นต่ำตามข้อมูลในตารางข้างต้น

การซื้อสินค้าและบริการจะต้องทำขึ้นผ่าน th.traveligo.com และใช้บัตรเครดิตของ KBank เท่านั้น และข้อเสนอนี้มีให้เฉพาะลูกค้า TraveliGo.com เมื่อทำการซื้อตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักโรงแรมในประเทศและต่างประเทศ การจองแพ็คเกจทัวร์ การซื้อบัตรเข้าชมฟุตบอล บัตรเข้าชมต่างๆ การซื้อประกันการเดินทาง ผ่านเว็บไซต์ th.traveligo.com โดยเลือกใช้วิธีชำระเงินด้วยระบบผ่อนชำระ

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มีโครงการรับผ่อนชำระเงินด้วย อัตราดอกเบี้ย 0% ทั้งนี้ธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตสงวนสิทธิในการพิจารณาอนุมัติการผ่อนชำระในระยะเวลาดังกล่าว ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% โดยผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับข้อเสนอนี้คือผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารดังกล่าวที่ออกให้ในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ TraveliGo ไม่มีหน้าที่ในการชี้แจงเหตุผลใด ๆ ในกรณีที่ธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตไม่อนุมัติดอกเบี้ย 0% สำหรับการผ่อนชำระตามระยะเวลาดังกล่าว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการ กรุณาติดต่อไปยังธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตของท่าน สำหรับเงื่อนไข ค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ค่าธรรมเนียมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง จะเป็นไปตามที่ปรากฏในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตร อนึ่งข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้ราคาที่โฆษณา หรือราคาที่แสดง ซึ่งสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามจำนวนสินค้าและบริการที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น