ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-โกตากินาบาลู,มาเลเซีย BKK-BKI ถูกที่สุด 7350 บาท สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2560

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดกรุงเทพไปโกตากินาบาลู,มาเลเซีย


  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปโกตากินาบาลู,มาเลเซีย BKK BKI (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบิน การบินไทย
  • อายุตั๋ว 14 วัน
  • ออกตั๋วก่อน 30 มิถุนายน 2560
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
  • จากกรุงเทพไปโกตากินาบาลู,มาเลเซีย 
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง